Portal Finanse Firma Klastry Instytucje Promocja Polityka
Poziom regionalny
Poziom regionalny

Regionalne Strategie Innowacji (RIS)

Strategie tworzone na podstawie analizy potrzeb technologicznych, możliwości i potencjału sektora badawczego i naukowego, a także przedsiębiorstw, w zakresie zarządzania, finansów, szkolenia, organizacji oraz samej technologii. RIS-y mają na celu wspomaganie władz regionalnych lub lokalnych oraz innych organizacji rozwoju regionalnego w zdefiniowaniu i wdrożeniu efektywnego systemu wspierania innowacyjności w regionie. Strategie określają kierunki polityki innowacyjnej i sposoby budowy i optymalizacji regionalnej infrastruktury wspomagającej innowacyjność.

Więcej informacji

 

Regionalne Programy Operacyjne (RPO) [projekt]

Dokument określający obszary i działania na rzecz wspierania rozwoju danego województwa.Program ten jest podstawowym instrumentem rozwoju, jakim dysponują organy samorządu województwa.

Dobór poszczególnych wskaźników oraz konstrukcja RPO uwzględnia zasady dotyczące koncentracji tematycznej, zróżnicowania między poszczególnymi regionami oraz poziom zamożności i zdolności absorpcyjnej. W RPO uwzględnione są zmiany zachodzące w regionach, a także wskaźniki kwantyfikujące cele zawarte w dokumentach strategicznych tj. Strategia Europa 2020, DSRK, SRK, KSRR, czy strategie rozwoju poszczególnych województw. Wskaźniki te oprócz uwzględnienia liczby mieszkańców dotyczą kwestii związanych z innowacyjnością, poziomem przedsiębiorczości, nakładami na działalność badawczo-rozwojową, infrastrukturą transportową oraz ochroną środowiska.

Więcej informacji

 

Strategia rozwoju społeczno-gospodarczego Polski Wschodniej do roku 2020

Rządowa strategia skierowana do grupy 5 województw (lubelskie, podkarpackie, podlaskie, świętokrzyskie oraz warmińsko-mazurskie). Strategia ta wypełnia lukę między horyzontalną polityką wobec wszystkich polskich regionów sformułowaną w Krajowej Strategii Rozwoju Regionalnego 2010-2020 a polityką rozwoju poszczególnych regionów w Polsce Wschodniej, wyrażoną w Strategiach Rozwoju Województw. Dokument identyfikuje dodatkowy, makroregionalny poziom potrzeb i celów rozwojowych w perspektywie do 2020 r., komplementarny z krajowymi i regionalnymi strategiami rozwoju.

Więcej informacji

 

Strategie rozwoju województw (SRW)

Strategie rozwoju województw uwzględniają cele średniookresowej strategii rozwoju kraju, krajowej strategii rozwoju regionalnego, a także odpowiednich strategii ponadregionalnych.

Więcej informacji

 

Strategie innowacyjności miast

Strategie innowacyjności miast stanowią dokumenty pomocne w wspieraniu gospodarki opartej na wiedzy, w tym w szczególności potencjału małych i średnich przedsiębiorstw. Jedną z tego typu strategii jest Innowacyjna Warszawa 2020.


powrót | do góry | strona główna | mapa serwisu | kalendarium | regulamin serwisu | kontakt
Portal jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

© 2005-2018 Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości