Portal Finanse Firma Klastry Instytucje Promocja Polityka
Teksty promujące instytucje
2012/05/08 08:45:56
Sosnowiecki Park Naukowo – Technologiczny

Przemiany społeczno-polityczne, które zaczęły zachodzić w Polsce po 1989 roku, mocno odmieniły obraz miasta Sosnowiec. Na  skutek bardzo intensywnego rozwoju przemysłu hutniczego i wydobywczego Sosnowiec był jednym z większych ośrodków przemysłowych w naszym kraju. Jednak w  trakcie zachodzących restrukturyzacji przemysłu w bardzo krótkim czasie zlikwidowano w Sosnowcu aż cztery spośród pięciu kopalni węgla kamiennego, oprócz tego znacząco ograniczona została działalność hut. Działania te doprowadziły do zmiany profilu gospodarczego miasta, które z typowo górniczo-hutniczego stało się przetwórczo-usługowym. Jednak powstałe zmiany gospodarcze przyczyniły się do powstania obszarów zdegradowanych, które wymagały (część z pewnością nadal wymaga) ponownego ich przystosowania. W związku z powyższym władze samorządowe Sosnowca od lat starają się przeciwdziałać niekorzystnym procesom, poprzez zastąpienie przestarzałej i niesprawnej infrastruktury nowoczesną. Doskonałym rozwiązaniem wydaje się być tworzenie korzystnych warunków do rozwoju i wsparcia firm inwestycyjnych na terenie miasta. I tak właśnie powstał kluczowy projekt dla województwa śląskiego pn. „Gospodarcza Brama Śląska”, w którym uczestniczy również Gmina Sosnowiec. Projekt, o którym mowa to wspólna inicjatywa Sosnowca, Będzina, Czeladzi i Jaworzna. Jego głównym zadaniem jest stworzenie atrakcyjnej oferty inwestycyjnej, która obejmuje swoim zakresem zarówno uzbrojone pola inwestycyjne jak i całkiem nowoczesne obiekty. Jednym z takich właśnie nowoczesnych budowli przystosowanych do prowadzenia innowacyjnej działalności w dziedzinie produkcji jak i usług jest nowo powstały Sosnowiecki Park Naukowo – Technologiczny (SPNT).

Sygnatariuszami porozumienia w sprawie utworzenia Parku są: Gmina Sosnowiec, Spółka Restrukturyzacji Kopalń S.A., Agencja Rozwoju Lokalnego S.A. oraz trzy największe uczelnie regionu śląskiego tj.: Uniwersytet Śląski, Politechnika Śląska i Śląski Uniwersytet Medyczny. Inwestycja zawiera w sobie budowę dwóch obiektów wraz z towarzyszącą im infrastrukturą w tym drogową, co stanowi największe tego typu przedsięwzięcie obecnie realizowane na terenie Gminy Sosnowiec. Park zlokalizowany jest w południowej części miasta Sosnowiec, w dzielnicy Niwka. Są to tereny byłej Kopalni Węgla Kamiennego „Niwka-Modrzejów”, w rejonie ulic: Wojska Polskiego, Orląt Lwowskich i Powstańców. Na początku kwietnia br. zakończyła się budowa Sosnowieckiego Parku Naukowo – Technologicznego.

 

Nowoczesne Centrum
Obiekty Sosnowieckiego Parku Naukowo – Technologicznego stwarzają nowoczesne centrum naukowo – biznesowe. Są to dwa budynki o nowatorskich i innowacyjnych rozwiązaniach technologicznych. Inwestycja jest modelowym przykładem jak zamienić dawne nieużytkowane budynki w miejsce gdzie może rozwinąć się innowacyjny przemysł. Adaptacja budynków została przeprowadzona tak by zachować specyfikę przemysłowej architektury. Od  początku  założeniem projektu  była dobra komunikacja terenu Sosnowieckiego Parku Naukowo – Technologicznego, a dzięki wsparciu z UE tereny byłej kopalni dostały „drugie życie”. Park z pewnością przyciągnie sferę badawczą oraz sektor produkcji i usług opartych na nowatorskich technologiach i innowacyjnych rozwiązaniach. Dodatkowym atutem idącym za tą inwestycją jest budowa infrastruktury drogowej, dzięki której usprawniona zostanie komunikacja w tej części miasta. Najważniejszą intencją, która przyczyniła się do podjęcia działań mających na celu powstanie Parku była idea przyciągnięcie do Sosnowca przedsiębiorców wdrażających lub zamierzających wdrożyć nowoczesne technologie, jak również pobudzenie lokalnych przedsiębiorców do wprowadzania innowacji. Pojawienie się na lokalnym rynku tego typu firm, pozytywnie wpłynie na trwający proces restrukturyzacji gospodarki i lokalny rynek pracy m.in. poprzez tworzenie nowych miejsc pracy o dużej wartości dodanej. Nowoczesne podejście do strategii rozwoju gospodarczego opiera się na poszukiwaniu bezpiecznych i trwałych podstaw rozwoju wewnątrz regionów, przy szerokim wykorzystaniu zaangażowania środowisk lokalnych. Miasto i region potrzebują inicjatyw polegających na współpracy przedsiębiorców i sfery nauki w celu podniesienia konkurencyjności firm i gospodarki. Wykorzystanie opisywanych  terenów na rzecz rozwoju nowych przedsiębiorstw umożliwi wypełnienie luki w tym zakresie i wesprze proces usprawniania współpracy nauki i sfery biznesu w dalszej perspektywie.

Dla wymagających
Budowa Parku odbywała się w kilku etapach. Jednym z nich była przebudowa budynku na produkcyjno - badawczy, którego oddana powierzchnia do użytku wynosi 1 382,96 m2. Przeznaczone pomieszczenia są na cele działalności produkcyjnych, laboratoryjnych, magazynowych, biurowych jak i socjalnych. Układ pomieszczeń stwarza możliwość wydzielenia stref brudnych, śluz i stref czystych, w tym nawet kl. B (strefa aseptyczna, umożliwiająca wytworzenie produktów sterylnych). Z uwagi na zastosowane rozwiązania techniczne, produkcję  mogą uruchomić nawet firmy tak wymagających branż jak: farmacja, biotechnologia, kosmetologia, elektronika, itp. Dla wysoko wyspecjalizowanych produkcji zastosowano takie rozwiązania jak np. ściany higieniczne, płytki kwasoodporne oraz drzwi z automatyką. Wszystkie zastosowane materiały posiadają podwyższony poziom jakości. Zgodnie z obowiązującymi normami, w sterylnych warunkach mogą powstawać między innymi leki i produkty spożywcze. Budynek został wyposażony w skomplikowany system wentylacji i klimatyzacji oraz podstawowe media, instalację teletechniczną, szerokopasmowy Internet.

Drugim budynkiem przystosowanym do działalności Parku był budynek usługowy o oddanej do użytku powierzchni 4 630,84 m2. Jest to wielokondygnacyjny obiekt podzielony na 14 modułów,  wyposażony w pełną wentylację mechaniczną i klimatyzację oraz podstawowe media (instalację teletechniczną, szerokopasmowy Internet). Budynek posiada również dwie windy: osobową i towarową połączoną z pomieszczeniami w celu zapewnienia dostaw materiałów i urządzeń z zewnątrz. Z uwagi na zastosowane rozwiązania techniczne budynek może być przeznaczony dla firm prowadzących działalność badawczo- wdrożeniową na polu innowacyjnych technologii.

Oba budynki przystosowane zostały do osób niepełnosprawnych poprzez wyposażenie takie jak winda, podjazd, szerokość korytarzy, oraz zaadoptowano toalety. Na stronie internetowej Sosnowieckiego Parku Naukowo-Technologicznego można obejrzeć wizualizacje rzutów i przekrojów budynków powstałych budynków. http://www.spnt.sosnowiec.pl/galeria

 

Wsparcie dla przedsiębiorstw
Podstawową misją Sosnowieckiego Parku Naukowo-Technologicznego jest przyciągnięcie do miasta przedsiębiorców wdrażających lub zamierzających wdrożyć nowoczesne technologie, jak również zachęcenie lokalnych firm do wprowadzania innowacji. Pojawienie się na lokalnym rynku tego typu firm, z pewnością pozytywnie wpłynie na proces restrukturyzacji gospodarki jak i na lokalny rynek pracy. Główną funkcją Sosnowieckiego Parku jest wspieranie rozwoju przedsiębiorstw zorientowanych na innowacje. Współczesny biznes potrzebuje dynamicznego otoczenia, generującego zdolności innowacyjne. Park będzie wspierał przedsiębiorstwa poprzez zapewnianie powierzchni biurowej i produkcyjnej wraz z niezbędną infrastrukturą, oraz oferowanie szeregu usług wspierających działalność, m.in. poprzez:

 • ulgi dla innowacyjnych firm na zasadzie pomocy publicznej,
 • usługi doradcze (prawne, biznesowe, marketingowe) przy rozwoju firm;
 • pomoc przy ubieganiu się o środki unijne;
 • usługi pomocnicze (organizacyjne, logistyczne, obsługę biurową, szkolenie pracowników) dające inwestorom możliwość skoncentrowania się na działalności podstawowej;
 • możliwość nawiązania współpracy i wymiany doświadczenia między firmami (szczególnie tymi zlokalizowanymi na terenie Parku);
 • transfer technologii;
 • korzystanie z nieruchomości i infrastruktury technicznej Parku;
 • dostęp do dorobku naukowego Politechniki Śląskiej, Śląskiego Uniwersytetu Medycznego oraz Uniwersytetu Śląskiego.

 

Cele i zadania jakie stawia sobie Sosnowiecki Park Naukowo-Technologiczny to zapewnienie przedsiębiorcom jak najkorzystniejszych warunków do prowadzenia innowacyjnej działalności gospodarczej i dostępu do innowacji m.in. poprzez:

a) przygotowanie odpowiednich budynków i pomieszczeń,
b) utworzenie platformy przepływu wiedzy i technologii pomiędzy jednostkami naukowymi a przedsiębiorcami,
c) świadczenie usług związanych z zapewnieniem dostaw mediów o odpowiednich parametrach,
d) zapewnienie możliwości korzystania z usług biznesowych, takich jak.:

 • doradcze,
 • finansowe i księgowe,
 • obsługi prawnej,
 • w zakresie prawa patentowego,
 • w zakresie prowadzenia analiz rynku i badań marketingowych,
 • tworzenia warunków do udzielania wsparcia finansowego dla nowych inwestycji, w tym ze środków pomocowych Unii Europejskiej.

Cele pośrednie projektu koncentrują się wokół zagadnień konkurencyjności, innowacyjności, nowoczesności gospodarki, atrakcyjności inwestycyjnej Sosnowca i regionu, współpracy nauka-biznes, liczby przedsiębiorstw innowacyjnych w regionie i gminie. Wsparciu przedsiębiorstw poprzez Park będzie towarzyszyć pośredniczenie w kontaktach regionalnych typu nauka-biznes oraz dostarczanie usług doradczych związanych z transferem i komercjalizacją wiedzy. Jest to istotne z punktu widzenia rozwoju innowacyjności małych i średnich przedsiębiorstw, które niejednokrotnie mają problem z samodzielnym wprowadzaniem innowacji z uwagi na ograniczony potencjał. W zależności od skali prowadzonej działalności, efekty działań (takie jak: wzrost zatrudnienia, opracowywanie i wprowadzanie nowych technologii) widoczne mogą być lokalnie jak również regionalnie. konferencyjna, naukowa, szkoleniowa i biznesowa z pewnością wpłynie również na pobudzenie działalności gospodarczej w ramach społeczności lokalnej. Wykorzystując możliwości stwarzane przez Park ludność będzie mogła korzystać z oferty szkoleniowej, nowych miejsc pracy jak również uaktywniać się jako mikro i mali przedsiębiorcy.

Park jest miejscem wymiany informacji o dostępnych źródłach finansowania z funduszy UE i wszelkich informacji biznesowych o zasięgu lokalnym i regionalnym. Pracownicy Parku umożliwiają nawiązywanie dwustronnej współpracy z innymi inwestorami, funkcjonującymi na terenie Parku. Oprócz tego SPNT pomaga w obrocie własnością intelektualną i może uczestniczyć w negocjowaniu umów międzynarodowych z tego zakresu. Park realizuje wspólny program promocji działalności i osiągnięć firm funkcjonujących na jego terenie. Efektem czego są wydawnictwa w formie elektronicznej oraz na innych nośnikach reklamowych.

 

Innowacyjne zarządzanie
Po zakończeniu realizacji projektu, budynki oraz wszelkie instalacje wybudowane w ramach projektu (w tym przyłącza) pozostaną własnością Miasta Sosnowiec i w jego imieniu będą zarządzane przez niezależnego operatora – koncesjonariusza. To nowatorskie podejście do zarządzania tego typu obiektami Gmina Sosnowiec zamierza wprowadzić jako pierwsza w kraju.  Aktywne gospodarowanie powstałym majątkiem wyrażać się będzie poprzez spowodowanie, że Sosnowiecki Park Naukowo- Technologiczny stanie się aktywnie działającą, regionalną i nie tylko, platformą wymiany wiedzy pomiędzy sferą nauki i biznesu.

Realizacja projektu związanego z budową Sosnowieckiego Parku Naukowo – Technologicznego przyczyni się do osiągnięcia m.in. następujących efektów ekonomicznych:

 • budowa i rozwój infrastruktury wspierającej powstawanie i rozwój innowacyjnych firm;
 • wzrost wartości nakładów inwestycyjnych podmiotów gospodarczych w mieście;
 • wzrost wartości uzbrojonych nieruchomości, zagospodarowanie zbędnego i niewykorzystanego majątku;
 • transfer technologii do firm poprzez aktywną współpracę ze środowiskiem B+R;
 • wykorzystanie potencjału istniejących instytucji otoczenia biznesu dla budowy sieci firm świadczących usługi kooperacyjne i pomocnicze oraz wytwarzających produkty komplementarne;
 • powstanie nowych przedsiębiorstw zlokalizowanych na terenie SPNT;
 • stymulowanie powstawania nowych miejsc pracy;
 • wzrost wpływów budżetu miasta z tytułu najmu powierzchni i podatków;
 • dywersyfikacja i unowocześnienie struktury gospodarki miasta;
 • wzrost obrotów i dochodów firm zlokalizowanych w rejonie SPNT;
 • zainicjowanie działalności firm innowacyjnych;
 • wzrost potencjału rozwojowego miasta, zwiększona konkurencyjność gospodarki regionu;
 • zmiana wizerunku miasta w oczach inwestorów.

Jak już wcześniej wspomniano w powyższym artykule, projekt budowy Sosnowieckiego Parku Naukowo – Technologicznego jest odpowiedzią na potrzeby przedsiębiorców, którzy działają i planują działać w sferze innowacji. W regionie mało jest przedsiębiorstw innowacyjnych, jak i niezadowalający jest stopień współpracy pomiędzy firmami i jednostkami naukowo-badawczymi. Zysk dla Sosnowca z inwestycji będzie taki, że miasto pozbędzie się nieatrakcyjnych obszarów zapewniając jednocześnie zainteresowanym prowadzeniem działalności innowacyjnych warunki do rozwoju. Wsparcie w postaci dostępu do odpowiednich pomieszczeń, narzędzi i także usług doradczych z pewnością pozwoli na pobudzenie lokalnej i regionalnej gospodarki. Powstała inwestycja jest atrakcyjna nie tylko w skali miasta Sosnowiec, ale i całego regionu. Obiekty tworzone wspólnie m.in. z uczelniami wyższymi i przedsiębiorcami wypełniane będą innowacyjnymi technologiami jak i staną się bardzo dobrym miejscem dla prowadzenia biznesu. Sosnowiecki Park Naukowo - Technologiczny, ze względu na lokalizację przyczynia się także do wyrównywania szans rozwojowych obszarów zdegradowanych i zmarginalizowanych. Projekt przyczynia się do niwelowania barier w dostępie do infrastruktury technicznej dla innowacyjnych MSP oraz tworzenia warunków do stymulowania przedsiębiorczości wśród lokalnej społeczności. 

 

Parku
Ofi­cjalne otwar­cie Sosnowieckiego Parku Naukowo – Technologicznego zapla­no­wano na 7 maja br. Inwestycja na tere­nach po kopalni Niwka-Modrzejów warta jest ponad 32 miliony zło­tych, z czego 80% kwoty pochodzi ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013, Priorytet I: Badania i rozwój technologiczny, innowacje i  przedsiębiorczość, Działanie 1.1: Wzmocnienie atrakcyjności inwestycyjnej regionu, Poddziałanie 1.1.1: Infrastruktura rozwoju gospodarczego.  Dwa wyre­mon­to­wane budynki cze­kają już na nowych najemców.

Sosnowieckiego Parku Naukowo – Technologicznego skierowana jest do firm innowacyjnych, zainteresowanych lokalizacją działalności w dynamicznie rozwijającym się otoczeniu. Konstrukcja budynków pozwala na zachowanie dużej elastyczności przy aranżacji przestrzeni. Wśród sektorów gospodarki, do których adresowana jest w pierwszej kolejności SPNT znajdują się :

 • przemysł samochodowy i motoryzacyjny,
 • urządzenia medyczne,
 • przemysł maszynowy,
 • przemysł farmaceutyczny,
 • przemysł chemiczny,
 • budownictwo,
 • informatyka,
 • geotermia.

Zainteresowane firmy mogą składać  listy intencyjne dotyczące chęci najmu pomieszczeń w Sosnowieckim Parku Naukowo – Technologicznym, na  adres:

Urząd Miejski w Sosnowcu
Wydział Rozwoju i Funduszy Europejskich
Aleja Zwycięstwa 20
41-200 Sosnowiec 
Tel.: (+48 32) 296 04 67, 296 04 09  

Sosnowiecki Park Naukowo – Technologiczny powinien wzbudzić zainteresowanie rozwijających się i nowych przedsiębiorców, gdyż stworzone zostały idealne warunki dla ich pracy. Zastosowane nowoczesne i wygodne rozwiązania techniczne a także doskonała lokalizacja mogą wróżyć sukces nowej inwestycji. Wizytówką Parku stanowiącą jego dodatkowy atut jest również kompleks konferencyjno – szkoleniowy składający się z sali konferencyjnej na ok. 200 miejsc, wyposażonej w sprzęt multimedialny i kabiny do tłumaczeń symultanicznych oraz 4 sale szkoleniowe.

Inwestycja  została nominowana do konkursu "Top Inwestycje Komunalne 2012" organizowanego przez redakcję Portausamorzadowego.pl oraz Grupę PTWP. Celem konkursu jest wyłonienie inwestycji komunalnych z całej Polski, które dzięki decyzjom i praktykom inwestycyjnym dla gospodarki stają się liderami środowiska.

Fot. Urząd miejski Sosnowiec

 

Zapraszamy do zapoznania się z pozostałymi tekstami promującymi instytucje:
Autor:Alicja Haraf Miłosz Wójcik 


powrót | do góry | strona główna | kalendarium | regulamin serwisu | pliki cookies | kontakt
Portal jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

© 2005-2018 Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości