Portal Finanse Firma Klastry Instytucje Promocja Polityka
Słownik Innowacji - Leksykon haseł
Słownik Innowacji - haseł
Hasło:FUNDUSZ SEED
Rodzaj:Słownik2011
Język:pl

to podmiot prowadzący profesjonalnie działalność wyspecjalizowany w inwestycjach w projekty znajdujące się w fazie zasiewu/seed oraz w fazie startu (). Inwestycje typu seed należą do najtrudniejszych dla funduszy . Do zasadniczych problemów należą:
– wysoki poziom ryzyka technicznego, rynkowego oraz związanego z zarządzaniem przyszłą firmą i jej rozwojem;
– niekorzystny stosunek kosztów operacyjnych związanych z oceną projektu inwestycyjnego do wielkości inwestycji – inwestycje w fazie seed należą do najmniejszych (zwykle poniżej 1 mln zł), natomiast nakłady na ocenę projektu pracy są porównywalne z innymi fazami;
– typowy dla wczesnych faz rozwojowych brak znaczącego majątku firmy, który może być ewentualnym zabezpieczeniem dla różnego typu instrumentów dłużnych, wchodzących w skład pakietu finansowego dla firmy.
Okres inwestowania funduszy zalążkowych jest z reguły dłuższy niż w przypadku ogółu .
Rozpoczęcie inwestycji na wczesnym etapie powoduje, że inwestorzy zakładają wyjście z niej nawet po siedmiu latach. może liczyć na inwestycję w wysokości od około 50 tys. zł (na etapie seed) do około 4 mln zł.
Na większości europejskich rynków zauważalny jest znaczący niedostatek inwestycji we wczesne fazy rozwoju firmy (). Ze względu na ich wagę dla rozwoju gospodarczego podejmowane są próby wspierania procesów tworzenia i działania funduszy specjalizujących się w tychże inwestycjach. Wsparcie skierowane jest głównie na inwestycje w projekty szczególnie wartościowe ze względów gospodarczych (m. in. innowacje, komercjalizacja technologii) czy społecznych (m.in. integracja społeczna, bezrobocie). Brytyjski University Challenge Fund Scheme jest jednym z programów wspierania tworzenia funduszy seed inwestujących w projekty związane komercjalizacją technologii pochodzących z tamtejszych jednostek naukowo-badawczych. w latach 1998-2003 w ramach tego programu dofinansowano 20 tworzących się funduszy seed. W każdym przypadku jednym z założycieli funduszu była jedna z brytyjskich instytucji badawczych[1].
Od roku 2005 prowadzone są przez sektor publiczny działania na rzecz stworzenia i rozwoju sektora funduszy seed w Polsce. Pierwszą akcją było dofinansowanie udzielane w ramach Sektorowego Programu Operacyjnego „Wzrost Konkurencyjności Przedsiębiorstw” (priorytet „Rozwój przedsiębiorczości i wzrost innowacyjności poprzez wzmocnienie instytucji otoczenia biznesu”, Działanie „Poprawa dostępności do zewnętrznego finansowania inwestycji przedsiębiorstw”, Poddziałanie 1.2.3)[2]. Obecnie dokapitalizowanie funduszy jest możliwe w ramach Krajowego Funduszu Kapitałowego (KFK), który w ramach Programu Innowacyjna Gospodarka realizuje Działanie 3.2 Wspieranie funduszy kapitału podwyższonego ryzyka. W wyniku działania wspierane finansowo są fundusze inwestujące w MŚP znajdujące się na początkowych etapach rozwoju, szczególnie o charakterze innowacyjnym lub prowadzące działalność badawczo-rozwojową. Kwota alokacji na realizację Działania 3.2. wynosi 646.830.000,00 zł i w całości jest przeznaczona na realizację zadań KFK.
Swego rodzaju odmianą inwestycji realizowanych przez fundusze seed, są projekty realizowane w oparciu o Działanie 3.1. Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka. Polega ono na bezpośredniej inwestycji kapitałowej w nowo powstałą spółkę, która zamierza skomercjalizować innowacyjne rozwiązanie, podobnie jak w przypadku , jednak towarzyszy temu szereg szczegółowych ograniczeń inwestycji oraz dodatkowo m.in. konieczność przejścia przez przedsiębiorców szkoleń i doradztwa w zakresie zarządzania przedsiębiorstwem.

Paweł GŁODEK


Źródła: [1] University Challenge Seed Fund Scheme, Summary report coving the fourth year of operation of University Challenge round one and First year of operation of University Challenge round two, 2003 www.ost.gov.uk/enterprise/ knowledge/unichal.htm; [2] Podręcznik Beneficjenta Sektorowego Programu Operacyjnego, Wzrost konkurencyjności przedsiębiorstw lata 2004-2006, Ministerstwo Gospodarki i Pracy, wrzesień Warszawa 2004 www.konkurencyjnosc.gov.pl; [3] Directorate-General for Enterprise and Industry, of public support for early-stage equity finance, Komisja Europejska, wrzesień 2005; [4] P. Głodek, P. Pietras, Źródła finansowania dla komercjalizacji technologii i wiedzy, PARP, Warszawa 2011.

 Tłumaczenia:

  • en Fundusz Zalążkowy, Fundusz Kapitału Zalążkowego

 Artykuły na Portalu Innowacji:powrót | do góry | strona główna | kalendarium | regulamin serwisu | pliki cookies | kontakt
Portal jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

© 2005-2018 Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości