Portal Finanse Firma Klastry Instytucje Promocja Polityka
Newsy
2012/02/15 13:20:17
Powstało Europejskie Partnerstwo Innowacji na rzecz Aktywnego i Zdrowego Starzenia się

Komisja Europejska uruchomiła Pilotażowe Europejskie Partnerstwo Innowacji na rzecz Aktywnego i Zdrowego Starzenia się. Będzie ono odpowiadać na społeczne wyzwania związane z aktywną i zdrową starością poprzez wspólne poszukiwanie innowacyjnych rozwiązań przez wszystkie podmioty związane z sektorem opieki zdrowotnej na poziomie unijnym, krajowym i regionalnym. W ramach działalności Partnerstwa wystosowano już zaproszenie do składania innowacyjnych projektów z zakresu opieki zdrowotnej – ich nadsyłania upływa 9 marca 2012 r.

Europejskie partnerstwa innowacji są częścią inicjatywy „Unia Innowacji”. Docelowo tego typu partnerstwa będą uruchamiane we wszystkich obszarach związanych z wyzwaniami społecznymi, m. in. z efektywną gospodarką wodną, surowcami innymi niż energetyczne, inteligentną mobilnością czy produktywnością i trwałością rolnictwa. Ich tworzenie ma na celu generowanie efektu synergii pomiędzy istniejącymi i nowymi inicjatywami europejskimi państw członkowskich UE w dziedzinie innowacji, a w efekcie maksymalizację i przyspieszenie uzyskania pozytywnych rezultatów i korzyści przez europejskie społeczeństwo. Partnerstwa te nie są kolejnym programem badawczym, ale stanowią instrumenty, które służą koordynacji dotychczasowych programów i eliminacji ich fragmentacji. Mają koncentrować zainteresowane podmioty europejskie - krajowe i regionalne, publiczne i prywatne – wokół celów, które będą łączyć rozwiązywanie problemów społecznych z realizacją potencjału Europy w zakresie przodowania na arenie światowej. Ich funkcjonowanie pozwoli zintensyfikować badania i rozwój, skoordynować inwestycje, przyspieszyć ustanawianie norm i stymulować popyt. Komisja Europejska zapewni im wstępne środki finansowe, aby następnie przyciągnąć inwestycje z innych źródeł publicznych i z sektora prywatnego.

Europejskie Partnerstwo Innowacji na rzecz Aktywnego i Zdrowego Starzenia się (European Innovation on Active and Healthy Ageing – EIP AHA) jest pierwszym tego typu partnerstwem powstałym w ramach „Unii Innowacji”. Zostało ono ustanowione po to, aby wspierać tworzenie innowacyjnych produktów i usług, które pomogą osobom starszym dłużej zachować aktywność, zdrowie i niezależność. Badania wskazują, że w ciągu najbliższych 30 lat liczba Europejczyków powyżej 65 roku życia wzrośnie niemal o 40%. EIP AHA dążyć będzie do poprawy jakości życia osób starszych, zrównoważenia i poprawy sprawności systemów opieki zdrowotnej i socjalnej oraz stymulowania konkurencyjności i możliwości biznesowych w tej dziedzinie. "Europa musi przygotować się na starzenie się społeczeństwa w przyszłości, a wykorzystywanie innowacji powinno być jednym z narzędzi, jakie mamy do dyspozycji. Dlatego cieszę się, że pierwsze partnerstwo dotyczy aktywnego i zdrowego starzenia się - pomoże ono budować ścisłą współpracę w ramach rozmaitych strategii dotyczących zdrowia publicznego, badań naukowych oraz polityki cyfrowej i przemysłowej." - powiedział John Dalli, Europejski Komisarz ds. Zdrowia i Spraw Konsumenckich.

W ramach działalności Partnerstwa podjęto starania w celu poszukiwania praktycznych zastosowań dla najnowszych osiągnięć technologicznych, aby mogły one ułatwiać codzienne życie. Głównym celem jest umożliwienie ludziom dłuższego, niezależnego życia w dobrym zdrowiu poprzez zwiększenie średniej liczby lat zdrowego życia o 2 lata – wynik ten ma zostać osiągnięty do 2020 roku. Podejmowane działania mają również poprawić stabilność i skuteczność systemów opieki społecznej i zdrowotnej, a także stworzyć unijny i globalny rynek dla innowacyjnych produktów i usług, dający nowe możliwości przedsiębiorstwom w UE. W partnerstwie udział biorą wszystkie podmioty związane z sektorem opieki zdrowotnej zainteresowane poszukiwaniem innowacyjnych rozwiązań -  naukowcy, przedsiębiorcy, przedstawiciele administracji publicznej i organizacji pozarządowych oraz osoby prywatne. Ich pracom przewodniczą wspólnie Komisarz ds. Zdrowia i Polityki Konsumenckiej oraz Komisarz ds. Agendy Cyfrowej. Działania te koncentrują się wokół trzech obszarów tematycznych: opieki i leczenia; profilaktyki, badań przesiewowych i wczesnego diagnozowania oraz samodzielnego funkcjonowania osób starszych. Według planów Komisji Europejskiej, w 2012 roku - który ogłoszono Rokiem Aktywnego Starzenia się - pierwsze Europejskie Partnerstwo Innowacji wejdzie w fazę realizacji konkretnych inicjatyw.

Jak dotychczas ogłoszono pierwszy nabór wniosków dotyczących innowacyjnych projektów z zakresu opieki zdrowotnej w ramach Programu Zdrowotnego (Health Programme). Celem działania jest wspieranie wdrażania nowatorskich rozwiązań dotyczących innowacyjnych strategii i modeli biznesowych, wspomagających współpracę i integrację systemów opieki zdrowotnej. nadsyłania projektów upływa dnia 9 marca 2012 roku. Szczegółowe informacje dostępne są pod linkiem: http://ec.europa.eu/research/innovation-union/index_en.cfm?section=active-healthy-ageing.

Źródła:

http://ec.europa.eu/research/innovation-union/index_en.cfm?section=active-healthy-ageing.

http://pl.lmiwarsaw.pl/epi_pl

Fot. Smartlink

Autor:Monika Krupowicz 


powrót | do góry | strona główna | kalendarium | regulamin serwisu | pliki cookies | kontakt
Portal jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

© 2005-2018 Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości