Portal Finanse Firma Klastry Instytucje Promocja Polityka
Recenzje wydawnictw PARP
2011/06/21 14:03:44
Internacjonalizacja młodych innowacyjnych firm

Trzy młode i innowacyjne firmy podzieliły się swoim doświadczeniem z autorami książki „Internacjonalizacja młodych innowacyjnych firm”. W efekcie powstała bardzo praktyczna , która wszechstronnie opisuje zagadnienia związane z ekspansją międzynarodową innowacyjnych przedsiębiorstw.

„Internacjonalizacja młodych innowacyjnych firm” to książka, która już w tytule zapowiada, że jej zawartość dotyczy bardzo ambitnej tematyki. Jak wiadomo, ekspansja zagraniczna nigdy nie była mocną stroną polskich firm, szczególnie tych z sektora małych i średnich przedsiębiorstw. Skalę problemu pokazuje chociażby to, że polskie małe i mikro firmy bardzo niechętnie decydują się na ekspansję zagraniczną – jedynie 8 proc. z nich posiada i rozwija relacje handlowe z firmami zagranicznymi (informacja za publikacją „Świadczenie usług w Unii Europejskiej”, wydaną przez PARP). W przełamywaniu tych barier na razie w niewielkim tylko stopniu pomagają takie działania Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka jak działanie 6.1 („Paszport do eksportu”) czy 6.5.2 („Wsparcie udziału przedsiębiorców w programach promocji”).

Szczególną kategorią firm, dla której ekspansja zagraniczna jest wyjątkowo trudnym wyzwaniem są niewielkie, innowacyjne firmy, nie posiadające stażu rynkowego dłuższego niż 5 – 8 lat. Właśnie na tej grupie, określanej w literaturze mianem młodych innowacyjnych firm lub też – z angielska – new-technology based firms koncentruje swoją uwagę publikacji, prof. dr hab. Jerzy Cieślik. Jako firmy innowacyjne rozumie przede wszystkim te działające w takich branżach, jak przemysł farmaceutyczny, biotechnologia, produkcja nowoczesnych materiałów, a także branża ICT (technologie informacyjne i komunikacyjne).

Punktem wyjścia do opracowania publikacji były trzy pytania, na które postanowił poszukać odpowiedzi. Pierwsze z nich dotyczy powiązania między ekspansją na rynki zagraniczne we wczesnym etapie działalności a osiągnięciem sukcesu przez młodą, innowacyjną firmę. Drugie pytanie dotyczy motywów, jakie kierują młodymi i innowacyjnymi przedsiębiorstwami w trakcie ekspansji, a także form, jakie ona przybiera. Trzeci obszar zainteresowań autora to wyzwania oraz trudności, z jakimi muszą się mierzyć młode, innowacyjne przedsiębiorstwa oraz wnioski, jakie płyną z tych doświadczeń. Co szczególnie cenne, publikacji nie ogranicza się wyłącznie do wniosków dotyczących bezpośrednio samych zainteresowanych firm, ale patrzy na problem szerzej, formułując wskazania dla szeroko rozumianych instytucji otoczenia biznesu i agend rządowych (warto tu nadmienić, że powstała w ramach prowadzonego przez PARP projektu Skuteczne Otoczenie Innowacyjnego Biznesu).

składa się z trzech rozdziałów. Pierwszy, zatytułowany „Rola powiązań międzynarodowych w strategii rozwoju młodych, innowacyjnych firm”, rozpoczyna się od zwięzłej charakterystyki warunków, w jakich przychodzi działać małym, innowacyjnym firmom zainteresowanym ekspansją. W tej części poznajemy też najczęstsze motywy wyjścia na rynki międzynarodowe. Wśród nich wymienić można na przykład zidentyfikowanie ciekawego pomysłu na biznes, konieczność ucieczki od zbyt płytkiego rynku krajowego, możliwość dostępu do kapitału (sytuacja pod tym względem poprawiła się znacząco dzięki uruchomieniu funduszy zalążkowych finansowanych z działania 3.1 PO IG), czy wreszcie – chęć zbudowania silnej, prestiżowej marki.

W rozdziale drugim, zatytułowanym „Analiza studiów przypadku procesu internacjonalizacji młodych, innowacyjnych firm”, przeanalizowano doświadczenia trzech spółek (założonych w 1999, 2005 i 2008 roku) z niełatwym zdobywaniem międzynarodowych rynków. Autorzy badają w tym miejscu motywacje spółek, ich podejście do ochrony własności intelektualnej (jedna z nich – Ammono, producent słynnych kryształów azotku galu – posiada aż 250 patentów międzynarodowych uzyskanych we współpracy z japońskim partnerem), współpracę ze światem akademickim, sposób finansowania ekspansji czy wreszcie doświadczenia związane zarówno z eksportem, jak i importem niezbędnych do produkcji komponentów.  

Zamknięcie książki, czyli trzeci rozdział stanowi analiza wniosków z przedstawionych studiów przypadku. To część, którą powinien przeczytać każdy zainteresowany ekspansją, dostarcza ona bowiem wielu praktycznych informacji. Jak się okazuje, sama, nawet najbardziej innowacyjna technologia, nie wystarczy do odniesienia sukcesu międzynarodowego. Wciąż dużym wyzwaniem pozostają bariery językowe (angielski to czasem za mało!) czy kulturowe, które mogą opóźniać czy wręcz uniemożliwiać proces skutecznych negocjacji. Czasem decydują, zdawałoby się, szczegóły. „Bardzo złożony był też proces uzgadniania decyzji, w ramach wieloszczeblowej struktury korporacji japońskiej, gdzie nie do końca dla nich było wiadomo, kto i na jakim szczeblu podejmuje ostateczne decyzje. Równie istotna była bariera językowa. Początkowo prowadzono rozmowy, przygotowywano dokumenty w języku angielskim. W późniejszym okresie, bardziej efektywne okazało się prowadzenie negocjacji po polsku i japońsku, co było możliwe, dzięki znalezieniu dobrego tłumacza. Odegrał on istotną, konstruktywną rolę w negocjacjach, gdyż doskonale znał kontekst kulturowy obydwu krajów i tłumaczył rozmowy z dużym wyczuciem tego kontekstu.” – czytamy w publikacji o rozmowach prowadzonych przez Ammono z japońskim partnerem.

Autorzy proponują też zbiór rekomendacji dla firm zainteresowanych ekspansją. Wśród nich znajdziemy zalecenie, by nie kierować się wyłącznie krótkotrwałymi efektami finansowymi, ale by traktować ekspansję strategicznie. Niezbędne będą też: mocna wiara w merytoryczną wartość produktu czy technologii, którą zamierzamy sprzedawać na rynkach zagranicznych, gotowość pracy nawet kilkanaście godzin na dobę oraz mobilność (przeprowadzki i podróże).

Ostatni podrozdział zawiera rekomendację dla osób odpowiedzialnych za kształtowanie polityki innowacyjnej państwa. Analizowane firmy wskazują na przykład na konieczność podniesienia kompetencji różnego rodzaju doradców czy konsultantów, którym obecnie brakuje wiedzy o praktycznych aspektach internacjonalizacji. Dużą barierą są też wysokie ochrony własności intelektualnej zagranicą, brak (lub też – zbyt wysoki ich koszt) usług prawników wyspecjalizowanych w działalności międzynarodowej innowacyjnych firm, czy wreszcie – trudności z finansowaniem obecności na najważniejszych targach czy konferencjach zagranicznych.

Pobierz publikację

Internacjonalizacja młodych innowacyjnych firm, Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości 2011

: prof. dr hab. Jerzy Cieślik

współfinansowana przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach projektu systemowego „Rozwój zasobów ludzkich poprzez promowanie wiedzy, transfer i upowszechnianie innowacji” (Program Operacyjny Kapitał Ludzki, działanie 2.1.3)powrót | do góry | strona główna | kalendarium | regulamin serwisu | pliki cookies | kontakt
Portal jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

© 2005-2018 Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości