Portal Finanse Firma Klastry Instytucje Promocja Polityka
Newsy
2013/07/11 13:02:45
Europejskie Centrum Innowacyji w usługach i nowy ranking

W ramach Europejskiego Centrum Innowacji w Usługach (European Service Innovation Centre – ESIC) Komisja Europejska, DG d/s Przedsiębiorstw i Przemysłu, wspiera realizację projektów demonstracyjnych w wybranych regionach.

Celem projektu jest uświadomienie osobom decydującym o kształcie polityki gospodarczej na poziomach europejskim, krajowym i regionalnym, jakie korzyści dla rozwoju ekonomicznego mają innowacje w usługach, jaka jest rola i wpływ na gospodarkę tego rodzaju innowacji oraz firm świadczących usługi. Centrum ma pomóc w rewitalizacji gospodarek regionalnych poprzez wykorzystanie innowacji w usługach.

Podejście systemowe zastosowane przez DG Enterprise w przypadku ESIC, opiera się na realizacji dużych projektów demonstracyjnych, które umożliwiają testowanie wypracowanych rozwiązań w warunkach rzeczywistych. Jest to podejście etapowe, rozpoczynające się od zidentyfikowania wyzwań mających kluczowe znaczenie dla regionu oraz od określenia wizji na przyszłość. Projekty demonstracyjne realizuje sześć wybranych modelowych regionów, do których należą: Górna Austria, Wyspy Kanaryjskie, region Emilia Romagna we Włoszech, Luksemburg, Irlandia Północna oraz holenderski region Limburg. Centrum zapewnia wybranym modelowym regionom dostosowane do ich potrzeb usługi doradcze, które obejmują narzędzie on-line do samoewaluacji, przygotowanie raportu oceniającego obecne oraz planowane instrumenty polityki ekonomicznej w kontekście innowacji usługowych, dwudniowe spotkanie ewaluacyjne w każdym z modelowych regionów z udziałem przedstawicieli innych regionów, jak również przygotowanie konkretnych instrukcji i rekomendacji oraz planu przyszłych działań. Zastosowane podejście koncentruje się na wypracowaniu i przetestowaniu konkretnych rozwiązań, które umożliwią przedsiębiorstwom szersze wykorzystanie innowacyjnych technologii, produktów i usług. Oczekuje się, że w wyniku realizacji projektów demonstracyjnych w wybranych regionach mogą powstać nowe kompetencje i przewagi konkurencyjne, które przełożą się na konkretne możliwości na rynku globalnym.

Europejski Ranking Innowacyjności w Usługach

Projekt ESIC ma zapewnić ramy dla wymiany informacji i doświadczeń w zakresie polityki wspierania innowacji w usługach. Jednym z planowanych działań jest opracowanie metodologii analizowania wpływu innowacji w usługach na gospodarkę, w tym zaproponowanie koncepcji rankingu innowacyjności w usługach - European Service Innovation Scoreboard (ESIS). ESIS, który zostanie przetestowany w wybranych sześciu regionach, zapewni możliwość powiązania innowacji usługowych ze zmianami strukturalnymi na poziomie regionalnym. System będzie się opierał na różnych źródłach danych statystycznych, włączając w to Community Innovation Survey. Ponieważ w przypadku wielu wskaźników dane na poziomie regionalnym nie są dostępne, metodologia będzie zakładała szacowanie danych na podstawie informacji z poziomu krajowego. Na podstawie ESIS określony zostanie profil każdego z regionów w ramach EU27. Wartości poszczególnych wskaźników dla regionów demonstracyjnych zostaną porównane ze wskaźnikami dla pozostałych regionów. Pozwoli to określić silne i słabe strony regionów oraz wskazać potencjalne obszary wymagające wdrożenia nowej polityki, która będzie miała na celu zwiększenie wpływu innowacji usługowych na gospodarkę.

Obecnie trwają prace nad ESIS, którego pierwsza wersja ma być gotowa we wrześniu 2013.

Przedsięwzięcie zakłada, że efekt uczenia się nie będzie ograniczony tylko do regionów modelowych. Doświadczenia z tych regionów będą dokumentowane i upowszechniane w sposób systematyczny, m.in. poprzez warsztaty i konferencje, jak również za pośrednictwem strony internetowej.

Autor:Dorota Frączek 
powrót | do góry | strona główna | kalendarium | regulamin serwisu | pliki cookies | kontakt
Portal jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

© 2005-2018 Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości