Portal Finanse Firma Klastry Instytucje Promocja Polityka
Słownik Innowacji - Leksykon haseł
Słownik Innowacji - haseł
Hasło:E-LEARNING
Rodzaj:Słownik2011
Język:pl

jest metodą nauki przy wykorzystaniu narzędzi informatycznych i komunikacyjnych; jest swego rodzaju multimedialną platformą służącą masowemu kształceniu. 
Dzięki zastosowaniu mediów elektronicznych: różnych rodzajów sieci (Internetu, Extranetu, Intranetu), przekazu satelitarnego, telewizji interaktywnej oraz zasobów zgromadzonych na różnego rodzaju nośnikach zewnętrznych (CD, DVD, taśmy video i audio); pozwala zastosować inne niż tradycyjne metody: szkoleń, nauki, nabywania wiedzy.
Cechą charakterystyczną e-learningu, odróżniającą go od tradycyjnych metod nauki jest to, że główny ciężar nauki i wzmożona aktywność spoczywa na uczącym się, a nie na nauczycielu. w odróżnieniu od tradycyjnych metod nauki nie ma lub nie musi być w e-lerningu bezpośredniego kontaktu między uczącym się a nauczającym. Uczący kształci się sam, w dowolnym dla siebie terminie, miejscu i formie, korzystając z dostępu do zasobów umieszczonych w sieci i na różnego rodzaju nośnikach.
Metody zdalnego kształcenia (e-learningu) mogą być różne; obecnie najpopularniejszymi są:
– bazy danych – najprostsza forma e-learningowa polegająca na udostępnianiu danych za pomocą Internetu, Intranetu lub na płytach CD;
– nauka w trybie asynchronicznym, nastawiona na uczenie samodzielne, podczas której nie ma wymiany informacji pomiędzy nauczycielem a uczącym się, kiedy ten drugi sam wybiera  na wykonanie zadań i ćwiczeń znajdujących się w Internecie lub Intranecie, albo dostarczonych na CD;
– nauka w trybie synchronicznym, kiedy nauka odbywa się w czasie rzeczywistym i uczniowie komunikują się z nauczycielem i innymi uczestnikami o umówionej porze, uczący się może przy pomocy odpowiednich funkcji oprogramowania śledzić zmiany treści na „wirtualnej” tablicy, zadawać pytania i przekazywać odpowiedzi; nauka w tym trybie odbywa się w Internecie lub Intranecie, albo w postaci wideo-konferencji;
– support online będący metodą bardziej interaktywną, wymagającą stałego dostępu do „szybkiego” Internetu lub Intranetu; wymiana wiedzy odbywa się na różnego rodzaju: forach, chat roomach, biuletynach przy pomocy poczty e-mail oraz komunikatorów informacyjnych;
– możliwe jest także łączenie różnych metod zdalnego nauczania, np. metod synchronnicznych z supportem online, opartych głównie o w postaci stałego łącza.
Wyróżnia się następujące rodzaje kształcenia online:
– web-course, tzw. web-kursy oparte wyłącznie na kursach internetowych; zawartość i transfer materiałów odbywa się wyłącznie w środowisku www;
– web-enhanced, kursy wzmocnione Internetem – podobne do tradycyjnych kursów wzmocnione elementami web-courses;
– web-supplemented – tradycyjna nauka wzbogacona pewnymi elementami internetowymi np.: strony www, poczta elektroniczna.
Osoby uczące się taką metodą (zdalnie) dzięki przeglądarkom internetowym mają dostęp do: (1) instruktora-nauczyciela prowadzącego kurs; (2) ekspertów tematycznych i wsparcia technicznego; (3) biblioteki wirtualnej; (4) ogólnych zasobów internetowych oraz (5) pozostałych osób kształcących się na danym kursie.
Sieć i oprogramowanie umożliwiają pobieranie wszelkich niezbędnych materiałów szkoleniowych, instalowanie ich na własnym komputerze i tą samą drogą przesyłanie prowadzącemu kurs wykonanych zadań.
Elastyczny czas, miejsce i tempo nauki są postrzegane jako główne zalety takiej formy nauki. Zaletą w przypadku zastosowania takiej formy nauki wśród dzieci jest eliminacja tzw. stresu szkolnego. Z kolei w przypadku osób, które z różnych przyczyn nie mogą się przemieszczać (kalectwo, duża odległość, brak na danym terenie tradycyjnych instytucji edukacyjnych), są niejednokrotnie jedynymi sposobami podnoszenia kwalifikacji.
Dla firm szkolenia e-learningowe są korzystne z ekonomicznego punktu widzenia, pozwalają bowiem uniknąć szeregu wydatków związanych z: opłacaniem nauczyciela, sali wykładowej, zakwaterowania, delegacji, powielaniem materiałów szkoleniowych itp.
Zaletą takiej formy jest także szybkość zorganizowania szkoleń. Podczas gdy tradycyjne szkolenia organizowane są dosyć długo, szkolenia e-learningowe mogą być zorganizowane bardzo szybko, a obecnie wyspecjalizowane firmy dostarczają gotowe rozwiązania w tym zakresie. 
Podstawowymi wadami i ograniczeniami e-learningu mogą być: (1) infrastruktura techniczna, (2) bariery psychologiczne korzystania z takiej metody nauki lub niski stopień samodyscypliny, (3) brak kadry, potrafiącej przygotować i prowadzić naukę w takiej formie.
Środowiskiem do zdalnego nauczania (e-learningu) jest system informatyczny LMS (Learning Management System). Podstawowe funkcje oprogramowania LMS to: zarządzanie użytkownikami (nauczycielami i uczniami), zarządzanie kursami i lekcjami; importowanie i odtwarzanie lekcji w różnych formatach, śledzenie i weryfikacja postępów uczących się; raportowanie wyników nauczania. Dodatkowymi funkcjami oprogramowania LMS są: narzędzia komunikacyjne (e-mail, fora dyskusyjne, chaty), zajęć synchronicznych, personalizacja interfejsu na stronach użytkownika, sprzedaż szkoleń i kontrola rozrachunków oraz integracja z innymi systemami, serwisami i bazami danych.
Oferta e-learningowa rozwija się wraz z rozwojem i poszerzaniem dostępu do mediów elektronicznych. E-lerning jest coraz powszechniejszy zarówno w szkołach każdego szczebla, administracji publicznej, wśród klientów indywidualnych, ale przede wszystkim wśród firm, które chcą szkolić swoich pracowników. Według różnych szacunków z takich form kształcenia i podnoszenia kwalifikacji pracowników korzysta od 5 do 20% firm, a około 40% deklaruje chęć wykorzystania takiej metody w przyszłości.

Małgorzata MATUSIAK


Źródła: [1] Co to jest e-learning? LMS – system zarządzania nauczaniem, LTCSp.z o.o.www.finn.pl; [2] Akademia PARP, www. PARP/e-learning.htm; [3] A. Dejnaka, Efektywny dobór pracowników do firmy, Kolekcja BusinessWeek Edycja Plaska, Helion 2005.

 Tłumaczenia:

  • en E-Nauczanie

 Artykuły na Portalu Innowacji:powrót | do góry | strona główna | kalendarium | regulamin serwisu | pliki cookies | kontakt
Portal jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

© 2005-2018 Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości