Portal Finanse Firma Klastry Instytucje Promocja Polityka
Newsy
2011/02/07 09:25:50
EcoCluP – partnerstwo klastrów ekoinnowacyjnych

Ekoinnowacje oznaczają wszelkie formy działań innowacyjnych ukierunkowanych na znaczącą poprawę stanu środowiska naturalnego. Ekoinnowacje obejmują nowe procesy produkcyjne, nowe produkty lub usługi, nowe metody biznesowe i zarządcze, których implementacja będzie sprzyjać ochronie środowiska lub znacznie zmniejszy zagrożenia względem środowiska oraz zmniejszy negatywne skutki zużycia surowców. Ekoinnowacje pojawiają się w różnych branżach i dotyczą głównie redukcji odpadów i efektu cieplarnianego, optymalizacji wykorzystywania surowców naturalnych, czy też zmniejszenia zanieczyszczenia oraz zwiększenia efektywności energetycznej. W całej Unii szybko rozwijają się przedsiębiorstwa związane z ekoinnowacyjnymi branżami, co wspierają różne programy, takie jak na przykład Inicjatywa rynków wschodzących1. W odpowiedzi na potrzeby przedsiębiorstw z branż ekoinnowacyjnych powstają inicjatywy takie jak EcoCluP.

EcoCluP to skrót od Partnerstwa Klastrów Ekoinnowacyjnych dla Umiędzynarodowienia i Wzrostu. EcoCluP jest jedną z innowacyjnych platform dla klastrów (Cluster-IP ) stworzonych w ramach inicjatywy Europe-Innova Dyrektoriatu Generalnego Komisji Europejskiej ds. Przedsiębiorstw i Innowacji. Celem Innowacyjnych Platform dla Klastrów jest przyśpieszenie wdrażania innowacji i rozwoju firm w Europie, szczególnie podmiotów z sektora małych i średnich przedsiębiorstw. Priorytetem inicjatywy jest rozwój i testowanie nowych lub lepszych instrumentów wsparcia skierowanych do klastrów, a przez nie do należących do nich firm. EcoCluP, obok partnerstwa ABCEurope dotyczącego biotechnologii, jest jednym z pierwszych, eksperymentalnych partnerstw, które mają poszukiwać najlepszych praktyk wsparcia innowacyjnych przedsiębiorstw klastrów. Platformy innowacyjne mają na celu tworzenie sieci organizacji klastrowych z różnych państw, które chcą działać na rzecz modernizacji usług wsparcia klastrów w Unii Europejskiej. Obejmuje to zarówno opracowywanie i testowanie nowych instrumentów, jak też eksperymentowanie z nowymi formami współpracy klastrów.

EcoCluP jest pierwszym ogólnoeuropejskim partnerstwem branż ekoinnowacyjnych, które zrzesza kluczowe klastry ekoinnowacyjne obejmujące organizacje zainteresowane ochroną środowiska. Organizacje te reprezentują 3500 firm, przede wszystkim małych i średnich przedsiębiorstw, z różnych krajów europejskich: Austrii, Danii, Finlandii, Francji, Niemiec, Węgier, Holandii, Hiszpanii, Szwecji i Wielkiej Brytanii. Przedmiotem działalności firm są takie dziedziny jak: zagospodarowanie odpadów, dostarczanie wody, kontrola zanieczyszczeń, usługi związane z ochroną środowiska, energetyka i tzw. zrównoważone budownictwo. Celem EcoCluP jest adaptacja, testowanie i wdrażanie specyficznych instrumentów mających na celu wsparcie branż ekoinnowacyjnych oraz usług dla szybko rozwijających się przedsiębiorstw tak, by zmniejszać bariery ograniczające ich działania i ułatwić im umiędzynarodowienie. W ramach partnerstwa organizowane są wymiany pracowników, szkolenia dla menadżerów klastrów, a także Dni Menadżerów Klastrów. Inicjatywy te sprzyjają porównaniu doświadczeń i uwag pomiędzy kadrami przedsiębiorstw. Zakłada się, że w perspektywie długoterminowej projekt przyczyni się do stworzenia silniejszych drużyn klastrowych wykorzystujących profesjonalne, innowacyjne narzędzia i usługi dla wsparcia działań przedsiębiorstw. Szczegółowe cele partnerstwa to:

  • Wzmocnienie partnerstwa między klastrami ekoinnowacyjnymi w całej Europie.
  • Promocja umiędzynarodowienia innowacyjnych małych i średnich firm.
  • Stworzenie paneuropejskich sieci badawczo-rozwojowych innowacyjnych MSP.
  • Promocja ekoinnowacyjnego biznesu europejskiego na wschodzących rynkach na świecie.
  • Szkolenie menadżerów klastra dla bardziej efektywnego zarządzania organizacjami koordynującymi klastry.

Dotychczasowe działania podejmowane w ramach EcoCluP-u w 2010 roku obejmowały takie kwestie jak: międzynarodowa wymiana pracowników, sesje szkoleniowe, seminaria, warsztaty i dni menadżerów.

Więcej informacji o działaniach partnerstwa można znaleźć pod adresem WWW:

http://www.europe-innova.eu/web/guest/cluster-cooperation/cluster-innovation-platform/ecoclup/about
 

Źródła:

http://www.envirocluster.co.uk/projects/ecoclup/

http://www.europe-innova.eu/web/guest/cluster-cooperation/cluster-innovation-platform/ecoclup/about

Informacja pozyskana w ramach działania: „Innowacje w Przedsiębiorstwach – Klub Innowacyjnych Przedsiębiorstw”, realizowanego w ramach projektu systemowego PARP: „Rozwój zasobów ludzkich poprzez promowanie wiedzy, transfer i upowszechnianie innowacji”, współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

1 A lead market initiative for Europe COM(2007)860, która przewiduje działania na rzecz wsparcia sześciu nowych rynków takich jak bio-produkty, e-zdrowie, tekstylia ochronne, recykling, odnawialne źródła energii i zrównoważone budownictwo. Trzy ostatnie z tych rynków bezpośrednio łączą się z ekoinnowacjami. Powstają też klastry branż ekoinnowacyjnych. W Polsce są to m. in. Dolina Ekologicznej Żywności na Lubelszczyźnie, czy Nadwiślański Energii Odnawialnej. Zawiązane zostało też paneuropejskie partnerstwo klastrów ekoinnowacyjnych EcoCluP.

Autor:Elżbieta Wojnicka 


powrót | do góry | strona główna | kalendarium | regulamin serwisu | pliki cookies | kontakt
Portal jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

© 2005-2018 Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości