Portal Finanse Firma Klastry Instytucje Promocja Polityka
Wywiady
2012/01/18 11:36:32
E-PUNKT pomaga e-przedsiębiorcom i e-konsumentom

W 2012 r. będzie rozwijać się działalność Punktu Kontaktowego ds. dla Usługodawców i Usługobiorców E-PUNKT. E-PUNKT to doskonałe miejsce, by zasięgnąć informacji o aspektach prawnych prowadzenia działalności gospodarczej w Internecie. Eksperci e-PUNKTu poinformują o zasadach podatkowych obowiązujących e-przedsiębiorcę, regulacjach w zakresie praw i obowiązków umownych, procedur reklamacyjnych, zasad naprawiania szkody w przypadku sporów czy w obszarze ochrony praw własności intelektualnej. E-PUNKT udziela także informacji konsumentom. O potrzebie rozwoju inicjatywy takiej, jak e-PUNKT, zakresie jego działalności oraz planach na najbliższą przyszłość opowiada w wywiadzie dla Portalu Innowacji Anna Brussa, Zastępca Dyrektora Departamentu Rozwoju Przedsiębiorczości i Innowacyjności w Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości.

Jakie są najważniejsze zadania, jakie zostały postawione przed e-PUNKTem przez Ministerstwo Gospodarki oraz Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości?

Najważniejszą funkcją e-PUNKTu jest funkcja informacyjna. Punkt Kontaktowy dla Usługodawców i Usługobiorców E-PUNKT ma za zadanie popularyzować wykorzystanie e-umiejętności w prowadzeniu działalności gospodarczej, przede wszystkim – przez mikro, małych i średnich przedsiębiorców. E-PUNKT ma także dostarczać wiedzy i informacji prywatnym użytkownikom Internetu, mającym wątpliwości związane ze stosowaniem obowiązujących przepisów prawa w obrocie elektronicznym.

Wśród głównych zadań e-PUNKTu warto wymienić przede wszystkim udzielanie odpowiedzi na zapytania usługodawców i usługobiorców, związane z aspektami prawnymi prowadzenia działalności w Internecie. Krótko mówiąc, z pytaniem do e-PUNKTu może zwrócić się na przykład właściciel sklepu internetowego, który chce lepiej zorientować w regulacjach podatkowych dotyczących tego typu działalności czy w kwestiach związanych z ochroną danych osobowych. Jednocześnie e-PUNKT jest otwarty na pytania pochodzące od drugiej strony obrotu elektronicznego, czyli od ów, którzy mogą zwrócić się z pytaniem dotyczącym na przykład zasad reklamacji towaru zakupionego przez . Praktyka pokazuje, że wraz z rozwojem dostępu do sieci i powstawaniem w Internecie nowych sklepów, coraz częściej spotyka się spory przedsiębiorców i ów, dotyczące np. reklamacji wadliwych towarów. Kwestie z tym związane są często o tyle skomplikowane, że i mogą działać w różnych krajach, z czym oczywiście wiążą się pewne wyzwania prawne. E-PUNKT udziela informacji także w odniesieniu do sporów transgranicznych. E-PUNKT zajmuje się gromadzeniem, aktualizowaniem i udostępnianiem zainteresowanym wszelkiego rodzaju informacji na temat praw i obowiązków usługodawców i usługobiorców, w tym także dotyczących procedur reklamacyjnych i sposobów naprawiania szkody w przypadku zaistniałych sporów między stronami transakcji.

Istotnym zadaniem e-PUNKTu jest także gromadzenie, aktualizowanie oraz udostępnianie szczegółowych informacji dotyczących instytucji publicznych, stowarzyszeń czy organizacji, które specjalizują się w danej tematyce i mogą udzielić najbardziej aktualnych i szczegółowych informacji, a także – praktycznej pomocy.

Warto zarazem podkreślić, że e-PUNKT funkcjonuje w oparciu o obowiązujące regulacje unijne, a dokładniej – w oparciu o dyrektywę 2000/31/WE o handlu elektronicznym. Prowadzony jest on przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości na zlecenie Ministerstwa Gospodarki. Jestem przekonana, że zarówno Ministerstwo, jak i PARP wielokrotnie udowodniły, że potrafią świadczyć usługi wysokiej jakości, odpowiadające na praktyczne potrzeby przedsiębiorców. Nie inaczej jest w przypadku e-PUNKTu.

podlega szybkim zmianom. Co chwilę w międzynarodowej sieci pojawiają się nowe trendy, które często w równie krótkim czasie znikają. Kilka lat temu mogliśmy obserwować powstawanie i szybki koniec tzw. bańki na rynku dotcomów, później – wzrost popularności serwisów aukcyjnych i porównywarek cenowych. Obecnie widzimy rosnącą modę na portale społecznościowe, które przejmują znaczną część aktywności przedsiębiorców i ów. Czy e-PUNKT będzie w stanie obserwować na bieżąco powstające trendy w Internecie i identyfikować związane z nimi nowe aspekty prawne?

Z pewnością zespół e-PUNKTu, tak jak i pracownicy innych, podobnych inicjatyw tego typu prowadzonych przez PARP, będą na bieżąco reagowali na bezpośrednie potrzeby zgłaszane przez użytkowników e-PUNKTu. Nowe wyzwania, jakie cały czas pojawiają się w związku z szybkim rozwojem Internetu, będą na bieżąco analizowane, tak aby pracownicy e-PUNKTu mogli udzielać zawsze najbardziej aktualnych informacji, uwzględniających zarówno zmiany zachodzące w sieci, jak i w polskim czy europejskim prawodawstwie. Korzystając z okazji, jaką jest wywiad dla Portalu Innowacji, chciałabym jednocześnie zachęcić Czytelników PI oraz obecnych i przyszłych użytkowników e-PUNKTu do zgłaszania swoich sugestii dotyczących zarówno oczekiwań wobec e-PUNKTu, jak i uwag odnośnie jego funkcjonowania. Wszystkie głosy tego typu zostaną przez nas dokładnie przeanalizowane, a wnioski z nich płynące – zostaną wdrożone w praktyce.

Dlaczego inicjatywy takie, jak e-PUNKT są potrzebne? Jaka jest ich rola w dzisiejszej, coraz bardziej cyfrowej, gospodarce?

Jednym z najważniejszych trendów, jaki obserwujemy dzisiejszej gospodarce, jest rosnąca rola Internetu w prowadzeniu działalności gospodarczej. Coraz częściej przedsiębiorcy oferują swoje usługi z wykorzystaniem międzynarodowej sieci, a konsumenci – dokonują zakupów w Internecie. Wzrost znaczenia Internetu w obrocie gospodarczym jest oczywisty, jeśli weźmiemy pod uwagę, że już ponad 14 mln polskich gospodarstw domowych posiada dostęp do sieci, a 17 mln osób korzysta z Internetu, z czego aż 70 proc. – czyni to codziennie lub prawie codziennie (dane za: Diagnoza Społeczna i Megapanel PBI/Gemius, 2009 r.). Wzrost znaczenia Internetu w rozwoju gospodarczym znajduje swoje odbicie także w różnego rodzaju raportach dotyczących tej tematyki, żeby przywołać chociażby opracowany i wydany przez The Economist Intelligence Unit raport „Ocena konkurencyjności branży IT za 2011”. Wynika z niego, że w porównaniu z innymi krajami, polska gospodarka radzi sobie w tym obszarze coraz lepiej, zajmując 30. pozycję wśród 66 przebadanych przez The Economist państw. Zauważono tutaj pewną poprawę, bowiem jeszcze w 2009 r. nasz kraj zajmował zaledwie 35. miejsce w tym zestawieniu.

Inicjatywy takie, jak e-PUNKT są potrzebne również dlatego, że coraz więcej polskich firm decyduje się na skorzystanie z instrumentów wsparcia finansowego rozwoju działalności w Internecie. Dużą popularnością cieszą się między innymi dotacje przyznawane w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka (należy tu wymienić działania 8.1 „Wspieranie działalności gospodarczej w dziedzinie gospodarki elektronicznej” oraz 8.2 „Wspieranie wdrażania elektronicznego biznesu typu B2B”). Ze wsparcia skorzystało już wielu polskich przedsiębiorców. Obok aspektów technologicznych czy finansowych, rozwój działalności w Internecie wiąże się nieodłącznie z koniecznością zrozumienia i stosowania w praktyce przepisów prawa, które dotyczą tego obszaru funkcjonowania firmy. W tym miejscu chciałabym także polecić obecnym i przyszłym e-przedsiębiorcom skorzystanie z bogatych zasobów wiedzy, zgromadzonych w innych serwisach prowadzonych przez PARP, które często dotyczą tematyki znajdującej się także w polu zainteresowań e-PUNKTu. Warto tu wymienić przede wszystkim Platformę Wspieramy www.web.gov.pl, portal Telepraca (www.telepraca.gov.pl) oraz oczywiście Portal Innowacji (www.pi.gov.pl).

zmienia się często szybciej niż obowiązujące prawo. Czy eksperci e-PUNKTu są gotowi na udzielanie przedsiębiorcom informacji także w tego typu sytuacjach?

zmienia się rzeczywiście bardzo szybko, a zachodzące w nim zjawiska często wyprzedzają pojawienie się odpowiednich regulacji prawnych. Z punktu widzenia usługodawcy czy usługobiorcy rodzi to wiele nowych wyzwań prawnych, związanych na przykład ze stosowaniem regulacji zawartych w ustawach napisanych niejednokrotnie przed rozpowszechnieniem się w Polsce dostępu do Internetu. Rolą e-PUNKTu jest pomoc także i w tym zakresie. Chcemy przyczyniać się do lepszego zrozumienia obowiązującego prawa przez przedsiębiorców i ów, edukować i wspierać rozwój społeczeństwa informacyjnego. to wielkie możliwości, takie jak szybka i sprawna komunikacja czy łatwość zawierania transakcji, ale także liczne zagrożenia, takie jak spam, przestępczość elektroniczna czy nieuczciwa konkurencja, na przykład w obszarze wykupywania domen o nazwach podobnych do znanych marek przez osoby, które niekoniecznie są w stanie udowodnić swoje prawa do nich. E-PUNKT pomaga lepiej zrozumieć kontekst prawny zjawisk, jakie obserwujemy w Internecie, przyczyniając się tym samym do lepszego przestrzegania prawa przez przedsiębiorców i ów.

Z jakimi wyzwaniami prawnymi spotykają się najczęściej polscy przedsiębiorcy oraz prywatni użytkownicy Internetu? O co najczęściej pytają użytkownicy zwracający się z prośbą o informację do e-PUNKTu?

Najwięcej pytań i wątpliwości jest związanych w pierwszym rzędzie z dokonywaniem zakupów w sklepach internetowych. Przedsiębiorcy oraz konsumenci zwracają się do e-PUNKTu z pytaniami dotyczącymi między innymi zasad i procedur dotyczących reklamacji, możliwości zwrotu zakupionego towaru czy sposobu odstąpienia od umowy. Część pytań dotyczy także regulaminów publikowanych przez e-sklepy, zapobiegania nieuczciwym praktykom w Internecie, przeciwdziałania spamowi, ochrony danych osobowych czy dopuszczalnych form reklamy w sieci. Są to o tyle interesujące zagadnienia, że polscy konsumenci coraz częściej i chętniej dokonują zakupów w sklepach działających poza Polską, nie tylko w Unii Europejskiej, ale także np. w USA. Zespół e-PUNKTu jest gotowy udzielić informacji także w tych bardziej nietypowych przypadkach.

W tym miejscu warto chyba podkreślić informacyjny charakter działalności prowadzonej przez e-PUNKT i zaznaczyć, że nie udziela on przedsiębiorcom i konsumentom porad prawnych.

Działalność prowadzona przez e-PUNKT ma faktycznie charakter wyłącznie informacyjny, bowiem nie posiada on stosownych kompetencji do tworzenia i wydawania opinii dotyczących funkcjonującego w Polsce czy w Unii Europejskiej prawa. Tym samym oznacza to, że użytkownik e-PUNKTu nie powinien traktować uzyskanych w nim informacji jako porady prawnej. W sytuacjach, gdy lub potrzebują uzyskać poradę prawną, zalecamy skorzystanie z usług firm zajmujących się profesjonalnym doradztwem prawnym, a więc zwrócenie się do adwokata, radcy prawnego czy też stosownych instytucji.

Jakie regulacje prawne są najistotniejsze z punktu widzenia e-przedsiębiorcy i e-konsumenta? Które ustawy czy powinien przeczytać szczególnie uważnie?

Działalność w Internecie może przyjmować tak różne formy, że trudno wskazać jeden, najważniejszy akt prawny, bowiem tego typu działalność jest regulowana przez różne ustawy. W obszarze zainteresowań przedsiębiorcy i konsumenta z pewnością powinny znaleźć się takie akty prawne, jak z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną, z 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych czy 97/7/WE z 20 maja 1997 r. w sprawie ochrony ów w przypadku umów zawieranych na odległość. Warto także zapoznać się z regulacjami zawartymi w kodeksie cywilnym czy kodeksie karnym, które zawierają wiele regulacji istotnych na przykład z punktu widzenia aktywności na forach dyskusyjnych czy w portalach społecznościowych. Dla właścicieli serwisów informacyjnych czy forów dyskusyjnych istotne mogą się też okazać regulacje zawarte w ustawie z dn. 26 stycznia 1984 r. Prawo prasowe. Spis najważniejszych aktów prawnych można też oczywiście znaleźć na stronie internetowej e-PUNKTu, w dziale „Baza aktów prawnych”.

Jakich nowości w działalności prowadzonej przez e-PUNKT możemy spodziewać się w 2012 r.?

2012 r. przyniesie z pewnością intensyfikację działań prowadzonych przez e-PUNKT. Możemy spodziewać się, że w trakcie roku będą odbywać się kolejne seminaria – dostępne również w formie transmisji on-line na stronie internetowej e-PUNKTu – dotyczące najważniejszych obszarów działalności e-PUNKTu, takich jak np. prawo własności intelektualnej. Jak pokazują nasze wcześniejsze doświadczenia, związane nie tylko z funkcjonowaniem portalu e-PUNKTu, ale także innych portali prowadzonych przez PARP, e-seminaria cieszą się rosnącą popularnością wśród przedsiębiorców. W 2011 r. e-PUNKT przeprowadził trzy seminaria tego typu, które były prowadzone przez prawników specjalizujących się w tematyce e-usług. Dotyczyły one tematyki prawa działalności e-usługowej, ochrony praw własności intelektualnej w Internecie, relacji z klientami w obrocie elektronicznym. Dużą zaletą tej formy komunikacji jest aktywny udział uczestników biorących udział w seminarium za pośrednictwem Internetu, dzięki czemu mogą oni zadać pytanie prowadzącemu nawet jeśli fizycznie znajdują się wiele kilometrów od niego.

Aktualizowana na bieżąco będzie także www.e-punkt.gov.pl. Przedsiębiorcy i konsumenci mogą spodziewać się, że pojawi się na niej wiele nowych artykułów, poruszających w przystępnej formie najczęściej spotykane zagadnienia, budzące zarazem największe zainteresowanie użytkowników e-PUNKTu.

Na początku roku dostępna będzie w formie drukowanej i elektronicznej „Prawo obrotu elektronicznego”, która – mamy nadzieję – przyczyni się do lepszego zrozumienia i sprawniejszego stosowania przepisów prawa, regulujących funkcjonowanie przedsiębiorcy i konsumenta w Internecie. składa się z dwóch części, przeznaczonych odpowiednio dla przedsiębiorców i ów. W jej treści znajdują się opisy najczęściej występujących w działalności w Internecie zagadnień prawnych. W pierwszej części, przeznaczonej dla przedsiębiorców, znajdują się artykuły omawiające kwestie dotyczące między innymi prawa własności intelektualnej, podatków w działalności e-przedsiębiorcy, zasad prowadzenia sporów domenowych, prawa reklamy czy prawa prasowego. W drugiej części, przeznaczonej dla użytkowników prywatnych, znajdują się artykuły omawiające zasady bezpiecznego dokonywania zakupów internetowych za granicą i zasad prowadzenia ewentualnych sporów ze sprzedawcą oraz artykuły dotyczące wolności słowa w Internecie czy praw i obowiązków internauty.

Jak lub może skontaktować się z e-PUNKTem?

Najlepszym sposobem jest oczywiście odwiedzenie strony internetowej e-PUNKTu, dostępnej pod adresem www.e-punkt.gov.pl. Wsparcie e-PUNKTu jest też dostępne pod adresem e-mail e-punkt@parp.gov.pl.

Portal Punkt kontaktowy dla Usługodawców i Usługobiorców „e-punkt” powstał na podstawie dyrektywy 2000/31/WE o handlu elektronicznym w celu świadczenia pomocy informacyjnej i doradczej usługodawcom i usługobiorcom w zakresie praw i obowiązków umownych, jak również na temat procedur reklamacyjnych oraz naprawiania szkody w przypadku sporów, łącznie z informacjami na temat praktycznych aspektów związanych z wykorzystaniem tych procedur. Kontakt z E-PUNKTem możliwy jest pod adresem e-mail e-punkt@parp.gov.pllub pod numerami telefonu 0 801 33 22 02, 22 432 89 91, 22 432 89 92, 22 432 89 93. Na koniec warto podkreślić, że wysoką jakość usług świadczonych przez e-PUNKT gwarantują Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości oraz Ministerstwo Gospodarki.

Autor:Krzysztof Garski 

Napisz do autora

 


powrót | do góry | strona główna | kalendarium | regulamin serwisu | pliki cookies | kontakt
Portal jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

© 2005-2019 Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości