Portal Finanse Firma Klastry Instytucje Promocja Polityka
Newsy
2016/01/13 10:12:46
Dofinansowanie z PO WER na zarządzanie strategiczne w klastrach

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości ogłosiła Konkurs Wsparcie zarządzania strategicznego mikro, małych i średnich przedsiębiorców(POWR.02.02.00-IP.09-00-002/16) w ramach Programu Operacyjnego Edukacja Rozwój (PO WER), Działanie 2.2 Wsparcie na rzecz zarządzania strategicznego przedsiębiorstw oraz budowy przewagi konkurencyjnej na rynku.

W Konkursie można składać wnioski o dofinansowania na realizację projektów w zakresie:

  1. Identyfikacji potencjalnych odbiorców wsparcia;
  2. Analizy potrzeb rozwojowych MMSP oraz przygotowania na jej podstawie propozycji Planów Rozwojowych;
  3. Analizy faktycznej dostępności usług rozwojowych dla MMSP w regionach i – o ile dotyczy – podejmowania działań interwencyjnych;
  4. Upowszechniania wśród interesariuszy wiedzy o zdiagnozowanych potrzebach lub barierach rozwojowych, które wykraczają poza bezpośredni zakres wsparcia w Rejestrze Usług Rozwojowych i podejmowanie działań wdrożeniowych lub interwencji koniecznych do ich zaspokojenia (mainstreaming potrzeb rozwojowych).

O dofinansowanie mogą ubiegać się następujące kategorie podmiotów:

  • organizacje pracodawców,
  • organizacje pracodawców i pracowników,
  • organizacje samorządu gospodarczego,
  • organizacje związkowe.

W ramach Konkursu dopuszcza się realizację projektów partnerskich, przy czym partnerem może być dowolny podmiot prawny.

Ostatecznymi beneficjentami wsparcia są mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa. Mogą to być pojedyncze firmy, jak również grupy przedsiębiorstw, pod warunkiem, że co najmniej 90% z nich działa w tej samej branży albo w tym samym regionie. Ponadto przedsiębiorcy będący odbiorcami wsparcia nie mogą posiadać strategii ani planu rozwoju.

W praktyce oznacza to, że projekt może dotyczyć przedsiębiorstw działających w klastrze, a wnioskodawcą może być koordynator klastra, jeśli należy do którejś z wymienionych kategorii podmiotów.

Alokacja finansowa na Konkurs wynosi 40 mln zł.

Minimalna i maksymalna wartość projektu wynosi odpowiednio 50 tys. zł i 2 mln zł.  

Poziom dofinansowania wynosi do 90%, a maksymalna kwota dofinansowania 1,8 mln zł.

Do projektu należy wnieść wkład własny wynoszący minimum 10%. Wymagany wkład własny może zostać wniesiony w pieniądzu lub w formie niepieniężnej, przy czym obowiązkowy jest minimalny wkład pieniężny od przedsiębiorcy w wysokości 10% kosztów usługi doradczej.

Wniosek o dofinansowanie musi zostać przygotowany w aplikacji informatycznej, a następnie dostarczony do siedziby PARP albo złożony za pośrednictwem elektronicznej platformy usług administracji publicznej (ePUAP).

Nabór wniosków w Konkursie będzie trwał od 22 stycznia do 29 lutego 2016 r.

Szczegółowe informacje, w tym m.in. kryteria oceny wniosków, opis procedury oceny oraz wzory dokumentów, są dostępne na stronie internetowej Konkursu.

W razie pytań lub wątpliwości należy kontaktować się z Informatorium PARP: tel. (22) 432 89 91 do 93, 0 801 33 22 02.

Autor:Dorota Frączek 


powrót | do góry | strona główna | kalendarium | regulamin serwisu | pliki cookies | kontakt
Portal jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

© 2005-2018 Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości