Portal Finanse Firma Klastry Instytucje Promocja Polityka
Co to jest innowacja?
Co to jest innowacja?

To nic trudnego. To po prostu każda zmiana, która coś ulepsza, daje nową jakość lub pozwala stworzyć nowy produkt czy usługę. Zacznijmy jednak od klasyków tematu. Joseph A. Schumpeter w swojej definicji innowacji koncentruje uwagę na nowych kombinacjach czynników wytwórczych. W jego ujęciu innowacje to wprowadzenie nowych towarów oraz nowej metody produkcji, to otwarcie nowego rynku, zdobycie nowego źródła surowców, czy w końcu przeprowadzenie nowej organizacji procesów gospodarczych. Dla Petera F. Druckera (Innowacja i przedsiębiorczość. Praktyka i zasady. Państwowe Wydawnictwo ekonomiczne, Warszawa 1992) z kolei „innowacja jest szczególnym narzędziem przedsiębiorców, za pomocą którego ze zmiany czynią oni okazję do podjęcia nowej działalności gospodarczej lub świadczenia nowych usług”. W jego opinii, „innowacja nie musi być techniczna, nie musi być nawet czymś materialnym”. Jeszcze inną definicję innowacji znaleźć można w Programie Operacyjnym Innowacyjna Gospodarka, gdzie przez innowację rozumie się wprowadzenie do praktyki w przedsiębiorstwie nowego lub znacząco ulepszonego rozwiązania w odniesieniu do produktu (towaru lub usługi), procesu, marketingu lub organizacji.

– „Innowacyjność” stała się słowem kluczem. W obszarze nowoczesnej gospodarki mamy kilka takich określeń, np. „gospodarka oparta na wiedzy”,„społeczeństwo informacyjne” – uważa Krzysztof Gulda, dyrektor Departamentu Strategii Rozwoju Nauki w Ministerstwie Nauki i Szkolnictwa Wyższego (aktualnie Bumar). Dodaje, że według upowszechnionej definicji innowacja jest to każda zmiana w przedsiębiorstwie, która została dokonana w celu uzyskania nowego produktu, nowej usługi bądź nowej jakości. Może być to zmiana radykalna, dająca zupełnie nowy produkt, ale również cząstkowa, prowadząca do udoskonalenia produktu. O innowacji można mówić na poziomie przedsiębiorstwa, na poziomie kraju, na poziomie świata, stawiając coraz wyższe wymagania w odniesieniu do tego, na jakim poziomie dana zmiana jest nowością. Dlatego też definicja tego słowa jest bardzo szeroka. Zjawiska innowacyjne są dynamiczne. Wszystko zaczęło się od innowacji produktowych i procesowych, ale obecnie wyróżnia się także np. innowacje organizacyjne. Jakiekolwiek próby doprecyzowania, że pewne technologie są innowacyjne, a pewne nie, czyli przyklejanie etykietek, jest trochę sprzeczne z samą ideą innowacji. Innowacja to jest zmiana.

Precyzyjne klasyfikowanie innowacji jest więc dość kłopotliwe. Niemniej jednak od projektodawców projektów finansowanych z Funduszy Europejskich (czy to w ramach PO IG, czy RPO) wymaga się doprecyzowania poziomu, wieku i stopnia rozprzestrzenienia nowego rozwiazania. Często trzeba szukać pomocy u ekspertów, którzy na podstawie najlepszej wiedzy i dostępnych publikacji mogą ocenić i zaklasyfikować planowaną do wdrożenia innowację.

To, co jest wspólne dla wszystkich definicji innowacji, to opisanie jej jako aktywności przedsiębiorstw w obszarze wprowadzania nowości (nowych rozwiązań) w rożnych obszarach ich działalności.

Rodzaje innowacji

Powszechnie w praktyce gospodarczej wyróżnia się cztery typy innowacji:

Innowacje technologiczne/techniczne. Uważane za najważniejsze, gdyż przynoszą największą wartość dodaną oraz najwyższe dochody przedsiębiorcy, będące jednak także najbardziej kosztowne. Przyczyniają się one do rozwoju produktów i usług. Bazują na wynikach prac naukowych i działalności badawczej. Ten typ innowacji jest często źródłem innowacji organizacyjnych oraz procesowych.

Innowacje organizacyjne. Polegające na zmianie w sposobie funkcjonowania przedsiębiorstwa, zmianie organizacji pracy, czy organizacji zarządzania. Mają często charakter bezkosztowy i związane są z racjonalizacją organizacji lub dostosowaniem jej do zmieniających się przepisów prawa, czy wymogów ze strony klientów.

Innowacje procesowe. Bardzo często powiązane z wprowadzeniem innowacji technicznych. Dotyczą wprowadzenia zmian w procesie produkcji, czy też procesie świadczenia usług.

Innowacje marketingowe. Dotyczą sfery sprzedaży i dystrybucji gotowych produktów i usług. Są to na przykład nowe opakowania, nowe formy reklamy, czy nowe strategie cenowe.

Często wszystkie typy innowacji występują łącznie, zwłaszcza w przedsiębiorstwach produkcyjnych (wytwarzanie nowych produktów). W przedsiębiorstwach usługowych zastosowanie mają przede wszystkim innowacje organizacyjne oraz marketingowe.

Dla przykładu: Nowym produktem jest lejek kuchenny. Na wstępie przedsiębiorca musi zdefiniować, o jaki produkt mu chodzi, jakie cechy powinien on mieć, aby zaspokajać potrzeby klientów. Mając wiedzę o niedoskonałościach dotychczasowych produktów i potrzebach klientów, przedsiębiorca poszukuje technologii (surowca), która pozwoliłaby wyeliminować stwierdzone niedoskonałości i stworzyć produkt o lepszych parametrach – to innowacja technologiczna. Gdy już uda mu się pozyskać technologię, potrzebna mu będzie linia produkcyjna (maszyny i urządzenia) – innowacja techniczna. Biorąc pod uwagę, iż technologia nie była dotychczas stosowana, a maszyny i urządzania stworzone zostały specjalnie na jej potrzeby, przedsiębiorca musi opracować stosowne procedury dostaw surowca na linię produkcyjną, procedury obsługi tej linii oraz standardy pracy i bezpieczeństwa – innowacja procesowa, a także zatrudnić i przeszkolić pracowników do obsługi maszyn – innowacja organizacyjna. Gotowy produkty, o lepszych parametrach niż inne dostępne na rynku wymaga indywidualnej strategii sprzedaży i dystrybucji – innowacja marketingowa.

Zapraszamy do zapoznania się z pozycjami w prawym menu.

Literatura

Analizą innowacyjności zajmował się Peter F. Drucker, profesor Katedry Nauk Społecznych i Zarządzania Uniwersytetu w Claremont. Badał procesy w zakresie organizacji pracy i zarządzania w korporacjach oraz organizacjach non-profit. Tezy jego książki „Innowacja i przedsiębiorczość. Praktyka i zasady” (tytuł oryginału Innovation and Entrepreneurship: Practice and Principles) wydanej po raz pierwszy w 1985 r. do dziś mają spory wpływ na praktykę działania firm i teorię zarządzania.

Na temat tego, jak mierzyć zjawisko innowacyjności, Organizacja Współpracy Gospodarczej i Rozwoju (OECD) przy współpracy z Eurostatem publikuje „Podręcznik Frascati” (podaje metodologię pozyskiwania i analizowania danych dotyczących działalności badawczo-rozwojowej) oraz „Podręcznik Oslo” (zawiera zasób wskazówek dotyczących gromadzenia i użytkowania danych na temat działalności innowacyjnej w przemyśle). Podręczniki te są co kilka lat aktualizowane.

Więcej w subportalu Finansowanie innowacji

Na podstawie artykułu Tomasza Jarusa „Identyfikacja innowacji” (ukazał się w PI). Przy opracowaniu informacji wykorzystano też fragmenty artykułów Jerzego Gontarza i Joanny Gontarz, które ukazały się w biuletynach „Własność Intelektualna” oraz „Fundusze Europejskie w Polsce”.


[1] Negocjacje w transferze technologii. Podręcznik szkoleniowy. Organizacja Narodów Zjednoczonych ds. Rozwoju Przemysłowego, Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości, Warszawa, listopad 2004 rok.


powrót | do góry | strona główna | mapa serwisu | kalendarium | regulamin serwisu | kontakt
Portal jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

© 2005-2019 Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości