Portal Finanse Firma Klastry Instytucje Promocja Polityka
Słownik Innowacji - Leksykon haseł
Słownik Innowacji - haseł
Hasło:
Rodzaj:Słownik2011
Język:pl

to zezwalająca na korzystanie z praw wyłącznych do wynalazku, wzoru użytkowego, wzoru przemysłowego i topografii układu scalonego lub dzieła będącego przedmiotem prawa autorskiego.

Z Ustawy prawo własności przemysłowej z dn. 30.06.2000 r., wynika podział na licencje zwykłe, udzielane na podstawie zasad swobody zawierania umów oraz licencje szczególne. Licencje szczególne to licencje otwarte, przymusowe i dorozumiane. Zgodnie z Ustawą udzielanie licencji otwartych i przymusowych odbywa się za pośrednictwem Urzędu Patentowego.

Licencje zwykłe to te, których przedmiotem może być korzystanie z rozwiązania:

– chronionego prawami wyłącznymi,
– zgłoszonego do ochrony w Urzędzie Patentowym RP, na które jeszcze nie uzyskano ochrony,
– niezgłoszonego do ochrony, stanowiącego tajemnicę przedsiębiorcy ().

Przedmiotem licencji zwykłej może być także używanie znaku towarowego.

Licencje zwykłe można dzielić na grupy według różnych kryteriów. Można je podzielić w zależności od zakresu przyznanych licencjobiorcy praw na licencje pełne i niepełne. pełna to taka, gdy ma takie samo prawo gospodarczego wykorzystania przedmiotu umowy jak . Jeśli zakres tego prawa jest ograniczony mamy do czynienia z licencją niepełną.

Inny podział licencji zwykłych to licencje wyłączne i niewyłączne. Udzielenie licencji wyłącznej oznacza, że na danym terytorium jest jedynym korzystającym z praw. W przypadku licencji niewyłącznej na tym samym terenie kilku licencjobiorców korzysta z tych samych praw.

licencji musi mieć formę pisemną, pod rygorem nieważności. Czas trwania licencji powinien być określony w umowie, nie może być on jednak dłuższy od czasu trwania praw wyłącznych. W przypadku licencji na rozwiązania chronione może, za zgodą licencjodawcy, udzielić dalszej, jednej licencji – tzw. sublicencji.

Istnieje szereg klauzul, które są niedopuszczalne w umowach licencyjnych. Ich umieszczenie nie wywołuje skutków prawnych, a umowy mogą zostać uznane w całości lub w części za nieważne.

Przykładami niedopuszczalnych postanowień mogą być:
– zobowiązanie licencjobiorcy do kwestionowania ważności praw wyłącznych,
– ograniczenie możliwości korzystania z dobra po wygaśnięciu praw wyłącznych,
– ograniczenie licencjobiorcy w działalności badawczo-rozwojowej lub rozwojowej odnoszącej się do przedmiotu licencji,
– ograniczanie w ustalaniu cen sprzedaży lub określaniu grupy kontrahentów,
– zobowiązanie do nabywania przez licencjobiorcę zbędnych towarów lub usług, nie mających związku z przedmiotem umowy.

Opłata licencyjna może być określona na dwa podstawowe sposoby. Może to być opłata jednorazowa (ryczałtowa) lub opłata rozłożona w czasie i uzależniona od takich wielkości jak: wolumen sprzedaży, obrót czy zysk. Możliwe jest też konstruowanie mieszanych systemów opłat.

otwarta może być udzielona w przypadku:
patentu na ,
– prawa ochronnego na wzór użytkowy,
– prawa z rejestracji wzoru przemysłowego.

otwarta jest udzielana na podstawie oświadczenia uprawnionego, złożonego w RP o gotowości udzielania licencji. Oświadczenia takiego nie można odwołać, ani zmienić. otwarta jest pełna i niewyłączna (art. 76). zyskuje prawo wnoszenia opłat za ochronę zmniejszonych o połowę. zaś ma gwarancję, że opłata licencyjna nie będzie większa, niż 10% korzyści netto uzyskanych przez niego w każdym roku korzystania z rozwiązania.

dorozumiana, dotyczy praw do:
– wynalazków,
– wzorów użytkowych,
– wzorów przemysłowych,
– topografii układów scalonych.

dorozumiana stanowi ustawową zasadę przyznawania praw wyłącznych w przypadkach korzystania z rozwiązań dokonanych w ramach umów o wykonanie prac badawczych lub innych podobnych, jeśli problem ten nie został uregulowany w ramach zwykłej umowy licencyjnej.

przymusowa – może być udzielona wyłącznie przez Urząd Patentowy RP w przypadku:
– konieczności zapobiegania lub usuwania stanu zagrożenia bezpieczeństwa Państwa,
– konieczności nadużywania praw wyłącznych,
– konieczności umożliwienia korzystania z prawa wyłącznego, które jest zależne od wcześniejszego prawa wyłącznego.

RP może zezwolić na korzystanie bez zgody uprawnionego z chronionego:
– wynalazku,
wzór użytkowy,
– topografii układu scalonego.

przymusowa jest niewyłączna (art. 83). Korzystający z niej jest obowiązany do wnoszenia opłat licencyjnych na rzecz uprawnionego.

Krzysztof GULDA

Źródła: [1] Prawo Własności Przemysłowej z dn. 30.06.2000 r., DzU 03.119. 1117 wraz z późn. zm.; [2] W. Kotarba, Ochrona własności przemysłowej w gospodarce polskiej, Instytut Organizacji i Zarządzania w Przemyśle ORGMASZ, Warszawa 2000.

 Tłumaczenia:

  • en Licence

 Artykuły na Portalu Innowacji:powrót | do góry | strona główna | kalendarium | regulamin serwisu | pliki cookies | kontakt
Portal jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

© 2005-2019 Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości