Portal Finanse Firma Klastry Instytucje Promocja Polityka
Pozostałe instytucje
Pozostałe instytucje

Instytut Wzornictwa Przemysłowego (IWP) - jest strategiczną instytucją w obszarze wzornictwa w Polsce. Doradza przedsiębiorstwom z różnych branż, projektantom, instytucjom i samorządom. Jest jedyną w kraju instytucją o statusie jednostki naukowej, która zajmuje się systemowo wzornictwem i prowadzi działalność na rzecz poprawy, poprzez stosowanie wzornictwa, innowacyjności i konkurencyjności polskich przedsiębiorstw.

Więcej informacji

 

Krajowa Agencja Poszanowania Energii (KAPE) - KAPE świadczy kompleksowe usługi doradcze oraz szkoleniowe w zakresie efektywności energetycznej i zrównoważonego rozwoju dla przedsiębiorstw i budownictwa. Agencja utworzona została jako spółka akcyjna i realizuje również zadania o charakterze publicznym. KAPE wykonuje ekspertyzy dla rządu RP i sektora samorządowego, prowadzi działalność edukacyjną i promocyjną w zakresie racjonalnego wykorzystania energii oraz rozwoju Odnawialnych Źródeł Energii.

Więcej informacji

 

Polska Izba Gospodarcza Zaawansowanych Technologii (IZTECH) - organizacja pozarządowa skupiająca podmioty z dziedzin, których współpraca decyduje o realnym postępie w budowie nowoczesnej gospodarki: uczelnie techniczne i instytuty badawcze, innowacyjne przedsiębiorstwa wysokiej techniki, instytucje finansowe (w tym banki i fundusze kapitałowe), a także inne instytucje otoczenia biznesu, w tym centra transferu technologii i parki naukowo - technologiczne. Głównym celem działalności Izby jest stymulacja rozwoju przedsiębiorczości opartej na wiedzy oraz likwidacja barier prawnych, finansowych i środowiskowych w tym zakresie, a podstawowym zadaniem - wszechstronna pomoc członkom Izby w osiągnięciu komercyjnego sukcesu podejmowanych przez nich projektów innowacyjnych w obszarze zaawansowanych technologii. IZTECH zajmuje się również popularyzacją polskich osiągnięć technologicznych i twórców wysokiej techniki.

Więcej informacji

 

Krajowa Izba Gospodarcza (KIG) - największa niezależna organizacja biznesu w Polsce. Reprezentuje największą liczbę przedsiębiorców, łącząc ponad 150 organizacji biznesowych. Działa na rzecz promocji i poprawy wizerunku Polski na świecie. Należy do Stowarzyszenia Europejskich Izb Handlowo-Przemysłowych EUROCHAMBRES, zrzeszającego europejskie izby gospodarcze oraz Międzynarodowej Izby Handlowej (ICC) w Paryżu. Do zadań KIG należy m.in. działanie na rzecz rozwoju przedsiębiorczości w nowoczesnych formach organizacyjnych i technologicznych, a także rozwój i podnoszenie poziomu kształcenia zawodowego, wspieranie nauki zawodu w zakładach pracy oraz doskonalenie zawodowe pracowników.

Więcej informacji

 

Federacja Stowarzyszeń Naukowo-Technicznych Naczelnej Organizacji Technicznej (FSNT-NOT) - federacja 39 Stowarzyszeń Naukowo-Technicznych skupiających ok. 110 tys. członków indywidualnych. Jednym z zadań Federacji jest wspieranie innowacyjności polskiej gospodarki, szczególnie w sektorze małych i średnich przedsiębiorstw.

Więcej informacji

 

Centrum Innowacji NOT - samodzielna organizacyjnie i finansowo jednostka Naczelnej Organizacji Technicznej, która pełni funkcję ośrodka rozwoju działalności innowacyjnej FSNT-NOT. Centrum Innowacji NOT zrealizowało projekt dofinansowywany przez PARP pn. „Sieć Ośrodków Innowacji NOT”.

Więcej informacji

 

Fundacja na rzecz Nauki Polskiej – fundacja realizuje misję wspierania nauki poprzez wspieranie wybitnych uczonych i zespołów badawczych we wszystkich dziedzinach nauki, modernizację warsztatów badawczych, a także wspomaganie innowacyjnych przedsięwzięć i komercjalizacji odkryć oraz wynalazków naukowych.

Więcej informacji

 

Bank Gospodarstwa Krajowego (BGK) - specjalizuje się nie tylko w obsłudze podmiotów z sektora finansów publicznych, ale uczestniczy jednocześnie w różnego rodzaju programach mających na celu wsparcie innowacyjnej przedsiębiorczości, rozwój sektora małych i średnich firm oraz promocję eksportu. W kontekście perspektywy 2007-2013 BGK zarządza Funduszem Kredytu Technologicznego, a także realizuje inicjatywę JEREMIE.

Więcej informacji

  

Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (NFOŚiGW) - wspólnie z wojewódzkimi funduszami stanowi filar polskiego systemu finansowania ochrony środowiska. Najważniejszym zadaniem Narodowego Funduszu w ostatnich latach jest efektywne i sprawne wykorzystanie środków z Unii Europejskiej przeznaczonych na rozbudowę i modernizację infrastruktury ochrony środowiska w naszym kraju. Wdrażanie projektów ekologicznych, które uzyskały lub uzyskają wsparcie finansowe z Komisji Europejskiej oraz dofinansowanie tych przedsięwzięć ze środków Narodowego Funduszu będzie służyło osiągnięciu przez Polskę efektów ekologicznych wynikających z zobowiązań międzynarodowych.

Więcej informacji

                           

Krajowy Fundusz Kapitałowy (KFK) - pierwszy polski fundusz funduszy venture capital/private equity (VC/PE). Działalność KFK polega na inwestowaniu w fundusze venture capital, które zasilają kapitałowo małe i średnie przedsiębiorstwa polskie, szczególnie przedsiębiorstwa innowacyjne o wysokim potencjale rozwoju lub prowadzące działalność badawczo - rozwojową.

Więcej informacji

 

Agencja Rozwoju Przemysłu (ARP) jest spółką Skarbu Państwa o wyjątkowym zakresie kompetencji i odpowiedzialności. Jako spółka prawa handlowego, jest podmiotem funkcjonującym na zasadach komercyjnych, aktywną na krajowym rynku kapitałowym. Będąc natomiast agencją rządową, angażuje się w kluczowe działania istotne z punktu widzenia bieżących i strategicznych celów polityki gospodarczej Państwa.

ARP wspomaga państwo w działaniach łagodzących skutki niekorzystnych zjawisk gospodarczych oraz wspiera wzrost konkurencyjności polskich przedsiębiorców.Agencja wspiera ponadto działania sprzyjające inwestowaniu w gospodarkę opartą na wiedzy, wykorzystaniu kreatywnego potencjału polskich kadr przemysłowych, wspieraniu współpracy między przemysłem a sektorem badawczo-rozwojowym.

Więcej informacji

 

Inwestycje Polskie

Celem Programu "Inwestycje Polskie" jest zapewnienie utrzymania w gospodarce obecnej dynamiki inwestycji w projekty infrastrukturalne o wydłużonym horyzoncie czasu, przy jednoczesnym wykorzystaniu długoterminowego finansowania oraz zaangażowania kapitałowego. Program ten w szczególności ma koncentrować się na stworzeniu warunków dla długoterminowego finansowania rentownych projektów inwestycyjnych w obszarze infrastruktury energetycznej (dystrybucja i wytwarzanie) i gazowej (sieć przesyłowa, wydobycie i magazyny), zagospodarowania złóż węglowodorowych (w tym gazu z łupków), infrastruktury transportowej, samorządowej (utylizacja odpadów, komunikacja), przemysłowej oraz telekomunikacyjnej.

Program "Inwestycje Polskie" zorientowany jest na przedsięwzięcia rozwojowe, w oparciu o długoterminowe finansowanie inwestycji mających znaczenie dla gospodarki narodowej oraz strategicznych interesów Państwa. Program nie przewiduje preferencyjnych warunków finansowania przedsiębiorców.

Więcej informacji

 

Ośrodek Przetwarzania Informacji (OPI)

Ośrodek Przetwarzania Informacji jest interdyscyplinarnym instytutem badawczym, który gromadzi i udostępnia aktualne oraz kompleksowe informacje o polskiej nauce. Jego zadaniem jest ułatwienie szybkiego dostępu do aktualnej i kompleksowej informacji o nauce polskiej.

Ośrodek posiada zbiory, które mogą być wykorzystane do kreowania polityki naukowej i innowacyjnej państwa oraz do sporządzania analiz i statystyk. Realizowane w OPI prace związane są z dostosowaniem norm obowiązujących w kraju, w zakresie informacji naukowej, do norm i standardów Unii Europejskiej.

Link do strony OPI

 

Agencje Rozwoju Regionalnego (ARR) - ich główne zadania to rozwój firm z sektora MSP, wsparcie władz samorządowych w wykorzystaniu środków unijnych, promocja regionu oraz pomoc firmom inwestującym w regionie. Agencje organizują szkolenia dla przedsiębiorców i samorządowców oraz przygotowują publikacje związane z prowadzeniem działalności gospodarczej. Niektóre agencje oferują wsparcie w zakresie ochrony własności intelektualnej lub transferu technologii. Wiele Agencji pełni rolę Regionalnych Instytucji Finansujących (RIF), które wspierają PARP przy wdrażaniu programów adresowanych do mikro, małych i średnich przedsiębiorstw. Lista RIF dostępna jest na stronie PARP.

Więcej informacji

 

Komisja Innowacyjności i Nowoczesnych Technologii (INT) - stała komisja sejmowa zajmująca się sprawami innowacyjności, informatyzacji i rozwoju społeczeństwa informacyjnego.

Więcej informacji

 

Komitet Koordynacyjny ds. Polityki Rozwoju - organ opiniodawczo-doradczy Prezesa Rady Ministrów, powoływany na podstawie ustawy z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju Głównym celem działalności Komitetu Koordynacyjnego jest zapewnienie efektywnej koordynacji programowania i wdrażania polityki rozwoju, a także strategicznego monitorowania i oceny instrumentów jej realizacji.

Więcej informacji

 

Stowarzyszenie Organizatorów Ośrodków Innowacji i Przedsiębiorczości w Polsce (SOOIPP)SOOIPPwspomaga powstawanie i rozwój innowacyjnych przedsiębiorstw i regionów, poprzez merytoryczne oraz organizacyjne wsparcie kadry zarządzającej instytucjami otoczenia biznesu w Polsce. Cele Stowarzyszenia to między innymi:

 • doskonalenie kwalifikacji organizatorów i pracowników ośrodków innowacji i przedsiębiorczości,
 • popularyzacja wiedzy i osiągnięć naukowych oraz praktycznych w zakresie organizacji i działania ośrodków innowacji i przedsiębiorczości,
 • wspomaganie transferu technologii i innowacji przede wszystkim z nauki do gospodarki,
 • tworzenie modelowych rozwiązań wspomagania przedsiębiorczości,
 • integracja i współpraca ośrodków innowacji i przedsiębiorczości,
 • promocja badań i działań edukacyjnych w zakresie przedsiębiorczości, innowacji, transferu technologii i rozwoju regionalnego.

SOOIPP jest organizacją pozarządową posiadającą znaczne zaplecze eksperckie, która realizuje szereg działań na rzecz środowiska instytucji otoczenia biznesu:

 • organizuje szkolenia, konsultacje, konferencje, sympozja, konkursy i zjazdy;
 • wydaje materiały informacyjne i szkoleniowe;
 • prowadzi badania i sporządza analizy z zakresu przedsiębiorczości, innowacyjności i transferu technologii oraz rozwoju regionalnego;
 • współpracuje z innymi organizacjami i instytucjami krajowymi i zagranicznymi;
 • współdziała z samorządami, administracją lokalną i centralną, placówkami naukowymi i badawczymi;
 • prowadzi monitoring rozwoju polskich ośrodków innowacji i przedsiębiorczości, dostarcza informacji i popularyzuje ich osiągnięcia w kraju i zagranicą.

Stowarzyszenie pełni funkcję sieci koordynującej i inspirującej osoby oraz organizacje wspierające szeroko rozumianą przedsiębiorczość, innowacyjność, transfer technologii i rozwój regionalny.

Więcej informacji

 

Stowarzyszenie Krajowego Forum Parków Przemysłowych i Parków Technologicznych

Stowarzyszenie proponuje własne rozwiązania w obszarze wspierania działań wychodzących naprzeciw potrzebom parków przemysłowych i technologicznych oraz regionalnych strategii rozwoju – szczególnie w sektorze przedsiębiorczości i innowacji. Misją Stowarzyszenia jest inicjowanie działań propagujących ideę parków przemysłowych oraz technologicznych, w tym wymiany informacji, opinii, doświadczeń, integracji parków przemysłowych i technologicznych w Polsce oraz współpracy z inkubatorami przedsiębiorczości i strefami ekonomicznymi. Organizacja jest kontynuacją istniejącego od 2007 roku porozumienia pn. Krajowe Forum Parków Przemysłowych.

Więcej informacji

 

Związek Pracodawców Klastry Polskie

Związek Pracodawców Klastry Polskie stanowi platformę współpracy klastrów oraz ich otoczenia. Zrzesza animatorów klastrów gospodarczych z całej Polski oraz działa na rzecz powiązań kooperacyjnych i inicjatyw klastrowych całej Polski. Celem Związku jest także reprezentowanie interesów środowiska klastrowego.

Więcej informacji

 

Polskie Stowarzyszenie Inwestorów Kapitałowych (PSIK)

PSIK zrzesza inwestorów private equity/venture capital aktywnych w Polsce. Jest też otwarte dla innych osób, firm i instytucji zainteresowanych w rozwoju sektora private equity/venture capital w naszym kraju. Celem stowarzyszenia jest ułatwianie inwestycji, wspieranie rozwoju sektora private equity/venture capital w Polsce i reprezentacja interesów tego sektora.

Więcej informacji

 

Fundacja Centrum Innowacji FIRE

Wspomaga rozwój przedsiębiorstw działających w obszarze zaawansowanych technologii. Fundacja rozwija kontakty z przedsiębiorcami i inwestorami instytucjonalnymi, np. funduszami zalążkowymi, funduszami wysokiego ryzyka, pomagając młodym firmom technologicznym w dostępie do kapitału. Osoby z pomysłem na założenie innowacyjnej firmy bazującej na nowoczesnych technologiach, uzyskują w Fundacji pomoc w zakresie określenia biznesowego modelu przedsięwzięcia, przygotowania biznes planu i pozyskania finansowania. Fundacja została ustanowiona przez Agencję Rozwoju Przemysłu SA w 1995 roku.

Więcej informacji


powrót | do góry | strona główna | mapa serwisu | kalendarium | regulamin serwisu | kontakt
Portal jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

© 2005-2018 Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości