Portal Finanse Firma Klastry Instytucje Promocja Polityka
Słownik Innowacji - Leksykon haseł
Słownik Innowacji - haseł
Hasło:PLATFORMA TECHNOLOGICZNA
Rodzaj:Słownik2011
Język:pl

to kierowane przez podmioty gospodarcze zrzeszające kluczowe przedsiębiorstwa, jednostki naukowe, ośrodki innowacji i przedsiębiorczości, instytucje finansowe i samorząd gospodarczy mające na celu sformułowanie średnio i długookresowej wizji rozwoju technologicznego wybranego sektora gospodarki, wyznaczenie strategii zmierzającej do jej realizacji oraz przygotowanie spójnego planu działania.

Inicjatywa powoływania Europejskich Platform Technologicznych (ETP) pojawiła się w 2003 roku jako elementu przygotowań do 7. Programu Ramowego Badań i Rozwoju UE. Powstało ponad 30 ETP zrzeszają cych zwykle 30-50 kluczowych europejskich koncernów, firm, europejskich stowarzyszeń oraz ośrodków badawczych z poszczególnych sektorów.

Stały się one wielkim, wspólnym przedsięwzięciem Komisji Europejskiej, przemysłu, jednostek naukowo-badawczych i instytucji finansowych oraz grup decyzyjnych i społeczeństwa, w celu opracowania strategii rozwoju ważnych dla Europy sektorów gospodarki i przyszłościowych technologii. Inicjatywy koncentrują wysiłki kluczowych partnerów europejskich dla realizacji tych strategii w formie wielkich inicjatyw naukowo-technologicznych. Platformy technologiczne odgrywają główną rolę w mobilizacji inicjatyw badawczych i środków finansowych na poziomie europejskim.

Jednym z ich głównych zadań jest ustanowienie efektywnego partnerstwa publiczno-prywatnego dla wdrożenia opracowanych strategii. Aktualnie w Europie działa 36 platform technologicznych. Wyznaczono pięć głównych kierunków ich działań:

1. Rozwój nowych technologii prowadzących do radykalnej zmiany sektora (wodór i ogniwa paliwowe, nanoelektronika).
2. Godzenie różnych celów politycznych z punktu widzenia zrównoważonego rozwoju (zaopatrzenie w wodę i jej czystość, genomika roślin, biotechnologia).
3. Rozwój nowych technologii towarów i usług (komunikacja mobilna i technologie bezprzewodowe, innowacyjne lekarstwa).
4. Zapewnienie rozwoju niezbędnych, strategicznie ważnych sektorów (aeronautyka).
5. Odnowa, ożywienie i restrukturyzacja tradycyjnych sektorów przemysłowych (stal).

EPT definiują swoje potrzeby badawcze w postaci Strategicznych Agend Badawczych (SRA), które są przedkładane Komisji Europejskiej. Tematyki badawcze zapisane w dokumentach SRA w dużym stopniu zostają odzwierciedlone w Programach Pracy 7. Programu Ramowego (50-100% zgodności).

Szereg inicjatyw badawczych wygenerowanych przez EPT, to przedsięwzięcia wymagające nakładów rzędu miliardów euro. Dla nich uruchomiono na podstawie Art. 171 Traktatu – wspólne przedsięwzięcia technologiczne (Joint Technology Initiatives, Joint Undertakings) takie jak ARTEMIS, Clean Sky, GMES. Kryzys gospodarczy przyniósł kilka nowych inicjatyw ujętych w European Economic Recovery Package (np. Green Cars Initiative, budownictwo energowydajne, czysta energia). W obszarze energii przygotowywane są: CCS Demonstration Programme (9 mld euro) oraz SET Plan (50 mld euro). Wszystkie wymienione powyżej inicjatywy są i będą realizowane w partnerstwie publiczno-prywatnym.

Można wyróżnić 2 ścieżki realizacji wspólnych inicjatyw badawczych i demonstracyjnych:

7. Program Ramowy 2007-2013 – budżet 54 mld euro;
– Wspólne Inicjatywy Technologiczne (JTI, JU, PPP, EII) – budżet 30 mld euro.

Powoływanie krajowych platform technologicznych było oryginalną polską inicjatywą, która zdobyła uznanie Komisji Europejskiej i została później upowszechniona w wielu krajach. Pierwsze dwie Polskie Platformy Technologiczne (PPT): PPT Lotnictwa i PPT Budownictwa zostały utworzone w 2004 roku. Głównym celem działania PPT jest wzrost konkurencyjności przedsiębiorstw tworzących platformę. Platforma integruje kluczowych partnerów przemysłowych określonego sektora gospodarki celem:

w wymiarze europejskim:

– aktywny udział w strukturach EPT;
– aktywny udział w definiowaniu i realizacji Strategicznych Programów Badawczych;
– aktywne uczestnictwo w Programach Ramowych UE;
– promocja potencjału sektora na rynku europejskim;

w wymiarze krajowym:

– tworzenia wizji rozwoju sektora;
– definiowania rozwoju technologicznego i potrzeb technologicznych sektora;
– przygotowanie ambitnych, krajowych programów badawczo-rozwojowych i inicjatyw technologicznych dotyczących strategicznie ważnych sektorów gospodarki, które stałyby się elementem Krajowego Programu Badań;
– integracji kluczowych partnerów gospodarczych i badawczych wokół tworzonych strategii;
– mobilizacji istotnych środków publicznych i prywatnych, krajowych i zagranicznych na rozwój technologiczny;
– wzmacniania współpracy i realizacji inicjatyw podnoszących konkurencyjność sektora, w tym efektywnego wykorzystanie funduszy strukturalnych;
– promocji i lobbingu działań badawczo-rozwojowych korzystnych dla reprezentowanych przez platformy sektorów gospodarki.

PPT stanowią forum efektywnego definiowania potrzeb badawczych i priorytetów rozwoju branży definiowania wspólnych interesów przedsiębiorstw, ich wspólnej strategii działania i marketingu. PPT może wspomagać przedsiębiorstwa w powołaniu klastra. PT nie mają charakteru regionalnego, ale identyfikowane w ramach platformy wspólne interesy przedsiębiorstw skoncentrowanych na określonym terenie może prowadzić do naturalnego wyłonienia się klastrów.

Aktualnie w Polsce działa 29 platform technologicznych, których uczestnikami są kluczowi partnerzy przemysłowi, przedsiębiorstwa, izby i agencje gospodarcze, instytuty naukowe oraz uczelnie. Partnerem wszystkich powstałych dotychczas PPT jest Programów Badawczych UE. PPT nie mają osobowości prawnej, funkcjonują na zasadzie umów cywilno-prawnych w formie jako porozumienie pomiędzy konkretnymi instytucjami zgrupowanymi i tworzącymi platformę. Wiele Polskich Platform Technologicznych uczestniczy w pracach Europejskich Platform Technologicznych [2].

Aleksander BĄKOWSKI

Źródła: [1] A. Bąkowski, A. Siemaszko, M. Snarska-Świderska, Jak zostać regionem wiedzy i innowacji, TWIGGER, Warszawa 2007 r.; [2] http://cordis.europa.eu/technology-platforms/home_en.html; [3] A. Siemaszko, M. Snarska-Świderska, Polskie Platformy Technologiczne [w:] K.B. Matusiak (red.) Ośrodki Innowacji i Przedsiębiorczości w Polsce, Raport 2010, PARP, Warszawa 2010.

 Tłumaczenia:

  • en Technology Platform

 Artykuły na Portalu Innowacji:powrót | do góry | strona główna | kalendarium | regulamin serwisu | pliki cookies | kontakt
Portal jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

© 2005-2018 Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości