Portal Finanse Firma Klastry Instytucje Promocja Polityka
Poszukiwanie technologii
Poszukiwanie technologii

Poszukiwanie technologii to jedno z kluczowych zadań w transferze, bez tego bowiem nie dojdzie do spotkania dostawcy technologii z jej odbiorcą, czyli nie dojdzie do transferu. Poszukiwanie technologii w kraju o budzącej się innowacyjności i raczkującej praktyce transferu technologii jest jednak bardzo trudne.

Oferta ośrodków akademickich

Świat akademicki wciąż jest na etapie budowy biur obsługi transferu technologii, zatem bazy danych oferowanych technologii również są na etapie przygotowań. Bardzo ważne jest, by technologie pochodzące z ośrodków naukowych doczekały się momentu wypłynięcia na światło dziennie i ukazania potencjalnym odbiorcom – przedsiębiorstwom zainteresowanym ich wdrożeniem. Konieczna zatem jest klarowna prezentacja nowych rozwiązań na stronach internetowych uniwersytetów bądź ich centrów transferu technologii, bądź import tych rozwiązań do krajowych centrów bądź portali informacji i baz danych. Takie zbiorcze przedstawienie dostępnych rozwiązań pozwoli na ominięcie błądzenia po wielu instytucjach i da możliwość przeszukiwania portfela technologicznego w jednym miejscu.

Również ważnym aspektem w świecie akademickim jest zrozumienie, iż technologie (chronione patentem) mogą być prezentowane światu tuż po zgłoszeniu do urzędu patentowego.  Z chwilą zgłoszenia ochrona już działa. W wielu przypadkach istnieje wciąż przekonanie, że komercjalizować można tylko „patent” (po jego udzieleniu). Opóźnienia czasowe w udzielaniu patentów mogą sprawić, iż w momencie jego udzielenia chroniona technologia może być już nieco przedawniona. Oferta tuż po założeniu ochrony zapewne będzie świeższa i pasująca do aktualnych potrzeb rynku.

Ośrodki akademickie zatem muszą nauczyć się marketingu swych oferowanych technologii. W strategii marketingu technologii rozróżnia się następujące metody:

Marketing aktywny

Polega na aktywnym promowaniu technologii oferowanych przez daną uczelnię. Marketing aktywny to tworzenie folderów, ulotek i newsletter’ów promujących najnowsze rozwiązania proponowane przez instytucję im macierzystą; poszukiwanie potencjalnych odbiorców i  kampanie telefoniczne, emailowe, bądź spotkania z zainteresowanymi firmami. Marketing aktywny to również obecność przedstawicieli uniwersytetu (bądź jego centrum transferu technologii) na wszelkiego rodzaju targach, konferencjach i wystawach tematycznych. Bardzo ważnym elementem marketingu aktywnego jest współpraca z twórcą technologii. Wsparcie naukowe w rozmowach biznesowych jest bardzo ważną częścią budzącą zainteresowanie partnerów gospodarczych. Należy jednak pamiętać o zachowaniu poufności szczegółowych danych technicznych, by przed podpisaniem umowy z partnerem przez przypadek nie dokonać nieplanowanego „transferu wiedzy”.

Marketing pasywny

Polega na prezentacji oferowanych technologii na stronach internetowych instytucji macierzystych i czekaniu na zgłoszenie zainteresowania przez podmiot gospodarczy. Ważnym jest, by prezentacja była czysta i klarowna, najlepiej wyposażona w swego rodzaju narzędzie przeszukiwania bądź po za pomocą słów kluczowych, bądź za pomocą obszarów zastosowania.

Lista oferowanych technologii musi być systematycznie uaktualniana, by poszukujący odbiorcy mieli jak najbardziej aktualny obraz oferty. 

Metoda typu „push”

Dotyczy jednej (bądź kilku zgrupowanych) technologii, na której skupia się większość wysiłków marketingowych. Technologie podlegające marketingowi typu „push” to zapewne te, które najbardziej odpowiadają aktualnym potrzebom rynku i jak najszybciej powinny znaleźć odbiorcę. Mogą to również być technologie, którym upływa pewien okres ochrony i decyzja jej kontynuacji uzależniona jest od zainteresowania rynku. W metodzie tej identyfikuje się technologię wymagającą szczególnej uwagi i odpowiednio szuka się rynków i potencjalnych odbiorców. Metodę tę prezentuje lewa strona poniższego schematu. Gdzie następuje „pchanie” technologii do potencjalnych odbiorców. Motywacją działań marketingowych zatem jest chęć skomercjalizowania technologii będącej ich przedmiotem.

Metoda typu „pull”

Metoda ta polega na badaniu aktualnych potrzeb rynku i dopasowaniu do nich technologii z portfela akademickiego. Najpierw bada się zapotrzebowanie, a potem dopasowuje się odpowiadające tym potrzebom rozwiązania. W marketingu typu „pull”, po analizie rynkowej i zidentyfikowaniu potrzeb i odpowiadających im technologii przygotowuje się grupy tematyczne, które posyła się do podmiotów gospodarczych działających w obszarach zapotrzebowania. Z tych grup tematycznych potencjalni odbiorcy technologii mogą wybrać te, które najbardziej odpowiadają ich profilowi. Metoda ta zaprezentowana jest w prawej części poniższego schematu, w której następuje analiza potrzeb rynkowych i odpowiedź na nie w postaci grup technologii je zaspokajających. Motywacją działań marketingowych w tym wypadku jest istniejąca potrzeba rynku, w wyniku której dokonuje się „ciągnięcia” odpowiednich rozwiązań.

Środkowa część schematu to odbiorcy zgłaszający potrzeby – a zatem społeczeństwo, przedsiębiorcy, inne instytucje naukowe, itd.

Źródło: opracowanie własne; Justyna Cięgotura 

Zapotrzebowanie przedsiębiorstw

Po stronie przedsiębiorców bardzo ważnym elementem w poszukiwaniu technologii jest zainteresowanie się ofertą ośrodków akademickich. W wielu przypadkach przedsiębiorstwa nie dysponują taką bazą naukowo-badawczą, jaką dysponują ośrodki akademickie. W związku z tym wytworzenie nowej technologii może być zatem trudniejsze dla przedsiębiorcy niż naukowca na co dzień parającego się doświadczeniami. Niezmiernie ważnym jest, by zacząć budować pomost i wspólny język między przemysłem a nauką. Dla skutecznego poszukiwania niezbędnej przedsiębiorstwu technologii przedsiębiorcy muszą wiedzieć dokąd udać się z ich zapotrzebowaniem i gdzie mogą znaleźć potrzebne im rozwiązanie. Ponownie najlepszym rozwiązaniem byłaby krajowa ogólna baza danych oferowanych rozwiązań, gdzie łatwo po wpisaniu słów kluczowych przedsiębiorca mógłby znaleźć cieszące go rozwiązanie.

W przypadku braku ogólnej bazy i pod warunkiem skutecznego marketingu ze strony uczelni przedsiębiorca może przeszukać poszczególne strony centrów technologii (na przykład swych regionalnych), uczelni bądź śledzić publikacje szkół wyższych i mieć szeroki pogląd na to, co nowego tworzy się i patentuje w ośrodkach naukowych.

Przedsiębiorca może też udać się do ośrodka naukowego i zlecić tzw. badania sponsorowane. W przypadku pomyślnej współpracy stworzona zostanie niezbędna technologia, a następnie przez proces implementacji i produkcji nastąpi jej wdrożenie w gospodarkę, a zatem odbędzie się transfer technologii.

Gdzie poszukiwać technologii?

Poszukiwania technologii, jak opisano, wyżej mogą odbywać się za pomocą poszczególnych stron internetowych centrów transferu bądź uczelni; również przez śledzenie publikacji bieżących, w których zawarte są opisy wynalazków bądź innowacji. Dobrym źródłem będzie śledzenie baz danych Urzędu Patentowego RP, na których znaleźć można wynalazki i wzory podlegające aktualnie ochronie oraz profil badawczy poszczególnych jednostek zgłaszających (na podstawie listy patentów bądź wzorów chronionych przez poszczególne instytucje można poznać ich profil badawczy i wówczas zgłosić zapotrzebowanie na technologię bądź badania sponsorowane).

Urząd Patentowy RP 

Al. Niepodległości 188/192

00-950 Warszawa

Centrala: (22) 5790 000; faks ogólny: (22) 5790 001 

Informacja ogólna: (22) 5790 220 lub 5790 153 lub pod adresem e-mail: informacja@uprp.pl

Departament Wydawnictw: (22) 5790 107, (22) 5790 224 lub pod adresem e-mail: wydawnictwa@uprp.pl

Biblioteka UP RP: (22) 5790 161
Zamawianie kopii dokumentacji patentowej - faks: (22) 5790 378 lub e-mail: zbiory@uprp.pl

www.uprp.gov.pl

WIPO – Światowa Organizacja Własności Intelektualnej

34, Chemin des Colombettes
1211 Genewa, Szwajcaria
tel. +41 22 338 91 11
http://www.wipo.int/pctdb/en/index.jsp

KSI KSU (Krajowa Sieć Innowacji; Krajowy System Usług)

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości
00-834 Warszawa
ul. Pańska 81/83
„KSU”
ksu@parp.gov.pl

http://ksu.parp.gov.pl/pl

W przypadku transferu technologii - spotkanie dwóch odrębnych światów – świata nauki i biznesu – i chęć współpracy wymaga niezmiernych umiejętności negocjacji. Światy te bowiem mówią innym językiem i mają kompletnie rozbieżne interesy. Przez negocjacje możliwe jest sprzężenie tych interesów i dokonanie transferu technologii podnoszącego poziom życia społeczeństwa. Poniżej przedstawiono najważniejsze punktu negocjacji z perspektywy uczelni i biznesu.

Instytucja naukowa będzie zabiegać o:

Przedsiębiorstwo wdrażające będzie zabiegać o:

Zatrzymanie praw dalszego użytkowania technologii dla celów naukowych 

Zawężenie praw zatrzymanych w instytucji naukowej

Licencję wyłączną z naciskiem na rozwój technologii, produktu i wdrożenie

Prawa do sublicencji

Minimalizację praw do kolejnych udoskonaleń

Rozszerzenie licencji na kolejne udoskonalenia

Rozwiązanie konfliktu interesów naukowców

Pozyskanie wiedzy naukowców

Wysokie opłaty licencyjne

Niskie opłaty licencyjne

Wypełnienie planu wdrożenia technologii

Ostrożne wytyczne co do kamieni milowych planu wdrożenia technologii

Zachowanie praw do współudziału w strategii patentowania

Pełną kontrolę nad procesem patentowania

Klauzule tyczące wdrożeń na preferencyjnych warunkach, np. w krajach trzeciego świata (dla spełnienia misji uczelni o szerzeniu nauki i podniesienia standardów życia)

Minimalizację klauzul nierynkowych wdrożeń

Źródło: “Top Ten Issues in Licensing Technology from Universities”, May 2007;  ipFrontline.com

 

Justyna Cięgotura, Fundacja ProRegio


powrót | do góry | strona główna | mapa serwisu | kalendarium | regulamin serwisu | kontakt
Portal jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

© 2005-2019 Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości