Portal Finanse Firma Klastry Instytucje Promocja Polityka
Poziom ponadkrajowy
Poziom ponadkrajowy

Europa 2020

Europa 2020 to unijna strategia wzrostu na najbliższe dziesięciolecie. wyznacza trzy wymiary, w których powinna się rozwijać europejska społeczna gospodarka rynkowa:

– rozwój inteligentny, czyli oparty na wiedzy i innowacji;

– rozwój zrównoważony, czyli przyjazny środowisku i oszczędny surowcowo;

– rozwój sprzyjający włączeniu społecznemu, czyli zapewniający wysoki poziom zatrudnienia oraz spójność gospodarczą, społeczną i terytorialną.

Powyższe trzy priorytety wyrażone są za pomocą 5 wskaźników (tzw. Założeń, które dotyczą takich zagadnień jak: zatrudnienie, edukacja, badania i innowacje, zmniejszenie wykluczenia społecznego i ubóstwa, klimat/energia), które mają być realizowane w ramach 7 inicjatyw przewodnich/sztandarowych (flagship initiatives). Dostarczają one ramy wg których UE i władze krajowe wzajemnie wzmacniają swoje wysiłki w obszarach wspierających/uzupełniających priorytety Strategii Europa 2020. Obszary te to:

 1. innowacje,
 2. gospodarka cyfrowa,
 3. zatrudnienie,
 4. młodzież,
 5. polityka przemysłowa,
 6. ubóstwo,
 7. wydajność zasobów

W ramach inteligentnego rozwoju gospodarczego mamy:

 • Europejską agendę cyfrową,
 • Unię innowacji oraz
 • Mobilną młodzież. 

Zrównoważony rozwój gospodarczy będzie realizowany przez dwie inicjatywy:

 • Europa efektywnie korzystająca z zasobów oraz
 • Polityka przemysłowa w erze globalizacji. 

Rozwój gospodarczy sprzyjający włączeniu społecznemu ma być realizowany przez:

 • Program na rzecz nowych umiejętności i zatrudnienia oraz
 • Europejski program walki z ubóstwem.

Każde państwo członkowskie zobowiązało się do ich realizacji (cele unijne zostały przełożone na cele wyznaczone indywidualnie dla każdego państwa) wykorzystując do tego polityki unijne, jak i krajowe.

Więcej informacji o Inicjatywach przewodnich

Więcej informacji o Europa 2020

 

Europejska Agenda Cyfrowa

Agenda cyfrowa stanowi jedną z siedmiu sztandarowych inicjatyw strategii Europa 2020, która ustala cele dla wzrostu Unii Europejskiej do roku 2020. Agenda cyfrowa proponuje lepsze wykorzystanie potencjału technologii informacyjnych i komunikacyjnych (TIK) dla wsparcia innowacji, wzrostu gospodarczego i postępu.

Głównym celem Agendy cyfrowej jest rozwój jednolitego rynku cyfrowego i uzyskanie dzięki temu trwałych korzyści ekonomicznych i społecznych, mających poprowadzić Europę ku inteligentnemu i zrównoważonemu rozwojowi sprzyjającemu włączeniu społecznemu.

Więcej informacji

 

Unia Innowacji

„Unia innowacji” jest jednym z siedmiu projektów przewodnich ogłoszonych w ramach unijnej strategii Europa 2020. Jej celem jest poprawa warunków i dostępu do finansowania badań naukowych i innowacji oraz dopilnowanie, aby innowacyjne pomysły zamieniały się w produkty i usługi, które napędzają wzrost gospodarczy i tworzą miejsca pracy.

Projekt koncentruje uwagę na B+R i polityce innowacji – w kontekście rozwiązywania największych wyzwań dla społeczeństwa, takich jak zmiany klimatu, wydajność energii i zasobów, zdrowie i zmiany demograficzne. Stanowi także rozwinięcie założeń Strategii Europa 2020 w obszarze badań, rozwoju i innowacji, jak również dopełnienie innych projektów przewodnich, takich jak „Agenda cyfrowa”, „Mobilna młodzież” oraz „Program na rzecz nowych umiejętności i zatrudnienia”.

Więcej informacji

 

Europa efektywnie korzystająca z zasobów

Inicjatywa na rzecz uniezależnienia wzrostu gospodarczego od wykorzystania zasobów, przejścia na gospodarkę niskoemisyjną, większego wykorzystania odnawialnych źródeł energii, modernizacji transportu oraz propagowania efektywności energetycznej.

Więcej informacji

 

Polityka przemysłowa w erze globalizacji

Inicjatywa na rzecz poprawy otoczenia biznesu, szczególnie w odniesieniu do MŚP, oraz wspierania rozwoju silnej i zrównoważonej bazy przemysłowej, przygotowanej do konkurowania na rynkach światowych.

Polityka przemysłowa w erze globalizacji jest jednym z siedmiu projektów przewodnich ogłoszonych w ramach unijnej strategii Europa 2020. Polityka ta jest jedną z dwóch inicjatyw (drugą jest Europa efektywnie korzystająca z zasobów), które będą realizowały zakładany w strategii Europa 2020 wymiar dotyczący zrównoważonego rozwoju gospodarczego. Rozwój ten ma być przyjazny środowisku i oszczędny surowcowo.

„Zintegrowana polityka przemysłowa w erze globalizacji - Konkurencyjność i zrównoważony rozwój na pierwszym planie” jest Komunikatem Komisji Europejskiej, w którym proponuje się nowe podejście do polityki przemysłowej, w ramach którego konkurencyjność i zrównoważony rozwój przemysłu UE stawiany jest na pierwszym planie. Podejście to umocni konkurencyjność UE, zapewniając wzrost oraz nowe miejsca pracy i umożliwi przejście do gospodarki niskoemisyjnej i oszczędnej pod względem zasobów.

Nowa polityka przemysłowa w zakresie innowacji sprzyjać będzie szybszemu rozwojowi i wprowadzaniu na rynek towarów i usług, aby sprawić, że firmy unijne pierwsze wejdą na rynek, przez co podniosą swój stopień konkurencyjności. Kluczowe technologie wspomagające (KET) mogą stanowić podstawę dla szeregu nowych procesów, towarów i usług, w tym dla rozwoju zupełnie nowych gałęzi przemysłu w przyszłości. Komisja proponuje zatem bardziej zachęcać do podejmowania działań na rzecz wprowadzenia i komercyjnego udostępnienia kluczowych technologii wspomagających. Innowacje są bowiem główną siłą napędową produktywności, zwiększonej efektywności energetycznej i materiałowej, lepszej jakości towarów i usług oraz tworzenia nowych rynków.

Więcej informacji

 

Program na rzecz nowych umiejętności i zatrudnienia

Inicjatywa na rzecz modernizacji rynków pracy i wzmocnienia pozycji obywateli poprzez rozwój kwalifikacji przez całe życie w celu zwiększenia spółczynnika aktywności zawodowej i lepszego dopasowania popytu do podaży na rynku pracy, między innymi dzięki mobilności siły roboczej

Więcej informacji

 

Polityka regionalna jako czynnik przyczyniający się do inteligentnego rozwoju w ramach strategii Europa 2020

Komunikat Komisji Europejskiej opisujący rolę polityki regionalnej we wdrażaniu strategii Europa 2020 w obszarze inteligentnego wzrostu, a w szczególności w realizacji projektu przewodniego „Unia innowacji”. Komunikat stanowi jej uzupełnienie, a także wzywa państwa członkowskie i regiony, aby pomogły w osiągnięciu celów powyższych celów, z wykorzystaniem polityki regionalnej i finansowania z EFRR.

Dokument przedstawia sytuację w regionach w odniesieniu do badań i rozwoju oraz innowacji, a także wspomina, jakie środki zaplanowały zainwestować w tych obszarach regiony. Opisuje także główne elementy zwiększonego wysiłku na rzecz wspierania badań i rozwoju oraz innowacji w ramach polityki regionalnej UE. W końcowej części dokumentu przedstawiono konkretne pomysły na realizację takich wysiłków.

Polityka regionalna jest podstawowym środkiem przełożenia priorytetów Unii innowacji na działania praktyczne w terenie. Regiony odgrywają kluczową rolę, ponieważ są głównymi partnerami instytucjonalnymi dla uniwersytetów, innych instytucji badawczo-edukacyjnych i małych oraz średnich przedsiębiorstw, które to organizmy stanowią klucz do procesu innowacji, co czyni je z kolei niezbędnym elementem strategii Europa 2020.

Więcej informacji

 

Common Strategic Framework (Wspólne Ramy Strategiczne)

Wspólne Ramy Strategiczne mają pomóc w określeniu kierunku strategicznego na kolejny okres planowania finansowego na lata 2014–2020 w państwach członkowskich i ich regionach. Umożliwią znacznie lepsze łączenie różnych funduszy w celu zmaksymalizowania oddziaływania inwestycji UE. Organy krajowe i regionalne będą wykorzystywać te ramy jako podstawę do sporządzania swoich umów partnerskich z Komisją, zobowiązując się do przestrzegania europejskich celów w zakresie rozwoju i tworzenia miejsc pracy na 2020 rok.

Dokument roboczy dotyczący wspólnych ram strategicznych (wersja anglojęzyczna):

Część I

Część II

 

Program Horyzont 2020 (Horizon 2020)

„Horyzont 2020” jest programem ramowym w zakresie badań naukowych i innowacji. W latach 2014-2020 zastąpi funkcjonujący w poprzedniej perspektywie finansowej 7 Program Ramowy w zakresie badań i rozwoju technologicznego (7PR), który jest największym mechanizmem finansowania i kształtowania badań naukowych na poziomie europejskim mającym za zadanie wspierać badania, rozwój i innowacje w wymiarze europejskim.

Program „Horyzont 2020” będzie kluczowym narzędziem wykorzystywanym do realizacji inicjatywy przewodniej „Unia innowacji” i do realizacji zobowiązań podjętych w ramach tej inicjatywy

Więcej informacji

 

Program COSME

Program na rzecz konkurencyjności przedsiębiorstw i MŚP 2014-2020 (Programme for the Competitiveness of enterprises and SMEs 2014-2020 - COSME) stanowi kontynuację Programu Ramowego na rzecz Konkurencyjności i Innowacji 2007-2013 (Competitiveness and Innovation Programme – CIP). Jest drugim (obok programu Horyzont 2020) programem europejskim wspierającym wdrożenia wyników badań i przedsiębiorczość.

Celami programu COSME są:

 • ułatwienie dostępu do finansowania dla małych i średnich przedsiębiorstw (MSP),
 • tworzenie środowiska sprzyjającego tworzeniu i rozwoju biznesu,
 • krzewienie kultury przedsiębiorczości w Europie,
 • zwiększenie trwałej konkurencyjności przedsiębiorstw w UE,
 • pomoc małym firmom w działaniu poza ich krajami i poprawa ich dostępu do rynków.

Więcej informacji

 

Raporty na temat dominujących trendów, wskazujące kierunki zmian

Zasięg międzynarodowy

 • Demand-side Innovation Policies, OECD Innovation Strategy (link)

 • NEXT GENERATION INNOVATION POLICY - The future of EU innovation policy to support market growth, E&Y (link)

 • IGNITING INNOVATION, Rethinking the Role of Government in Emerging Europe and Central Asia, WBank (link)

 • CREATING AN INNOVATIVE EUROPE, Report by Mr. Esko Aho (link)

Zasięg europejski

 • Guide to Research and Innovation Strategies for Smart Specialisation (RIS3) (link)

 • INNOVATION UNION Innovation Union Competitiveness Report (link)

 • INNOVATION UNION Scoreboard 2013 (link)

 • Regional Innovation Scoreboard 2012 (link)

 • European Competitiveness Report 2012 (link)


powrót | do góry | strona główna | mapa serwisu | kalendarium | regulamin serwisu | kontakt
Portal jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

© 2005-2018 Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości