Portal Finanse Firma Klastry Instytucje Promocja Polityka
Audyt technologiczny
Audyt technologiczny

Audyt technologiczny to proces oceny aktualnego potencjału technologicznego przedsiębiorstwa (w tym ocena parku maszynowego), stosowanych procedur i regulaminów oraz proces identyfikacji słabych i silnych stron firmy w celu restrukturyzacji bądź wdrożenia nowocześniejszych zastosowań. Ta forma audytu nie jest formą obowiązkową i nie ma charakteru kontrolnego (jak na przykład audyt finansowy). Audyt technologiczny wykorzystywany jest do przedstawienia konkretnych propozycji dotyczących kierunków rozwoju przedsiębiorstwa pod kątem pozyskania i wykorzystania nowych technologii. Wskazuje obszary, w których przedsiębiorstwo potrzebuje wsparcia, oraz te, które mogą się stać podstawą dalszego rozwoju.

Cele przeprowadzenia audytu technologicznego

Przedsiębiorstwa (z reguły małe i średnie) szukające wsparcia w postaci zleconego audytu technologicznego najczęściej przeprowadzają go w następujących celach:

 • poprawy konkurencyjności i zdobycia silniejszej pozycji rynkowej
 • poprawy efektywności produkcji i jej optymalizacji
 • poprawy jakości produkcji i sprostaniu nowym często bardziej ekonomicznym metodom wytwarzania
 • zwiększenia zysków przedsiębiorstwa
 • dokonania oceny bieżącej sytuacji przed przystąpieniem do procesów inwestycyjnych
 • pozyskania nowych technologii wytwarzania bądź nowych kierunków rozwoju
 • uzyskania niezależnej oceny dla potrzeb potencjalnych partnerów inwestycyjnych.

Obszary audytu technologicznego

Audyt technologiczny prócz zagadnień produkcyjno-technologicznych swym zasięgiem obejmuje także badanie funkcjonowania innych obszarów firmy m.in.:

 • sposobów zarządzania przedsiębiorstwem (struktura organizacyjna, zarządzanie inwestycjami, oraz zarządzanie w zakresie implementacji nowych rozwiązań)
 • kapitału ludzkiego (zasoby ludzkie, systemy pracy, możliwości rozwoju i kształcenia kadr)
 • działalności operacyjnej (struktura procesów produkcyjnych, automatyzacja produkcji)
 • działalności badawczo-rozwojowej (poziom innowacyjności przedsiębiorstwa, zakres, forma, strategia badawczo-rozwojowa)
 • sposobów zarządzania jakością (przyjęte standardy, stosowane procesy kontroli)
 • marketingu i sprzedaży (udziały w rynku, analiza pozycji konkurencyjnej, wykorzystanie technik informacyjnych).

Analizy przeprowadzane w ramach audytu technologicznego

W celu określenia potrzeb inwestycyjnych i restrukturyzacyjnych przedsiębiorstwa związanych z koniecznością wprowadzenia innowacji stosuje się w audycie technologicznym następujące analizy:

 • pozycjonowanie produktów, rynków firmy – analiza obecnej fazy produktów i ich pozycji na rynku, jak również % udziały firmy w rynku
 • analiza obecnego stanu rzeczy i identyfikacja obszarów o dobrej i gorszej funkcjonalności dla przedsiębiorstwa
 • analiza zapotrzebowań na nowe innowacyjne rozwiązania oraz poszukiwanie potencjalnych źródeł tychże rozwiązań (przegląd ofert uczelni, patentów, oraz nowych rozwiązań na rynku)
 • wyznaczenie potencjalnych kanałów transferu technologii do przedsiębiorstwa – analiza możliwości transferu i wybór najodpowiedniejszej ścieżki implementacji
 • zanalizowanie potencjału w zakresie przyswojenia nowych rozwiązań technologicznych – ocena łatwości przystosowania linii produkcyjnej bądź obecnych procesów do zaadoptowania nowego rozwiązania technologicznego, nowego produktu, bądź nowych procesów. W przypadku trudności z elastycznością obecnych systemów – wskazanie sposobów na możliwie łagodne i sprawne wprowadzenie innowacji.

 Audyt technologiczny zatem to analiza zarówno otoczenia zewnętrznego firmy, jak i uwarunkowań wewnętrznych.

Proces

Audyt technologiczny jest najczęściej usługą zleconą zewnętrznym, niezależnym firmom konsultingowym. W podstawowym wymiarze przebiega on w następujących etapach:

 • obserwacje i zebranie danych
 • analiza z identyfikacją obszarów wymagających innowacji
 • synteza ze wskazaniem sposobów implementacji
 • raport – pisemne sprawozdanie z przeprowadzonego audytu z zaleceniami wypływającymi z przeprowadzonych analiz.

Jedną z często stosowanych analiz strategicznych jest analiza SWOT, wsparta często przez analizę cyklu życia produktu oraz analizę porównawczą, polegającą na pozycjonowaniu przedsiębiorstwa na tle innych odpowiadających podobnym profilem (benchmarking). Raport końcowy zawiera szeroki obraz obecnej sytuacji firmy –  informacje na temat: sytuacji rynkowej przedsiębiorstwa, aktualnych potrzeb inwestycyjnych, celów technologicznych oraz kierunków dalszego dynamicznego rozwoju. Raport również wskazuje propozycję rozwiązań. A zatem wskazuje potencjalnych partnerów, gdy potencjał przedsiębiorstwa nie pozwala na samodzielne doinwestowanie dla potrzeb implementacji innowacji; raport wskazuje również, jakie konkretnie rozwiązania innowacyjne powinny być zastosowane i gdzie jest ich źródło. Konsultanci zatem przez siatkę swych kontaktów i baz danych dokonują poszukiwań zalecanych rozwiązań i prezentują je we wspomnianym raporcie.

By doszło jednak do skutecznego audytu technologicznego przedsiębiorca (z reguły mały lub średni) musi zgłosić swe zapotrzebowanie na taką usługę do instytucji przeprowadzających audyt. Nawiązanie kontaktu jest pierwszym krokiem do przeprowadzenia audytu. Po konsultacji i potwierdzeniu, iż audyt technologiczny jest tym, czym przedsiębiorstwo w tym momencie faktycznie potrzebuje, następuje podpisanie umowy, również umowy o poufności danych. Jest to bardzo ważny element audytu technologicznego. By audyt mógł być sprawnie i w pełni przeprowadzony, konsultanci muszą mieć dostęp do wszelkich informacji przedsiębiorstwa. Zarząd firmy zatem musi udostępnić następujące dane: finansowe, dotyczące struktury produkcji i jej automatyzacji, dane na temat stosowanych procedur i regulaminów, informacje na temat stosowanych procesów technologicznych, zidentyfikowane dotąd problemy i wąskie gardła przedsiębiorstwa, informacje na temat działalności badawczo-rozwojowej, dane na temat parku maszynowego, informacje dotyczące realizowanych projektów (rozwojowych, inwestycyjnych), czy informacje dotyczące obecnej strategii rozwoju. Firma przeprowadzająca audyt zobowiązuje się do poufności i zachowania otrzymanych danych tylko do swej wiadomości i tylko na potrzeby przeprowadzanego projektu.  

Przykładowy schemat procesu audytu technologicznego

 

 

Źródło: w oryginale http://www.adi.pt/docs/innoregio_techn_audits.pdf

Przykłady instytucji przeprowadzających audyty technologiczne:

Krajowa Sieć Innowacji KSU http://ksu.parp.gov.pl/pl/ksi

Obecnie Krajowa Sieć Innowacji KSU skupia 18 ośrodków rozmieszczonych w całej Polsce. Zgodnie z nową strategią rozwoju Krajowego Systemu Usług, KSI ma świadczyć usługi w zidentyfikowanym obszarze luki rynkowej w zakresie innowacji. W chwili obecnej usługi te obejmują: 

 • przeprowadzenie audytu technologicznego
 • obsługę procesu transferu technologii, w tym:
 • przygotowanie oferty lub zapytania o technologię
 • przegląd profili dostawców lub odbiorców technologii
 • nawiązanie kontaktu z dostawcą lub odbiorcą technologii
 • pomoc doradczą we wdrażaniu technologii lub podczas negocjacji i zawierania umowy pomiędzy odbiorcą a dostawcą technologii
 • monitorowanie wdrażania technologii lub realizacji umowy oraz inne aspekty pomocy powdrożeniowej.

Justyna Cięgotura, Fundacja ProRegio


powrót | do góry | strona główna | mapa serwisu | kalendarium | regulamin serwisu | kontakt
Portal jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

© 2005-2019 Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości