Portal Finanse Firma Klastry Instytucje Promocja Polityka
Newsy
2011/02/16 10:03:38
Wywiad z Grzegorzem Fiukiem, Prezesem Zarządu Szczecińskiego Parku Naukowo-Technologicznego

Szczeciński Park Naukowo-Technologiczny powstał z inicjatywy Miasta Szczecin w grudniu 2000 roku - w drodze przekształcenia Szczecińskiego Centrum Przedsiębiorczości Zakładu Budżetowego Gminy Miasta Szczecin. W latach 2001 - 2007 aktywność Parku koncentrowała się głównie na dwóch obszarach: prowadzeniu inkubatora przedsiębiorczości oraz realizacji programów rozwojowych i innowacyjnych, finansowanych z funduszy strukturalnych UE. Od 2007 roku priorytetowym działaniem SPNT jest budowa Technoparku Pomerania, który umożliwi podejmowanie szerszych działań na rzecz tworzenia lokalnego i regionalnego środowiska innowacyjnego, nastawionego na wspieranie rozwoju innowacyjnych przedsiębiorstw oraz przemysłowe wykorzystanie wiedzy naukowej w celu wspomagania budowy regionalnej gospodarki opartej na wiedzy. O dotychczasowej działalności SPNT i jego planach na przyszłość - w rozmowie z Justyną Siwińską - opowiada Grzegorz Fiuk, Prezes Zarządu Szczecińskiego Parku Naukowo-Technologicznego.

Justyna Siwińska: W regionie zachodniopomorskim, w którym brakuje jednostek badawczo-rozwojowych oraz dominują mikro i małe przedsiębiorstwa, tworzenie warunków sprzyjających transferowi nowych technologii do gospodarki jest szczególnie ważne. Jaka jest misja Szczecińskiego Parku Naukowo-Technologicznego i w jaki sposób przyczynia się on do budowania lokalnej gospodarki opartej na wiedzy? Jakie działania są podejmowane na rzecz wspierania innowacyjności w regionie?

Grzegorz Fiuk: W początkowej fazie tworzenia i rozwoju Parku postanowiliśmy wspierać branżę informatyczną. Z jednej strony jest ona już wszechobecna we wszystkich obszarach naszego życia społecznego, ale wciąż - jako miasto i region - dysponujemy możliwościami wchłaniania innowacji w tej dziedzinie m.in. w sektorze ochrony zdrowia, edukacji czy turystyce. Dlatego od trzech lat konsekwentnie inwestujemy w kapitał ludzki – podnosząc specjalistyczne umiejętności kadr branży IT (szkolenia PRINCE 2, ITIL, SCRUM z certyfikacją), organizujemy wydarzenia branżowe – spotkania i konferencje zamawiane przez firmy, a także budujemy i doradzamy innym w budowie infrastruktury teleinformatycznej: sieci szerokopasmowych, usług elektronicznych oraz zaplecza sprzętowego.

Justyna Siwińska: Na całym świecie inicjatywy klastrowe ułatwiają i przyspieszają wdrażanie innowacji oraz prowadzą do dojrzałości rynkowej, gwarantując w perspektywie długoterminowej, ekonomiczny sukces zaangażowanych firm. Szczeciński Park Naukowo-Technologiczny prowadzi działalność Klastra ICT Pomorze Zachodnie, którego celem jest wspieranie rozwoju przemysłu IT w regionie. Jakie korzyści dla firm przynosi współpraca w ramach Klastra ICT? Na co mogą liczyć młodzi przedsiębiorcy?

Grzegorz Fiuk: Firmy, które dotychczas przyłączyły się do Klastra ICT, najchętniej korzystają z możliwości podwyższania specjalistycznych kwalifikacji swoich pracowników podczas dedykowanych członkom stowarzyszenia szkoleń oraz wspólnych inicjatyw takich jak wyjazdy na targi czy konferencje. Mamy nadzieję, że w ciągu najbliższych dwóch lat uda się nam wspólnie uruchomić większy projekt biznesowy z wykorzystaniem infrastruktury serwerowej, budowanej w ramach inwestycji w Technopark Pomerania. Trwa w sądzie Klastra jako Stowarzyszenia, aby miał on także formalne możliwości samodzielnego funkcjonowania. Przymierzamy się również do większych projektów oraz wspólnego udziału w postępowaniach przetargowych.

Justyna Siwińska: Priorytetowym działaniem Szczecińskiego Parku Naukowo-Technologicznego, realizowanym od 2007 roku, jest budowa Technoparku Pomerania, którego zadaniem będzie skupienie na jednym terenie zarówno ośrodków badawczo-rozwojowych, jak i przedsiębiorstwzainteresowanych inwestowaniem w innowacyjne produkty i usługi. We wrześniu 2010 roku do użytku firm oddany został pierwszy obiekt powstającego parku – Centrum Inkubacji Biznesu Technoparku Pomerania. Co znajduje się w ofercie nowo powstałego inkubatora? W jaki sposób będzie on wspierał młode innowacyjne firmy?

Grzegorz Fiuk: Aby osiągnąć efekt synergii naszych działań, pierwszy budynek postanowiliśmy zaoferować start-up’om z branży IT. Na terenie obiektu swoją działalność rozpoczęło piętnaście firm. Są wśród nich zarówno firmy założone przez studentów, jak i pracowników większych korporacji, a także osoby związane z uczelniami wyższymi. Najciekawszym elementem, który udało się zrealizować, jest zlokalizowanie w inkubatorze branżowych organizacji takich jak: Netcamp, ICT Pomorze Zachodnie czy grupa użytkowników Linuxa SZLUUG, a także grupa użytkowników Microsoft, które są dla firm źródłem ciekawych pomysłów i wspaniale realizują ideę networkingu. W ofercie inkubatora, poza standardowymi usługami związanymi z najmem, jest również rozbudowana infrastruktura techniczna, bezpłatny dostęp do szerokopasmowego Internetu (dwóch różnych dostawców światłowodowych) oraz infrastruktura telefonii internetowej. Wśród najemców znalazła się także kancelaria radcy prawnego, specjalizującego się w prawie IT oraz zajmująca się doradztwem biznesowym dla mikrofirm, które wspólnie angażują się w działania inkubacyjne dla pozostałych najemców. Program inkubacji jest elastycznie dopasowany do potrzeb firm i obejmuje organizację spotkań branżowych, oraz przede wszystkim szybki dostęp do informacji o wszelkiego rodzaju pomocy dla start-up’ów, oferowanej przez inne ośrodki otoczenia biznesu i instytucje publiczne.

Justyna Siwińska: Budowa TechnoparkuPomeraniajest przedsięwzięciem mającym na celu ożywienie gospodarcze Szczecina, aktywizację ekonomiczną regionu oraz wzrost liczby firm z sektora MŚP. Plan realizacji inwestycji obejmuje lata 2008-2020. Jakie są kolejne etapy inwestycji i jakie obiekty docelowo będą wchodzić w skład Parku?

Grzegorz Fiuk: Technopark Pomerania, razem z innymi powstającymi w mieście parkami biznesu, tworzyć będzie bazę infrastrukturalną niezbędną dla inwestorów lokalnych i zewnętrznych, ale ma też swoją wyjątkową misję. Będzie tym miejscem, które koncentruje mikroprzedsiębiorstwa o niewielkich potrzebach lokalowych i dużych potrzebach wymiany wiedzy, networkingu, coachingu i kontaktów z ekspertami naukowymi. Stąd pierwszy etap inwestycji dotyczy przede wszystkim infrastruktury inkubacyjnej - dwa budynki biurowe o powierzchni około 10 tysięcy m2 oraz budynek centrum komputerowego. Wszystko to w wysokim standardzie, nakierowanym na wsparcie profesjonalną infrastrukturą teleinformatyczną adresowaną do start-up’ów i już działających firm, które chcą działać w branżach strategicznych dla miasta. Docelowy zakres inwestycji to także obiekty wspierające realizację kompleksowej wizji rozwoju Szczecina innowacyjnego tj. ośrodek kształcenia ustawicznego, specjalizujący się w nowych trendach i technologiach w edukacji, a także centra badawczo-rozwojowe m.in. w obszarze społeczeństwa informacyjnego i nowoczesnej administracji, których specyfika wymaga funkcjonowania w kreatywnym otoczeniu. Elastyczność projektu pozwala także na łatwe dostosowanie części powierzchni na potrzeby laboratoryjne. Jest to szczególnie istotne z punktu widzenia rozwoju firm, powstających w wyniku komercjalizacji wiedzy szczecińskich uczelni wyższych.

Justyna Siwińska: W rankingach dotyczących efektywności funkcjonowania krajowych parków naukowo-technologicznych, Szczecin plasuje się daleko za regionami, posiadającymi silne ośrodki innowacji (Wrocław, Toruń, Gdynia, Kraków, Poznań). W jaki sposób Szczeciński Park Naukowo-Technologiczny może przyczynić się do wykorzystania potencjału Szczecina w celu wyrównania opóźnień w rozwoju gospodarczym regionu?

Grzegorz Fiuk: Wśród wielu działań prowadzonych przez miasto Szczecin na rzecz rozwoju gospodarczego, nasza spółka skupia się na zadaniach związanych z rozwojem mikrofirm, działających w branży informatycznej i innych branżach, opierających swoją działalność na technologiach telekomunikacyjnych. W kolejnych etapach będziemy prowadzić działania na rzecz firm z innych branż uznanych za strategiczne dla Szczecina i województwa zachodniopomorskiego. Podobnie jak kilka lat temu inne europejskie miasta, inwestujemy w kapitał ludzki i infrastrukturę, aby wspomóc rozwój firm opartych na wiedzy. Szczecin jest miastem o dużym potencjale wchłaniania innowacji w sferze publicznej. Miasto cechuje także geografia dająca doskonałe możliwości spędzania czasu wolnego i aktywnego wypoczynku. Chcemy wypracować markę Szczecina jako miasta dającego dużo „tlenu” ludziom kreatywnym i przedsiębiorczym.

Justyna Siwińska: Jakie działania są planowane w ciągu najbliższych 5 lat, aby podnieść pozycję Szczecińskiego Parku Naukowo-Technologicznego wśród innych krajowych ośrodków innowacji? Czy SPNT ma jakiś strategiczny plan działania?

Grzegorz Fiuk: Realizacja pierwszego etapu inwestycji związanej z budową Technoparku Pomerania, umożliwi działanie na terenie tego Parku około 100-120 nowym firmom. Będą one rozwijać się w kreatywnym otoczeniu organizacji branżowych, z którymi podejmowane będą wspólne działania adresowane do lokatorów, obejmujące m. in. spotkania i konferencje branżowe poświęcone najnowszym trendom w technologiach, czego przykładem może być zorganizowana niedawno w inkubatorze konferencja poświęcona zagadnieniom związanym z rozwiązaniami OpenSource. Włączamy się także w inicjatywy konkursowe, mające na celu wyłonienie i wspieranie ciekawych pomysłów na biznes w branży IT, czego przykładem jest ubiegłoroczny Global Startup Challenge, w którym wzięły udział zespoły z całego kraju. Będziemy kontynuować działania podwyższające kwalifikacje zawodowe kadr branży IT. Te i podobne działania konsekwentnie prowadzone we współpracy z naszymi partnerami z lokalnych instytucji otoczenia biznesu będą budować naszą pozycję w Polsce jako instytucji wyspecjalizowanej branżowo i realizującej zadania na różnych poziomach - od działań edukacyjnych adresowanych do młodzieży, studentów, naukowców i firmy aktywnego branży IT, do aktywnego włączania się w kształtowanie regionalnej i lokalnej polityki wspierania innowacji.

Justyna Siwińska: Czy Szczeciński Park Naukowo-Technologiczny ma szanse stać się wiodącym krajowym ośrodkiem innowacji?

Grzegorz Fiuk: W najbliższych latach będziemy pracować na to, aby poprzez wspólne projekty realizowane z najważniejszymi regionalnymi instytucjami i organizacjami około biznesowymi, w maksymalnym stopniu wykorzystywać nasze możliwości wspierania firm zlokalizowanych w Szczecinie. W ciągu ostatnich 3-5 lat w Szczecinie, poza Szczecińskim Parkiem Naukowo-Technologicznym, dynamicznie rozwinęło się kilka innych inicjatyw i organizacji takich jak Regionalne Centrum Innowacji i Transferu Technologii Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego, Polska Fundacja Przedsiębiorczości, Szczecińskie Centrum Przedsiębiorczości (dotąd tam mieliśmy swoja siedzibę), ICT Pomorze Zachodnie czy Netcamp. Chcielibyśmy, poprzez sprawne funkcjonowanie w sieci kilku podmiotów, w okresie najbliższych 5 lat stać się jednym z liderów we wspieraniu innowacyjnego biznesu wśród miast o podobnym potencjale i wielkości, ale także miastem, gdzie techniki informacyjne i usługi elektroniczne są powszechne, a samo miasto postrzegane jest jako miasto cyfrowe. Nie bez powodu właśnie branża IT, a właściwie ICT jest jednym z priorytetów rozwoju miasta. Wydział Informatyki Urzędu Miasta Szczecin, z którym bardzo ściśle od lat współpracujemy, mając doświadczenie i osiągnięcia, daje sporą gwarancję spełnienia tych planów. 
 

Grzegorz Fiuk - Prezes Zarządu Szczecińskiego Parku Naukowo-Technologicznego. Absolwent Wydziału Budownictwa i Architektury Politechniki Szczecińskiej, w 2010 roku ukończył studia podyplomowe MBA – “Executive Master of Business Administration in IT”. W swojej karierze zawodowej pełnił m. in. funkcję p.o. Dyrektora Departamentu ds. Informatyzacji Resortu w Ministerstwie Finansów, był z-cą Dyrektora Departamentu Rozwoju Rejestrów w MSWiA. Jego zainteresowania nakierowane są na szerokie wdrażanie rozwiązań informatycznych, wspomagających zarządzanie i usprawnianie prac administracji publicznej oraz zwiększanie skuteczności obsługi interesantów. Realizował m.in. następujące projekty informatyczne: PESEL2 - przebudowa i integracja systemu rejestrów państwowych realizowany przez MSWiA, e-Deklaracje - obsługa elektronicznych deklaracji podatkowych przedsiębiorców realizowany przez Ministerstwo Finansów, projekty społeczeństwa informacyjnego dofinansowane ze środków Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego i Sektorowego Programu Operacyjnego „Wzrost Konkurencyjności Przedsiębiorstw”, Program Aktywizacji Obszarów Wiejskich, zarządzanie miastem i finansami (Kraków, Wrocław, Gdańsk, Gliwice) finansowane przez Europejski Bank Odbudowy i Rozwoju, Biura Obsługi Interesantów wspomagane narzędziami informatycznymi, systemy GIS i serwisy WWW map cyfrowych, kompleksowa informatyzacja administracji publicznej. Najważniejsze osiągnięcia zawodowe: członek Rady Informatyzacji I kadencji 2005-2007, finalista w konkursie TeleInfo za 2002 r. i 2003 r. w kategorii „Administracja i służby publiczne”, II miejsce w konkursie TeleInfo za 2001r. w kategorii przemysł chemiczny i farmaceutyczny, Lider Informatyki w kategorii Administracja Państwowa ogłaszanego przez tygodnik menedżerów i informatyków ComputerWorld w 1998 roku oraz finalista konkursu w 1997 roku.

Skuteczne Otoczenie Innowacyjnego Biznesu” jest inicjatywą realizowaną w ramach projektu systemowego PARP „Rozwój zasobów ludzkich poprzez promowanie wiedzy, transfer i upowszechnianie innowacji”, współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego ze środków Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet II, Poddziałanie 2.1.3.

Autor:Justyna Siwińska 


powrót | do góry | strona główna | kalendarium | regulamin serwisu | pliki cookies | kontakt
Portal jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

© 2005-2019 Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości