Portal Finanse Firma Klastry Instytucje Promocja Polityka
Newsy
2011/02/14 10:41:37
Ekoinnowacje

poświęcona jest tematyce ekoinnowacji; zostały w niej omówione różne formy działań ekoinnowacyjnych wprowadzane w przedsiębiorstwach, oraz szanse i zagrożenia, które stoją przed przedsiębiorcami decydującymi się na wprowadzanie ekoinnowacji. teoretyczna podparta jest wykresami danych oraz przykładami zastosowanych w praktyce rozwiązań.

Ekoinnowacje to wszelkie formy działań innowacyjnych, które przyczyniają się do ochrony środowiska. Ekoinnowacje są tematem aktów prawnych i działań politycznych, czego przykładem mogą być cele, jakie postawiono w Traktacie Lizbońskim (wzrost atrakcyjności krajów Unii dla inwestorów i pracowników, wzrost przez wiedzę i innowację, więcej miejsc pracy), które mają być realizowane zawsze z uwzględnieniem wagi ochrony środowiska. Oznacza to narzucenie wielu ograniczeń, jednak może zaowocować wymiernymi korzyściami. Ekoinnowacje zastosowane w firmie mogą bowiem stać się elementem przewagi konkurencyjnej, czynnikiem wygrywającym przedsiębiorstwa. Rola ekoinnowacji w wyścigu między przedsiębiorcami może urosnąć do tak dużej rangi, iż nowy zawód –menadżer ekoinnowacji, stanie się powszechny, a osoby zatrudnione na takim stanowisku będą obecne w wielu firmach. Zadaniem menadżera ekoinnowacji jest inspirowanie, kreowanie i promowanie zmian pro środowiskowych w firmie. Musi on również podążać za zmianami i analizować nowe potrzeby klientów.

Dzięki ekoinnowacjom może uzyskać status lidera. W przedsiębiorstwie ekoinnowacyjnym szuka się alternatywnych rozwiązań i oszczędności. Bycie i postępowanie „eko”  przyciąga również coraz większą rzeszę klientów oraz współpracowników.

Czy można odpowiedzieć na pytanie, czy ekoinnowacje to szansa, a może konieczność dla przedsiębiorców? Jednoznacznej odpowiedzi i uniwersalnej dla każdego niestety nie ma. Każdy może jednak przeanalizować podane powody oraz czynniki, które mogą przemawiać za stosowaniem ekoinnowacji i odczytać je, a także skalkulować przez pryzmat własnego przedsiębiorstwa.

Gdzie można szukać pomysłów na ekoinnowacje? Po pierwsze należy śledzić zachowania konsumentów i odpowiadać na ich potrzeby. Drugim źródłem inspiracji są pracownicy, którzy znają codzienne problemy występujące w procesach produkcyjnych czy organizacyjnych i chcą ich ulepszenia. Problemy występujące poza przedsiębiorstwem (np. środowiskowe, społeczne), to również źródło inspiracji. Konieczne są poza tym: ciągła obserwacja konkurencji, nauka i doskonalenie się oraz stosowanie i wdrażanie nowych technologii czy wynalazków.  Od powstania idei do realizacji działań ekoinnowacyjnych w przedsiębiorstwie wiedzie jednak długa droga. Kolejne jej etapy to wybór strategii i zespołu realizującego projekt, sposobu jego realizacji, a następnie samo wdrożenie i przegląd.

Każde produkcyjne czy usługowe, instytucje, placówki naukowe, czy też urzędy mogą dobrowolnie postępować w sposób przyjazny dla środowiska. Aby wspierać te działania i instytucje je stosujące, a także ułatwić identyfikację takich firm czy placówek, opracowano sformalizowane systemy zarządzania środowiskowego: 14001 oraz EMAS, które zyskują coraz większą popularność (patrz Ryc. 1, 2, 3).

Ryc. 1Liczba obiektów zarejestrowanych w EMAS

Źródło: B. Ziółkowski Ekoinnowacje w strategii konkurencyjnej przedsiębiorstwa – prezentacja wygłoszona na spotkaniach Klubu Innowacyjnych Przedsiębiorstw, marzec 2010 r.

Ryc. 2. Liczba certyfikatów 14001 w Polsce w latach 1998–2009

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych zamieszczonych w serwisie dla specjalistów zajmujących się systemami zarządzania środowiskowego www.eko-net.pl [w:] M. Hajduk-Stelmachowicz System zarządzania środowiskowego jako siła napędowa ekoinnowacyjnych rozwiązań dla przedsiębiorstw – prezentacja wygłoszona na spotkaniach Klubu Innowacyjnych Przedsiębiorstw, marzec 2010 r.

Ryc. 3. Liczba certyfikatów 14001 na świecie w 2008 r.

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych zamieszczonych w Survey Central Secretariat, , Geneva 2009 [w:] M. Hajduk-Stelmachowicz System zarządzania środowiskowego jako siła napędowa ekoinnowacyjnych rozwiązań dla przedsiębiorstw – prezentacja wygłoszona na spotkaniach Klubu Innowacyjnych Przedsiębiorstw, marzec 2010 r.

Czy ekoinnowacje mogą być opłacalne i konkurencyjne, czy warto ponosić certyfikacji?Przykłady korzyści wewnętrznych i zewnętrznych przedstawiono w zestawieniu tabelarycznym.

Tab. 1.Przykłady korzyści wewnętrznych, jakie osiągają małe i średnie przedsiębiorstwa w wyniku wdrożenia i doskonalenia SZŚ wg 14001

Źródło: R. Hillary, Environmental management systems and the smaller enterprise, “Journal of Cleaner Production”,Vol. 12, No. 6, 2004. [w:] M. Hajduk-Stelmachowicz System zarządzania środowiskowego jako siłanapędowa ekoinnowacyjnych rozwiązań dla przedsiębiorstw – prezentacja wygłoszona na spotkaniach Klubu Innowacyjnych Przedsiębiorstw, marzec 2010 r.

Tab. 2. Przykłady korzyści zewnętrznych, jakie osiągają małe i średnie przedsiębiorstwa w wyniku wdrożenia i doskonalenia SZŚ

Źródło: R. Hillary, Environmental management systems and the smaller enterprise, “Journal of Cleaner Production”, Vol. 12, No. 6, 2004. [w:] M. Hajduk-Stelmachowicz System zarządzania środowiskowego jako siła napędowa ekoinnowacyjnych rozwiązań dla przedsiębiorstw – prezentacja wygłoszona na spotkaniach Klubu Innowacyjnych Przedsiębiorstw, marzec 2010 r.

Ekoinnowacje oznaczają pozytywne działania środowiskowe i społeczne. Mogą stać się one przepustką do osiągnięcia pozycji lidera dla wdrażających je przedsiębiorstw. Oczywiście stosowanie ekoinnowacji nie jest pozbawione barier i przeszkód, jednak liczne przykłady udanych praktyk oraz możliwości uzyskania pomocy ze strony różnego typu instytucji mogą stanowić zachętę do stosowania ekoinnowacji.

powstała w ramach działania: „Innowacje w Przedsiębiorstwach – Klub Innowacyjnych Przedsiębiorstw” projektu systemowego PARP „Rozwój zasobów ludzkich poprzez promowanie wiedzy, transfer i upowszechnianie innowacji”, finansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego ze środków Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet II, Działanie 2.1, Poddziałanie 2.1.3. 

do pobrania

Autor:Marta Dąbrowska 


powrót | do góry | strona główna | kalendarium | regulamin serwisu | pliki cookies | kontakt
Portal jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

© 2005-2019 Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości