Portal Finanse Firma Klastry Instytucje Promocja Polityka
Słownik Innowacji - Leksykon haseł
Słownik Innowacji - haseł
Hasło:CENTRUM BADAWCZO-ROZWOJOWE
Rodzaj:Słownik2011
Język:pl

to status wprowadzony na mocy Ustawy z dn. 29.07.2005 r. o niektórych formach wspierania działalności innowacyjnej. Od 2008 oferowany przedsiębiorcom na mocy nowej Ustawy o niektórych formach wspierania działalności innowacyjnej z dn. 30.05.2008 r. Celem nadawania statusu centrum badawczo-rozwojowego (CBR) jest rozwój prywatnego sektora badawczo-rozwojowego oraz wzrost popytu na usługi B+R przez powiązanie statusu Centrum z zachętami podatkowymi. Status centrum może uzyskać , który spełnia następujące kryteria:
– którego przychody netto (bez podatku od towarów i usług) ze sprzedaży towarów, produktów i operacji finansowych za poprzedni rok obrotowy wyniosły, co najmniej równowartość kwoty określonej w przepisach o rachunkowości jako minimalny przychód netto ze sprzedaży towarów, produktów i operacji finansowych za poprzedni rok obrotowy osób fizycznych, spółek cywilnych osób fizycznych, spółek jawnych osób fizycznych oraz spółek partnerskich, do których stosuje się przepisy o rachunkowości;
– którego przychody netto (bez podatku od towarów i usług) ze sprzedaży własnych usług badawczo-rozwojowych w rozumieniu przepisów w sprawie polskiej klasyfikacji wyrobów i usług lub praw własności przemysłowej udzielonych przedsiębiorcy przez urząd właściwy do spraw własności przemysłowej, stanowią co najmniej 20% przychodów określonych w pkt. 1;
– który nie zalega z zapłatą podatków oraz składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne.
Status CBR jest propozycją adresowaną przede wszystkim do:
– zagranicznych inwestorów chcących zlokalizować swoje centra badawczo- rozwojowe w Polsce,
– krajowych przedsiębiorstw o charakterze prywatnych instytucji badawczych,
– przekształconych i skomercjalizowanych jednostek badawczo-rozwojowych.
Organem uprawnionym do nadawania statusu CBR jest minister właściwy do spraw gospodarki. Minister ten ogłasza w Dzienniku Urzędowym RP „Monitor Polski” komunikaty o nadaniu i pozbawieniu przedsiębiorców statusu CBR.
Centrum Badawczo-Rozwojowe może korzystać z szeregu udogodnień finansowych:
1. Możliwości utworzenia funduszu innowacyjnego z comiesięcznego odpisu w wysokości do 20% przychodów uzyskanych w danym miesiącu. Fundusz musi być przeznaczony mu na pokrycie kosztów prowadzenia badań i działalności rozwojowej. Odpis na fundusz obciąża działalności CBR.
2. Zwolnienia z podatku rolnego, podatku od nieruchomości i podatku leśnego.
3. Możliwości zaliczenia w koszt uzyskania przychodu kosztów prac rozwojowych w roku podatkowym, w którym zostały zakończone, o ile nie mogą być uznane za wartości niematerialne i prawne . CBR-y są jednostkami naukowymi w rozumieniu Ustawy.[2]

Krzysztof GULDA


Źródła: [1] o niektórych formach wspierania działalności innowacyjnej z dn. 29.07.2005 r., DzU Nr 179, poz. 1485; [2] o niektórych formach wspierania działalności innowacyjnej z dn. 30.05.2008 r.; [3] o zasadach finansowania nauki z dn. 8.10.2004 r., DzU Nr 238, poz. 2390.

 Tłumaczenia:

  • en Research and Development Center

 Artykuły na Portalu Innowacji:powrót | do góry | strona główna | kalendarium | regulamin serwisu | pliki cookies | kontakt
Portal jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

© 2005-2019 Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości