Portal Finanse Firma Klastry Instytucje Promocja Polityka
Newsy
2016/01/14 12:08:30
Obowiązek informacyjny o platformie ODR

Platforma ODR to punkt dostępu dla ów i przedsiębiorców pragnących pozasądowego rozstrzygania sporów objętych ww. rozporządzeniem. Stanowi ona interaktywną stronę internetową, do której możliwy jest elektroniczny i bezpłatny dostęp we wszystkich językach urzędowych Unii Europejskiej. Planowane uruchomienie platformy ODR nastąpi 15 lutego 2016 roku. internetowa ma być intuicyjna i przyjazna dla użytkownika. Obecnie serwis jest testowany i dostępny wyłącznie w angielskiej wersji językowej.

Głównym celem platformy ODR jest ograniczenie kosztownych i czasochłonnych sporów sądowych. Nowe przepisy zapewnią konsumentom możliwość dobrowolnego składania wniosków o rozstrzyganie sporów z przedsiębiorcami do podmiotów oferujących niezależne, bezstronne, przejrzyste, skuteczne i szybkie metody ich alternatywnego rozwiązywania. dzięki wykorzystaniu platformy ODR, będzie miał możliwość, aby w łatwy i wygodny sposób zgłosić skargę dotyczącą zakupu internetowego i rozstrzygnąć go drogą elektroniczną.  Platforma ODR powinna ponadto stanowić źródło ogólnych informacji na temat pozasądowego rozstrzygania sporów pomiędzy konsumentami a przedsiębiorcami wynikających z internetowych umów sprzedaży lub umów o świadczenie usług.

Warto podkreślić, że w przypadku sporu nie ma obowiązku korzystać z alternatywnych metod ich rozwiązywania. Możliwa jest więc odmowa przedsiębiorcy, pomimo wystosowania wniosku przez konsumenta o rozwiązanie sprawy w sposób pozasądowy.  W opisywanym przypadku konsumentowi pozostaje drogą sądowa.

Od 9 stycznia 2016 r. sklepy internetowe zobowiązane są informować ów o możliwości rozwiązywania sporów drogą elektroniczną za pomocą platformy ODR (online dispute resolution), dostępnej pod adresem http://ec.europa.eu/consumers/odr/. Obowiązek ten wprowadziło Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 524/2013 z dnia 21 maja 2013 r. w sprawie internetowego systemu rozstrzygania sporów konsumenckich oraz zmiany rozporządzenia (WE) nr 2006/2004 i dyrektywy 2009/22/WE (rozporządzenie w sprawie ODR w sporach konsumenckich). Rozporządzenie ma zastosowanie do pozasądowego rozstrzygania sporów dotyczących zobowiązań umownych wynikających z internetowych umów sprzedaży lub umów o świadczenie usług zawieranych między konsumentami mieszkającymi w Unii a przedsiębiorcami mającymi siedzibę w Unii.

Przepisy rozporządzenia nakłada na sprzedawców obowiązki informacyjne względem ów:

1. Przedsiębiorcy mający siedzibę w Unii zawierający internetowe umowy sprzedaży lub umowy o świadczenie usług oraz mający siedzibę w Unii pośrednicy internetowi podają na swoich stronach internetowych łącze elektroniczne do platformy ODR. To łącze musi być łatwo dostępne dla ów. Przedsiębiorcy mający siedzibę w Unii i zawierający internetowe umowy sprzedaży lub umowy o świadczenie usług podają również swoje adresy poczty elektronicznej.

2. Przedsiębiorcy mający siedzibę w Unii zawierający internetowe umowy sprzedaży lub umowy o świadczenie usług, którzy są zobowiązani lub którzy zobowiązali się do wykorzystywania jednego lub większej liczby podmiotów ADR do rozstrzygania sporów z konsumentami, informują ów o istnieniu platformy ODR oraz o możliwości wykorzystania platformy ODR w celu rozstrzygnięcia ich sporów. Podają oni łącze elektroniczne do platformy ODR na swoich stronach internetowych i, jeśli jest składana za pośrednictwem wiadomości elektronicznej, zamieszczają to łącze w tej wiadomości. Informacje te są również udostępniane, w stosownych przypadkach, w ogólnych warunkach sprzedaży mających zastosowanie do internetowych umów sprzedaży lub umów o świadczenie usług.

Autor:Paweł Chaber  


powrót | do góry | strona główna | kalendarium | regulamin serwisu | pliki cookies | kontakt
Portal jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

© 2005-2018 Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości