Portal Finanse Firma Klastry Instytucje Promocja Polityka
Teksty promujące instytucje
2010/12/14 11:14:24
Tam, gdzie rosną słoneczniki

Cztery miliony mieszkańców, 37 wyższych uczelni, europejski korytarz transportowy oraz atrakcyjne warunki prowadzenia działalności gospodarczej w obszarze innowacyjnych technologii energooszczędnych. To wszystko oferuje Euro Centrum, które chce także, by Katowice słynęły ze… słoneczników.

Dlaczego właśnie słoneczniki? Ich kwiaty jak panele solarne podążają za słońcem i czerpią z niego energią. Innymi słowy, obserwacja przyrody może dostarczyć najprostszych i najlepszych inspiracji do zmian.  Poza tym Katowice od zawsze słynęły z tych pięknych roślin, mimo że powszechnie kojarzy się ten region raczej z węglem i przemysłem.

Pierwszy etap rozwoju Euro-Centrum (EC) został już zrealizowany. Obecnie ma miejsce zwiększanie jego potencjału. Zaawansowany sprzęt do audytowania energetycznego budynków, sztuczne słońce do testowania kolektorów oraz data center do gromadzenia danych to najważniejsze elementy specjalistycznego laboratorium badania odnawialnych źródeł energii (OZE), jakie niebawem powstanie w katowickim Parku Naukowo-Technologicznym Euro-Centrum. Wartość inwestycji wynosi prawie 97 mln złotych. w tej sprawie została podpisana w październiku 2010 roku przez przedstawicieli Euro-Centrum oraz Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości w Warszawie. W pierwszym z budynków powstaną pomieszczenia na laboratoria wyposażone między innymi w instalację chłodu technologicznego oraz szerokie łącza światłowodowe. Wśród nich znajdą się wysokie (9-metrowe) hale przygotowane dla urządzeń wysokogabarytowych. To przede wszystkim skierowana do innowacyjnych firm technologicznych, głównie z branży OZE. W biurowcu znajdzie się także ośrodek przetwarzania i archiwizacji danych oraz powierzchnia biurowa dostosowana do potrzeb przedsiębiorstw technologicznych. W drugim budynku powstaną specjalistyczne laboratoria do testowania kolektorów i systemów słonecznych (tzw. sztuczne słońce), a także laboratorium dla potrzeb prowadzenia audytu energetycznego budynków. Obiekt będzie też siedzibą Centrum Szkoleniowego Nowoczesnych Technik Grzewczych oraz Centrum Testowania Systemów Solarnych. Z jego usług będą mogli korzystać instalatorzy pomp ciepła, kolektorów słonecznych, systemów wentylacji i kotłów na paliwa stałe. Park Naukowo-Technologiczny Euro-Centrum w ramach tego projektu świadczyć będzie także specjalistyczne usługi badawczo-rozwojowe, doradcze i szkoleniowe. Odbiorcami oferty mają być firmy technologiczne działające w branży poszanowania energii i OZE. Jak podkreśla Roman Trzaskalik, prezes Parku Naukowo-Technologicznego Euro-Centrum, poprzez ten projekt Park będzie realizował założenia państwowej polityki energetycznej w zakresie zwiększenia wykorzystania odnawialnych źródeł energii.

Jak to działa?

Euro-Centrum swoje zadania realizuje trzema kanałami: poprzez Park Naukowo-Technologiczny, Technologii Energooszczędnych oraz Park Przemysłowy dla trzech typów podmiotów: biznesu, nauki i samorządu.  

Euro-Centrum Park Naukowo-Technologiczny (PNT)został założony w 2007 roku. Swoją ofertę kieruje do przedsiębiorców, pracowników uczelni i ośrodków badawczo-rozwojowych (B+R), studentów, doktorantów i absolwentów uczelni wyższych oraz samorządów i działaczy samorządowych. Park dąży do rozwoju technologii energooszczędnych. Szczególnie koncentruje się na zagadnieniach, takich jak:pompy ciepła, kotły grzewcze, systemy solarne i fotowoltaiki oraz IT i projektowaniu systemów sterowania budynkami. Swoje cele chce realizować poprzez zróżnicowane działania. Między innymi oferuje nowoczesne laboratoria i najnowszy sprzęt badawczy, usługi szkoleniowe i doradcze, ułatwiające dostęp do wiedzy i wyników najnowszych badań z branży.  Zaplecze naukowe Parku Naukowo-Technologicznego stanowią ośrodki badawcze zlokalizowane głównie w południowej Polsce. Są to przede wszystkim Akademia Górniczo-Hutnicza, Uniwersytet Śląski, Politechnika Śląska, Politechnika Częstochowska, Instytut Chemicznej Przeróbki Węgla w Zabrzu i Instytut Techniki Elektronowej w Warszawie. Ponadto, Park wynajduje partnerów i animuje wspólne przedsięwzięcia naukowo-biznesowe jednostek skupionych w kompleksie Euro Centrum.

Parki taki jak Euro-Centrum sam musi świecić przykładem: wybudowany przez niego biurowiec stanowi przykład zastosowania nowoczesnych technologii pozyskiwania energii z alternatywnych źródeł oraz efektywnego sposobu gospodarowania nią w budynkach. Obiekt dwie trzecie potrzebnej energii pozyskuje ze źródeł odnawialnych, a tylko jedną trzecią w sposób tradycyjny. Następnym krokiem będą prace nad stworzeniem pierwszego w Polsce  całkowicie pasywnego biurowca (o czym niżej), który będzie w samowystarczalny energetycznie.

Drugim kanałem realizacji statutowych celów Euro-Centrum jest Technologii Energooszczędnych (KTE). Jest to porozumienie firm, jednostek badawczo-rozwojowych, fundacji branżowych działających w sektorze technologii energooszczędnych i poszanowania energii w budynkach. Obecnie KTE zrzesza 40 firm i instytucji z tych branż. Główne grupy tematyczne to:

  • architektura i planowanie,
  • technologie i materiały budowlane,
  • pompy ciepła,
  • systemy solarne,
  • IT i systemy sterowania.

W ramach Klastra Technologii Energooszczędnych realizowane są wspólne przedsięwzięcia i projekty, które pomagają w rozwoju branży w regionie oraz tworzą jednolitą reprezentację członków klastra na rynkach zagranicznych. To drugie rozwiązanie jest szczególnie atrakcyjne dla małych i średnich przedsiębiorstw. W ramach projektu „Jedna marka” prowadzona jest promocja członków KTE podczas branżowych targów, misji gospodarczych i konferencji organizowanych w kraju i za granicą. Przedstawiciele Klastra mają szansę bezpośredniego udziału w prestiżowych imprezach wystawienniczych i targów (m.in. w Hanowerze, Wiedniu, New Delhi, Szanghaju oraz Tajpej). Oczywiście członkowie Klastra mają także do swojej dyspozycji bogata infrastrukturę naukowo-biznesową.

Pod koniec listopada 2010 roku Euro-Centrum rozpoczęło prace nad realizacją nowego innowacyjnego projektu – budowy pasywnego budynku użytkowego o charakterze demonstracyjnym (o powierzchni około 3000 metrów kwadratowych). Będzie on realizowany w ramach Klastra Technologii Energooszczędnych. Udział w nim mogą wziąć wszyscy członkowie KTE. W ramach obiektu ma powstać sala konferencyjna i zaplecze ekspozycyjne, służące podmiotom zintegrowanym w Klastrze. Poza częścią inwestycyjną, efektem tej inicjatywy będzie przygotowanie wspólnego produktu lub usługi o charakterze innowacyjnym, która w dalszym etapie będzie wprowadzona na rynek. Firmy, które zdecydują się na udział w projekcie inwestycyjnym muszą spełniać określone kryteria. Nie mniej niż 50 procent uczestników muszą stanowić małe i średnie przedsiębiorstwa, zaś udział w przychodach ze sprzedaży poza obszarem, na którym zlokalizowany jest musi wynosić ogółem co najmniej 30 procent. Dofinansowanie będzie udzielane na wspólne przedsięwzięcie podmiotów. W tym celu firmy będą musiały zawiązać i dopiero na tej podstawie będą dążyły do przygotowania wspólnego produktu lub usługi.

Już 65 małych i średnich przedsiębiorstwa z sektora technologii energooszczędnych, a także z branży informatycznej realizuje swoje cele biznesowe w Euro-Centrum Park Przemysłowy (PP). Jest to kompleks nowoczesnych budynków o charakterze biurowym, usługowym i konferencyjno-wystawowym położonych w Katowicach oraz Chełmie Śląskim. Niecałe dwa kilometry od PP znajduje się autostrada A4, Drogowa Trasa Średnicowa oraz trasa Katowice-Wisła-Cieszyn. Kolejną zaletą jest bliskość do dworca kolejowego. Docelowo swoją siedzibę znajdzie tam ponad 80 firm, które zatrudniać będą  blisko tysiąc osób. Na terenie Parku Przemysłowego stworzono atrakcyjne warunki finansowe dla nowopowstałych firm. Oferuje on także szereg usług szkoleniowych i doradczych, które wspierają merytorycznie początkujących przedsiębiorców.

Miliony do 2013 roku

Przyszły przedsiębiorca-lokator Euro-Centrum ma możliwość uzyskania wsparcia finansowego z projektu „Kapitał dla innowacji w zakresie poszanowania energii” w ramach programu „Kapitał dla energii” www.kapitaldlaenergii.pl, który uzyskał wsparcie z działania 3.1 („Inicjowanie działalności innowacyjnej”) Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka.

Wsparcie mogą uzyskać osoby fizyczne zainteresowane założeniem nowej firmy, w ramach której chcą wdrożyć nowe pomysły w szczególności w zakresie pozyskiwania energii ze źródeł odnawialnych oraz rozwiązań energooszczędnych. Możliwe jest także objęcie wsparciem osoby fizycznej prowadzącej działalność gospodarczą, o ile zgłaszany przez nią projekt nie jest związany z dotychczas prowadzoną działalnością. Nie ma natomiast możliwości dofinansowaniem w ramach projektu osób prawnych w zakresie rozwijanych przez nie technologii. kierowana jest przede wszystkim do osób, które planują komercjalizację wyników swoich badań i wynalazków.

Maksymalne wsparcie może wynosić 200 tys. euro, zaś wkład beneficjenta w przyszłe przedsięwzięcie powinien wynieść 50%+1 udział. Jeśli kandydat nie posiada całej sumy, to w szczególnych przypadkach przewidziana jest możliwość znalezienia dodatkowego inwestora (inwestorów) do spółki  w celu uzupełnienia struktury kapitałowej. Brak pieniędzy nie musi być problemem, bo beneficjent może wnieść do spółki gotówkę lub aport. W tym drugim przypadku może nim być wartość w postaci pomysłu, np. patentu, prawa do patentu na wynalazek, know-how, technologii, wzorów przemysłowych i innych praw niematerialnych. Nie ma natomiast możliwości przekazania do fazy preinkubacji pomysłu, w którym pomysłodawca nie zapewnia żadnego wkładu do przyszłej spółki. Wnioski (aplikacje) można składać w każdej chwili, ale nie później niż do 2013 roku.

W fazie preinkubacji wszelkie ponosi Park Naukowo-Technologiczny Euro-Centrum. W ramach udzielonego wsparcia finansowane są badania merytoryczne pomysłu, mające potwierdzić jego racjonalność oraz innowacyjność, (czystości patentowej, zdolności ochronnej, stanu techniki, zdolności patentowej), przygotowanie biznesplanu oraz analiz finansowych, a także wycena aportu wnoszonego do spółki. W fazie preinkubacji pomysłodawca ma do swojej dyspozycji także pomieszczenia wyposażone w sprzęt komputerowy, wykorzystywane na cele realizacji projektu, udostępnione przez PNT.Wsparcie kapitałowe przekazywane jest na konto nowej spółki w momencie pozytywnej decyzji o jej utworzeniu z udziałem PNT. Szczegółowe zasady dotyczące funkcjonowania przyszłej spółki każdorazowo określa o jej utworzeniu.

Uczestnictwo w projekcie „Kapitał dla innowacji w obszarze poszanowania energii” nie wyklucza uczestnictwa beneficjenta w innych projektach unijnych, z małym jednak wyjątkiem. Mianowicie nie jest możliwe ubieganie się o wsparcie finansowe z innych źródeł unijnych dla działań objętych wsparciem w ramach projektu (zakaz podwójnego finansowania). To oznacza, że dla tego samego pomysłu beneficjent nie może ubiegać się o dofinansowanie z innych źródeł. Jeśli projekt już dostał wsparcie z innych źródeł, to nie może ubiegać się o środki finansowe z „Kapitału dla innowacji w obszarze poszanowania energii”.

Są pierwsze sukcesy

Pierwszy projekt zrealizowany z sukcesem według powyższych założeń Euro-Centrum Park Naukowo-Technologiczny ma już za sobą. W marcu bieżącego roku utworzony został pierwszy start-up technologiczny w ramach programu „Kapitał dla energii”. Otrzymał on  wsparcie finansowe w wysokości 200 tys. euro. Nowa spółka będzie oferować technologie z zakresu nowoczesnych szyb i okien dla budynków niskoenergetycznych. Z przeprowadzonych analiz rynkowych wynika, że nowej spółki jest atrakcyjna dla potencjalnych odbiorców z branży budowlanej, która w coraz większym zakresie  wykorzystuje technologie energooszczędne. – Pomysł jest wynikiem wieloletnich zainteresowań naukowych. Próbowaliśmy go rozwijać własnymi środkami, eksperymentowaliśmy metodami domowymi. Jednak dopiero teraz, dzięki środkom unijnym, powstała możliwość, by zająć się tym na poważnie i niezależnie od instytucji rozwijać patenty - mówi dr Antoni Kostka, jeden z pomysłodawców odpowiedzialnych za biznesową stronę przedsięwzięcia.

Za część technologiczną pomysłu odpowiada głównie dr Mariusz Paszkowski. – Zaprojektowane przez nas konstrukcje szyb zespolonych znacząco polepszają właściwości termoizolacyjne okien. Są na tyle przełomowe, że zamierza konkurować na rynku międzynarodowym – podkreśla wynalazca.

Zgodnie z założeniami udziałowców pierwsze miesiące funkcjonowania spółki poświęcone zostaną na dokończenie prac badawczych prototypu oraz zawarcie pierwszych kontraktów z potencjalnym partnerem. Rozpoczęcie sprzedaży planowane jest w przyszłym roku. Pomysł został objęty maksymalną kwotą dofinansowania. Euro-Centrum Park Naukowo-Technologiczny, jako koordynator projektu „Kapitał dla energii”, planuje stworzenie jeszcze 11 podobnych firm. Pomoc dla twórców technologii obejmuje 2 etapy. W pierwszym – przedinwestycyjnym – prowadzone są bezpłatne badania (innowacyjności, czystości patentowej), analizy i opracowania (w tym Biznes Plan i Studium Wykonalności). Druga faza, tylko dla wybranych  pomysłów, to wejście kapitałowe (do 200 tys. euro) i powołanie spółki technologicznej. W 2009 roku Euro-Centrum Park Naukowo-Technologiczny rozpoczął preinkubację sześciu pomysłów. Nabór pomysłów ciągle trwa, przy czym preferowane są te z zakresu technologii energooszczędnych, odnawialnych źródeł energii oraz jej poszanowania w budynkach.

U źródeł jedwabiu

Władze Euro-Centrum wiedzą doskonale, że polski rynek jest istotny, ale by budować innowacyjną firmę, trzeba szukać nowych możliwości i partnerów także poza nim. Potencjalny obszar zainteresowań definiują trzy kryteria: duża dynamika rozwojowa, proekologiczny trend oraz nastawienie na innowacje. Najlepiej te założenia biznesowe spełnia jeden kraj – Chiny. – Nasz park skoncentrowany jest na tematyce poszanowania energii i odnawialnych źródłach energii. Chiny zaś stają się kluczowym graczem w tym obszarze – wyjaśnia Dawid Szarański, dyrektor PR w Euro-Centrum. – Dlatego też postanowiliśmy przedstawić naszą ofertę na targach branżowych Environmental Protection Technology & Equipment Show (EPTES) w Szanghaju. Traktowaliśmy je  jako nieoficjalny wstęp do EXPO. Z pespektywy czasu można śmiało powiedzieć, że był to bardzo dobry wybór  - dodaje Szarański.  

Pierwszy raz Euro-Centrum w Chinach pojawiło się w 2009 roku. Od tego czasu intensyfikuje swoje wysiłki, zwłaszcza w zakresie Klastra Technologii Energoszczędnych. To właśnie ten obszar działalności EC został zorientowany na Chiny. Chodzi tu głównie o systemy solarne, pompy ciepła oraz materiały energooszczędne. - Przede wszystkim poznaliśmy specyfikę chińskiego rynku, co okazało się dla nas niezwykle ważne. Wymiernym rezultatem było jednak podpisanie w trakcie EXPO 2010 w Szanghaju porozumienia o dalszej współpracy pomiędzy Shanghai Technology Innovation Center a Stowarzyszeniem Krajowego Forum Parków Przemysłowych i Parków Technologicznych, w którym aktywnie działamy. Kilka miesięcy później nasz park podpisał także list intencyjny z Chengdu Hi-Tech Industrial Zone. To otwiera nowe możliwości – informuje Dawid Szarański.

Choć w Państwie Środka działają już duże europejskie koncerny, to EC na ich tle wcale nie wypada nieatrakcyjnie. Wręcz przeciwnie. Jak podkreśla Dawid Szarański, firmy zgrupowane wokół Euro-Centrum starają się względem tego rynku działać etapowo. Obecnie trwa jego analiza, bo jak mówi przedstawiciel Euro-Centrum, konieczne jest rozpoznanie tego, co chińskie firmy mają do zaoferowania. Z przeprowadzonej analizy wypływa jeden główny wniosek: dla polskich firm kwestią kluczową jest dziś inwestowanie w Chinach. Stąd też potrzeba utworzenia Polskiego Inkubatora Technologicznego w Szanghaju. Już niebawem słowa te Euro-Centrum zamierza zamienić w czyn. Projekt wydaje się bardzo ambitny, pozostaje więc trzymać kciuki za jego powodzenie.

:Jacek Strzelecki 

Dziennikarz, prawnik, sinolog. Od 1997 zajmuje się gospodarką, finansami i prawem Chin. Obecnie dziennikarz miesięcznika „Gazeta Bankowa”. kilkuset tekstów na temat chińskiej gospodarki i finansów oraz rozmówek polsko-chińskich: „Jak to powiedzieć po chińsku” dla wydawnictwa Powszechna oraz poradnika „Jak robić interesy w Chinach” Almanach Eksportera 2009 dla Domu Wydawniczego KIG. W 2010 roku wyróżniony w VIII edycji konkursu NBP dla dziennikarzy o nagrodę im. Władysława Grabskiego. Napisz do autora

 


powrót | do góry | strona główna | kalendarium | regulamin serwisu | pliki cookies | kontakt
Portal jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

© 2005-2019 Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości