Portal Finanse Firma Klastry Instytucje Promocja Polityka
Słownik Innowacji - Leksykon haseł
Słownik Innowacji - haseł
Hasło:
Rodzaj:
Język:pl
Cofnięcie wydanej decyzji następuje z inicjatywy organów administracji publicznej wyższego stopnia z urzędu (w trybie nadzoru) lub na żądanie →strony. → postępowania administracyjnego przewiduje bądź →stwierdzenie nieważności decyzji w następujących przypadkach: 1) z powodu wad powodujących wznowienie postępowania (art. 145 – 152 k.p.a.); 2) stwierdzenia nieważności decyzji (art. 156 – 159 k.p.a.); 3) odwołalności fakultatywnej, gdy nie nabyła praw (art. 154 k.p.a.) i gdy nabyła prawo, lecz godzi się na zmianę lub (art.155 k.p.a.); 4) odwołalności subsydiarnej (art. 161 k.p.a.). Odwołalność ta podejmowana jest wówczas, gdy naczelny organ administracji państwowej nie może w inny sposób usunąć stanu zagrażającego życiu lub zdrowiu ludzkiemu, albo zapobiec poważnym szkodom dla →gospodarki narodowej lub dla ważnych interesów Państwa; 5) odwołalności na podstawie przepisów szczególnych (E. Ochendowski, s.196 i nast.). [K.Cz.]
* E. Ochendowski, i sądowoadministracyjne, Toruń 1997

 Tłumaczenia:

  • fr abolition (albo annulation) d’une decision
  • en annulment (albo repeal lub abrogation) of decision
  • de die Aufhebung einer Entscheidung (des Verwaltungsaktes)

 Artykuły na Portalu Innowacji:powrót | do góry | strona główna | kalendarium | regulamin serwisu | pliki cookies | kontakt
Portal jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

© 2005-2018 Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości