Portal Finanse Firma Klastry Instytucje Promocja Polityka
Słownik Innowacji - Leksykon haseł
Słownik Innowacji - haseł
Hasło:
Rodzaj:Słownik2011
Język:pl

jest średniookresowym planem rozwoju regionalnego przygotowywanym dla pozyskania i alokacji funduszy europejskich. województwa jest planem o charakterze operacyjnym, określającym główne kierunki rozwoju województwa oraz zasady wdrażania środków finansowych w latach 2007–2013. Jest programem integrującym zadania realizowane przez jednostki samorządu terytorialnego oraz inne podmioty publiczne i prywatne w ramach funduszy strukturalnych Unii Europejskiej. Jest to najistotniejszy polityki regionalnej województwa w okresie 2007–2013,  obligatoryjny dla wszystkim 16 województw. RPO stanowi element Narodowych Strategicznych Ram Odniesienia.


Metoda budowania oraz struktura RPO jest klasycznym ujęciem stosowanym dla planów o charakterze strategicznym. Składa się z części diagnostycznej, analizy SWOT oraz priorytetów wraz z uzasadnieniem ich wyboru. Określa ramy finansowania oraz system realizacji programu. RPO powinien być spójny z dokumentami strategicznymi wyższego rzędu, występującymi zarówno na poziomie regionu – Strategia Rozwoju Województwa, jak i na poziomie kraju – Narodowe Strategiczne Ramy Odniesienia na lata 2007–2013 i na lata 2005–2008.


Aleksandra NOWAKOWSKA


Źródła: [1] Ministerstwo Rozwoju Regionalnego, www.mrr.gov.pl; [2] www.mrr.gov.pl/Programy Operacyjne +2007-2013/regionalne.

 Tłumaczenia:

  • en Regional Operational Programme

 Artykuły na Portalu Innowacji:powrót | do góry | strona główna | kalendarium | regulamin serwisu | pliki cookies | kontakt
Portal jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

© 2005-2018 Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości