Portal Finanse Firma Klastry Instytucje Promocja Polityka
Słownik Innowacji - Leksykon haseł
Słownik Innowacji - haseł
Hasło:PRAWO WŁASNOŚCI PRZEMYSŁOWEJ
Rodzaj:Słownik2011
Język:pl

to z dn. 30.06. 2000 r., która weszła w życie 22.08.2001 r., a następnie była kilkakrotnie nowelizowana. Opracowanie i wejście w życie Prawa Własności Przemysłowej (PWP) zbliżyły Polski system ochrony własności przemysłowej do standardów światowych, w których funkcjonują najbardziej innowacyjne gospodarki Stanów Zjednoczonych, Japonii i krajów Unii Europejskiej.

Zakres ustawy obejmuje (art. 1):

– stosunki w zakresie wynalazków, wzorów użytkowych, wzorów przemysłowych, znaków towarowych, oznaczeń geograficznych i topografii układów scalonych;
– zasady, na jakich przedsiębiorcy mogą przyjmować projekty racjonalizatorskie i wynagradzać ich twórców;
– zadania i organizację Urzędu Patentowego Rzeczypospolitej Polskiej, zwanego dalej „Urzędem Patentowym”.

określa warunki (art. 6), na których udzielane są patenty oraz dodatkowe prawa ochronne na wynalazki, prawa ochronne na wzory użytkowe i znaki towarowe, a także prawa z rejestracji na wzory przemysłowe, topografie układów scalonych oraz oznaczenia geograficzne.

określa również warunki (art. 8), na jakich twórcy wynalazku, wzoru użytkowego, wzoru przemysłowego oraz topografii układu scalonego, przysługuje prawo do:
– uzyskania patentu, prawa ochronnego albo prawa z rejestracji;
– wynagrodzenia;
– wymieniania go jako twórcy w opisach, rejestrach oraz w innych dokumentach i publikacjach.

Na podstawie Ustawy udzielane są dwa rodzaje praw wyłącznych:

– prawo wyłącznego korzystania w sposób zarobkowy lub zawodowy, które dotyczy wynalazków, wzorów użytkowych i przemysłowych oraz topografii układów scalonych;
– prawo wyłącznego używania, które dotyczy znaków towarowych.

Prawo wyłącznego korzystania z:

– wynalazków to na (art. 63);
– wzorów użytkowych to na wzór użytkowy (art. 95);
– wzorów przemysłowych to prawo z rejestracji wzoru przemysłowego (art. 105);
– topografii układu scalonego to prawo z rejestracji topografii układu scalonego (art. 211).

Prawo wyłącznego używania znaków towarowych to na (art. 121). Prawa wyłączne, a także prawa z rejestracji oznaczenia geograficznego są zawsze udzielane na terytorium określonego państwa, w tym przypadku Polski i mają ściśle określony czas trwania.

Historia ochrony przedmiotów objętych ochroną własności przemysłowej sięga w Polsce czasów Jagiellonów (XIV–XVI w.), kiedy przyznawane były różnego rodzaju przywileje dla tych, którzy wprowadzali nowe wyroby, doskonalili techniki wytwarzania, promowali rozwój techniki i sztuki. W wieku XIX przyznawane w Polsce były tak zwane „listy przyznania” i „postanowienia”. w 1918 r., dekretem tymczasowym Naczelnika Państwa z dnia 13 grudnia, powołano Urząd Patentowy. W roku 1919 ukazały się dekrety: o patentach na wynalazki, o ochronie wzorów rysunkowych i modeli oraz o ochronie znaków towarowych. Pierwsze rejestracje znaków towarowych i wzorów oraz udzielenie pierwszego patentu na miało miejsce w roku 1924.

Współcześnie poziom ochrony własności przemysłowej ma ogromny wpływ na rozwój nowoczesnych gospodarek krajów wysoko rozwiniętych. Badania Banku Światowego wskazują na istotne znaczenie poziomu ochrony dla np. poziomu inwestycji zagranicznych, czego najlepszym przykładem w naszym regionie są Węgry. Istnieje więc potrzeba stałego doskonalenia systemu ochrony własności przemysłowej, tak by nadążał on za zmianami technologicznymi i gospodarczymi.

Krzysztof GULDA

Źródła: [1] Prawo Własności Przemysłowej z dn. 30.06.2000 r., DzU 03.119. 1117 wraz z późn. zm. [2] W. Kotarba, Ochrona własności przemysłowej w gospodarce polskiej, Instytut Organizacji i Zarządzania w Przemyśle ORGMASZ, Warszawa 2000

 Tłumaczenia:

  • en Industrial Property Rights


powrót | do góry | strona główna | kalendarium | regulamin serwisu | pliki cookies | kontakt
Portal jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

© 2005-2018 Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości