Portal Finanse Firma Klastry Instytucje Promocja Polityka
Newsy
2012/04/17 10:24:54
Konsultacje społeczne dotyczące wyników foresightu technologicznego polskiego przemysłu!

Ministerstwo Gospodarki zakończyło prace nad projektem „ technologiczny przemysłu – InSight 2030”, w ramach którego zidentyfikowane zostały kluczowe technologie oraz najbardziej konkurencyjne obszary przemysłowe w Polsce. Obecnie trwają prace nad wdrożeniem wyników projektu, dlatego MG zachęca  przedstawicieli władz, izb gospodarczych, ośrodków innowacji, instytutów naukowych oraz samych przedsiębiorców, do wzięcia udziału w konsultacjach społecznych, dotyczących dalszych działań resortu w tym obszarze. Będą one trwały do 23 kwietnia br.

Pojęcie ‘’ nie ma polskiego odpowiednika terminologicznego. Określa ono metodę badawczą, która polega na prognozowaniu rozwoju sytuacji w celu wskazania przyszłych potrzeb, szans i zagrożeń związanych z rozwojem społecznym i gospodarczym oraz zaplanowania odpowiednich działań z dziedziny nauki i techniki, które umożliwią wpływanie na tę sytuację. Prof. Michał Kleiber, Prezes Polskiej Akademii Nauk, który zajmował się koordynacją Narodowego Programu „Polska 2020”, zdefiniował to pojęcie następująco: „  dotyczy prognozowania rozwoju sytuacji, na którą po drodze możemy wpływać, bo zależy ona od podejmowanych przez nas decyzji. Chodzi precyzyjniej o tworzenie scenariuszy rozwoju. (…) to proces kreowania pogłębionego myślenia społeczeństwa o przyszłości w perspektywie 10, 15, a niekiedy nawet 30 lat. W badaniu tego typu wszystkie zainteresowane środowiska biorą udział w wyznaczaniu strategicznych kierunków działań, modernizujących państwo w celu przysporzenia jak największych korzyści społecznych i gospodarczych”.

Zainicjowany przez Ministerstwo Gospodarki projekt „ technologiczny przemysłu – InSight 2030” jest pierwszym w Polsce projektem foresightowym, mającym charakter ogólnokrajowy, w ramach którego poddano analizie cały polski przemysł w podziale na poszczególne obszary: sektory przemysłowe (przetwórstwo przemysłowe), sektor usług spokrewnionych z przemysłem, przemysł wydobywczy i przemysł energetyczny. Projekt rozpoczął się w październiku 2010 roku i zakończył w grudniu 2011 roku. Realizowany był przez konsorcjum, składające się z Polskiej Izby Gospodarczej Zaawansowanych Technologii, Instytutu Podstawowych Problemów Techniki PAN oraz Głównego Instytutu Górnictwa. Głównym celem przedsięwzięcia było określenie przyszłych kierunków rozwoju technologicznego polskiego przemysłu na podstawie przeprowadzenia wielowymiarowej dyskusji na poziomie całego kraju, dotyczącej kierunków rozwoju technologicznego oraz czynników, które ten rozwój stymulują bądź stanowią dla niego bariery. Realizacja projektu miała również umożliwić tworzenie efektywnych mechanizmów wsparcia polskiego przemysłu – Obecnie decyzje o tworzeniu finansowych i pozafinansowych instrumentów wsparcia powstają w oparciu o analizę przeszłego lub istniejącego stanu rzeczy. Obok tych instrumentów istnieje potrzeba tworzenia takich, które przygotowują gospodarkę do przewidywanych zmian. Z uwagi na dość szybko zmieniającą się sytuację społeczno-ekonomiczną na świecie, proces monitorowania i ustalania priorytetów powinien mieć charakter ciągły, a nie okazjonalny.” – wyjaśnia Justyna Gorzoch z Departamentu Innowacji i Przemysłu Ministerstwa Gospodarki, pełniąca funkcję koordynatora projektu „InSight 2030” – „Podjęcie prac związanych z realizacją projektu wynikało z braku jasno określonych priorytetów w polityce przemysłowej, innowacyjnej oraz naukowej, a także braku wskazania polskich kluczowych technologii. Informacje uzyskane w wyniku foresightu technologicznego będą pomocne dla przedsiębiorców, ale także izb gospodarczych w ich procesach planowania strategicznego poprzez wskazanie głównych trendów i kierunków zmian technologii w perspektywie średnio- i długookresowej, dla instytutów naukowych we wspieraniu B+R w zidentyfikowanych obszarach, a także dla administracji publicznej przy aktualizowaniu i opracowywaniu dokumentów strategicznych.Ponadto, wyniki foresightu będą szczególnie pomocne dla władz centralnych i regionalnych podczas podejmowania decyzji w zakresie finansowania obszarów i technologii o najwyższym potencjale społeczno-ekonomicznym. Informacja nt. takich obszarów i technologii pozwoli zapewnić spójność w podejmowaniu inicjatyw rozwojowych w obszarach nauki i gospodarki.Projekt ten powinien również wpłynąć pozytywnie na budowanie świadomości proinnowacyjnej, a także na  zainspirowanie debaty społecznej oraz kultury myślenia o przyszłości poprzez uwypuklenie znaczenia innowacyjnych technologii w rozwoju gospodarki”.

Jak wskazuje koordynator projektu „InSight2030”, jego realizacja umożliwiła zweryfikowanie potencjału rozwoju polskich sektorów i obszarów przemysłowych, a także zidentyfikowanie konkurencyjnych obszarów przemysłowych oraz kluczowych technologii przyszłości. Po przeprowadzeniu foresightu technologicznego polskiego przemysłu wskazano - w ramach 10 Pól Badawczych tj. przemysłowa, nanotechnologie, zaawansowane systemy wytwarzania, ICT, mikroelektronika, fotonika, rozwój Czystych Technologii Węglowych, racjonalizacja gospodarowania energią, nowoczesne urządzenia dla przemysłu wydobywczego oraz innowacyjne technologie pozyskiwania surowców mineralnych- 35 najbardziej konkurencyjnych obszarów, które w perspektywie długookresowej wpłyną na przyspieszenie tempa rozwoju społeczno-gospodarczego oraz będą stanowiły specjalności polskiej gospodarki w perspektywie najbliższych 20 lat, a także 127 kluczowych technologii (w tym 34 priorytetowe), które charakteryzują się dużym potencjałem rozwoju, możliwością wdrożenia na rynku oraz potencjałem konkurencyjnym względem rynków zagranicznych. W opinii prof. Krzysztofa Klincewicza, Pełnomocnika Rektora ds. Ochrony Własności Intelektualnej Uniwersytetu Warszawskiego – „Najważniejszą zaletą projektu „Insight 2030” jest podjęcie odważnych decyzji, dotyczących wskazania technologii priorytetowych dla polskiej gospodarki. Wybór kierunków jest ważny, o ile będzie za nim szło rzeczywiste ukierunkowanie inwestycji i zaoferowanie dedykowanych instrumentów wsparcia podmiotom, prowadzącym działalność badawczo-rozwojową. Jest oczywiste, że nie można być dobrym we wszystkim, a uczestnicy narodowego systemu innowacji powinni ukierunkować swoje działania.(…) o tym, które technologie zostały uznane za kluczowe z perspektywy strategii rozwoju przemysłu, pozwoli przedsiębiorstwom i ośrodkom akademickim ukierunkować własne działania. Koncentracja na wybranych technologiach ułatwi wykształcenie polskich specjalizacji technologicznych, co stwarza szanse na uzyskanie synergii pomiędzy działaniami różnych organizacji”.

W chwili obecnej Ministerstwo Gospodarki prowadzi prace nad „Programem wdrażania wyników projektu InSight 2030”, którego celem jest identyfikacja instrumentów finansowych i pozafinansowych, umożliwiających wdrażanie efektów przedsięwzięcia oraz wskazanie podmiotów odpowiedzialnych za podjęcie tych działań. „Program będzie wykorzystywał mapy drogowe, wskazujące horyzont czasowy rozwoju danych technologii, a także odniesie się do zaprezentowanych rekomendacji. Działania wskazane w dokumencie będą stanowiły integralną część programu wykonawczego do „Strategii innowacyjności i efektywności gospodarki”, czyli „Programu Rozwoju Przedsiębiorstw”, który będzie stanowił podstawę do opracowania przyszłego programu operacyjnego na lata 2014-2020, dotyczącego wspierania innowacyjności i przedsiębiorczości” - wyjaśnia Justyna Gorzoch.

W związku z podjęciem prac nad wdrażaniem wyników projektu „InSight 2030” Ministerstwo Gospodarki zainicjowało konsultacje społeczne, które umożliwiają zainteresowanym podmiotom - przedstawicielom władz, izb gospodarczych, instytucji otoczenia biznesu, instytutów naukowych oraz przedsiębiorcom - zgłaszanie uwag i pomysłów, dotyczących dalszych działań resortu w tym obszarze. Mają one na celu przede wszystkim zebranie uwag do instrumentów wdrażających wyniki projektu zaproponowanych przez wykonawców oraz zebranie propozycji ewentualnych dodatkowych rozwiązań wdrożeniowych. Ponadto ich efektem ma być weryfikacja technologii i obszarów zidentyfikowanych jako kluczowe dla polskiego przemysłu oraz aktualizacja listy technologii zidentyfikowanych w ramach regionalnych ów. Umożliwiają także wskazanie pożądanej formy wspierania danych technologii i obszarów przemysłowych wyszczególnionych w wyniku projektu InSight2030, co dotyczy np. preferencyjnych warunków punktacji w programach horyzontalnych, utworzenia osobnych programów dedykowanych na rozwój zidentyfikowanych technologii i obszarów, rozwoju systemu dotacji na B+R, udzielania kredytów bankowych i zamówień prekomercyjnych czy uruchomienia projektów pilotażowych i demonstracyjnych. Jak wskazuje koordynator projektu – „Dzięki zaangażowaniu w proces konsultacji przedstawicieli różnych środowisk, tj. władz centralnych oraz regionalnych, instytutów naukowych, a także izb gospodarczych i przedsiębiorców, możliwe będzie uzyskanie jak najszerszego spojrzenia na wyniki projektu oraz uzyskanie informacji nt. potrzeb i barier związanych z rozwojem technologicznym oraz przemysłowym w Polsce w perspektywie do 2030 roku. Konsultacje społeczne pozwolą także dotrzeć do interesariuszy projektu oraz zaangażować ich aktywnie w działania wdrożeniowe projektu po opracowaniu ‘Programu wdrażania wyników foresightu technologicznego przemysłu’”.

Konsultacje społeczne stanowią forum wymiany uwag i pomysłów, dotyczących wdrażania wyników projektu „InSight2030” - opinie przedstawicieli administracji publicznej, instytutów naukowych i badawczych, ośrodków innowacji oraz przedsiębiorców mają przyczynić się do efektywnej realizacji działań wdrożeniowych. Jak wskazuje prof. Krzysztof Klincewicz z Uniwersytetu Warszawskiego – „Udział w konsultacjach jest szczególnie ważny dla naukowców, prowadzących badania stosowane. Niektóre spośród wskazanych w badaniu kluczowych technologii należą jednocześnie do istotnych specjalizacji naukowców z Uniwersytetu Warszawskiego, przedmiotów projektów badawczych i zgłoszeń patentowych. o tym, które z kierunków badawczych będą preferowane przez Ministerstwo Gospodarki, z pewnością przyda się badaczom i zarządzającym uczelnią. o ukierunkowaniu własnych badań wymaga odpowiedniego przygotowania, inwestycji finansowych i czasu. Dla każdej uczelni, prowadzącej aktywne badania technologiczne, szczególnie ważna będzie więc pewność co do wspieranych publicznie technologii - taka ułatwi planowanie wieloletnich przedsięwzięć badawczych, budowę konsorcjów partnerskich i lepsze zrozumienie specyfiki tych technologii”. Udział w omawianych konsultacjach społecznych powinien być również istotny dla przedstawicieli ośrodków innowacji, których działalność ukierunkowana jest przede wszystkim na wspieranie rozwoju innowacyjnych przedsiębiorstw.  „Jako Inkubator chcemy włączyć się w te konsultacje. Naszą misją jest nie tylko tworzenie firm, ale i  stwarzanie warunków do synergii wszystkich czynników, wpływających na  innowacyjność i rozwój.” – mówi Antoni Kopyto, Dyrektor ds. Organizacji Inkubatora Technologicznego w Stalowej Woli – „Zamierzamy wypracować wraz z przedsiębiorcami, z którymi mamy ścisły kontakt, swoje propozycje do opublikowanych już materiałów związanych z foresightem technologicznym InSight 2030. Myślę, że nasz udział jest niezbędny. Już przy pobieżnej bowiem analizie łatwo można  stwierdzić, że rola Podkarpacia, a więc także Stalowej Woli, została  w tych dokumentach - moim zdaniem - spłycona. Nie bardzo mogę zrozumieć, dlaczego w wykazie technologii i obszarów zidentyfikowanych jako kluczowe dla gospodarczej przyszłości kraju nie wymienia się dziedzin i branż, które stanowią o sile gospodarczej naszego miasta i regionu, będąc ewidentnie obszarami  przodującymi w Polsce w swoich branżach, a konkurencyjnymi także w skali międzynarodowej (przemysł obronny, produkcja maszyn drogowych i budowlanych). Chcemy także wpłynąć na korektę listy technologii zidentyfikowanych jako perspektywiczne w ramach regionalnych ów - z podobnych powodów”. Swoją opinię w ramach konsultacji wyrażą także przedstawiciele Poznańskiego Parku Naukowo-Technologicznego – „PPNT z pewnością weźmie udział w konsultacjach społecznych, dotyczących rozpoznania i zdefiniowania technologii i obszarów kluczowych z punktu widzenia rozwoju kraju i poszczególnych regionów.” - mówi prof. Hieronim Maciejewski, Zastępca Dyrektora ds. Technologii w Poznańskim Parku Naukowo-Technologicznym –„Szczególnie ważna jest dla nas obecność tam, gdzie decyduje się o długoterminowej polityce i przyszłości w temacie badań i innowacji przemysłowych - i to zarówno na szczeblu krajowym, jak i regionalnym. Chcemy podzielić się naszymi doświadczeniami i wiedzą, aby trafniej określić mocne strony naszych naukowców w kontekście możliwości naszego przemysłu. Chcemy przy tym kierować uwagę i wysiłki na bliskie nam kierunki i technologie, budując przewagę konkurencyjną w dziedzinach najbardziej - naszym zdaniem - rokujących i rozwijających się w skali świata”.

Ministerstwo Gospodarki liczy na aktywny udział zainteresowanych podmiotów w konsultacjach społecznych, co ma przyczynić się do stworzenia forum trwałej współpracy interesariuszy, uczestniczących w procesie monitorowania wdrażania projektu oraz do systematycznej aktualizacji bazy danych o najnowsze rozwiązania technologiczne i nietechnologiczne dla przemysłu.

Opinie i propozycje w ramach konsultacji społecznych można przesyłać na adres: justyna.gorzoch@mg.gov.pl do 23 kwietnia 2012 roku.

Źródła:

http://www.fortech2030.pl

http://www.pi.gov.pl/Polityka/chapter_86594.asp

http://.polska2020.pl

http://www.mg.gov.pl

 

Inicjatywa „Skuteczne Otoczenie Innowacyjnego Biznesu” jest elementem projektu „Rozwój zasobów ludzkich poprzez promowanie wiedzy, transfer i upowszechnianie innowacji”. Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Autor:Justyna Siwińska 


powrót | do góry | strona główna | kalendarium | regulamin serwisu | pliki cookies | kontakt
Portal jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

© 2005-2019 Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości