Portal Finanse Firma Klastry Instytucje Promocja Polityka
Recenzje wydawnictw PARP
2011/05/30 12:02:16
Postaw na recykling

Kluczem do sukcesu w innowacyjnej gospodarki jest między innymi oszczędne gospodarowanie surowcami. Nowoczesne firmy starają się produkować jak najmniej odpadów, przy jednoczesnym recyklingu możliwie największej ich części. Kwestie związane z gospodarką odpadami to jednak dla wielu polskich firm temat wciąż mało znany. Dlatego z pomocą przychodzi wydany przez PARP praktyczny poradnik „Gospodarka odpadami w przedsiębiorstwie”.

Niebieska seria poradników wydawanych przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości pod logiem to już od dłuższego czasu sprawdzony przyjaciel przedsiębiorców w trudnych sytuacjach biznesowych. W ramach serii ukazały się tak przydatne publikacje, jak na przykład „ usług w Unii Europejskiej” (pomocna dla firm usługowych zainteresowanych ekspansją na rynkach państw członkowskich UE), „Pozyskiwanie informacji dla prowadzenia handlu międzynarodowego” (pozwala nie zgubić się w gąszczu informacji niezbędnych w prowadzeniu transakcji ponad granicami – zarówno wewnętrznymi w UE, jak i zewnętrznymi) czy też „Efektywne wykorzystanie energii w firmie” (poradnik podpowiadający jak efektywnie wykorzystywać paliwa i energię w przedsiębiorstwie przemysłowym i usługowym).

Kolejną przydatną publikacją, na którą warto zwrócić uwagę, jest poradnik zatytułowany „Gospodarka odpadami w przedsiębiorstwie”. Omawia on problemy, z którymi w codziennej działalności gospodarczej musi mierzyć się niemałe grono polskich przedsiębiorców. Dużą zaletą poradnika jest przystępne przedstawienie tematyki gospodarki odpadami, tak aby te niełatwe zagadnienia zrozumiała nawet osoba, która spotyka się z nimi po raz pierwszy. W publikacji znajdziemy omówienia najczęściej używanych terminów i definicji, a także stosowanych aktów prawnych – ich lista zawarta w poradniku jest bardzo obszerna. Jak podkreśla autorka opracowania, regulacje w zakresie gospodarki odpadami ulegają częstym zmianom, co wynika przede wszystkim z konieczności transpozycji do prawa krajowego postanowień dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2008/98/WE z 19 listopada 2008 r. Kładzie ona nacisk przede wszystkim na możliwie największy zakres recyklingu odpadów, popularyzację zbiórki surowców wtórnych, a w perspektywie roku 2020 – na recykling minimum 50 proc. materiałów takich jak papier, metal, plastik czy szkło. Dla przedsiębiorców zapisy dyrektywy oznaczają przede wszystkim ustalenie precyzyjnej hierarchii postępowania z odpadami, która składa się z następujących punktów: zapobieganie, przygotowanie do ponownego użycia, recykling, inne metody odzysku (np. odzysk energii) oraz unieszkodliwianie. W dalszej kolejności autorka omawia kolejne regulacje stosowane na obszarze Unii Europejskiej i nie tylko, takie jak Konwencja bazylejska sporządzona 22 marca 1989 r. o kontroli transgranicznego przemieszczania i usuwania odpadów niebezpiecznych czy Konwencja o zapobieganiu zanieczyszczaniu mórz przez zatapianie odpadów i innych substancji sporządzona 29 grudnia 1972 r.

W dalszej części pracy czytelnik zapozna się z stosowaną definicją odpadów oraz katalogiem odpadów i zasadami ich klasyfikacji. Co ważne z punktu widzenia przedsiębiorcy, odpadów została przedstawiona w czterech praktycznych krokach, dzięki czemu nawigacja w katalogu odpadów staje się dużo prostsza.

W poradniku nie zabrakło rozdziałów poświęconych odpadom komunalnym, odpadom niebezpiecznym czy odpadom szczególnym. Do tych ostatnich zaliczają się między innymi polichlorowane bifenyle, często spotykane w działalności branży energetycznej w takich urządzeniach, jak kondensatory elektryczne, dławiki czy wyłączniki olejowe. Ten bardzo praktyczny rozdział zawiera informację o tym, jak transportować tego typu odpady (mogą to robić jedynie wyspecjalizowani przewoźnicy, którzy otrzymali stosowne zezwolenie), jaka jest ich szkodliwość, a także jakie regulacje prawne ich dotyczą. Podobną strukturę posiadają części poradnika poświęcone odpadom innego rodzaju, na przykład – akumulatorom i bateriom, olejom odpadowym, osadom ściekowym czy dwutlenkowi tytanu.

Opisując plany gospodarki odpadami, autorka wprowadza czytelnika w meandry regulacji stosowanych na poziomie krajowym oraz regionalnym. Dzięki temu czytelnik może lepiej zrozumieć, jak powinien planować gospodarkę odpadami w kontekście planów gminnych, wojewódzkich czy krajowych. „Każdy posiadacz odpadów jest obowiązany do postępowania z odpadami w sposób zgodny z planami gospodarki odpadami” – przypomina autorka. Rozdział zatytułowany „Zasady ogólne w gospodarce odpadami” otwiera najważniejsza z zasad, czyli – zapobieganie i prewencja. Następnie autorka tłumaczy różnicę między wytwórcą odpadów i ich posiadaczem i wyjaśnia, jakie są obowiązki każdego z nich.

Warto pamiętać, że gospodarka odpadami to jedna z tych dziedzin działalności gospodarczej, która podlega uważnej kontroli ze strony państwa. Stąd też dobrze jest orientować się, jakie czynności i w jakich okolicznościach wymagają zgody, zezwolenia, decyzji czy wniesienia opłaty środowiskowej. Tej rozległej tematyce poświęcony jest jeden z kolejnych rozdziałów, w którym autorka nie tylko podaje odniesienia do obowiązujących aktów prawnych, ale i tłumaczy, co oznacza ich stosowanie w praktyce.

W innowacyjnej gospodarce, która w znacznej mierze opiera się na stosowaniu nowoczesnych technologii, nie można zapomnieć o zarządzaniu odpadami elektronicznymi, takimi jak zużyte laptopy, telefony komórkowe czy drukarki. Dlatego też tym kwestiom poświęcono jeden z rozdziałów.

Szczególnie cenną częścią poradnika są wzory stosowanych dokumentów. Znajdziemy tu – wraz ze szczegółowym objaśnieniem znaczenia kolejnych rubryk – przykłady karty ewidencji odpadu, karty ewidencji komunalnych osadów ściekowych, karty ewidencji zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego czy karty przekazania odpadu.

Lektura poradnika uświadamia, jak obszernym i skomplikowanym tematem jest gospodarka odpadami. To i tak już niełatwe zagadnienie komplikuje dodatkowo fakt, że zmiany w prawie dotyczącym tego obszaru są częste, co wynika z dopasowania standardów obowiązujących w Polsce do regulacji przyjętych w Unii Europejskiej. Poradnik uczula przedsiębiorcę na kwestie związane z gospodarką odpadami i pozwala mu lepiej orientować się w tych zagadnieniach. Korzyści z przemyślanej polityki w tym zakresie są duże, poczynając od oszczędności surowców i ograniczenia kosztów ich pozyskania, poprzez przyjazny środowisku przedsiębiorstwa, aż po wzrost pozycji konkurencyjnej firmy.

Pobierz publikację

Krzysztof Garski

„Gospodarka odpadami w przedsiębiorstwie – praktyczny poradnik”, autorka: Hanna Teodorowicz, PARP, Warszawa 2010.

Publikacja została współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Ramowego na rzecz Konkurencyjności i Innowacyjności oraz Budżetu Państwa.powrót | do góry | strona główna | kalendarium | regulamin serwisu | pliki cookies | kontakt
Portal jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

© 2005-2018 Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości