Portal Finanse Firma Klastry Instytucje Promocja Polityka
Słownik Innowacji - Leksykon haseł
Słownik Innowacji - haseł
Hasło:
Rodzaj:Słownik2011
Język:pl

to instytucjonalna forma wsparcia dla instytucji i osób, które podejmują działania w zakresie przygotowania i realizacji projektów finansowanych z środków publicznych, w szczególności programów o charakterze międzynarodowym.
Formuła Krajowego Punktu Kontaktowego stosowana jest dla wielu programów i inicjatyw realizowanych w Polsce i innych krajach Europy, często też KPK tworzone są na potrzeby realizacji projektu międzynarodowego. W kontekście realizacji  działań służących wspieraniu działalności innowacyjnej w Polsce, uwzględniając zarazem skalę oddziaływania, szczególną rolę odgrywają następujące Krajowe Punkty Kontaktowe (KPK):
Programów Badawczych Unii Europejskiej [1] – funkcjonujący od 1999 roku przy Instytucie Podstawowych Problemów Techniki PAN w Warszawie. KPK utworzony został na mocy decyzji Komitetu Badań Naukowych (obecnie Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego) w związku przystąpieniem Polski do 5.Programu Ramowego Badań i Rozwoju Technologicznego UE (1999-2002). Działalność KPK, decyzjami Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego, przedłużona została na okres realizacji kolejnych programów ramowych: 6PR (2002-2006) i obecnego 7PR (2007-2013). Działalność KPK koncentruje się na zwiększaniu polskiego uczestnictwa w programach ramowych, które są kluczowym instrumentem finansowania badań w UE i budowania Europejskiej Przestrzeni Badawczej. W tym celu prowadzone są liczne akcje informacyjno-szkoleniowe skierowane do wszystkich jednostek naukowych, przedsiębiorstw, organizacji i władz publicznych w Polsce, zainteresowanych uczestnictwem w programach badawczych Unii Europejskiej. Realizacji celu służy jednocześnie ścisła współpraca KPK z Ministerstwem Nauki i Szkolnictwa Wyższego, Komisją Europejską, Parlamentem Europejskim oraz kluczowymi partnerami polskimi i zagranicznymi z obszaru B+R.
Programu Ramowego na rzecz Konkurencyjności i Innowacji 2007- 2013[2] – utworzony w związku z uruchomieniem nowych strumieni finansowych Komisji Europejskiej w ramach Programu CIP (Competitiveness and Innovation Framework Programme). W ramach Programu CIP funkcjonują trzy Krajowe Punkty Kontaktowe, odrębnie dla każdego ze zdefiniowanych programów szczegółowych:
1. Program szczegółowy na rzecz Przedsiębiorczości i Innowacji (EIP) – and Innovation Programme. Punktem kontaktowym jest Instytut Podstawowych Problemów Techniki PAN (IPPT PAN) w Warszawie, przy którym funkcjonuje również Programów Badawczych Unii Europejskiej oraz Związek Banków Polskich (ZBP) – odrębnie dla komponentu Instrumenty Finansowe dla MSP”.
2. Program szczegółowy na rzecz Wspierania Polityki w zakresie Technologii Informacyjnych i Komunikacyjnych (ICT-PSP) – Communication Technologies Policy Support Programme. Punktem kontaktowym jest Instytut Podstawowych Problemów Techniki PAN (IPPT PAN) w Warszawie.
3. Program szczegółowy Inteligentna Energia – Program dla Europy (IEE) – Intelligent Energy Europe.
Punktem kontaktowym jest Krajowa Agencja Poszanowania Energii S.A. (KAPE S.A.).
Aktywność KPK obejmuje działania informacyjno-promocyjne, w szczególności w kontekście obszarów oddziaływania programów szczegółowych, ogłaszanych konkursów oraz trybu i formy składania wniosków. Przedmiotem działalności jest również prowadzenie nieodpłatnej działalności usługowej dla zainteresowanych podmiotów, które zwrócą się o pomoc i konsultacje w zakresie merytorycznym, właściwym dla programów szczegółowych. Aktywność Krajowych Punktów Kontaktowych w Polsce finansowana jest przez Ministerstwo Gospodarki, koordynacja zaś realizowana jest przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości.
Mechanizmu Finansowego EOG oraz Norweskiego Mechanizmu Finansowego[3] – utworzony w związku z uruchomieniem w Polsce dwóch ww. Mechanizmów Finansowych. Funkcje Krajowego Punktu Kontaktowego pełni Ministerstwo Rozwoju Regionalnego, Departament Programów Pomocowych i Pomocy Technicznej. ponosi ogólną odpowiedzialność za zarządzanie działaniami realizowanymi w ramach obu Mechanizmów Finansowych, w tym za wykorzystanie dostępnych środków, kontrolę finansową i audyt.
OECD[4] zlokalizowany w Polskiej Agencji Informacji i Inwestycji Zagranicznych S.A. Utworzenie KPK jest wynikiem uzyskania członkostwa przez Polskę w Organizacji Współpracy Gospodarczej i Rozwoju (OECD), co nastąpiło w 1996 roku. Głównym celem jest promowanie i rozpowszechnianie opracowania – Wytyczne OECD dla przedsiębiorstw wielonarodowych, które zachęca firmy międzynarodowe do rozpowszechniania, w bardziej otwartej formie, dokładnych informacji o swojej działalności i planach. W sposób szczególny dotyczyło następujących obszarów: (i) zatrudnienie, (ii) ochrona środowiska, (iii) działalność B+R, (iv) prawa konsumenta, (v) reguły uczciwej konkurencji, (vi) regulacje podatkowe.
Z uwagi na fakt, iż ww. Krajowe Punktu Kontaktowe przypisane są konkretnym programom (inicjatywom) trwałość funkcjonowania KPK jest funkcją ciągłości interwencji w ramach programów (inicjatyw). Szczegółowe informacje w tym zakresie przedstawiają poszczególne KPK.
Programu ESPON [5] – instytucją kierująca wsparcie informacyjne dla krajowych i zagranicznych podmiotów i instytucji badawczych, jak również przedstawicieli władz centralnych, różnych szczebli samorządu terytorialnego oraz środowisk opiniotwórczych i przedstawicieli ciał doradczych, zainteresowanych wzmacnianiu pozycji Polski w europejskich sieciach badań przestrzennych.
Z uwagi na fakt, iż ww. Krajowe Punktu Kontaktowe przypisane są konkretnym programom (inicjatywom) trwałość funkcjonowania KPK jest funkcją ciągłości interwencji w ramach programów (inicjatyw). Szczegółowe informacje w tym zakresie przedstawiają poszczególne KPK.

Michał KLEPKA
 

Źródła: [1] http://www.kpk.gov.pl ; [2] http://www.cip.gov.pl/ ; [3] http://www.eog.gov.pl; [4] http://www.paiz.gov.pl

 Tłumaczenia:

  • en National Contact Point

 Artykuły na Portalu Innowacji:powrót | do góry | strona główna | kalendarium | regulamin serwisu | pliki cookies | kontakt
Portal jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

© 2005-2018 Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości