Portal Finanse Firma Klastry Instytucje Promocja Polityka
Słownik Innowacji - Leksykon haseł
Słownik Innowacji - haseł
Hasło:
Rodzaj:Słownik2011
Język:pl

to jednym z siedmiu projektów przewodnich ogłoszonych w ramach strategii „ Flagship Initiative – ”, opublikowanej w październiku 2010 roku przez Komisję Europejską. Celem Unii innowacji jest „poprawa warunków i dostępu do finansowania badań naukowych i innowacji oraz dopilnowanie, aby innowacyjne pomysły zamieniały się w produkty i usługi, które napędzają wzrost gospodarczy i tworzą miejsca pracy”.[1] Strategia ta zakłada:

− dalsze inwestycje UE oraz państw członkowskich w edukację, B+R oraz rozwój technologii ICT;
− rozwój systemu B+R UE i państw członkowskich, aby były bardziej powiązane i efektywne;
− modernizację systemów edukacyjnych w krajach członkowskich UE;
− wzmocnienie mobilności i współpracy międzynarodowej pracowników sektora B+R oraz innowatorów (rozwój europejskiego obszaru badawczego ERA);
− uproszczenie dostępu do programów UE;
− wsparcie współpracy sektora nauki z sektorem gospodarki;
− przełamanie barier uniemożliwiających przedsiębiorcom transferu innowacji na rynek (prawa własności intelektualnej, UE);
− utworzenie partnerstwa na rzecz europejskiej innowacji;
− lepsze wykorzystanie europejskich potencjałów z obszaru projektowania i kreatywności;
− lepszą współpracę z partnerami międzynarodowymi.

Projekt porusza problemy, które nękają gospodarki UE, jak na przykład deficyt publiczny, rynek pracy, przemiany demograficzne, energia, opieka zdrowotna. Jak wskazano w projekcie, odpowiedzią na te wyzwania jest innowacyjność. Innowacje traktowane są tu strategicznie Projekt nawiązuje do zagadnień, z jakimi musi zmierzyć się gospodarka Unii Europejskiej by sprostać konkurencji ze strony USA, Japonii czy Chin, ale i by skorzystać z możliwości, jakie dają te rynki dla unijnych przedsiębiorstw. W projekcie przedstawiono działania, które należy podjąć, aby maksymalnie wykorzystać potencjał gospodarek UE, w tym jej regionów. Wskazano 34 tzw. „zobowiązania”, które należy wypełnić, by osiągnąć założony cel. Zobowiązania te wpisano w 6 bloków tematycznych:

1. Wzmacnianie podstaw wiedzy i ograniczanie fragmentaryzacji.
2. Wprowadzanie dobrych pomysłów na rynek.
3. Większa spójność społeczna i terytorialna.
4. Łączenie sił na rzecz przełomowych odkryć : Europejskie partnerstwa innowacji.
5. Wspieranie polityki z zewnątrz.
6. Czas na rezultaty.

Projekt obfituje w propozycje zadań, które należy zrealizować, by zbudować prawdziwą Unię innowacji do 2020 roku. Dostrzeżono konieczność uwzględnienia innowacyjności we wszystkich politykach UE. W projekcie zwrócono między innymi uwagę na rolę innowacji o charakterze społecznym, a więc wykorzystanie pomysłowości różnych organizacji społecznych – humanitarnych, stowarzyszeń, firm społecznych, dzięki którym możliwe jest odpowiedzenie na potrzeby społeczne, których państwo lub rynek nie są w stanie zaspokoić. Poza innowacjami społecznymi, porusza tez kwestię wagi innego źródła nowych rozwiązań, jakim jest sektor kultury i tzw. przemysłów kreatywnych. Zwrócono też uwagę na rolę zamówień publicznych i zamówień przedkomercyjnych.

Projekt wskazuje także na konieczność współpracy ośrodków akademickich i badawczych ze sferą biznesu. Kształcenie powinno być odpowiedzią na potrzeby rynku, a zatem niezbędne jest uczestnictwo sektora prywatnego w opracowywaniu programów kształcenia. Wymagana jest reforma szkolnictwa wyższego, która doprowadziłaby do uatrakcyjnienia oferty uczelni, a także promowałaby zaangażowanie pracowników w badania i rozwój. Projekt zakłada też utworzenie europejskiej przestrzeni badawczej, a więc infrastruktury światowej klasy generującej nowe pomysły będące odpowiedzią na potrzeby gospodarki i społeczeństwa.

zwraca też uwagę na znaczenie inteligentnej specjalizacji regionów. Właśnie taka koncentracja na kluczowych obiecujących zasobach jest podejściem strategicznym, środkiem do osiągnięcia przez regiony przewagi konkurencyjnej.

Projekt zakłada tworzenie europejskich partnerstw innowacji. Partnerstwa takie mają połączyć wszystkie istotne podmioty na poziomie unijnym, krajowym i regionalnym w celu sprostania wyzwaniom takim jak:

1. Zmiany klimatu i sektor energetyczny.
2. Wyższej jakości i skuteczniejsze dostawy wody.
3. Zapewnienie bezpieczeństwa łańcucha dostaw surowców innych niż energetyczne.
4. Zmniejszanie emisji gazów cieplarnianych.
5. Konkurencyjność UE w społeczeństwie cyfrowym.
6. Zwiększanie dostaw żywności przy efektywnym wykorzystaniu zasobów.
7. Poprawa jakości życia starzejącego się społeczeństwa.

Jako pilotażowe uruchomiono partnerstwo innowacji na rzecz aktywnej i zdrowej starości. Celem tego partnerstwa jest umożliwienie dłuższego, niezależnego życia w dobrym zdrowiu. Jest to możliwe poprzez opracowanie leków, technologii codziennego użytku, terapii, rozwiązań instytucjonalnych lub organizacyjnych umożliwiających ludziom starszym lepsze życie.

Projekt zawiera także propozycję samoewaluacji systemów krajowych i regionalnych pod kątem sprostania wyzwaniom projektu. Załączono także wykaz wskaźników do monitorowania Unii innowacji.

Jacek GULIŃSKI
Magdalena NOWAK

Źródło: Projekt przewodni strategii Europa 2020 , SEC (2010) 1161, COM (2010) 546, Bruksela 2010, http://www.mg.gov.pl/files/upload/8418/Unia%20innowacji.pdf.

 Tłumaczenia:

  • en Innovation Union

 Artykuły na Portalu Innowacji:powrót | do góry | strona główna | kalendarium | regulamin serwisu | pliki cookies | kontakt
Portal jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

© 2005-2018 Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości