Portal Finanse Firma Klastry Instytucje Promocja Polityka
Newsy
2011/03/14 09:06:07
Trzeci kluczowy w województwie pomorskim

Gdański Budowlany – w drodze specjalnie przeprowadzonego konkursu – otrzymał status „klastra kluczowego” w województwie pomorskim. Konkurs został przeprowadzony w grudniu 2010 roku przez Departament Rozwoju Gospodarczego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego.

W ramach II edycji konkursu na przyznanie statusu „klastra kluczowego” województwa pomorskiego wnioski złożyły dwie inicjatywy: Gdański Budowlany (GKB)oraz Bałtycki Usług Finansowych. W grudniu 2010 roku Zarząd Województwa Pomorskiego zdecydował o przyznaniu statusu „klastra kluczowego” Gdańskiemu Klastrowi Budowlanemu.

Współpraca w ramach tego klastra nawiązała się w 2007 roku. W grudniu tego samego roku nastąpiła sp. z o.o. pod obecną nazwą. Patronat nad GKB objął Prezydent Miasta Gdańska. Początkowo liczyła 18 członków. Obecnie składa się z 42 i nadal się rozwija. W ramach współpracy GKB wynegocjował korzystne warunki połączeń telekomunikacyjnych, zakupu paliw, pozyskania i utrzymania kwalifikowanych podpisów elektronicznych, obsługi medycznej, zakupów pojazdów samochodowych, ich monitorowania przy pomocy systemu GPS, obsługi ubezpieczeniowej. Wizja rozwoju do 2015 roku zakłada, iż GKB stanie się wiodącą organizacją branży budowlanej na terenie Polski Północnej, z rozwiniętą siecią powiązań ogólnokrajowych i międzynarodowych, zapewniającą swoim członkom możliwości systematycznego powiększania i wykorzystywania potencjału ludzkiego, technologicznego i kapitałowego.

Gdański Budowlany to trzeci „ kluczowy” w województwie pomorskim. Wcześniej w I konkursie, który trwał od września do października 2009 roku, status ten otrzymały Bałtycki Ekoenergetycznyoraz Pomorski ICT. Obie edycje konkursu na wybór „klastrów kluczowych” zostały przeprowadzone w ramach realizacji Regionalnego Programu Wspierania Klastrów w Województwie Pomorskim na lata 2009-2015(w skrócie RPWK WP). Program ten przyjęty przez ZarządWojewództwa Pomorskiego wdniu 18 czerwca 2009 roku jest pochodną projektu „Stymulowanie innowacyjności gospodarki województwa pomorskiego przez wspieranie rozwoju klastrów – koncepcja polityki i działania pilotażowe”, realizowanego przez Samorząd Województwa Pomorskiego i Instytut Badań nad Gospodarką Rynkową w latach 2005-2008. Projekt był współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego Unii Europejskiej i z budżetu państwa w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego.

Celem głównym RPWK WP jest wzmocnienie konkurencyjności gospodarki województwa pomorskiego poprzez stymulowanie rozwoju regionalnych i lokalnych klastrów. W ramach RPWK WP przewiduje się wspieranie trzech typów klastrów:

  • klastrów kluczowych – z punktu widzenia międzynarodowej konkurencyjności i potencjału rozwoju;
  • klastrów subregionalnych (lokalnych) – mających potencjał lokalnych i subregionalnych ośrodków rozwoju;
  • klastrów embrionalnych (sieci technologicznych) – takich, które mają szansę na intensywny rozwój ilościowy w przyszłości w oparciu o nowoczesne technologie i współpracę z jednostkami B+R.

RPWK WP zakłada wprowadzenie mechanizmu konkursu i konkurencji pomiędzy poszczególnymi inicjatywami w postępowaniu o uzyskanie statusu „klastra kluczowego”. Muszą one wykazać, że stanowią skupisko przedsiębiorstw i instytucji otoczenia (w tym naukowych i edukacyjnych) o regionalnym lub ponadregionalnym zasięgu oddziaływania, które może stać się motorem rozwoju regionu w przyszłości. Skupisko to powinno cechować się istotnym udziałem w gospodarce województwa pomorskiego, wysoką dynamiką wzrostu, potencjałem rozwojowym i konkurencyjnością.

Dzięki statusowi „klastra kluczowego” łatwiej o dofinansowanie ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego (RPO WP) oraz komponentu regionalnego Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Wnioski mogą być składane przez różne podmioty wchodzące w skład klastra lub ich konsorcja. RPWK WP przewiduje również, że koordynator „klastra kluczowego” może otrzymać na funkcjonowanie i animację rozwoju inicjatywy klastrowej i klastra w wysokości do 2 mln zł w ramach poddziałania 1.5.2 RPO WP „Wsparcie regionalnych procesów proinnowacyjnych”.

Status „klastra kluczowego” przyznawany jest na okres obowiązywania obecnego okresu programowania funduszy strukturalnych, tj. do 2013 roku. Konkursy są otwarte dla wszystkich zainteresowanych klastrów z województwa pomorskiego, którym udało się zbudować odpowiedni poziom partnerstwa oraz przygotować strategię rozwoju. Wybór klastrów kluczowych opiera się na ocenie przeprowadzonej przez panel ekspertów w ramach trzech grup kryteriów:

  • potencjał i konkurencyjność klastra;
  • strategia rozwoju klastra (w tym jej wpływ na gospodarkę klastra i regionu);
  • jakość i zasięg partnerstwa.

W październiku 2010 roku klastry kluczowe z pierwszego konkursu, decyzją Zarządu Województwa Pomorskiego, otrzymały dofinansowanie w ramach poddziałania 1.5.2 RPO WP („Wsparcie regionalnych procesów proinnowacyjnych”). Pomorski ICT, koordynowany  przez Politechnikę Gdańską, złożył projekt pt. „ICT INNOVA – Wzrost konkurencyjności i innowacyjności poprzez rozwój klastra kluczowego branży ICT” na kwotę ok. 1 mln zł. Podobną sumę otrzymał Instytut Maszyn Przepływowych im. Roberta Szewalskiego PAN  na projekt „Wsparcie tworzenia oraz powiązań kooperacyjnych w Klastrze Kluczowym Województwa Pomorskiego – Bałtyckim Klastrze Ekoenergetycznym”. Oba te projekty wymagają współfinansowania ze strony klastrów na poziomie 25%.

Anna Ćwikałowska

Informacje o konkursach dostępne są na stronie internetowej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego: www.woj-pomorskie.ploraz na stronie pomorskich inicjatyw klastrowych: www.pomorskie.klastry.pl.

Źródła:

Regionalny Program Wspierania Klastrów dla Województwa Pomorskiego na lata 2009-2015:

http://www.pomorskie.klastry.pl/upload/pages/493_program wspierania klastrow.pdf

Regulamin konkursu na klastry kluczowe, Załącznik nr 1 do Uchwały Nr 1168/351/10 Zarządu Województwa Pomorskiego z dnia 2 września 2010 r.: http://www.ppnt.gdynia.pl/files/firmyPPNT_ulotki_itp/Regulamin konkursu na klastry kluczowe.pdf

Uchwała nr 1393/367/10 Zarządu Województwa Pomorskiego z dnia 28 października 2010 roku:

http://www.arp.gda.pl/aktualizacja/data/pliki/1828_Uchwa__a_1393-367-10-_1__5__2_2.pdf

 

Informacja pozyskana w ramach działania: „Polskie klastry i polityka klastrowa”, realizowanego w ramach projektu systemowego PARP: „Rozwój zasobów ludzkich poprzez promowanie wiedzy, transfer i upowszechnianie innowacji”, współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

Autor:Anna  Ćwikałowska 


powrót | do góry | strona główna | kalendarium | regulamin serwisu | pliki cookies | kontakt
Portal jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

© 2005-2019 Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości