Portal Finanse Firma Klastry Instytucje Promocja Polityka
Artykuły analityczne
2011/08/22 12:55:16
Na dobry początek, czyli jak wspiera się MŚP w Unii Europejskiej, USA oraz Chinach

W jednym z moich ulubionych filmów jest scena, w której główny bohater Forrest Gump wraz ze swoim biznesowym partnerem wspiera mającą się wkrótce rozwinąć firmę Apple, którą określa mianem „jakiejś firmy przetwórstwa owocowego”. Często początki nowych przedsięwzięć są podobne – stabilny inwestor wspomaga rozwój młodego przedsięwzięcia, choć oczywiście wie, w jaką branżę inwestuje. Nierzadko, to instytucje państwowe lub ponadpaństwowe wprowadzają regulacje na rzecz ułatwień dla młodych przedsiębiorców. Warto przyjrzeć się bliżej rozwiązaniom przyjętym przez Unię Europejską, Stany Zjednoczone oraz Chiny by porównać trzy rozwiązania na rzecz rozwoju przedsiębiorczości.

Polityka Unii Europejskiej na rzecz początkujących przedsiębiorców

W czerwcu 2008 roku Komisja Europejska wystosowała do Rady Unii Europejskiej, Parlamentu Europejskiego oraz Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego i Komitetu Regionów komunikat zatytułowany Program „Small Business ” dla Europy, w którym opublikowano europejski program na rzecz rozwoju strefy małych i średnich przedsiębiorstw opracowany zgodnie z wytycznymi Strategii Lisbońskiej. Komisja zauważyła bowiem, iż jednym z kluczowych wyzwań, przed jakimi stoi Unia jest zarządzanie procesem transformacji w gospodarkę opartą na wiedzy. Sukces w tej dziedzinie będzie oznaczał konkurencyjną i dynamiczną gospodarkę, lepsze i liczniejsze miejsca pracy oraz wyższy poziom spójności społecznej [i]. Jak wynikało z przeprowadzonym w tym okresie badań porównawczych unijne MŚP odnotowywały niższą produktywność i wolniejszy wzrost niż ich odpowiedniki w Stanach Zjednoczonych. W Stanach Zjednoczonych przedsiębiorstwa pozostające na rynku średnio zwiększały zatrudnienie o 60 % w ciągu pierwszych siedmiu lat, natomiast w Europie odsetek ten wynosił ok. 10–20 % [ii].

Dlatego też w ramach „Small Business ” zadeklarowano wdrożenie 10 zasad na rzecz pobudzania i wspierania małych i średnich przedsiębiorstw. Zostały one sformułowane w taki sposób, aby konkretne działania adresowane były nie tylko do struktur unijnych wyznaczając im niezbędne do realizacji zadania, lecz także do instytucji krajowych. Kładą one nacisk na :

I Tworzenie warunków, w których przedsiębiorcy i przedsiębiorstwa rodzinne mogą dobrze prosperować, a przedsiębiorczość jest nagradzana.

Jak wynikało z badań Flash Eurobarometer z 2007 [iii] r. dotyczącego gotowości Europejczyków do podejmowania działań na rzecz tworzenia własnych przedsiębiorstw przedsiębiorczości wykazało, że jedynie 45 % respondentów wolałoby pracować na własny rachunek; dla porównania ten wskaźnik wśród badanych Amerykanów wynosił w tym samym czasie  w porównaniu z 61 % .  Wynik ten nie zmieniał się od wielu lat, toteż działania UE nakierowane są na promocję przedsiębiorczości oraz na ułatwienia w zakładaniu i prowadzeniu własnej działalności.

II Zagwarantowanie, by uczciwi przedsiębiorcy, których zostało postawione w stan upadłości, dostali szybko drugą szansę.

Bankructwa stanowiły około 15 % wszystkich likwidacji przedsiębiorstw. Problem ten dotyczy co roku średnio około 700 000 MŚP w UE, zatrudniających około 2,8 mln osób [iv]. Za tymi statystykami idzie powszechna niechęć potencjalnych partnerów do nawiązywania współpracy z podmiotami, których przedsiębiorstwa zbankrutowały. Tymczasem w społeczeństwie amerykańskim poziom zaufania wobec ponownie rozpoczynających prowadzenie działalności jest wyszy, co wiąże się z powszechną opinią, iż nie popełnia się tych samych błędów.

III Opracowywanie przepisów zgodnie z zasadą „najpierw myśl na małą skalę”.

W momencie opracowywania dokumentu zgodnie wskazywano, iż biurokracja (m.in. czas załatwiania spraw oraz opłaty inicjujące założenie MŚP) stanowiły główną przeszkodę w podjęciu decyzji o założeniu nowego przedsiębiorstwa. Komisja Europejska nałożyła więc na państwa członkowskie zobowiązanie do uproszczenia procedur rejestracyjnych.

IV Sprawienie, by organy administracji publicznej lepiej reagowały na potrzeby MŚP .

W tym punkcie Komisja Europejska zachęcała państw członkowskiego wprowadzania na szerszą skalę rozwiązań ułatwiających przedsiębiorcom kontakty z odpowiednimi władzami. Szczególny nacisk został położony na rozwój e-administracji.

V Dostosowanie instrumentów polityki publicznej do potrzeb MŚP: ułatwienie MŚP udziału w zamówieniach publicznych oraz lepsze wykorzystanie możliwości pomocy państwa dla MŚP.

Rynek zamówień publicznych stanowią 16 % PKB Unii; jednakże mniejsze firmy często nie są świadome istniejących możliwości lub są zniechęcone procedurami. W przypadku niektórych państw ich  organy mogą preferować przyznanie niektórych umów dużym przedsiębiorstwom z udokumentowanym doświadczeniem niż młodym innowacyjnym firmom. Komisja Europejska wezwała do wprowadzenia zarówno ułatwień na gruncie prawnym jak i administracyjnym, które ułatwią MŚP dostęp do tego sektora gospodarki.

VI Ułatwianie MŚP dostępu do finansowania i rozwijanie otoczenia prawnego i biznesowego sprzyjającego terminowym płatnościom w transakcjach handlowych.

Problem z pozyskaniem właściwej formy finansowania może sprawiać na tyle poważne trudności przedsiębiorcom i MŚP, że wymieniali go jako drugi – po obciążeniu administracyjnym – powód do niepokoju. Stan ten utrzymywał się pomimo publicznego wsparcia UE udzielanego chociażby w ramach programu ramowego na rzecz c konkurencyjności i innowacji, z którego ponad miliard euro przeznaczono na ułatwienie MŚP dostępu do finansowania, z czego istotna część pochodzi z grupy Europejskiego Banku Inwestycyjnego. Zaplanowano więc, iż w nowym okresie – do  roku 2013 około 27 mld EUR zostanie przekazanych na bezpośrednie wsparcie MŚP pod szyldem polityki spójności.

VII Pomaganie MŚP w szerszym korzystaniu z możliwości oferowanych przez jednolity rynek.

Jednolity rynek powinien gwarantować przedsiębiorstwom dostęp do szerokiego wspólnego rynku, liczącego ponad 500 mln konsumentów i działającego zgodnie z zestawem wspólnych reguł. Komisja Europejska zaplanowała działania mające na celu harmonizację przepisów oraz kampanię informacyjną dla przedsiębiorców inwestujących w rozwój na rynkach państw UE.

VIII Wspieranie podnoszenia kwalifikacji w MŚP i wszelkich form innowacji.

Szkolenie zawodowe przyszłych pracowników  oraz podnoszenie kwalifikacji osób prowadzących własną działalność jest kluczowym czynnikiem rozwoju MŚP i podnoszenia poziomu ich innowacyjności. Komisja Europejska w latach 2007-2013  postanowiła przekazać na rzecz polityki spójności kwotę 13,5 mld EUR na rzecz działań propagujących zdolności dostosowawcze pracowników, przedsiębiorców i przedsiębiorstw. Istotną część tych środków przeznaczono bezpośrednio dla MŚP. Co więcej, szacuje się, że wsparcie osób prowadzących działalność na własny rachunek się oraz nowo tworzonych przedsiębiorstw wyniesie do 2013 roku łącznie 2,8 mld EUR.

IX Umożliwienie MŚP przekształcania wyzwań związanych z ochroną środowiska na nowe możliwości.

Ochrona środowiska jest jednym z priorytetowych polityk Unii Europejskiej toteż Komisja Europejska postanowiła zachęcić przedsiębiorców do inwestowania i rozwoju inwestycji chroniących  środowisko naturalne poprzez zminimalizowanie zużycia energii lub surowców.

X Zachęcanie i wspieranie MŚP w czerpaniu korzyści z rozwoju rynków.

Tylko 8 % europejskich MŚP osiąga przychody z eksportu (przy 7 % eksporterów wśród mikroprzedsiębiorstw). Są to znacznie niższe wyniki niż 28 % odnotowane wśród dużych przedsiębiorstw. Ponadto MŚP sprowadzają z zagranicy przeciętnie zaledwie 12 % swoich surowców [v]. Ostatnim zadaniem z dziesięciu zawartych w dokumencie jest ułatwienie i promocja wymiany handlowej.

Przedstawiciel Unii Europejskiej ds. Małych i Średnich Przedsiębiorstw

W celu realizacji założeń „Small Business ” Komisja Europejska utworzyła stanowisko Przedstawiciela UE ds. Małych i Średnich Przedsiębiorstw. Obecnie stanowisko to piastuje Daniel Calleja Crespo powołany na to stanowisko przez Komisarza Antonio Tajaniego.

Głównym zadaniem Przedstawiciela jest ustanowienie ścisłych i bezpośrednich kontaktów pomiędzy Komisją Europejską a organizacjami skupiającymi MŚP [vi], reprezentowanie interesów MŚP przed Komisją Europejską oraz monitorowanie działań i prawodawstwa krajowego na rzecz MŚP.

Przedstawiciel UE zajmuje się również identyfikacją dobrych praktyk w dziedzinie przedsiębiorczości i polityki na rzecz MŚP, a następnie ich promowaniem  poprzez programy finansowania w różnych obszarach polityki unijnej ze szczególnym uwzględnienie polityki spójności i polityki edukacyjnej.

W każdym z państw członkowskich Unii funkcjonuje krajowy Przedstawiciel ds. Małych i Średnich Przedsiębiorstw; w Polsce stanowisko to zajmuje pani Grażyna Henclewska Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Gospodarki.

Strategia przyjęta przez Komisję Europejską przyniosła wymierne korzyści – i tak na przykład czas rejestracji przedsiębiorstwa skrócił się z 12 dni w 2007 roku do 8 dni, zaś koszt rejestracji zmniejszył się 485 euro do 417 euro w analogicznych okresach.

W przeważającej części państw członkowskich wprowadzono w czasie obowiązywania „Small Business ” ułatwienia dotyczące procedur rejestracyjnych oraz zmniejszenia kosztów rejestracji działalności. Niestety w ponad połowie państw członkowskich nie zdołano wprowadzić rozwiązań mających na celu skrócenie czasu rejestracji.

 

 

Państwa członkowskie

 

Wprowadzono

Nie wprowadzono

Jedno okienko

18

9

Skrócenie czasu rejestracji

10

17

Zmniejszenie kosztów

23

4

Zestawienie dotyczące krajowych rozwiązań oraz stanu zaawansowania prac nas „Small Business Ac” można odnaleźć w języku angielskim na stronie http://ec.europa.eu/enterprise/policies/sme/business-environment/files/startups2010_en.pdf

Polska a Small Business

W latach 2007-2009 Polska zainicjowała działania we wszystkich 10 obszarach wskazanych w Small Business . Przede wszystkim zainicjowano zmiany legislacyjne w ramach „Pakietu na rzecz przedsiębiorczości” obejm ujmującego  20 aktów  prawnych opracowanych z myślą o uproszczeniu prawa gospodarczego. Dzięki wykorzystaniu funduszy europejskich udało się również podnieść poziom wsparcia finansowego MŚP pt. „Kierunki rozwoju funduszy pożyczkowych i poręczeniowych dla małych i średnich przedsiębiorstw w latach 2009-2013”, przyjęty przez Radę Ministrów w lutym 2009, definiuje instrumenty umożliwiające MŚP szerszy dostęp do zewnętrznych źródeł finansowania, m.in. poręczenia wydawane przez Bank Gospodarstwa Krajowego oraz tworzenie sieci lokalnych i regionalnych funduszy poręczeniowych. Z kolei w celu ułatwienia usługodawcom prowadzenie działalności w obrębie jednolitego rynku (doradztwo w zakresie wymagań proceduralnych i formalnych) stworzono portal internetowy http://www.eu-go.pl/ zawierający najbardziej użyteczne informacje dla przedsiębiorców, konsumentów i przedstawicieli władz.

Szczegółowe informacje dotyczące stanu wdrożenia SBA w Polsce można odnaleźć http://ec.europa.eu/enterprise/policies/sme/facts-figures-analysis/performance-review/pdf/final-vo/sba_fact_sheet_pl_polish_100521.pdf.

Amerykańska Small Business Administration

W USA instytucją powołaną do działania na rzecz małych i średnich przedsiębiorców jest Small Business Administration – niezależna agencja federalna powołana do życia w dniu 30 lipca 1953 roku przez prezydenta D. Eisenhowera na mocy Small Busienss aktu prawnego o charakterze federalnym regulującym zasady prowadzenia małych i średnich przedsiębiorstw. Obecnie na czele agencji stoi Karen G. Mills zaprzysiężona na to stanowisko w  dniu 6 kwietnia  2009 roku przez prezydenta B. Obamę. Jest ona 23 osobą kierującą agencją.

Celami podstawowymi federalnej agencji na rzecz MŚP jest wzmocnienia gospodarki narodowej, poprzez umożliwienie tworzenia i działalności małych przedsiębiorstw oraz udzielanie im pomocy i wsparcia w szczególności w czasach odbudowy po klęskach żywiołowych. Działalność agencji jest często określana jako strategia  trzech C:"capital, contracts and counseling” (kapitału, umów i doradztwa).

Przedsiębiorstwa prywatne działające na wolnym rynku i swobodnie ze sobą konkurujące są podstawą funkcjonowania gospodarki amerykańskiej. Nie dziwi więc, że rząd federalny zdecydował się zainicjować działalność agencji wspierającej przedsiębiorczość na terenie całego kraju poprzez utworzenie urzędu centralnego oraz sieci wsparcia w regionie. Agencja udziela również wsparcia finansowego swoim partnerom m.in.: ok. 900 Centrom Rozwoju Małego Biznesu (często afiliowanych przy uniwersytetach) ok. 100 Centrom Biznesu Kobiet oraz innym podmiotom zainteresowanym współpracą. Rokrocznie z usług i programów agencji korzysta ok. 1 miliona zainteresowanych podmiotów.

Działalność agencji skupia się na:

 1. udzielaniu pomocy finansowej,
 2. pomocy w rozwoju przedsiębiorstw,
 3. doradztwie i szkoleniach na rzecz MŚP,
 4. pomocy w uzyskiwaniu kontraktów,
 5. pomocy w odbudowie po klęskach żywiołowych,
 6. reprezentowaniu MŚP w procesie legislacji.

Pomoc finansowa udzielana jest w formie pożyczek, gwarancji finansowych, a także  współfinansowania przedsiębiorstwa w formie . Pożyczki udzielane są różnym podmiotom znajdującym się w różnej sytuacji – począwszy od mikropożyczek poprzez pożyczki określane mianem 7(a) [nazwa pochodzi on n numeracji artykułu w Small Business . Jest ona udzielana na bardzo różne cele począwszy od inwestycji w nieruchomości do zakupu niezbędnego sprzętu.

Program  CDC/504 jest adresowany do podmiotów zainteresowanych rozwojem angażującym wspólnotę, a jakiej powstało i funkcjonuje . W tym projekcie podmiotem wiodącym jest prywatna spółka non-profit Development Certified, której celem jest udzielenie zabezpieczenia pożyczkobiorcy w wysokości od 40% do 50% kosztów własnych projektu. W tym projekcie wymagany jest wkład własny pożyczkobiorcy w wysokości do 10% kosztów projektu.

Agencja udziela również gwarancji finansowych dla podmiotów zainteresowanych uzyskaniem pożyczki bankowej. Warto w tym miejscu podkreślić, iż specyfika funkcjonowania gospodarki amerykańskiej oraz systemu zarządzania krajem przekłada się na sposób informowania o pochodzeniu funduszy jakimi dysponuje agencja oraz zasadach, zgodnie z którymi uzyskuje się o dofinansowanie i się je następnie rozlicza. Pierwsza informacją, jaką otrzymuje zainteresowany dotyczy tego, iż uzyskana pochodzi w całości ze środków zebranych od podatników amerykańskich – w przeciwieństwie do informacji europejskich lub na terenie Polski, gdzie informuje się o tym, iż pochodzą one „z budżetu”. Taki sposób informowania niesie ze sobą klarowne przesłanie – to nie anonimowy „budżet” wspiera przedsięwzięcie, ale robią to wszyscy podatnicy amerykańscy. Kładzie się więc nacisk na wspólne przyczynianie się do rozwoju MŚP oraz podniesienia poziomu odpowiedzialności za zaciągnięte zobowiązanie. Kolejną informacją przeznaczoną dla zainteresowanych jest opis procedur oraz formularzy służących do złożenia aplikacji. Wyjaśnienia również odwołują się do idei przejrzystości oraz wspólnotowości – wspólnych korzyści oraz ewentualnych zagrożeń dla wspólnie gromadzonych środków. Takiego elementu brakuje w kampaniach informacyjnych na kontynencie europejskim, gdzie „anonimowość” środków nie sprzyja budowaniu poczucia współodpowiedzialności za kierunek rozwoju MŚP.

W systemie amerykańskim zachęca się również młodych przedsiębiorców przede wszystkim do korzystania z funduszy prywatnych pochodzących od podmiotów , które już osiągnęły stabilizację na rynku i są zainteresowane inwestycjami w startujące przedsiębiorstwa. Działo się tak na przykład w przypadku znanej firmy Google Inc., która uzyskała wsparcie od Andy’ego Bechtolsheim, współzałożyciela firmy Sun. Nota bene to dzięki Bechtolsheimowi Google Inc zawdzięcza swoją nazwę  - taka nazwa firmy pojawiła się na wystawionym przez niego czeku na 100.000 USD przekazanym założycielom Googla w momencie, gdy funkcjonował on jeszcze jako … projekt; Larry Page i Sergey Brin zdecydowali się więc na rejestrację firmy pod taką nazwą [vii].

Agencja prowadzi również wyspecjalizowane programy doradczo – finansowe dla określonych grup społecznych defaworyzowanych lub niedoreprezentowanych na rynku[viii]. Specjalne programy doradcze zawierające również komponent wsparcia finansowego są adresowane do:

 • rdzennych mieszkańców Ameryki;
 • mniejszości narodowych i etnicznych;
 • kobiet;
 • osób powyżej 50 roku życia;
 • osób niepełnosprawnych;
 • osób żyjących w regionach rolniczych;
 • weteranów wojennych.

Również w zależności potrzeb określonej grupy odbiorców układane są projekty edukacyjne adresowane do wybranych grup społecznych uwzględniających ich potencjał społeczny i rozwojowy. W projektach edukacyjnych uwzględnia się m.in. różne poziomy edukacyjne określonych grup etnicznych oraz możliwości podejmowania określonych działalności. 

Dostrzegając wzajemne korzyści płynące ze współpracy MŚP oraz sfery administracji rządowej Agencja promuje najbardziej efektywne modele współpracy nakierowane na:

 • wymianę i rozwój innowacyjnych technologii pomiędzy sferą rządową a MŚP;
 • wspieranie MŚP wdrażających innowacyjne rozwiązania w swojej działalności;
 • wspieranie MŚP zaangażowanych w prace z zakresu High-tech;
 • wspieranie nowo powstających MŚP w tzw. HUBZones czyli regionach historycznie nie w pełni rozwiniętych.

Dla początkujących przedsiębiorców opracowano materiały dotyczące procedur rządzących zamówieniami publicznymi, dzięki którym może dokonać samodzielnie oceny własnego przedsiębiorstwa pod kątem obowiązujących standardów i rozwiązań.

Ciekawym rozwiązaniem nie istniejącym w europejskim modelu wspierania MŚP jest odrębny program wsparcia i odbudowy MŚP w regionach dotkniętych katastrofami naturalnymi- powodziami, tornadami, trzęsieniami ziemi [ix]. Podmiotom poszkodowanym oferuje się długoterminowe, niskooprocentowane pożyczki na odbudowę zniszczonego potencjału jak również oferuje się szkolenia dotyczące minimalizacji szkód w przyszłości poprzez wprowadzanie określonych zabezpieczeń i procedur.

Dzięki działalności lobbingowej oraz edukacyjnej agencja promuje również wprowadzanie optymalnych rozwiązań prawnych na rzecz MŚP. Dzięki monitoringowi procesu legislacyjnego jest również w stanie wpływać na ostateczny kształt wprowadzanej legislacji.

Dzięki scentralizowanej administracji i skoordynowanym działaniom na rzecz MŚP w USA pomimo kryzysu w 2009 roku utrzymano stabilne wskaźniki dotyczące przedsiębiorczości [x]. Przy dość oczywistym  spowolnieniu rozwoju gospodarczego zysk podmiotów inwestujących w start-up’y w USA wyniósł 12 miliardów USD.

Rozpoczynanie biznesu w Chinach

Chiny stanowią jedne z bardziej dynamicznie rozwijających się rynków; młodzi, zasobni konsumenci otwarci na nowe technologie są gotowi do przyjęcia produktów i usług, które będą mogli wykorzystać w codziennym życiu. Jak wynika z porównania dokonanego przez Chirsa Evdemona i Tinę Vu [xi] przeciętny amerykański użytkownik Internetu i zaawansowanych technologii ma ok. 40 lat. Z kolei w Chinach – wiek przeciętnego użytkownika nie przekracza 28 lat. Taki profil potencjalnego odbiorcy (młody, zamożny, wykształcony, zainteresowany ciekawymi sposobami spędzania wolnego czasu) determinuje również segment powstających  MŚP na terenie Chin. Szacuje się, iż ok. 10 mln młodych przedsiębiorców może poszukiwać dofinansowania swoich przedsięwzięć rocznie. Poszukiwani są potencjalni wspólnicy / udziałowcy zainteresowani tworzeniem nowych aplikacji na urządzenia mobilne, gier komputerowych oraz portali internetowych. Przedsiębiorcy poszukujący dofinansowania bardzo często zainteresowani są możliwością aliansu z inwestorami spoza ryku chińskiego, co w razie sukcesu może być gwarancją rozwoju na rynkach światowych.

W chińskim systemie prawnym dopuszcza się zakładanie podmiotów  o mieszanym kapitale, których celem jest prowadzenie działalności gospodarczej z nastawieniem na osiągnięcie zysku. Tabela zawiera zestawienie możliwych form funkcjonowania na rynku chińskim, z  krótkim omówieniem charakterystyki każdej z form.

 

 

Spółka

Spółdzielnia

Spółka z wyłącznym kapitałem zagranicznym

Biuro przedstawicielskie

 

Cel

Oddział lokalny podmiotu zagranicznego

Oddział lokalny podmiotu zagranicznego

Oddział lokalny podmiotu zagranicznego

Podmiot powołany do życia w celu reprezentacji podmiotu zagranicznego, jego promocji badań rynkowych etc.

Partnerzy lokalni

Konieczni

Konieczni

Nie ma takiego wymogu

Nie ma takiego wymogu

Udziałowcy zagraniczni

>25%

>25%

Nie ma takiego wymogu

Nie ma takiego wymogu

Podział zysków

Zyski dzielone zgodnie z udziałami

Zyski dzielone zgodnie z zawartą umową

Nie ma takiego wymogu

Nie ma takiego wymogu

Zalety

-dostęp do lokalnych zasobów wiedzy;

- wsparcie rządu Chin

- niższe stawki podatkowe

-dostęp do lokalnych zasobów wiedzy;

- wsparcie rządu Chin

- bardziej elastyczne zasady dokonywania inwestycji i podziału zysków

-pełna kontrola nad przedsięwzięciem

- brak konieczności podziału zysków

-pewne ograniczenia  prowadzeniu działalności i

Wady

- możliwe konflikty między udziałowcami i rozmycie kontroli

- podwyższone ryzyko utraty tajemnicy przemysłowej

-kapitał nie może być wycofany w czasie trwania spółki

­-możliwe konflikty i rozmycie kontroli

- podwyższone ryzyko utraty tajemnicy przemysłowej

 

- podlegają ścisłej kontroli

- wyższa stopa opodatkowania

 

Należy także pamiętać o tym ,iż inwestorzy zagraniczni zgodnie z obowiązującym prawem podlegają ograniczeniom co do przedmiotu prowadzenia działalności gospodarczej. I tak zabrania się inwestorom zagranicznym prowadzenia działalności [xii]:

 1. która jest szkodliwa dla bezpieczeństwa narodowego i społecznego interesu publicznego;
 2. powodującej zanieczyszczenie środowiska, czy też wielkie szkody w zasobach naturalnych i lub szkodliwe dla zdrowialudzkiego;
 3. zajmującej dużo gruntów rolnych, sprzecznych z zasadami ochrony i rozwoju zasobówziemi;
 4. godzącej w bezpieczeństwo infrastruktury wojskoweji jej skuteczność;
 5. wykorzystującej unikalne technikilub technologie opatentowane na terenie Chin na rzecz Republiki Chińskiej;
 6. inne, określone w ustawachi szczegółowych przepisach administracyjnych.

Ponadto elementem, który pełni kluczową rolę w rozpoczynaniu działalności w Chinach odgrywa kapitał społeczny określany mianem „guanxi” czyli relacji pomiędzy partnerami biznesowymi. „Guanxi” oznacza relacje, sieć wzajemnych relacji i wpływów, która jest rozwijana w ciągu całego życia. Oznacza również reputację - biznesie reputację wszystkich partnerów zaangażowanych w przedsięwzięcie. Dlatego też dla początkującego biznesmena ważnym jest, aby został zaprezentowany przez właściwą osobę z kreśloną wysoką pozycją społeczną. Należy też pamiętać, iż „guanxi” to nie jednorazowa prezentacja, lecz ciągły proces i czasem jedno zachowanie stanowiące naruszenie zasad może rzutować niepowodzenie na chińskim rynku.

Intensywnie rozwija się również sektor Aniołów Biznesu w Chinach

Najstarszą organizacją tego typu w Chinach jest założona w 2007 roku w Pekinie Sieć Aniołów w Chinach (WWW.cban.org.cn) , której ostatnią udaną inwestycją jest wsparcie firm zajmujących się łączeniem idei „social software” i chmur obliczeniowych.

Kolejnym Aniołem Biznesu jest Amerykańsko Azjatyckie Stowarzyszenie Multitechnologii, które jest przykładem kapitału amerykańskiego oraz chińskiego. AAMA jest przykładem współpracy na rzecz inwestycji w sektorze high tech (partner amerykański jest liderem w swojej dziedzinie rodem z Silicon Valley) http://www.aamash.com.

Większość organizacji Aniołów Biznesu działa na terenie Szanghaju i Pekinu. O ich działalności i inwestycjach można dowiedzieć się ze świetnie opracowanych również w j. angielskim stron internetowych (jako ciekawostkę mogę dodać, iż np. oficjalne strony instytucji państwowych mają swoją wersję w j. rosyjskim, co może świadczyć o skali inwestycji i wymiany handlowej). Poniżej odnajdziecie Państwo krótki spis stron internetowych Aniołów Biznesu:

Chinese Founders Fund http://www.cffpartners.com/

Capitech http://www.capitech.com.cn/web/ywabout.asp

Eastern Bell VC http://www.easternbellvc.com/english/

Shanghai Investment Corporation http://www.zjventure.com/zhangjiang/eindex.asp

Cntek http://www.bjcvc.com.cn/english/z_eng_index.htm

 

Przydatne linki poświęcone biznesowi w Chinach

http://www.chinaembassy.org.pl/pol/jm/cg/

http://www.chinaembassy.org.pl/pol/jm/ib/

http://pl2.mofcom.gov.cn/

http://english.mofcom.gov.cn/subject/topichomepage/index.shtml

http://www.investmentnetwork.cn/home


[i] Cytowane za informacją opublikowaną pod adresem (stan na sierpień 2011 roku)

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=COM:2008:0394:FIN:pl:PDF

[iv]„W jaki sposób przezwyciężyć piętno porażki poniesionej w działalności gospodarczej – działania na rzecz polityki drugiej szansy - Realizacja partnerstwa lizbońskiego na rzecz wzrostu gospodarczego i zatrudnienia”, COM(2007) 584 wersja ostateczna z 5.10.2007

[vi] Cytowane za informacją opublikowaną pod adresem (stan na sierpień 2011 roku)

http://ec.europa.eu/enterprise/policies/sme/small-business-/files/the_role_of_the_sme_envoy_rev_en.pdf

[xi] Cytowane za materiałem pokonferencyjnym opublikowanym

http://www.slideshare.net/evdemon/startup-in-china

Autor:Martyna Majewska 


powrót | do góry | strona główna | kalendarium | regulamin serwisu | pliki cookies | kontakt
Portal jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

© 2005-2019 Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości