Portal Finanse Firma Klastry Instytucje Promocja Polityka
Newsy
2012/12/27 10:40:27
Sejmik Województwa Śląskiego przyjął „Regionalną Strategię Innowacji Województwa Śląskiego na lata 2013-2020"

Inno SilesiaW dniu 20 grudnia 2012 roku podczas II posiedzenia XXIX Sesji radni Sejmiku Województwa Śląskiego przyjęli „Regionalną Strategię Innowacji Województwa Śląskiego na lata 2013-2020". Podobnie jak w 2003 roku, śląskie jest znowu pierwszym regionem w kraju posiadającym strategię innowacji zgodną ze Strategią Unii Europejskiej, tym razem ze strategią „Europa 2020". uwzględnia najnowsze zalecenia Komisji Europejskiej w programowaniu rozwoju na lata 2014-2020 dotyczące konieczności identyfikacji inteligentnych specjalizacji regionu.

Opracowany stanowi strategię rozwoju w rozumieniu art. 9 ust. 3 ustawy z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju (Dz. U Nr 227, poz. 1658 z późn. zm.).

Projekt „Regionalnej Strategii Innowacji Województwa Śląskiego na lata 2013-2020" został opracowany w ramach projektu systemowego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego pt. „Zarządzanie, wdrażanie i monitorowanie Regionalnej Strategii Innowacji województwa śląskiego" Poddziałania 8.2.2. Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007 - 2013.

Opracowanie projektu Regionalnej Strategii Innowacji Województwa Śląskiego na lata 2013-2020 było zadaniem Zespołu Naukowego koordynowanego przez Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach, przy współpracy ekspertów Politechniki Śląskiej w Gliwicach, Głównego Instytutu Górnictwa w Katowicach, Parku Naukowo-Technologicznego „Technopark Gliwice" oraz Zespołu ds. Regionalnej Strategii Innowacji Wydziału Europejskiego Funduszu Społecznego.

Projekt „Regionalnej Strategii Innowacji Województwa Śląskiego na lata 2013-2020" jest syntezą prac ekspertów z regionu Województwa Śląskiego, Komisji Planowania i Zagospodarowania Przestrzennego Sejmiku Województwa Śląskiego, w konsultacji ze Śląską Radą Innowacji oraz Komitetem Sterującym Regionalnej Strategii Innowacji.

Aktualność „Regionalnej Strategii Innowacji Województwa Śląskiego na lata 2003-2013".

„Regionalna Strategia Innowacji Województwa Śląskiego na lata 2003-2013" przyjęta uchwałąSejmiku Województwa Śląskiego Nr II/11/2/2003 z dnia 25 sierpnia 2003 roku została opracowana i przyjęta jako pierwsza tego typu strategia w kraju.

Od momentu uchwalenia Regionalnej Strategii Innowacji w 2003 roku, nastąpiło wiele zmian gospodarczych oraz uwarunkowań formalno-prawnych, które powodują konieczność podjęcia procesu jej aktualizacji.

Opracowanie projektu „Regionalnej Strategii Innowacji Województwa Śląskiego na lata 2013-2020" zostało poprzedzone przeprowadzonymi przez Wydział Europejskiego Funduszu Społecznego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego następującymi działaniami w ramach drugiej edycji projektu systemowego pt. „Zarządzanie, wdrażanie i monitorowanie Regionalnej Strategii Innowacji województwa śląskiego":

 1. Wykonanie szerokiego badania ewaluacyjnego procesów wdrażania „Regionalnej Strategii Innowacji Województwa Śląskiego na lata 2003-2013".
 2. Opracowanie przez Zespół ds. RSI czterech raportów metodologicznych odnoszących się do perspektywy czasowej 2013-2020 w następujących zakresach:
 3. identyfikacja kluczowych wyzwań innowacyjnego rozwoju województwa śląskiego,
 4. ocena możliwości tychże wyzwań strategicznych,
 5. wypracowanie wizji innowacyjnego rozwoju województwa śląskiego,
 6. identyfikacja celów i kierunków innowacyjnego rozwoju województwa śląskiego.

Badanie ewaluacyjne oraz powyższe Raporty Zespołu ds. RSI zostały przekazane przez Wydział Europejskiego Funduszu Społecznego do Komitetu Sterującego RIS oraz Śląskiej Rady Innowacji. Materiały te zostały przyjęte bez uwag.

W świetle wyników badania ewaluacyjnego, konieczność aktualności „Regionalnej Strategii Innowacji Województwa Śląskiego na lata 2003-2013" wynikała z obserwowanych zmian społeczno-gospodarczych w regionie, kraju i w szerszym układzie geograficznym. Następują ponadto zmiany w zakresie polityki regionalnej, co łącznie przyczynia się do szybszej dezaktualizacji dotychczasowych celów RSI. Z tego punktu widzenia weryfikacji wymagała struktura przyjętych celów, a w szczególności zdefiniowanych punktów zwrotnych, których struktura częściowo się już wyczerpała (zostały zrealizowane). Aktualizacja przyczynić się również powinna do podniesienia poziomu ambicji w kontekście zmian w strukturze społeczno-gospodarczej w obliczu realizacji polityki innowacji, w tym akcentując pojawiające się oczekiwania po stronie nowych ów programowych Unii Europejskiej w zakresie rozwoju innowacyjnego.

Konieczność zgodności z aktualnymi politykami horyzontalnymi i sektorowymi

Projekt „Regionalnej Strategii Innowacji Województwa Śląskiego na lata 2013-2020" został opracowany w zgodności z zapisami nowych, obowiązujących ów strategicznych Unii Europejskiej, kraju oraz regionu wyznaczających zakres i ramy innowacyjnej polityki regionalnej, tj. m.in.:

 • Strategia Unii Europejskiej „Europa 2020".
 • Strategia Efektywności i Innowacyjności Gospodarki.
 • Strategia Rozwoju Województwa Śląskiego „Śląskie 2020".
 • Strategia na rzecz inteligentnego i zrównoważonego rozwoju sprzyjającego włączeniu społecznemu.
 • Program Rozwoju Technologii Województwa Śląskiego na lata 2010-2020 (Program Systemowego Wspierania Rozwoju Technologii Województwa Śląskiego na lata 2010 - 2020).

Zaktualizowana Strategia  nadal posiada charakter długookresowy i horyzontalny.

Charakterystyka RSI. Główne cele strategii

Regionalna Strategia Innowacji Województwa Śląskiego na lata 2013 - 2020 (RSI WSL) zawiera:

Wiodące idee zmian innowacyjnych, w rozdziale tym zostały opisane makroprocesy kształtujące zmiany innowacyjne w regionach oraz perspektywy polityki innowacyjnej a także inteligentne specjalizacje Województwa Śląskiego.

Rozstrzygnięcia strategiczne polityki innowacyjnej Województwa Śląskiego, w rozdziale przedstawiona została wizja ekosystemu innowacji Województwa Śląskiego, tablica głównych rozstrzygnięć strategicznych. Rozdział ten zawiera również opis priorytetów, celów strategicznych oraz metaprzesięwzięć Regionalnej Strategii Innowacji.

Postanowienia wdrożeniowe, rozdział ten zawiera opis systemu monitoringu i ewaluacji strategii, powiązania dokumentu z innymi dokumentami strategicznymi. W rozdziale tym został również przedstawiony ramowy układ finansowy.

W dokumencie przedstawiono również wyniki analizy profilu regionu na tle kraju oraz uczestników prac nad strategią, a także notę metodyczną.

Główne cele Strategii. Podstawowym założeniem Regionalnej Strategii Innowacji Województwa Śląskiego na lata 2013 - 2020 (RSI WSL) jest wzmacnianie regionalnego systemu innowacji i jego w kierunku „ekosystemu innowacji".

Perspektywa ekosystemu oznacza: wzajemne kształtowanie się procesów, generowanie rozwiązań nie wyodrębnionych pod względem funkcji lecz naturalnie przenikających się w układach tematycznych oraz współistnienie i współdziałanie aktorów budujących relacje w różnych konfiguracjach w zależności od ich wspólnych aspiracji oraz uwarunkowań płynących z otoczenia. Ekosystem cechuje się atmosferą i warunkami do tworzenia innowacji oraz zdolnością do samodoskonalenia. Generuje skoordynowane działania wzmacniające elementy i powiązania wewnętrzne, a z drugiej strony pozyskuje zasoby i rozwija powiązania na szerszą skalę, umiejętnie wykorzystując swoje atuty i przewagi względem innych.

Idea tworzenia ekosystemu innowacji stanowi odpowiedź na wyzwania przed jakimi stoją obecnie regiony.Jest zgodna z postanowieniami Komisji Europejskiej w zakresie tzw. regionalnych strategii innowacji trzeciej generacji, zapisanymi w podręczniku „Smart Specialisation Platform", opublikowanym w grudniu 2011 roku.

Biorąc powyższe pod uwagę w dokumencie strategii wyróżniono kamienie milowe stanowiące szczególne cechy ekosystemu innowacji Województwa Śląskiego, które opisują pierwsze stadia rozwoju tegoż ekosystemu:

1 Regionalny system informacji o działalnościach innowacyjnych regionu

2 World Class Clusters

4 obiekty wspólnej infrastruktury badawczo-rozwojowej w regionie

8 kluczowych centrów kompetencji w priorytetowych obszarach Programu Rozwoju Technologii

16 living labs dotyczących inteligentnych rynków

32 projekty ramowe UE liderowane przez podmioty z regionu

64 konsorcja naukowo-badawcze w regionie

128 tysięcy osób zatrudnionych w przedsiębiorstwach innowacyjnych

256 firm na tysiąc klasyfikowanych jako przedsiębiorstwa innowacyjne

512 milionów Euro alokowanych na działania innowacyjne

1024 tysiące mieszkańców regionu objętych działaniami z zakresu kreatywności i innowacyjności.

Kamienie milowe osiągnięte zostaną poprzez realizację celów określonych w Regionalnej Strategii Innowacji. Cele te realizowane są w ramach dwóch priorytetów rozwoju ekosystemu innowacji Województwa Śląskiego oraz pięciu obszarów strategicznych interwencji publicznej.

Priorytetami rozwoju ekosystemu innowacji są:

Powiększanie i wewnętrzna integracja potencjału innowacyjnego regionu.Priorytet ten dotyczy kontynuacji dotychczasowych skutecznych i efektywnych przedsięwzięć wzmacniających gotowość firm, instytucji i społeczeństwa w regionie do podejmowania coraz to nowych wyzwań innowacyjnych i realizacji przedsięwzięć naukowych i gospodarczych o kluczowym znaczeniu dla rozwoju regionu. Nie oznacza to prostego kontynuowania istniejących aktywności lecz ich walidację, precyzowanie, rozwój nowego rodzaju infrastruktury i usług oraz powiększanie skali interakcji w ekosystemie innowacji Województwa Śląskiego. Cele wpisujące się w ten priorytet realizowane będą w procesach rozwoju inkrementalnego.

Kreowanie inteligentnych rynków dla technologii przyszłości.Priorytet ten dotyczy otwarcia się firm, instytucji i społeczeństwa w regionie na uczestnictwo w łańcuchach wartości i wykorzystywanie nowych modeli biznesu w związku z poszerzającą się skalą przeobrażeń w kierunku tzw. rynków inteligentnych oraz powiązanych z nimi zachowań prosumenckich. Istotą priorytetu jest wzmocnienie kompetencji zarówno do obsługiwania tego rodzaju rynków z perspektywy technologicznej oraz społecznej (zachowań konsumentów), jak też budowanie trwałych zdolności do tworzenia takich rynków i uczestniczenia w nich. Cele wpisujące się w ten priorytet zorientowane są na dokonywanie przełomowych zmian technologicznych i produktowych.

Wyróżnia się następujące obszary strategiczne interwencji publicznej:

 • kreowanie wspólnot wiedzy i innowacji, jako odpowiedź na założenia polityki innowacyjnej Unii Europejskiej oraz kraju i stworzenie węzłowych rozwiązań instytucjonalnych dla osiągania inteligentnych specjalizacji Województwa Śląskiego,
 • rozwój technologicznie zaawansowanych sieci usług publicznych, jako innowacyjne zasilenie realizacji strategii Śląskie 2020 i podstawę przyciągania do regionu zasobów globalnych niezbędnych w realizacji kluczowych dla Województwa Śląskiego aktywności naukowych i biznesowych,
 • referencyjność infrastruktury regionalnego ekosystemu innowacji, jako podstawę do prowadzenia działalności naukowej i badawczo-wdrożeniowej zgodnej ze światowymi najlepszymi dostępnymi technikami,
 • włączanie MSP jako źródła innowacji w łańcuchy globalne, jako sedno umiędzynarodowienia firm i budowania ich trwałej przewagi konkurencyjnej na rynkach ponadnarodowych,
 • kreację talentów i wzmacnianie kompetencji, jako siłę nośną wszelkich procesów innowacyjnych w regionie mających swoje źródło zarówno w postawach społecznych jak i zakumulowanych w i kapitale ludzkim firm.

Cele Regionalnej Strategii Innowacji Województwa Śląskiego na lata 2013 - 2020 realizowane będą poprzez pakiet metaprzedsięwzięć.

Zasada szerokiego partnerstwa w procesie opracowywania strategii

Projekt „Regionalnej Strategii Innowacji Województwa Śląskiego na lata 2013-2020" został opracowany zgodnie z zasadami i trybem prac zawartym w uchwale Zarządu Województwa Śląskiego Nr 2942/93/IV/2011 z dnia 3.11.2011 roku. Współpraca z środowiskami regionu była prowadzona w ramach seminariów, warsztatów oraz spotkań roboczych organizowanych w formule konsultacji społecznych.

Podczas etapu weryfikacji założeń do Regionalnej Strategii Innowacji Województwa Śląskiego na lata 2013-2020odbyły się następujące seminaria w listopadzie i w grudniu 2010 roku:

 • Innowacje a rynek.
 • Inteligentne rynki dla technologii przyszłości.
 • Kształtowanie potencjału innowacyjnego regionu.
 • Innowacje, a mechanizm wyboru publicznego.

W październiku i listopadzie 2011r. zorganizowano warsztaty regionalne na potrzeby:

 • Identyfikacji przedsięwzięć strategicznych Regionalnej Strategii Innowacji Województwa Śląskiego na lata 2013-2020.
 • Debaty nad propozycją struktury przedsięwzięć strategicznych Regionalnej Strategii Innowacji Województwa Śląskiego 2013-2020.

Proces konsultacji społecznych Regionalnej Strategii Innowacji Województwa Śląskiego na lata 2013 - 2020

Proces konsultacji społecznych projektu Regionalnej Strategii Innowacji Województwa Śląskiego na lata 2013 - 2020 był prowadzony dwukrotnie:

a) Wstępne konsultacje projektu Regionalnej Strategii Innowacji Województwa Śląskiego na lata 2013 - 2020 w okresie od 30.07.2012 do 5.09.2012r.

Wstępne konsultacje społeczne zostały przeprowadzone na podstawie Uchwały Zarządu Województwa Śląskiego Nr 1982/171/IV/2012 z dnia 19 lipca 2012 roku akceptującej projekt Regionalnej Strategii Innowacji Województwa Śląskiego na lata 2013-2020 wraz ze skierowaniem dokumentu na konsultacje społeczneoraz opracowaniem Prognozy oddziaływania na środowisko.

b) Ostateczne konsultacje projektu Regionalnej Strategii Innowacji Województwa Śląskiego na lata 2013 - 2020 wraz odbyły sięw okresie od 29 października do 23 listopada 2012r.

Projekt Regionalnej Strategii Innowacji Województwa Śląskiego na lata 2013-2020 był przedmiotem konsultacji społecznych z przedstawicielami środowisk samorządowych, gospodarczych, naukowych itp. Jednocześnie przeprowadzono konsultacje z Wydziałami UMWSL wchodzącymi w skład Międzywydziałowego Zespołu ds. Innowacji (MZI). Projekt Regionalnej Strategii Innowacji Województwa Śląskiego na lata 2013-2020 został również przekazany do wszystkich radnych Sejmiku Województwa Śląskiego, a zwłaszcza do Komisji Rozwoju i Zagospodarowania Przestrzennego.

Dla dokumentu Regionalnej Strategii Innowacji Województwa Śląskiego na lata 2013-2020 została opracowana Prognoza oddziaływania na środowisko.

Więcej informacji znajduje się na Regionalnej Platformie Innowacji Innobservator Silesia.

Źródło: UMWSL, Wydział EFS, JKW RIS. Zdjęcia: UMWSL, B.Kowalska 

Autor:Informacja prasowa 


powrót | do góry | strona główna | kalendarium | regulamin serwisu | pliki cookies | kontakt
Portal jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

© 2005-2018 Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości