Portal Finanse Firma Klastry Instytucje Promocja Polityka
Recenzje wydawnictw PARP
2011/03/10 12:13:58
Usługi w Unii Europejskiej

Diabeł jak zawsze tkwi w szczegółach. Choć Unia Europejska kojarzy się przede wszystkim z wolnym rynkiem wewnętrznym i brakiem barier w handlu, to każda usługowa zainteresowana ekspansją zagraniczną szybko przekonuje się, jak trudne i skomplikowane jest to wyzwanie. W tym miejscu z pomocą przychodzi poradnik „ usług w Unii Europejskiej”.

Wspólny rynek to jeden z fundamentów Unii Europejskiej, co bardzo wyraźnie opisuje Traktat o Unii Europejskiej. Unia stoi na straży takich wolności, jak swobodny przepływ osób, kapitału, towarów i usług. Szczególnie ten ostatni jest interesujący z punktu widzenia innowacyjnej gospodarki, jeśli przypomnimy sobie, że to usługi odpowiadają za generowanie blisko 70 proc. unijnego PKB i podobnego procentu miejsc pracy. innowacyjnych usług o wysokiej wartości dodanej ma być też europejskim sposobem na kryzys i konkurencję z dynamicznie rosnącymi i bardzo konkurencyjnymi kosztowo gospodarkami takich krajów jak Brazylia, Indie czy Chiny. Mimo wpisania swobody handlu do unijnych traktatów, w rzeczywistości swobodny przepływ usług napotyka na liczne bariery. Skalę niewykorzystanego potencjału działalności usługowej najlepiej ilustruje to, że usługi stanowią jedynie 20 proc. handlu transgranicznego w Unii. Problem jest szczególnie palący w Polsce, w kraju, w którym mikro i małe firmy niechętnie myślą o ekspansji zagranicznej – zaledwie 8 proc. polskich małych firm posiada relacje handlowe z partnerami zagranicznymi! Na razie w ograniczonym tylko stopniu w przełamywaniu barier pomagają takie instrumenty jak działanie 6.1 („Paszport do eksportu”) czy 6.5.2 („Wsparcie udziału przedsiębiorców w programach promocji”) Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka.

Przygotowanie takiej publikacji jak „ usług w Unii Europejskiej” było więc potrzebą palącą. Autorzy tej liczącej niecałe 100 stron książki nie obiecują, że wyjście na rynek międzynarodowy będzie łatwe i przyjemne. Wręcz przeciwnie, ostrzegają, że bariery w handlu zagranicznym są uciążliwe nawet dla tych największych przedsiębiorstw, dysponujących odpowiednimi zasobami finansowymi, kadrowymi i prawnymi. Przedsiębiorcom nie pomaga też usługa. W założeniach miała usunąć najważniejsze bariery ograniczające dostęp do wspólnego rynku, jednak stan jej implementacji w państwach członkowskich wciąż trudno uznać za zadowalający. składa się z ośmiu rozdziałów i warto przywołać w tym miejscu każdy z nich – bez wyjątku bowiem zawierają one dane przydatne dla przedsiębiorcy.

W pierwszym rozdziale czytelnik może zapoznać się z podstawami prawnymi funkcjonowania Unii Europejskiej. W rozdziale krótko wyjaśniono podstawowe zasady UE, takie jak zasada pierwszeństwa prawa unijnego czy zasada jego bezpośredniego stosowania. Czytelnik dowie się też, co o usługach mówią unijne traktaty. Rozdział drugi poświęcono m.in. wyjaśnieniu genezy dyrektywy usługowej z 2006 r. oraz jej implementacji do prawa krajowego. W tej części publikacji autorzy szczegółowo wyjaśniają, które rodzaje usług są wyłączone ze stosowania dyrektywy (m.in. usługi bankowe i – co może bardziej ważne z punktu widzenia sektora MSP – niektóre usługi transportowe). Rozdział daje czytelnikowi szerszy kontekst omawianych zagadnień, dzięki czemu może wyrobić sobie opinię, w którą stronę będzie rozwijał się unijny rynek usług (część państw wciąż jest niechętna rezygnacji z zezwoleń, o które muszą starać się usługodawcy).

Trzeci rozdział porusza problem dyskutowany często także w polskiej prasie, czyli delegowanie pracowników. W tej części czytelnik znajdzie mnóstwo praktycznej wiedzy, która okaże się przydatna w bieżącej działalności. Pozna zasady regulujące podleganiu pracownika prawu krajowemu lub zagranicznemu (a więc także zasady rozstrzygania sporów sądowych) oraz zakres formalności, jakich należy dopełnić w ZUS czy NFZ.

Prowadzenie dowolnej działalności gospodarczej niesie za sobą konieczność rozliczania się z fiskusem. W przypadku świadczenia usług poza Polską może to być szczególnie skomplikowane, dlatego warto zaznajomić się z treścią rozdziału czwartego, w którym autorzy opisują zasady opodatkowania usług. Część piąta poświęcona jest zasadom uznawania kwalifikacji zawodowych w Unii Europejskiej. Z punktu widzenia dyrektywy usługowej najważniejsze dokumenty to w kolejności poświadczenie kompetencji, świadectwo ukończenia szkoły średniej oraz dyplom potwierdzający ukończenie kształcenia na poziomie pomaturalnym. W tym rozdziale znajdziemy informację, jakie wymogi muszą spełniać tego typu dokumenty, a także jakie są zasady wykonywania zawodów regulowanych.

Szczególną uwagę warto zwrócić na rozdział szósty, poświęcony zamówieniom publicznym w krajach europejskich. Wyjaśnia on zasady regulujące ten obszar oraz zapoznaje czytelnika z podstawowymi pojęciami oraz odsyła do dokumentów regulujących zamówienia publiczne. Dla wielu przedsiębiorców udział w przetargu może to być interesującym sposobem na rozpoczęcie ekspansji zagranicznej, bowiem udział zamówień publicznych w PKB niektórych państw wynosi aż 20 proc.!

Rozpoczynając działalność zagraniczną, przedsiębiorcy liczą na rozwój przedsiębiorstwa i zyski, ale zawsze warto być przygotowanym także na ten mniej optymistyczny scenariusz. Siódmy rozdział został przez autorów poświęcony rozwiązywaniu sporów transgranicznych. Poznamy w nim najważniejsze regulacje unijne w tym obszarze, dotyczące m.in. sądownictwa polubownego, zasad dochodzenia roszczeń czy funkcjonowania europejskiego nakazu zapłaty. W publikacji wydanej w 2011 r. nie mogło też zabraknąć części poświęconej e-biznesowi. W ostatnim rozdziale poznajemy więc zasady regulujące ten obszar działalności, prawa i obowiązki przedsiębiorcy wobec wirtualnego konsumenta oraz zasady zawierania usług drogą elektroniczną

usług w Unii Europejskiej” to na czasie. W maju 2011 r. znikną ostatnie bariery ograniczające dostęp polskich firm do rynków Niemiec i Austrii, więc już dziś warto przystąpić do lektury, aby za dwa miesiące móc rozpocząć ekspansję biznesową w tych dwóch krajach.

Pobierz publikację

usług w Unii Europejskiej”, Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości, Warszawa 2010. Autorzy: Justyna Kulawik i Bartosz Jankowski.
została współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Ramowego na rzecz Konkurencyjności i Innowacyjności oraz Budżetu Państwa.powrót | do góry | strona główna | kalendarium | regulamin serwisu | pliki cookies | kontakt
Portal jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

© 2005-2018 Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości