Portal Finanse Firma Klastry Instytucje Promocja Polityka
Newsy
2013/01/31 14:07:24
Wsparcie dla innowacji społecznych

Badania związane z innowacjami kojarzone są głównie z innowacjami technicznymi i technologicznymi – nowymi produktami i usługami. Na uwagę zasługują jednak również innowacje pozwalające na kreatywne reagowanie na wyzwania społeczne między innymi związane z sytuacją na rynku pracy a także globalizacją gospodarki.

W odpowiedzi na istniejące potrzeby Narodowe Centrum Badań i Rozwoju ogłosiło I konkurs w ramach Programu INNOWACJE SPOŁECZNE.Głównym celem programu jestpoprawa jakości życia społeczeństwa, ze szczególnym uwzględnieniem tych grup i obszarów, w których istnieje rzeczywista potrzeba innowacyjnych rozwiązań i podejmowania nowych inicjatyw społecznych.


Cele szczegółowe Programu to:

  1. wzrost liczby wdrożeń innowacyjnych rozwiązań technicznych oraz innowacyjnych produktów, usług i procedur pozwalających na rozwiązanie złożonych problemów społecznych;
  2. wzrost współpracy międzysektorowej na poziomie lokalnym, regionalnym i krajowym;    

Przez innowacje społeczne w niniejszym Programie organizatorzy konkursu rozumieją zarówno społecznie uzasadnione innowacje techniczne i technologiczne, jak i innowacje stricte społeczne. Do kategorii innowacji technicznych i technologicznych zaliczono w szczególności takie rozwiązania, które są związane z dostosowaniami danego produktu do potrzeb szczególnego odbiorcy np. mieszkańców regionów Polski o słabo rozwiniętej infrastrukturze. Do kategorii innowacji stricte społecznych zaliczono zaś takie rozwiązania, które dotyczą m.in. problemów ludzi w starszym wieku, niepełnosprawnych i bezrobotnych, a więc grup wymagających wsparcia ze strony państwa i społeczeństwa. Projekty realizowane w Programie powinny wskazywać wyraźny kontekst społeczny oraz definiować problem, jaki mają rozwiązać, a także wskazywać związek przyczynowo - skutkowy między projektem a rozwiązywanym problemem społecznym.

Pośród dotychczasowych dobrych praktyk w zakresie wspierania innowacji społecznych można wymienić: podejmowanie działań na rzecz zrównoważonej edukacji, zrównoważonego transportu, wspieranie aktywnego i zdrowego starzenia się oraz wsparcia dla osób niepełnosprawnych i bezrobotnych. Przykładem innowacji społecznych jest także: współpraca międzybankowa ułatwiająca finansowanie innowacyjnych inwestycji, nowatorskie rozwiązania architektoniczne lub komunikacyjne, w których to wykorzystywane są często wysoko zaawansowane technologie i rozwiązania informatyczne.

Program adresowany jest do konsorcjów w skład, których wchodzi, co najmniej jedna jednostka naukowa oraz co najmniej jeden albo, co najmniej dwie jednostki naukowe. Skład uzależniony jest od typu realizowanego projektu. Dodatkowo, w skład każdego obligatoryjnie powinna wchodzić pozarządowa posiadająca osobowość prawną i mająca siedzibę na terytorium RP.

Instrumenty wsparcia przewidziane w ramach programu to:

  • dofinansowanie dla jednostek naukowych i organizacji pozarządowych,
  • pomoc publiczna na badania naukowe, prace rozwojowe dla przedsiębiorców,
  • pomoc de minimis na działania przygotowujące do wdrożenia dla przedsiębiorców.

Minimalna wartość dofinansowania projektu wynosi 50 000 zł, maksymalna: 1 000 000 zł.
Program Innowacje Społeczne finansowany jest ze środków publicznych w ramach zadań Narodowego Centrum Badań i Rozwoju.

Termin naboru wniosków: 28 stycznia 2013 r. – 28 marca 2013 r.

Więcej informacji oraz dokumenty związane z konkursem znaleźć można na stronie:

http://www.ncbir.pl/programy-krajowe/innowacje-spoleczne/aktualnosci/art,1805,i-konkurs-w-ramach-programu-innowacje-spoleczne.html

 

Źródło: www.ncbir.pl

Autor:Agnieszka Katowicz 


powrót | do góry | strona główna | kalendarium | regulamin serwisu | pliki cookies | kontakt
Portal jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

© 2005-2018 Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości