Portal Finanse Firma Klastry Instytucje Promocja Polityka
Poziom krajowy
Poziom krajowy

Długookresowa Strategia Rozwoju Kraju: Polska 2030. Trzecia fala nowoczesności (DSRK)

Dokument strategiczny określający wizję i kierunki rozwoju kraju w perspektywie długookresowej do 2030 roku. Wraz z Koncepcją Przestrzennego Zagospodarowania Kraju, stanowi ramę nowego porządku strategicznego w perspektywie czasowej do 2030 r. Uzupełnieniem jest Średniookresowa Strategia Rozwoju Kraju oraz 9 strategii horyzontalnych (do 2020 r.). 

DSRK stanowi z jednej strony kontynuację raportu Polska 2030. Wyzwania rozwojowe, a z drugiej będzie jego rozwinięciem. Koncepcja Długookresowej Strategii Rozwoju Kraju oparta jest o przedstawienie najważniejszych 25 decyzji, które należy podjąć w jak najkrótszym czasie, aby zapewnić rozwój gospodarczy i społeczny w perspektywie do 2030, którego celem będzie poprawa jakości życia Polaków. Trzecia fala nowoczesności oznacza umiejętność łączenia modernizacji, innowacji, impetu cyfrowego z poprawą jakości życia i skokiem cywilizacyjnym, jakiego Polska w najbliższych 20 latach musi dokonać, aby uniknąć zagrożenia peryferyzacją. DSRK określa także najważniejsze wyzwania związane z polityką makroekonomiczną, w tym konieczność dokonania realokacji wydatków publicznych na rzecz wydatków rozwojowych. Osiąganie strategicznego celu kluczowego będzie możliwe dzięki trzem filarom zadaniowym: innowacyjności (modernizacji), terytorialnie zrównoważonego rozwoju (dyfuzji), a także efektywności.

Szczegółowe rozwinięcie celów Długookresowej Strategii Rozwoju Kraju będzie następowało w średniookresowych strategiach, takich jak średniookresowa strategia rozwoju kraju i narodowa strategia spójności.

Więcej informacji

 

Raport: Polska 2030. Wyzwania rozwojowe

Raport „Polska 2030. Wyzwania rozwojowe” jest efektem prac Zespołu Doradców Strategicznych Prezesa Rady Ministrów opublikowany w czerwcu 2009 r. Dokument zarysowuje wizję możliwych ścieżek rozwoju Polski w kolejnych dwóch dekadach. Nawiązując do zakończonego już procesu transformacji w Polsce, opracowanie wskazuje dylematy przed jakimi stanie Polska, szczególnie w obszarze polityki gospodarczej, społecznej, infrastrukturalnej, bezpieczeństwa energetycznego, a także sprawnego zarządzania państwem. Raport przedstawia ponadto 10 kluczowych dla przyszłości wyzwań oraz dylematy wymagające rozstrzygnięć, by wyzwania te podjąć.

Raport Polska 2030 wskazuje, iż w perspektywie 2030 roku, niezwykle ważne jest zwiększenie nakładów na badania naukowe oraz wprowadzenie mechanizmów promujących efektywność i nowoczesność prowadzonych badań. Opracowanie zwraca także uwagę na niewystarczające zainteresowanie sektora prywatnego finansowaniem prac B+R oraz na potrzebę zmiany struktury finansowania badań. Konieczne jest stymulowanie współpracy między nauką a biznesem w celu wykorzystania osiągnięć naukowych w praktyce gospodarczej i budowy przewag konkurencyjnych firm w oparciu o innowacyjność.

Więcej informacji

 

Narodowa Strategia Spójności (NSS)

NSS to dokument opracowywany w celu zapewnienia realizacji europejskiej polityki spójności w Polsce. W kolejnej perspektywie finansowej UE (2014-2020), zawartość i struktura tego dokumentu będzie wynikała z przyjętych rozporządzeń, określających założenia europejskiej polityki spójności.

Strategią taką są obowiązujące obecnie Narodowe Strategiczne Ramy Odniesienia 2007-2013. Dokument ten zawiera ramy programowe, realizacyjne i finansowe dla wydatkowania w latach 2007-2013 środków budżetu UE z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności przeznaczonych na wsparcie wzrostu gospodarczego i zatrudnienia w polskich regionach. Środki te są wydatkowane w ramach 5 krajowych programów operacyjnych (PO), a także 16 regionalnych programów operacyjnych (RPO) realizowanych w każdym województwie.

Więcej informacji

 

Krajowy Program Reform (KPR)

Dokument, który pokazuje jak Polska w najbliższych latach odpowie na stojące przed nią wyzwania organizacyjne, finansowe i gospodarcze. Konstrukcja KPR zakłada korelację polskich celów rozwojowych z priorytetami wyznaczonymi w strategii „Europa 2020”, spośród których należy wymienić przede wszystkim budowę gospodarki opartej na wiedzy i innowacjach, a także gospodarki zrównoważonej i konkurencyjnej. KPR nie jest jednak jedynie narzędziem realizacji strategii „Europa 2020”, lecz przede wszystkim instrumentem, który uwzględniając polską specyfikę i wyzwania odpowiada na krajowe bariery wzrostu i jednocześnie przyczynia się do realizacji wspólnych, unijnych celów, w tym wzmocnienia pozycji UE na świecie.

KPR określa sposób realizacji działań wytyczonych w polskich dokumentach strategicznych tak, aby jednocześnie wpisywały się w priorytety wspólnych działań całej UE. Stanowi przy tym istotne uzupełnienie systemu zarządzania rozwojem kraju.

Coroczna aktualizacja KPR jest elementem procesu realizacji strategii Europa 2020, powoduje jednak, że KPR nie może stanowić stałego punktu odniesienia dla Programów Operacyjnych. W miarę możliwości instytucje realizujące programy będą brały pod uwagę działania zaplanowane do realizacji w danym roku w KPR.

W aktualizacji na rok 2013-14, w odniesieniu do realizacji EAC (Europejska Agenda Cyfrowa), KPR wskazuje przede wszystkim na przyjęcie NPS (Narodowy Plan Szerokopasmowy) oraz PZIP (Program Zintegrowanej Informatyzacji Państwa).

Aktualizację KPR na lata 2013/2014 Rada Ministrów przyjęła 30 kwietnia 2013 r. Dokument ten określa, w jaki sposób Polska w latach 2013-2014 będzie realizować cele strategii „Europa 2020”. Aktualizacja KPR odbywa się co roku, zgodnie z harmonogramem Semestru Europejskiego, który od 2011 r. jest podstawowym mechanizmem koordynacji polityk gospodarczych w UE.

Więcej informacji

 

Strategia Rozwoju Kraju 2020: Aktywne społeczeństwo, konkurencyjna gospodarka i sprawne państwo (SRK)

Główna strategia rozwojowa w średnim horyzoncie czasowym, wskazuje strategiczne zadania państwa, których podjęcie w perspektywie najbliższych lat jest niezbędne, by wzmocnić procesy rozwojowe (wraz z szacunkowymi wielkościami potrzebnych środków finansowych). Głównym celem SRK jest wzmocnienie i wykorzystanie gospodarczych, społecznych i instytucjonalnych potencjałów zapewniających szybszy i zrównoważony rozwój kraju oraz poprawę jakości życia ludzi.

Strategia wyznacza trzy obszary strategiczne - Sprawne i efektywne państwo, Konkurencyjna gospodarka, Spójność społeczna i terytorialna, w których koncentrować się będą główne działania. SRK określa ponadto jakie interwencje są niezbędne w perspektywie średniookresowej w celu przyspieszenia procesów rozwojowych.

Strategia Rozwoju Kraju 2020 stanowi bazę dla 9 zintegrowanych strategii rozwoju, które powinny przyczyniać się do realizacji założonych w niej celów, a zaprojektowane w nich działania rozwijać i uszczegóławiać reformy w niej wskazane. Jest skierowana nie tylko do administracji publicznej. Integruje wokół celów strategicznych wszystkie podmioty publiczne, a także środowiska społeczne i gospodarcze, które uczestniczą w procesach rozwojowych i mogą je wspomagać zarówno na szczeblu centralnym, jak i regionalnym. Wskazuje konieczne reformy ograniczające lub eliminujące bariery rozwoju społeczno-gospodarczego, orientacyjny harmonogram ich realizacji oraz sposób finansowania zaprojektowanych działań.

Więcej informacji

 

9 zintegrowanych strategii rozwoju

9 zintegrowanych, ponadsektorowych strategii, służących realizacji założonych celów rozwojowych w Strategii Rozwoju Kraju 2020: Aktywne społeczeństwo, konkurencyjna gospodarka i sprawne państwo (SRK). Są to:

 1. Strategia innowacyjności i efektywności gospodarki,
 2. Strategia rozwoju kapitału ludzkiego,
 3. Strategia rozwoju transportu,
 4. Bezpieczeństwo energetyczne i środowisko,
 5. Sprawne państwo,
 6. Strategia rozwoju kapitału społecznego,
 7. Krajowa strategia rozwoju regionalnego – Regiony-miasta-obszary wiejskie,
 8. Strategia rozwoju systemu bezpieczeństwa narodowego RP,
 9. Strategia zrównoważonego rozwoju wsi, rolnictwa i rybactwa.

Więcej informacji

 

„Krajowa Strategia Rozwoju Regionalnego 2010-2020: Regiony, Miasta, Obszary wiejskie” (KSRR)

KSRR tokompleksowy średniookresowy dokument strategiczny odnoszący się do prowadzenia polityki rozwoju społeczno-gospodarczego kraju w ujęciu wojewódzkim.Dokument ten określa cele i priorytety rozwoju Polski w wymiarze terytorialnym, zasady i instrumenty polityki regionalnej, nową rolę regionów w ramach polityki regionalnej oraz zarys mechanizmu koordynacji działań podejmowanych przez poszczególne resorty. W dokumencie określono także sposób działania podmiotów publicznych, a w szczególności rządu i samorządów województw dla osiągnięcia strategicznych celów rozwoju kraju.

KSRR zakłada także dalsze wzmacnianie roli regionów w osiąganiu celów rozwojowych kraju i w związku z tym zawiera propozycje zmian roli samorządów wojewódzkich w tym procesie oraz modyfikacji sposobu udziału w nim innych podmiotów publicznych. Polityka regionalna jest w nim rozumiana szerzej niż dotychczas – jako interwencja publiczna realizująca cele rozwojowe kraju przez działania ukierunkowane terytorialnie, a których głównym poziomem planowania i realizacji pozostaje układ regionalny.

KSRR stanowi jedną z dziewięciu strategii rozwoju, które będą realizować średnio i długookresową strategię rozwoju kraju. Dodatkowo KSRR, jako strategia wskazująca cele polityki rozwoju w układzie przestrzennym, jest odniesieniem dla pozostałych 8 strategii, w kontekście zgodności założeń danej strategii z ukierunkowanymi terytorialnie celami i interwencją polityki rozwoju określonymi w KSRR.

Więcej informacji

 

Strategia Sprawne Państwo 2020 (SSP)

Jedna z 9 zintegrowanych strategii rozwoju. SSP prezentuje optymalny model państwa. Założono w nim podniesienie sprawności i efektywności działania administracji publicznej na rzecz obywatela i szeroką z nim współpracę - przy wykorzystaniu nowoczesnych technologii informacyjno-komunikacyjnych. Punktem wyjścia do opracowania projektu strategii był Raport "Polska 2030 - Wyzwania rozwojowe".

Strategia będzie realizowana w latach 2013-2020. Nadzór nad jej realizacją będzie sprawował minister administracji i cyfryzacji. Głównym narzędziem jej wdrażania i bieżącego monitoringu będzie plan działań, przygotowany przez ministra administracji i cyfryzacji we współpracy z ministrami i centralnymi organami administracji rządowej.

Dokumentami wykonawczymi do SSP są Narodowy Plan Szerokopasmowy (NPS) oraz Program Zintegrowanej Informatyzacji Państwa (PZIP).

Więcej informacji

 

Strategia Innowacyjności i Efektywności Gospodarki „Dynamiczna Polska 2020” (SIEG)

Jedna z 9 zintegrowanych strategii rozwoju przyjęta przez Radę Ministrów 15 stycznia 2013 r. Głównym założeniem SIEG jest przygotowanie odpowiednich warunków funkcjonowania przedsiębiorstw oraz sektora nauki i administracji, które pozwolą zwiększyć konkurencyjność i innowacyjność polskiej gospodarki. Strategia wskazuje na potrzebę prowadzenia zintegrowanej i kompleksowej polityki innowacyjnej, która będzie oddziaływać jednocześnie na różne aspekty tworzenia nowoczesnych projektów m.in. w zakresie przedsiębiorczości, współpracy międzysektorowej, rozwoju bazy i kadry naukowej, transferu wiedzy, zamówień publicznych i PPP.

Więcej informacji

 

Program Rozwoju Przedsiębiorstw (PRP) [projekt]

Program wykonawczy do Strategii Innowacyjności i Efektywności Gospodarki (SIEG), który jest dokumentem przenoszącym kierunki wskazane w SIEG na poziom bardziej konkretnych rozwiązań. Koncentruje się ponadto na realizacji 4 celów Strategii: Cel 1: Dostosowanie otoczenia regulacyjnego i finansowego do potrzeb innowacyjnej i efektywnej gospodarki, Cel 2: Stymulowanie innowacyjności poprzez wzrost efektywności wiedzy i pracy, Cel 3: Wzrost efektywności wykorzystania zasobów naturalnych i surowców (będzie w szczególności realizowany przez Narodowy Program Rozwoju Gospodarki Niskoemisyjnej - NPRGN), Cel 4: Wzrost umiędzynarodowienia polskiej gospodarki.

PRP tworzy spójne ramy dla powstawania i rozwoju przedsiębiorstw, wspierając przy tym ich innowacyjność. Wskazane w Programie instrumenty koncentrują się na tworzeniu bardziej przyjaznego otoczenia dla przedsiębiorców, wzmacnianiu przedsiębiorczości, podnoszeniu jakości kapitału ludzkiego w zakresie innowacyjności i adaptacyjności pracowników, wspieraniu B+R+I (badania, rozwój i innowacyjność), wzmacnianiu współpracy przedsiębiorców ze światem nauki, wzroście umiędzynarodowienia działalności przedsiębiorstw oraz zrównoważonym rozwoju.

Zawarte w PRP cele wpisują się w szerszy kontekst polityki rozwoju, zarówno w odniesieniu do polskich dokumentów strategicznych, jak i celów strategii „Europa 2020” (w szczególności polskiego Krajowego Programu Reform).

Więcej informacji

                         

Policy paper dotyczący rozwoju cyfrowego Polski do 2020 roku

Dokument Programowy MAC (Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji), stanowiący podstawę dla modyfikacji właściwych strategii rozwoju w częściach dotyczących cyfryzacji. Zawiera podsumowanie wszystkich działań dotyczących rozwoju cyfrowego z pakietu dokumentów strategicznych oraz stanowi punkt odniesienia dla programowania interwencji ze środków UE (w szczególności PO PC).

Policy paper, analizowany łącznie z korespondującymi z nim strategiami rozwoju, tj. Strategią Sprawne Państwo, Strategią Rozwoju Kapitału Ludzkiego, Strategią Rozwoju Kapitału Społecznego i Strategią Innowacyjności i Efektywności Gospodarki stanowić będzie podstawę do analizy wypełniania przez Polskę warunków ex ante dla celu 2 polityki spójności (tj. Zwiększenie dostępności, wykorzystania i jakości technologii informacyjno-komunikacyjnych). Dokument jest także ściśle powiązany z PZIP.

Więcej informacji

 

Krajowy Program Badań (KPB)

Określa strategiczne kierunki badań naukowych i prac rozwojowych, które są odpowiedzią na globalne wyzwania społeczne oraz potrzeby i potencjał rozwojowy społeczeństwa i gospodarki polskiej. Program został przyjęty przez Radę Ministrów w 2011 r.

Kierunki rozwoju badań i nauki określone w KPB to w szczególności:

 • nowe technologie w zakresie energetyki;
 • choroby cywilizacyjne, nowe leki oraz medycyna regeneracyjna;
 • zaawansowane technologie informacyjne, telekomunikacyjne i mechatroniczne;
 • nowoczesne technologie materiałowe;
 • środowisko naturalne, rolnictwo i leśnictwo;
 • społeczny i gospodarczy rozwój Polski w warunkach globalizujących się rynków.

Więcej informacji

 

Foresight technologiczny przemysłu - InSight 2030

„Foresight Technologiczny Przemysłu – InSight 2030” stanowi pracę badawczą, która dostarcza wiedzy wiedzy w zakresie przewidywanego rozwoju technologicznego na przestrzeni kilkunastu najbliższych lat, która służyłaby jako wsparcie przy tworzeniu spójnej, długoterminowej polityki badań i innowacji przemysłowych. Wiedza ta będzie także pomocna dla przedsiębiorców i innych interesariuszy przy tworzeniu strategicznych planów rozwoju i inwestycji, poprzez wskazanie przewidywanych trendów i kierunków zmian technologicznych w perspektywie średnio- i długookresowej.

Celem powyższych badań i analiz była identyfikacja obszarów przemysłowych o największej wartości dodanej dla dalszego rozwoju społeczno-gospodarczego kraju oraz kluczowych technologii warunkujących rozwój i  konkurencyjność polskiego przemysłu, w tym technologii, w których Polska mogłaby odnosić sukcesy  komercyjne na rynku globalnym, a także sformułowanie wniosków i rekomendacji  w tym zakresie.

Na liście technologii priorytetowych, które najprawdopodobniej w najbliższych kilkunastu latach będą się dynamicznie rozwijać znalazło się dziesięć obszarów. Są to: biotechnologie przemysłowe, nanotechnologie, zaawansowane systemy wytwarzania, technologie informacyjne i telekomunikacyjne, mikroelektronika, fotonika, rozwój czystych technologii węglowych, racjonalizacja gospodarowania energią, nowoczesne urządzenia dla przemysłu wydobywczego oraz innowacyjne technologie pozyskiwania surowców mineralnych.

Foresight Technologiczny Przemysłu InSight 2030 jest pierwszym w  Polsce projektem foresight dotyczącym wszystkich sektorów przemysłowych. Cechą charakterystyczną tego projektu, odróżniająca go od dotychczas zrealizowanych  w Polsce, jest podejście horyzontalne. Został on skoncentrowany na identyfikacji  obszarów technologicznych, które warunkują rozwój wszystkich sektorów przemy słowych i stwarzają szanse na istotne zwiększenie ich konkurencyjności.

Foresight Technologiczny Przemysłu InSight 2030 - materiały i opracowania końcowe.

 

Polska Mapa Drogowa Infrastruktury Badawczej

Stanowi podstawę do selektywnego wsparcia infrastruktury B+R. Zawiera 33 projekty w różnych dziedzinach nauki obejmujące większość najważniejszych ośrodków naukowych w kraju. Mapa drogowa ma w swojej pierwszej wersji stanowić wyraz potrzeb i aspiracji nauki polskiej w średniookresowej perspektywie czasowej w zakresie urządzeń i narzędzi badawczych.

Więcej informacji

 

Program wspierania inwestycji o istotnym znaczeniu dla gospodarki polskiej na lata 2011-2020

Dokument opracowany przez MG, przyjęty przez Radę Ministrów w 2011 r., którego celem jest wzrost innowacyjności oraz konkurencyjności polskiej gospodarki poprzez wspieranie nowych inwestycji realizowanych przez polskie i zagraniczne firmy.

Budżet programu wynosi ok. 727 mln zł w latach 2011-2020. W jego ramach wsparcie uzyskać mogą wyłącznie przedsiębiorcy planujący inwestycje w określonych sektorach priorytetowych (motoryzacyjny, sektor elektroniczny, lotniczy, biotechnologii, nowoczesnych usług, badawczo-rozwojowy) oraz planujący nowe inwestycje produkcyjne w innych niż ww. sektorach o minimalnych kosztach kwalifikowanych 1 mld zł i tworzące co najmniej 500 nowych miejsc pracy.

Więcej informacji

 

Umowa Partnerstwa (UP) [projekt]

Dokument przygotowany przez państwo członkowskie z udziałem partnerów zgodnie z podejściem opartym na wielopoziomowym sprawowaniu rządów, który określa strategię państwa członkowskiego, jego priorytety i warunki efektywnego i skutecznego korzystania z funduszy objętych zakresem wspólnych ram strategicznych w celu realizacji unijnej strategii na rzecz inteligentnego, trwałego wzrostu gospodarczego sprzyjającego włączeniu społecznemu. Dokument został zatwierdzony przez Komisję w następstwie oceny i dialogu z państwem członkowskim.

Umowa Partnerstwaokreśla koncepcję zagospodarowania środków WRS (Wspólnych Ram Strategicznych), które wspierają cele strategii Europa 2020 i koncentrować się będą na dziedzinach istotnych dla rozwoju kraju, wskazanych w Zaleceniach Rady UE oraz Krajowym Programie Reform. Będą więc przede wszystkim wspierały innowacyjność gospodarki, konkurencyjność poszczególnych branż i sektorów, a także będą promowały efektywność energetyczną.

UP jest rodzajem kontraktu pomiędzy Polską a Komisją Europejską, w którym nasz kraj wskazał w jaki sposób, dzięki funduszom unijnym, chce zrealizować swoje cele rozwojowe.

15 stycznia 2013 r., Rada Ministrów przyjęła Założenia Umowy Partnerstwa wyznaczające kierunki interwencji ze środków Unii Europejskiej (UE) w perspektywie finansowej na lata 2014-2020. Przygotowanie Założeń stanowi jeden z kluczowych etapów prac nad przygotowaniem dokumentów programowych na lata 2014 – 2020. Założenia Umowy Partnerstwaokreślają:

 • liczbę i zakres programów operacyjnych planowanych do realizacji w latach 2014-2020,
 • ramy instytucjonalne systemu wdrażania programów operacyjnych,
 • kluczowe cele i kierunki interwencji finansowanych ze środków unijnych,
 • sposób podziału interwencji pomiędzy programy operacyjne krajowe i regionalne, 
 • koncentrację tematyczną, stopień uzupełniania się interwencji finansowanych z polityki spójności, Wspólnej Polityki Rolnej (WPR) i Wspólnej Polityki Rybołówstwa (WPRyb),
 • metody zastosowania podejścia terytorialnego w programowaniu i wdrażaniu polityki spójności.

Zgodnie z Założeniami Umowy Partnerstwa w perspektywie finansowej UE na lata 2014-2020, będą realizowane:

 • program operacyjny dotyczący innowacyjności, badań naukowych i ich powiązań ze sferą przedsiębiorstw (Program Operacyjny Inteligentny Rozwój - PO IR);
 • program operacyjny dotyczący gospodarki niskoemisyjnej, ochrony środowiska, przeciwdziałania i adaptacji do zmian klimatu, transportu i bezpieczeństwa energetycznego;
 • program operacyjny dotyczący rozwoju kompetencji i umiejętności, włączenia społecznego oraz dobrego rządzenia (Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój - PO WER);
 • program operacyjny dotyczący rozwoju cyfrowego (Program Operacyjny Polska Cyfrowa – PO PC);
 • program operacyjny dotyczący Polski Wschodniej (PO PW);
 • Regionalne Programy Operacyjne.

Więcej informacji

 

Program Operacyjny Inteligentny Rozwój 2014-2020 (PO IR) [projekt]

Głównym celem PO IR będzie pobudzenie innowacyjności polskiej gospodarki, poprzez zwiększenie nakładów prywatnych na B+R. Cel ten zostanie osiągnięty przez koncentrację działań programu na: budowie nowych i wzmacnianiu istniejących powiązań między sektorem nauki a przedsiębiorstwami, rozwoju innowacyjności przedsiębiorstw, wzmocnieniu jakości badań oraz pozycji krajowych jednostek naukowych w ramach Europejskiej Przestrzeni Badawczej.

Głównymi odbiorcami wsparcia w ramach PO IR będą przedsiębiorstwa (w szczególności MŚP) oraz jednostki naukowe, a także klastry, instytucje otoczenia biznesu, takie jak: parki naukowo-technologiczne, centra transferu technologii, sieci aniołów biznesu, fundusze kapitałowe.

W porównaniu do obecnie realizowanego na poziomie krajowym PO Innowacyjna Gospodarka, w ramach PO IR planuje się położenie większego nacisku na współpracę sektorów nauki i biznesu, co powinno zwiększyć stopień komercjalizacji wyników prac B+R w kraju i ich wykorzystanie w gospodarce.

Więcej informacji

 

Program Operacyjny Polska Cyfrowa 2014-2020 (PO PC)[projekt]

PO PC wpisuje się w strategię Europa 2020 głównie poprzez realizację priorytetu dotyczącego inteligentnego rozwoju. W szczególności, PO PC przyczynia się do osiągnięcia celów Europejskiej Agendy Cyfrowej (EAC), będącej jedną z siedmiu „inicjatyw flagowych” przewidzianych w strategii Europa 2020. PO PC ściśle wpisuje się zwłaszcza w działania EAC dotyczące szerokopasmowego dostępu do internetu. Obejmuje działania na rzecz podnoszenia umiejętności cyfrowych, poprawy fizycznego dostępu do sieci oraz rozwoju usług publicznych świadczonych on-line.

Celem głównym PO PC jest wykorzystanie potencjału cyfrowego dla poprawy jakości życia. Cel ten będzie osiągany poprzez następujące cele szczegółowe:

 1. Ograniczenie terytorialnych różnic w możliwości dostępu do szerokopasmowego internetu o wysokich i bardzo wysokich przepustowościach,
 2. Podniesienie jakości i dostępności e-usług,
 3. Poprawa efektywności cyfrowego funkcjonowania administracji publicznej,
 4. Poprawa dostępności informacji sektora publicznego oraz zasobów publicznych,
 5. Eliminowanie barier kompetencyjnych i mentalnościowych w celu zwiększenia zapotrzebowania społecznego na dostęp szerokopasmowy, e-treści i e-usługi.

Więcej informacji

 

Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 (PO WER) [projekt]

POWER powstał w odpowiedzi na potrzeby reform i zmian systemowych w obszarach zatrudnienia, włączenia społecznego, edukacji i dobrego rządzenia. Celem PO WER jest wzmocnienie wybranych polityk publicznych realizujących cele strategii Europa 2020. Kształt Programu i jego zakres wynika z doświadczeń z realizacji programów operacyjnych w poprzednich perspektywach finansowych: 2004-2006 oraz 2007-2013 i stanowi kontynuację logiki przyjętej w realizacji przedsięwzięć z Europejskiego Funduszu Społecznego w Polsce.

Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój jest ukierunkowany na cztery obszary:

 • wspieranie jakości, skuteczności i otwartości szkolnictwa wyższego jako instrumentu budowy gospodarki opartej o wiedzę,
 • wdrożenie reform systemów i struktur w wybranych obszarach polityk publicznych, kluczowych z punktu widzenia strategii Europa 2020 i krajowych programów reform,
 • realizację działań nietypowych, innowacyjnych, ponadnarodowych, prowadzących do wypracowania rozwiązań dotąd niestosowanych w celu ich przetestowania przed przejściem do fazy wdrożenia powszechnego, które w większości przypadków będzie miało miejsce na poziomie regionalnym,
 • realizację programów w zakresie mobilności ponadnarodowej.

PO WER będzie realizowany równolegle do 16 regionalnych programów operacyjnych współfinansowanych z EFS w celu stworzenia bardziej efektywnych ram polityk, których oddziaływanie będzie miało miejsce na poziomie regionalnym w postaci bezpośredniego wsparcia indywidualnego. Program wraz z 16 regionalnymi programami operacyjnymi współfinansowanymi z EFS stanowi spójną całość, obejmującą interwencje w obszarach zatrudnienia, włączenia społecznego, edukacji oraz dobrego rządzenia.

Więcej informacji

 

Program Operacyjny Polska Wschodnia (PO PW) [projekt]

Polska Wschodnia będąc zwartym obszarem o najniższym poziomie rozwoju gospodarczego w Polsce i jednym z najsłabszych w Unii Europejskiej, stanowi pole szczególnego zainteresowania polityki regionalnej i pozostaje beneficjentem instrumentów zorientowanych na najbiedniejsze regiony Unii Europejskiej. Środki na wsparcie rozwoju i pozycji konkurencyjnej Polski Wschodniej przeznaczone będą w ramach Programu Operacyjnego Polska Wschodnia 2014-2020 (POPW 2014-2020), będącego następcą obecnie wdrażanego Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej 2007-2013.

PO PW 2014-2020 jako dodatkowy instrument wsparcia finansowego rozwoju gospodarczego
i społecznego dedykowany wyłącznie 5 województwom Polski Wschodniej, tj. lubelskiemu, podlaskiemu, podkarpackiemu, świętokrzyskiemu i warmińsko-mazurskiemu, będzie wzmacniał (efekt synergii) i uzupełniał (zgodnie z zasadą komplementarności interwencji) oddziaływanie wsparcia realizowanego w ramach regionalnych i krajowych programów operacyjnych europejskiej polityki spójności, z których będą finansowane pozostałe przedsięwzięcia rozwojowe. Koncentracja tematyczna PO PW 2014-2020 polega na położeniu głównego nacisku na poprawę pozycji konkurencyjnej Polski Wschodniej poprzez działania na rzecz wzmocnienia rozwoju gospodarczego, w tym podniesienia poziomu innowacyjności gospodarki Polski Wschodniej oraz rozwoju największych funkcjonalnych rynków pracy w makroregionie, jakimi są główne ośrodki miejskie Polski Wschodniej.

PO PW 2014-2020 będzie jednym z instrumentów finansowych służących realizacji strategicznych celów rozwojowych dla Polski Wschodniej sformułowanych w Strategii rozwoju społeczno-gospodarczego Polski Wschodniej do roku 2020, koncentrujący swoją interwencję na wybranych obszarach.

Więcej informacji

 

Krajowe Ramy Inteligentnych Specjalizacji [projekt]

Ramy strategiczne dla krajowych inteligentnych specjalizacji określa Strategia Innowacyjności i Efektywności Gospodarki (SIEG), natomiast szczegółowe zapisy w tym zakresie oraz lista zidentyfikowanych krajowych inteligentnych specjalizacji, będą ujęte w Programie Rozwoju Przedsiębiorstw.

Więcej informacji

 

Kierunki zwiększania innowacyjności gospodarki na lata 2007-2013

Dokument zawiera ocenę stanu innowacyjności polskiej gospodarki oraz rekomenduje kierunki działań, których wdrożenie umożliwi stworzenie w polskich realiach gospodarki opartej na wiedzy, w której siłą przedsiębiorców na konkurencyjnych rynkach będzie ich wysoka innowacyjność.

Dokument stanowi kontynuację programu rządowego „Zwiększanie innowacyjności gospodarki w Polsce do 2006 roku”.

Link do dokumentu

                                                    

Raporty PARP: Innowacyjność 2010, Innowacyjność 2013  

Raporty PARP Innowacyjność 2010 oraz Innowacyjność 2012 zawierają prezentację stanu innowacyjności polskich przedsiębiorstw w zakresie opracowywania i wdrażania innowacji, a także ich pochodzenia i finansowania, opartą na danych Głównego Urzędu Statystycznego i Europejskiego Urzędu Statystycznego Eurostat oraz część ekspercką.

Zadaniem Raportów jest przedstawienie obrazu innowacyjności przedsiębiorstw w Polsce, który stanowiłby inspirację i wartościowy wkład w dyskusję na temat determinant i barier rozwoju przedsiębiorstw.

Link do dokumentów

  


powrót | do góry | strona główna | mapa serwisu | kalendarium | regulamin serwisu | kontakt
Portal jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

© 2005-2018 Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości