Portal Finanse Firma Klastry Instytucje Promocja Polityka
Słownik Innowacji - Leksykon haseł
Słownik Innowacji - haseł
Hasło:
Rodzaj:Słownik2011
Język:pl

to potocznie otrzymywany z Urzędu Patentowego, potwierdzający prawo do korzystania z wynalazku. Pojęcie wywodzi się z języka łacińskiego, stanowiąc skrót wyrażenie litterae patentes oznaczającego list otwarty. Takie patenty stanowiły dokumenty urzędowe, potwierdzające nadanie podmiotom w nich wymienionym określonych praw, przywilejów czy tytułów. Na podstawie ów mianowano urzędników, nadawano tytuły szlacheckie, przyznawano handlowe, a także udzielano wyłączności na korzystanie z wynalazku. Najstarszy zidentyfikowany przywilej o charakterze patentowym związany z urządzeniem technicznym pochodzi z roku 1315. Dotyczy nadania przez króla czeskiego Jana Luksemburczyka monopolu konstruktorowi pompy odwadniającej do kopalń.

Zgodnie z Ustawą prawo własności przemysłowej z dn. 30.06.2000 r., oznacza , czyli wyłączne prawo do korzystania z rozwiązania będącego przedmiotem wynalazku (art. 63). Wyłączność ta dotyczy wszelkich form korzystania z wynalazku, zarówno w celach zawodowych i zarobkowych (art. 66). Istotą wspomnianego monopolu jest możliwość zakazania przez uprawnionego korzystania z wynalazku przez inne osoby, w zamian za ujawnienie idei wynalazku. W przypadku produktu zakaz dotyczy wytwarzania, używania, wprowadzania do obrotu lub importowania dla tych celów produktu będącego przedmiotem wynalazku. W przypadku sposobu wytwarzania zabronione jest stosowanie sposobu będącego przedmiotem wynalazku, jak również używanie, oferowanie, wprowadzanie do obrotu lub importowanie dla tych celów produktów otrzymanych bezpośrednio takim sposobem (art. 66). Zakres przedmiotowy patentu określają zastrzeżenia patentowe, które są elementem opisu patentowego. udzielany jest na 20 lat od chwili zgłoszenia w Urzędzie Patentowym (art. 63). z patentu może w drodze umowy udzielić innej osobie upoważnienia (licencji) do korzystania z jego wynalazku ( licencyjna) (art. 66). jest zbywalny i podlega dziedziczeniu, pamiętać jednak trzeba, że o wymaga, pod rygorem nieważności, zachowania formy pisemnej (art. 67).

Jednak ten ma też pewne ograniczenia. z patentu lub z licencji nie może nadużywać swego prawa, w szczególności przez uniemożliwianie korzystania z wynalazku przez osobę trzecią, jeżeli jest ono konieczne do zaspokojenia potrzeb rynku krajowego, a zwłaszcza gdy wymaga tego interes publiczny, a wyrób jest dostępny społeczeństwu w niedostatecznej ilości lub jakości albo po nadmiernie wysokich cenach (art. 68).

Nie narusza patentu (art. 69):

dotyczącego środków komunikacji i ich części lub urządzeń, które znajdują się na obszarze RP czasowo, a także przedmiotów, które znajdują się na tym obszarze w komunikacji tranzytowej;
dla celów państwowych w niezbędnym wymiarze, bez prawa wyłączności, jeżeli jest to konieczne do zapobieżenia lub usunięcia stanu zagrożenia ważnych interesów Państwa, w szczególności w zakresie bezpieczeństwa i porządku publicznego;
do celów badawczych i doświadczalnych, dla dokonania jego oceny, analizy albo nauczania;
, w niezbędnym zakresie, dla wykonania czynności, jakie na podstawie przepisów prawa są wymagane dla uzyskania rejestracji bądź zezwolenia, stanowiących warunek dopuszczenia do obrotu niektórych wytworów ze względu na ich przeznaczenie, w szczególności środków farmaceutycznych;
– wykonanie leku w aptece na podstawie indywidualnej recepty lekarskiej.

Korzystający w dobrej wierze z wynalazku na obszarze RP, w chwili stanowiącej o pierwszeństwie do uzyskania patentu, może z niego nadal bezpłatnie korzystać w swoim przedsiębiorstwie w zakresie, w jakim korzystał dotychczas (art. 71). W razie zgłoszenia wynalazku albo uzyskania na patentu przez osobę nieuprawnioną, może żądać umorzenia postępowania albo unieważnienia patentu (art. 74). może być unieważniony w całości lub w części, na wniosek każdej osoby, która ma w tym interes prawny, jeżeli wykaże ona, że nie zostały spełnione ustawowe warunki wymagane do uzyskania patentu (art. 89).

wygasa na skutek:

– upływu okresu, na który został udzielony;
– zrzeczenia się patentu przez uprawnionego przed Urzędem Patentowym, za zgodą osób, którym służą prawa na patencie;
– nieuiszczenia w przewidzianym terminie opłaty okresowej;
– trwałej utraty możliwości korzystania z wynalazku z powodu braku potrzebnego do tego materiału biologicznego, który stał się niedostępny i nie może być odtworzony na podstawie opisu.

Krzysztof GULDA

Źródła: [1] Prawo Własności Przemysłowej z dn. 30.06.2000 r., DzU 03.119. 1117 wraz z późn. zm. [2] W. Kotarba, Ochrona własności przemysłowej w gospodarce polskiej, Instytut Organizacji i Zarządzania w Przemyśle ORGMASZ, Warszawa 2000

 Tłumaczenia:

  • en Patent

 Artykuły na Portalu Innowacji:powrót | do góry | strona główna | kalendarium | regulamin serwisu | pliki cookies | kontakt
Portal jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

© 2005-2019 Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości