Portal Finanse Firma Klastry Instytucje Promocja Polityka
Teksty promujące instytucje
2010/09/02 10:15:35
Dobre efekty połączenia parku i SSE

Krakowski (KPT) należy do czołówki instytucji tego typu. Wśród swoich udziałowców ma trzy uczelnie, a na jego terenie działa aż 58 firm. To jeden z najlepszych wyników w Polsce, więcej firm przyciągnęły jedynie parki z Gdyni i Wrocławia. KPT jest jednak niekwestionowanym liderem, jeśli chodzi o poziom zatrudnienia w umiejscowionych w nim firmach.

Krakowski park daje pracę 9 tys. osób, co stanowi około połowę miejsc pracy generowanych przez parki technologiczne w Polsce (tak dobry wynik to efekt połączenia parku z SSE, o czym za chwilę). Zlecone przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości badanie „Benchmarking parków technologicznych w Polsce” zaliczyło KPT, jako jeden z nielicznych parków, do kategorii parków wysoko rozwiniętych. Małopolska to zresztą jedno z najlepszych w Polsce miejsc do prowadzenia tego typu przedsięwzięć, bo, jak zauważają autorzy badania, region zajmuje trzecie miejsce w kraju pod względem liczby jednostek naukowych przypadających na 1000 firm. „KPT pełni istotną rolę w przyciąganiu inwestorów do regionu. Dzięki SSE park jest atrakcyjnym miejscem do inwestowania. Firmy ulokowane w parku zapewniają wiele miejsc pracy, szczególnie młodym absolwentom wydziałów informatycznych” – czytamy w przygotowanym dwa lata temu raporcie PARP, a słowa te nie utraciły dziś nic ze swej aktualności.

Celem parku w najszerszym ujęciu jest wsparcie i rozwój innowacyjnej przedsiębiorczości. Park stawia na powstawanie innowacyjnych firm, wsparcie transferu technologii oraz komercjalizację wyników badań naukowych prowadzonych na małopolskich uczelniach.

KPT to interesujące połączenie parku technologicznego i specjalnej strefy ekonomicznej o powierzchni 528 ha (w momencie uruchomienia strefy, w 1997 r. było to jedynie 66 ha). Podmiotem dominującym w strukturze właścicielskiej Parku jest (71,3 proc. głosów), zaś wśród pozostałych udziałowców znajdują się województwo małopolskie (12,7 proc.) Akademia Górniczo-Hutnicza (12,7 proc.), Politechnika Krakowska (1,3 proc.), Uniwersytet Jagielloński (1,3 proc.) oraz gmina Kraków i znana Mittal Steel z udziałami poniżej 1 proc. Jako jedna z pierwszych polskich instytucji KPT przystąpił do IASP (International Association of Science Parks – Międzynarodowe Stowarzyszenie Parków Naukowych). KPT należy również do EBN (European Business & Innovation Centre Network) oraz jest członkiem Krajowej Izby Gospodarczej Elektroniki i Telekomunikacji.

Park z wynikami

Firmy działające na terenie SSE zainwestowały już 1,4 mld zł. To właśnie „strefowe” firmy przyczyniły się do tak dobrego wyniku Parku pod względem stworzonych miejsc pracy. W ramach małopolskiej SSE wydano 86 pozwoleń na działalność i utworzono ponad 6 tys. miejsc pracy. Zainteresowani inwestorzy mogą liczyć na wolne tereny inwestycyjne m.in. w podstrefach Tarnów, Nowy Sącz, Bochnia, Gorlice, Niepołomice, Oświęcim czy Wolbrom. 19 podstref działa łącznie na terenie 17 gmin. Znaczna powierzchnia strefy umożliwia przeprowadzenie zarówno inwestycji typu greenfield, jak i nieco skromniejszy start w jednym z budynków należących do KPT. Prowadząc działalność w strefie, przedsiębiorstwa mogą liczyć na kompleksową obsługę inwestora, atrakcyjną ofertę szkoleniową i – oczywiście – korzystne zwolnienia podatkowe. Do skorzystania z pomocy publicznej uprawniają zezwolenia wydawane przez KPT. Małe firmy, działające na terenie strefy, mogą liczyć na poziom pomocy publicznej sięgający 70 proc., firmy średnie –  na 60 proc., a duże – na 50 proc. Inwestycja dużej firmy opiewająca na 10 mln zł przekłada się zatem na 5 mln zł zwolnienia z podatku. Oznacza to, że nie płaci podatku dochodowego aż do wyczerpania tej kwoty.  Projekt inwestycyjny, kwalifikujący się do wsparcia, musi być wart minimum 100 tys. euro oraz spełniać kryteria określone w rozporządzeniu o krakowskiej SSE. Ale uwaga – warto się pospieszyć, bo czas funkcjonowania specjalnej strefy ekonomicznej dobiegnie końca już w 2020 r.

O ile istotną część działalności KPT stanowi zarządzanie SSE, skierowaną siłą rzeczy na bardziej tradycyjne sektory gospodarki, to władze Parku kładą coraz większy nacisk na wsparcie nowoczesnej, innowacyjnej gospodarki. Ma temu służyć dostęp do placówek naukowych regionu, aparatury badawczej, doradztwa w zakresie własności intelektualnej czy do instytucji zajmujących się finansowaniem działalności przedsiębiorstw. Do dyspozycji firm jest też infrastruktura konferencyjna oraz usługi doradcze w zakresie prawa.

KPT uczestniczy w licznych projektach, których nadrzędnym zadaniem jest wsparcie innowacyjnych przedsiębiorstw. Warto wymienić w artykule choć kilka z nich:

  • Na szczególną uwagę zasługuje Perspektywa Technologiczna Kraków-Małopolska 2020. Posługujący się metodą badawczą (więcej o metodzie można przeczytać pod adresem http://www.pi.gov.pl/Polityka/chapter_86594.asp) projekt miał na celu wyodrębnienie 10 technologii kluczowych dla rozwoju województwa. Opracowany zostanie też raport, który umożliwi ich możliwie najlepszy rozwój. Warto wymienić kilka interesujących technologii zidentyfikowanych przez naukowców. Przyszłość i dobrobyt Małopolski mogą na przykład zależeć od rozwoju bezdotykowego interfejsu komputerowego, który pozostawia wolne ręce i umożliwia wprowadzanie danych do komputera za pomocą gestów, głosu, ruchu warg bądź tęczówki. Ważną dziedziną małopolskiego przemysłu ma się także stać budownictwo samowystarczalne energetycznieoraz czyste technologie energetyczne. Inżynieria tkankowa pozwoli na projektowanie żywych tkanek do przeszczepów i produkcji implantów, a systemy inteligentne automatycznie adaptują się do zmieniających się warunków pracy. Więcej o technologiach przyszłości można poczytać na stronie http://.kpt.krakow.pl/pl/aktualnosci.html,,0:vw:42. W skrócie – przyszłość regionu zależy od biotechnologii, nowoczesnej energetyki i technologii informacyjnych, które pozwolą budować innowacyjną gospodarkę opartą na wiedzy. Park zaś chce mieć istotny udział w ich rozwoju.
  • KPT działa od 2008 r. i zdołał już przyciągnąć pewne grono innowacyjnych firm. Na przykład Mijusic opracowała innowacyjną aplikację do kształcenia słuchu uczniów szkół muzycznych i ma ambitne plany podboju rynków międzynarodowych. „Za symboliczną opłatę korzystałem z bardzo wygodnego i w pełni wyposażonego pomieszczenia o bogatej infrastrukturze technicznej, a przede wszystkim z sieci kontaktów z firmami skupionymi wokół KPT” – mówi o zaletach prowadzenia działalności w inkubatorze współwłaściciel firmy, Michał Kluzowicz. Utworzenie inkubatora było możliwe dzięki wsparciu z działania 1.3 SPO WKP, które pozwoliło wybudować na jego potrzeby budynek o powierzchni użytkowej ok. 4 tys. m kw. (łączna wartość przedsięwzięcia – 20,5 mln zł). Bezpośrednie sąsiedztwo Politechniki Krakowskiej i Comarchu, jednej z największych firm informatycznych w Polsce, sprzyja innowacyjnych przedsięwzięciom. Najważniejsze cele inkubatora to wsparcie transferu technologii z nauki do biznesu oraz wsparcie innowacyjnych firm w początkowej fazie rozwoju działalności. Od sierpnia 2010 r. lokatorzy inkubatora rozpoczęli regularne spotkania, które służą wymianie doświadczeń oraz networkingowi.
  • Więcej informacji o Inkubatorze Technologicznym można znaleźć pod adresem:
  • Do listopada 2011 r. potrwa projekt Sieć Inwestorów KPT, który stanowi dopełnienie działalności inkubatora. Jak wskazuje już sama nazwa, Sieć Inwestorów ma wspierać pozyskiwanie kapitału przez młode, innowacyjne spółki. W trakcie trwania projektu przewidziano giełdy start-up’ów, umożliwiające kontakt przedsiębiorców z potencjalnymi inwestorami, fora inwestycyjne prezentujące oferty funduszy zasiewowych i oraz szkolenia dla przedsiębiorców z zasad pozyskiwania kapitału.
  • W zeszłym roku powstał także Fundusz Zalążkowy KPT, który ma na celu wsparcie finansowe młodych, innowacyjnych firm działających w Parku. Władze Parku utworzyły go razem z firmą SATUS Venture w ramach projektu „Inkubowanie nowych innowacyjnych spółek w Krakowskim Parku Technologicznym”, finansowanego z działania 3.1 PO IG (Inicjowanie działalności innowacyjnej). Główne zadania postawione przed funduszem to poszukiwanie, inicjowanie i inkubowanie przedsięwzięć o charakterze innowacyjnym, przede wszystkim takich, która pochodzą z Małopolski. Stworzona spółka stawia sobie za cel stworzenie skutecznych procedur selekcji i analizy zgłaszanych pomysłów.
  • Aktywnemu przyciąganiu inwestorów zagranicznych ma służyć projekt Invest in Malopolska. Nad stworzeniem silnej pozycji regionu poza granicami kraju pracują wspólnie KPT, Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego oraz lider projektu – Małopolska Agencja Rozwoju Regionalnego. http://www.businessinmalopolska.com/zawiera wszystkie najważniejsze z punktu widzenia inwestora informacje niezbędne do zainwestowania w regionie.  Partnerzy projektu zorganizowali także misje gospodarcze do Japonii, Indii, Korei Południowej oraz Izraela. Współpraca dotyczy także wspólnego przyjmowania delegacji zagranicznych inwestorów w Małopolsce.
  • W sierpniu 2010 r. podpisano umowę na budowę Małopolskiego Parku Technologii Informacyjnych (MPTI). Inwestycja jest warta 110 mln zł i otrzymała dofinansowanie z Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, działanie 5.3 (Wspieranie ośrodków innowacyjności). Budynek biurowy klasy A o powierzchni 12 tys. m kw. będzie służył firmom z branży ICT. Znajdą w nim dla siebie miejsce także Centrum Wspierania Prac Badawczo-Rozwojowych, Centrum Innowacyjności, Centrum Szkoleniowe i Repozytorium Wiedzy. Powołana niedawno Rada Parku, składająca się z przedstawicieli KPT oraz małopolskich uczelni, ma za zadanie promować ideę Parku, a także opiniować poszczególne działania parku. Władze KPT liczą, że MPTI będzie ważnym punktem odniesienia dla budowy w Polsce gospodarki opartej na wiedzy. Przy okazji tego projektu warto też wspomnieć o działającym od 2006 r. Małopolskim Klastrze Technologii Informacyjnych (MKTI). Prezes KPT, dr Sławomir Kopeć, jest także szefem zespołu sterującego MKTI. Ponad 30 członków Klastra (firmy, jednostki samorządu terytorialnego, uczelnie, instytucje otoczenia biznesu) działa na rzecz uczynienia z sektora IT jednego z filarów małopolskiej gospodarki. Rozwój klastra jest wspierany ze środków PO IG (działanie 5.3) oraz PO KL (działanie 8.1.2 Wsparcie procesów adaptacyjnych i modernizacyjnych w regionie). MKTI znalazł się też na liście klastrów, które biorą udział w benchmarkingu prowadzonym przez Deloitte na zlecenie PARP.

Trudno wyobrazić sobie budowę innowacyjnej gospodarki bez nowoczesnego designu. Pamięta o tym także KPT, gdzie od 2009 r. funkcjonuje Krakowska Strefa Dizajnu,  która ma być platformą współpracy regionalnych firm i środowiska designerów. W inicjatywę zaangażowały się biura architektoniczne, krakowskie uczelnie – w tym Akademia Sztuk Pięknych, władze samorządowe, MARR oraz Małopolski Instytut Kultury. Główne zadanie Strefy to wsparcie firm w tworzeniu i rozwoju nowych marek, produktów oraz innowacyjnych wzorów i technologii. W obszarze zainteresowania Strefy znajduje się też badanie i promocja wzornictwa przemysłowego, grafiki użytkowej oraz architektury wnętrz.

Liczba prowadzonych obecnie w Parku projektów i inicjatyw imponuje. Zanim jednak doszło do ich realizacji, została wykonana niemała praca u podstaw.  Na przykład projekt „System nowoczesnej gospodarki Małopolski”, realizowany ze środków ZPORR wspólnie przez KPT i województwo małopolskie, służył stworzeniu platformy komunikacji między regionalnym sektorem MŚP, instytucjami otoczenia biznesu a środowiskiem akademickim. Dzięki niemu powstała baza wiedzy o nowoczesnej przedsiębiorczości, przeprowadzono kursy i szkolenia z zakresu funkcjonowania ośrodków innowacji oraz przeprowadzono kampanię promującą regionalnego systemu nowoczesnej gospodarki.

Kto działa w Parku?

Przykładem firmy działającej na terenie SSE może być spółka Affiliated Computer of Poland. Utworzyła on centrum outsourcingu procesów biznesowych, które docelowo da pracę 500 osobom. Działalność firmy wpisuje się też w założenia stworzenia z Krakowa polskiego centrum usług. Miasto osiąga już w tym obszarze niezłe rezultaty, a swoje centra usług utworzyły tu m.in. IBM, Philip Morris i Cap Gemini.

Na terenie SSE sprzyjające warunki do prowadzenia biznesu znajdują także często bardzo znane firmy. W podkrakowskich Niepołomicach MAN buduje ciężarówki, a w Krakowie zespół DreamLab pracuje nad najnowszymi przedsięwzięciami internetowymi Grupy ITI (m.in. Onet.pl, TVN, Zumi.pl itd.). Krakowskie Centrum Oprogramowania Motoroli wspiera globalny koncern w rozwoju oprogramowania oraz w innowacyjnych projektach sprzętowych. To także jeden z przykładów na udany mariaż nauki z biznesem – aż 7 proc. pracowników krakowskiej Motoroli może się pochwalić tytułem doktora. Chyba nikomu nie trzeba też przedstawiać bliżej firmy Comarch, jednego z najbardziej znanych polskich producentów systemów informatycznych dla telekomunikacji, bankowości i finansów, administracji publicznej czy branży ubezpieczeń. Ciekawą inicjatywa jest też powołane w 2008 r. Europejskie Centrum Gier, które ma ambicję uczynienia z Krakowa ważnego w skali kontynentu ośrodka tworzenia gier. 19 firm i instytucji zobowiązało się wspierać potencjał regionu w tym obszarze, tworząc m.in. Europejską Akademię Gier, gdzie można uczyć się projektowania produkcji gier wideo, programowania czy animacji 3D wykorzystywanych w tego typu produkcjach. Stworzenie niezbędnej infrastruktury i wyszkolenie niezbędnych kadr ma przekonać międzynarodowych inwestorów z branży, że Kraków jest idealnym miejscem na prowadzenie tego typu działalności. Więcej informacji o tym przedsięwzięciu można znaleźć pod adresem: http://www.ega.org.pl/

Krakowski postawił na specjalizację w obszarze informatyki i wygląda na to, że był to dobry wybór.  Liczba i zakres działania funkcjonujących w parku firm z obszaru IT robi wrażenie. Kraków jest najczęściej kojarzony z Rynkiem, Wawelem, najstarszym polskim uniwersytetem i dobrą rozrywką, ale działalność Krakowskiego Parku Technologicznego udowadnia, że jest też miastem przyjaznym dla rozwoju zaawansowanych technologii.  KPT to kompleksowa oferta: inwestorom oferuje zalety funkcjonowania w specjalnej strefie ekonomicznej, młodym firmom – cieplarnianie warunki startu w inkubatorze, przedsiębiorstwom, które prowadzą zaawansowaną działalność – dostęp do laboratoriów i know-how; także firmy poszukujące kapitału na rozwój innowacyjnej działalności też nie zostaną odprawione z kwitkiem.

- Rolę spółki trudno sprowadzić jedynie do zarządzania Specjalną Strefą Ekonomiczną. Równie ważne są projekty wzmacniające innowacyjność i konkurencyjność naszej małopolskiej gospodarki. Trudno przecenić też znaczenie procesu budowanie mostów pomiędzy nauką a biznesem. Niezmiernie ważne jest wspieranie małopolskiej przedsiębiorczości - zwłaszcza tej małej i średniej – powiedział na imprezie z okazji 10-lecia istnienia KPT Marek Sowa, członek zarządu województwa małopolskiego. Trudno się z nimi nie zgodzić, bo krakowski Park jest najlepszym przykładem na to, jak w praktyce płynnie i skutecznie przechodzić od gospodarki opartej na produkcji do gospodarki usług.

Dane kontaktowe Krakowskiego Parku Technologicznego:

http://www.sse.krakow.pl

Al. Jana Pawła II 41 L

31-864 Kraków

tel. 12 640 19 40

fax 12 640 19 45

e-mail: biuro@sse.krakow.pl

 

Autor:Krzysztof Garski 

Napisz do autora

 


powrót | do góry | strona główna | kalendarium | regulamin serwisu | pliki cookies | kontakt
Portal jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

© 2005-2019 Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości