Portal Finanse Firma Klastry Instytucje Promocja Polityka
Newsy
2011/08/08 16:12:40
innowacyjnych przedsiębiorstw jako usługa proinnowacyjna

Początkujący przedsiębiorcy, którzy dopiero rozpoczynają innowacyjną działalność gospodarczą, ze względu na brak doświadczenia mają niedostateczną wiedzę o funkcjonowaniu przedsiębiorstwa – o zarządzaniu, marketingu czy ustalaniu strategii rozwojowej firmy. Rozwiązaniem tego problemu może być usługa mentoringu, polegająca na wspieraniu młodych firm przez mentorów – przedsiębiorców, którzy posiadają bogate doświadczenie zawodowe. Istotną rolę mogą tu odegrać ośrodki innowacji, które w ramach swoich ofert powinny tworzyć programy mentoringowe.

to partnerska relacja między mistrzem a uczniem, zorientowana na odkrywanie i rozwijanie potencjału ucznia. Opiera się na inspiracji, stymulowaniu i przywództwie. Polega głównie na tym,  aby uczeń, dzięki odpowiednim zabiegom mistrza, poznawał organizację i siebie, rozwijając w ten sposób samoświadomość i satysfakcję. Obejmuje on także pewne elementy doradztwa, ewaluacji oraz kształtowania tożsamości organizacyjnej – taką definicję tego procesu podaje Sebastian Karwala w publikacji „ – strategia rozwoju organizacji uczącej się”. W działalności młodych, innowacyjnych firm proces ten polega na wspieraniu początkujących przedsiębiorców przez mentorów, którzy posiadają doświadczenie w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej. Mentor musi być doświadczonym biznesmenem, który dzieli się posiadaną wiedzą i jednocześnie partnerem, z którym młody wspólnie tworzy pomysły, planuje działania i ocenia ich skuteczność. Celem mentoringu jest przyspieszenie tempa rozwoju, polepszenie efektów działania i podniesienie jakości funkcjonowania młodych firm.

Jak wyjaśnia Izabela Kowalczyk z Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego, ekspert w dziedzinie wspierania przedsiębiorczości  - W rozwoju firmy i identyfikacji jej potrzeb ogromną rolę odgrywa współpraca z ekspertem, z mentorem, który indywidualnie wesprze firmę i będzie w stanie odczytać jej potrzeby. (…) Mentorzy to osoby z ogromnym doświadczeniem biznesowym, które odniosły sukces i są w stanie poświęcić swój czas na wspieranie młodych przedsiębiorców. (…) Mentor widzi pewne rzeczy z zewnątrz i w większości przypadków jest tak, że młody przeocza pewne rzeczy. Mentor  - stojąc z boku -  podpowiada, co trzeba zrobić, jakie podjąć działania, co zmienić w strategii firmy itp. (…) Taka relacja doświadczonego i młodego przedsiębiorcy wymaga współpracy opartej na zaufaniu. Dojrzały przekazuje początkującemu nie tylko swoją wiedzę i doświadczenie, ale także swoją sieć kontaktów i wówczas to nie jest już relacja ‘jeden na jeden’ , ponieważ młody poznaje również kontrahentów czy partnerów biznesowych mentora (…) Tego typu wsparcie przynosi wiele korzyści podopiecznemu, który uczy się pewności siebie i patrzenia oczami dojrzałego przedsiębiorcy na swoje przedsięwzięcie.

jest skutecznym narzędziem wspierającym rozwój przedsiębiorstwa, zwłaszcza w początkowej fazie, kiedy młoda stażem potrzebuje nie tylko profesjonalnej wiedzy i umiejętności niezbędnych do prowadzenia biznesu, ale również odwagi i wiary, że cele, jakie przed sobą stawia, są realne i możliwe do osiągnięcia. Dotyczy to w szczególności przedsiębiorstw podejmujących innowacyjną działalność, która obarczona jest dużym ryzykiem niepowodzenia.Systemy mentoringu, w których dojrzały służy swoją wiedzą i wieloletnim doświadczeniem jako nauczyciel i doradca, są bardzo często wykorzystywane do wspierania przedsiębiorstw na zachodzie Europy czy w USA. W Polsce jest stosunkowo nowym narzędziem, jednak zagraniczne przykłady korzyści, jakie za sobą niesie, powinny stanowić impuls do rozwijania tej usługi na gruncie naszego kraju. Izabela Kowalczyk z CTT GUM wskazuje na istotną rolę, jaką w tym zakresie mają do odegrania instytucje proinnowacyjne – (…) Jest wiele przykładów zagranicznych, które wskazują, że od wielu lat stosuje się na świecie tego typu programy zarówno do zwalczania bezrobocia i zachęcaniu ludzi do rozpoczynania własnej działalności gospodarczej, jak i do wspierania już istniejących firm. Niestety w Polsce troszeczkę raczkujemy jeżeli chodzi o ten obszar wspierania przedsiębiorczości. (…) Trzeba tu podkreślić rolę instytucji otoczenia bisnesu, ponieważ to one mogą zaprojektować i stworzyć taki program mentoringowy na dłuższy czas. (…) Instytucje te mogą działać jak ‘swatka’ – przy zastosowaniu różnych technik promocyjnych mogą poszukiwać i przyciągać mentorów, którzy chcieliby współpracować z młodymi przedsiębiorcami. Ośrodki innowacji w Polsce świadczą innowacyjnym firmom różnego rodzaju usługi doradcze, ale niewiele z nich posiada w swojej ofercie usługę w postaci opracowanego programu mentoringowego. to usługa raczej rzadka – wyjaśnia Jarosław Osiadacz, właściciel firmy Innova, który w swojej działalności koncentruje się wokół tematyki innowacyjności i jej bezpośredniego wspierania w przedsiębiorstwach -W West Poland finansowaliśmy taką usługę dla kilku firm, ale są dwa problemy: pierwszy dotyczy znalezienia dobrego mentora, tzn. z uznaniem w branży i jednocześnie chętnego do zaangażowania się za akceptowalną stawkę, natomiast drugi - pogodzenia się młodych przedsiębiorców z tym, że jednak nie wiedzą wszystkiego najlepiej na świecie i warto skorzystać z cudzych doświadczeń. Trudno powiedzieć, jakie ośrodki powinny się tym zajmować. Uważam, że jest to zadanie dla Centrów Kompetencji i tym podobnych jednostek.

Wśród polskich, innowacyjnych przedsiębiorstw istnieje duże zapotrzebowanie na usługę mentoringu – ośrodków innowacji w zakresie usług doradczych mogłaby ewoluować w kierunku zorganizowanego mentoringu– twierdzi Łukasz Osowski, współzałożyciel i Prezes Zarządu firmy Ivona Software, której siedziba mieści się w Pomorskim Parku Naukowo-Technologicznym – (…) Myślę, że można by było to zorganizować i byłoby to z wielkim pożytkiem dla firm, które tego mentoringu i tego doświadczenia innych przedsiębiorców potrzebują. Można by na przykład taki wspomóc poprzez organizację spotkań z klubami biznesu, które są przy uczelniach. Takie kluby zrzeszają biznesmenów, którzy są absolwentami uczelni. Odnieśli sukces w biznesie i są doskonałymi, potencjalnymi mentorami dla młodych przedsiębiorców, którzy rozpoczynają działalność.

Potrzeby innowacyjnych firm zmieniają się w zależności od etapu prowadzenia działalności – inne są potrzeby w fazie organizacyjnej przedsiębiorstwa, inne w fazie jego rozwoju. Odpowiednie zidentyfikowanie etapu, na którym jest i potrzeb z nim związanych, jest kluczowym czynnikiem pozwalającym na osiągnięcie sukcesu rynkowego. Głównym zadaniem doświadczonego mentora jest właśnie wspieranie młodego przedsiębiorcy w tym aspekcie prowadzenia działalności biznesowej. Kadra zarządzająca niektórych polskich instytucji proinnowacyjnych dostrzegła już potrzebę rozszerzenia oferty w zakresie usług doradczych o usługę zorganizowanego mentoringu. Instytucje otoczenia biznesu rozwijają swoja ofertę odpowiadając na potrzeby zgłaszane przez lokatorów – wyjaśnia Anna Tórz, Kierownik InQbatora Technologicznego PPNT FUAM - Dlatego w InQbatorze Technologicznym Poznańskiego Parku Naukowo-Technologicznego Fundacji UAM trwają prace nad wprowadzeniem usługi mentoringu. Badania ankietowe przeprowadzone wśród start-up’ów dobitnie wykazały, że z chęcią skorzystałyby one ze wsparcia merytorycznego doświadczonego przedsiębiorcy. Dlatego, opracowana na nasze potrzeby metodologia tej usługi, jest obecnie wdrażana i testowana.

polskich ośrodków innowacji powinna ewoluować w kierunku wprowadzania usługi mentoringu, ponieważ dla młodych, innowacyjnych przedsiębiorstw stanowi ona nieocenioną pomoc. Wsparcie doświadczonego mentora przyczynia się do rozwoju wiedzy i umiejętności początkującego przedsiębiorcy, pomaga mu pojąć idee biznesu oraz wytyczać odpowiednie cele i skutecznie je realizować. Współpraca ta przynosi korzyści merytoryczne i motywacyjne, a tym samym wpływa na rozwój młodej firmy i wzrost jej konkurencyjności.

Źródło:

http://.com.pl/_strategia_rozwoju.pdf

Inicjatywa „Skuteczne Otoczenie Innowacyjnego Biznesu” jest elementem projektu „Rozwój zasobów ludzkich poprzez promowanie wiedzy, transfer i upowszechnianie innowacji”. Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Autor:Justyna Siwińska 


powrót | do góry | strona główna | kalendarium | regulamin serwisu | pliki cookies | kontakt
Portal jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

© 2005-2018 Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości