Portal Finanse Firma Klastry Instytucje Promocja Polityka
Recenzje wydawnictw PARP
2012/04/18 12:33:53
Innowacje i . Słownik pojęć

272 hasła na blisko 350 stronach – tak można scharakteryzować w liczbach publikację „Innowacje i . Słownik pojęć”. W przypadku wydawnictw słownikowych tego rodzaju statystyka nie jest bez znaczenia. Im więcej terminów i pojęć uda się opisać, tym pełniejszy obraz sytuacji zyskuje czytelnik. „Innowacje i . Słownik pojęć” to książka pełna najbardziej aktualnej wiedzy na temat szeroko pojętej innowacyjności.


To już trzecie słownika, poprzednie pojawiły się w latach 2005 i 2008. W tak dynamicznie zmieniającym się obszarze, jakim są innowacje, komercjalizacja wiedzy i aktualizowanie kluczowych pojęć jest nie tyle potrzebą, co raczej koniecznością. Dobrze, że polscy przedsiębiorcy, przedstawiciele instytucji otoczenia biznesu, urzędnicy i środowiska naukowe otrzymują do ręki opracowanie, które uwzględnia najnowsze trendy i tendencje zarówno w teorii, jak i praktyce innowacji. Jak napisała we wstępie Prezes PARP, Bożena Lublińska-Kasprzak, słownik powstał z (…) myślą o wszystkich którzy w swojej działalności mają do czynienia z zagadnieniem innowacji i transferu technologii.  Za opis i interpretację przedstawionych w słowniku haseł odpowiada wybitne grono ekspertów związanych ze  Stowarzyszeniem Organizatorów Ośrodków Innowacji i Przedsiębiorczości. Długa lista autorów – w sumie 18 nazwisk – gwarantuje wieloaspektowe i wszechstronne spojrzenie na poruszone w publikacji zagadnienia.

Trzecia edycja słownika zawiera nie tylko aktualizację większości haseł znanych z poprzednich wydań, ale wprowadza także wiele nowych pojęć, np.: Centra Usług Wspólnych, Demokratyzacja Innowacji, Innowatorzy-Użytkownicy, Lead Users, Outsourciong, Pośrednicy Innowacji, Serendypność, System Frascati, Triadyczna Rodzina ów, Bayha-Dole’a, YOLLIES. Niektóre z tych terminów mają długą historię i interesującą genezę, jak chociażby serendypność (z ang. serendipity). Po raz pierwszy sformułowania tego w 1754 r. użył angielski pisarz i polityk Horacy Walpole, inspirując się perską baśnią „Trzej książęta z Serendipu”. Bohaterowie tej opowieści, kierowani własną niezaspokojoną ciekawością,  dokonali wielu odkryć tyleż genialnych, co przypadkowych. Po wiekach słowo wymyślone przez Walpole’a zostało „odkurzone” i wprowadzone do dyskursu naukowego. Zdaniem wielu ekspertów serendypność, czyli przypadkowe odkrycia, jest ważnym czynnikiem rozwoju i postępu. Ten przykład pokazuje, że w światowej literaturze dotyczącej problemów innowacyjności zdarzają się pełne finezji i metaforycznej głębi pojęcia, choć – co wynika z lektury publikacji – zdecydowana większość terminów z tego obszaru ma jednak charakter stricte naukowy i hermetyczny. Niektóre pochodzą bezpośrednio z dokumentów opracowywanych przez różnego rodzaju instytucje międzynarodowe i administracje krajowe (vide Europejski), inne są akronimami (vide YOLLIES), jeszcze inne wywodzą się z praktyki działań w obszarze nauki czy biznesu (vide Proces Boloński). W słowniku nie brakuje definicji tak fundamentalnych dla teorii i praktyki innowacji pojęć, jak: odpryskowa, bieguny wzrostu, klaster, gospodarka oparta na wiedzy, itp. Bogactwo języka opisującego zagadnienia innowacji, transferu i komercjalizacji wiedzy z jednej strony pokazuje wagę i znaczenie tego obszaru we współczesnej rzeczywistości społeczno-gospodarczej, z drugiej – powoduje swoisty chaos terminologiczny i stanowi wyzwanie dla osób, które na co dzień zajmują się tymi kwestiami. „Innowacje i . Słownik pojęć” pozwala czytelnikom uporać się z tym „problemem bogactwa”. Jak czytamy we wstępie: Celem słownika jest uporządkowanie i przystępna prezentacja pojęć opisujących wielowątkowe aspekty mechanizmów innowacyjnych w gospodarce w kontekście polityki regionalnej, finansów, przedsiębiorczości, zarządzania, statystyki i własności intelektualnej. Dla pełnego zrozumienia współczesnych mechanizmów dyfuzji innowacji poznanie tych zagadnień jest niezbędne.

Mocną stroną słownika jest wyczerpująca haseł – każde jest opatrzone wykazem źródeł literatury. Dzięki temu dociekliwy czytelnik może w łatwy sposób dotrzeć do dodatkowych materiałów na interesujący go temat, zwłaszcza że niektóre opisy z uwagi na ograniczoną objętość publikacji z konieczności musiały być potraktowane skrótowo, co jednak nie znaczy powierzchownie. Warto również dostrzec i docenić wzbogacenie słownych opisów o elementy graficzne: schematy, wykresy, tabele i tablice. Tego rodzaju formy w sposób bardzo czytelny, a jednocześnie skondensowany, pozwalają ukazać istotę danego zagadnienia. Sprawdza się to zwłaszcza przy omawianiu haseł ukazujących problem innowacyjności od strony uwarunkowań instytucjonalnych i organizacyjnych, np. Centrum Doskonałości, Centrum Zaawansowanych Technologii, Innowacyjne Zamówienia Publiczne czy Przedsiębiorczość Akademicka.

Słownik nie wyczerpuje w pełni tematyki innowacji, komercjalizacji badań, transferu technologii, czego autorzy mają pełną świadomość: Przedłożona praca ze względu na dynamikę zmian w analizowanym obszarze nie jest zakończona. Słownik ciągle nie wyczerpuje wszystkich pojęć, jak i możliwości interpretacyjnych, a dynamiczna teoria i praktyka innowacji wnosi coraz nowsze propozycje. Autorzy zapraszają do dyskusji nad zaproponowanym ujęciem pojęć, jak również do składania nowych propozycji. Zaproponowana formuła empowermentu – zaproszenie do współpracy jest wyraźnym sygnałem dla czytelników, że ich uprawnienia nie ograniczają się jedynie do lektury, ale mogą obejmować także etap współtworzenia/opracowywania haseł do kolejnych wydań – współgra z obecnymi trendami gospodarczymi, odpowiada istocie innowacyjności (otwartość na nowe pomysły) i z pewnością przyczyni się do tego, iż następna edycja słownika będzie jeszcze bardziej wszechstronna i odpowiadająca realnym oczekiwaniom. Ze swojego zadania dostarczenia w skondensowanej formie najbardziej aktualnej wiedzy na temat szeroko rozumianej innowacyjności recenzowana wywiązuje się znakomicie, choć oczywiście jej „termin przydatności” jest ograniczony w czasie. Za 2-3 lata potrzebne będzie czwarte, zaktualizowane i uzupełnione. Do tego czasu jednak wydawnictwo „Innowacje i . Słownik pojęć” w roli przewodnika po meandrach innowacyjności sprawdzi się znakomicie.  

Pobierz publikację

Waldemar Wierżyński

została przygotowana w ramach przedsięwzięcia Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości pn.: „Polskie klastry i polityka klastrowa”, realizowanego pod honorowym patronatem Ministra Gospodarki. jest współfinansowana przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach projektu systemowego PARP „Rozwój zasobów ludzkich poprzez promowanie wiedzy, transfer i upowszechnianie innowacji” z Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, poddziałanie 2.1.3.

 

 

 

         powrót | do góry | strona główna | kalendarium | regulamin serwisu | pliki cookies | kontakt
Portal jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

© 2005-2018 Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości