Portal Finanse Firma Klastry Instytucje Promocja Polityka
Słownik Innowacji - Leksykon haseł
Słownik Innowacji - haseł
Hasło:TECHNOPOLIA
Rodzaj:Słownik2011
Język:pl

obok pojęcia technopolu w literaturze używane jest również pojęcie technopolii. Pierwsze oznacza biegun technologiczny, drugie miasto o wyższych kompetencjach technologicznych, którego rozwój oparty jest na tworzeniu i sprzedaży zaawansowanych technologii i którego celem są badania i ich przemysłowa. Za główne cechy technopolii uważa się:
– przestrzenne skoncentrowanie infrastruktury badawczej, naukowej i technologicznej należącej zarówno do sektora publicznego jak i prywatnego, mające na celu stymulowanie i dyfuzję innowacji;
– wysoką jakość warunków życia, pracy i środowiska naturalnego;
– lokalizację przemysłu wysokiej technologii, zwłaszcza małych i średnich przedsiębiorstw przemysłowych;
– przystosowane sposoby finansowania przedsiębiorstw, w tym rozwój kapitału ryzyka; 
– obecność środowiska badawczego i uniwersyteckiego.
Rozwój nowych technologii w technopoliach stymulowany jest przez efekt synergii i korzyści zewnętrzne, głównie technologiczne. Aby takie efekty wywołać rozbudowywana jest, głównie przez samorządy lokalne, specyficzna infrastruktura – inkubatory, „szkółki przedsiębiorstw”, centra innowacji, parki biznesu i handlu itp.
Dominujące w technopolii sieci opierają się głównie na relacjach zawodowych. Powstające relacje i regulacje utrzymują się na bazie wspólnego wykształcenia technicznego, znajomości zawodowych, podobnych badań naukowych i nie muszą opierać się na partnerstwie lokalnych aktorów. Zjawisko technopolizacji umiejscawia się jednocześnie w logice rozwoju na poziomie lokalnym oraz logice rozwoju naukowego, technicznego i przemysłowego na poziomie narodowym i światowym. Ograniczenia z tego wynikające, określane są przez problem pogodzenia tych dwóch logik rozwoju, prezentujących odmienną racjonalność, różny horyzont czasowy i różną skuteczność. Liczne badania potwierdzają tezę, że technopolie w zasadzie nie powstają spontanicznie. Władze lokalne muszą w tym przypadku sterować podstawowymi procesami rozwoju swoich gospodarek w sposób, który zapewni im efektywne połączenie z siecią globalną.

Aleksandra JEWTUCHOWICZ


Źródła: [1] G. Benko, Geografia technopolii, PWN, Warszawa 1993; [2] P. Bloc-Duraffour, Les villes dans le monde, ed. Armand Colin, Synthèse, Paris 1998; [3] T. Bruhat, Vingt Technopoles, un premier bilan, Datar, La Française, Paris 1990; [4] J. De Courson, Technopôle et projet urbain: l’expérience internationale [w:] Villes et technopoles; Nouvelle Urbanisation, Nouvelle Industrialisation, PUM, Toulouse 1990; [5] A. Jewtuchowicz, Polityka technologiczna i transferu technologii we Francji [w:] K. B. Matusiak, E. Stawasz (red.), Przedsiębiorczość i transfer technologi , polska perspektywa, Łódź/Żyrardów 1998; [6] A. Jewtuchowicz, Terytorium i współczesne dylematy jego rozwoju, Uniwersytet Łódzki, Łódź 2005.

 Artykuły na Portalu Innowacji:powrót | do góry | strona główna | kalendarium | regulamin serwisu | pliki cookies | kontakt
Portal jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

© 2005-2018 Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości