Portal Finanse Firma Klastry Instytucje Promocja Polityka
Newsy
2011/03/07 10:10:22
Kierunki rozwoju Podkarpackiego Klastra Energii Odnawialnej

Na Uniwersytecie Rzeszowskim 27 stycznia br. odbyło się spotkanie członków Podkarpackiego Klastra Energii Odnawialnej. Podczas spotkania podsumowano dotychczasową działalność i wyznaczono kierunki rozwoju klastra.

Kształtowanie Podkarpackiego Klastra Energii Odnawialnej jest częścią zadania doradczego, jakim jest„Wspieranie rozwoju struktur klastrowych w województwie podkarpackim” w ramach etapu 2. zadania nr 9 projektu systemowego „Wzmocnienie instytucjonalnego systemu wdrażania Regionalnej Strategii Innowacji w latach 2007 - 2013 w województwie podkarpackim”.

Podkarpacki Energii Odnawialnej

Głównym celem Podkarpackiego Klastra Energii Odnawialnej jest stworzenie płaszczyzny stałej współpracy przedstawicieli branży energetyki odnawialnej.

Członkami klastra są producenci energii, dostawcy rozwiązań dla branży energetycznej, a także integratorzy rozwiązań z obszaru energii odnawialnych. Przedstawicielem instytucji otoczenia biznesu jest Podkarpacka Agencja Energetyczna.

Dzięki współpracy przedsiębiorstw, wyższych uczelni i władz samorządowych w ramach klastra ma wzrosnąć poziom innowacyjności rozwiązań stosowanych w branży energetycznej. Wzrost tej innowacyjności pozytywnie wpłynie na gospodarczy rozwój Podkarpacia. Działalność klastra przyczyni się także do rozwoju zasobów ludzkich regionu. „Podkarpacki Energii Odnawialnej dzięki zaangażowaniu uczelni chce kształcić specjalistów w obszarze najnowszych technologii oraz wpływać na kierunki prowadzonych prac badawczo-rozwojowych. Obecnie prowadzone są studia podyplomowe „Odnawialne źródła energii”. W przyszłości chcemy kształcić poprzez organizowanie różnego rodzaju form przekazu informacji promujących i stymulujących wdrażanie innowacyjnych rozwiązań z obszaru OZE” – mówi dr Grzegorz Wisz, koordynator procesu tworzenia klastra.

Projekt utworzenia Podkarpackiego Klastra Energii Odnawialnej realizowany jest przez Uniwersytet Rzeszowski, Wyższą Szkołę Informatyki i Zarządzania oraz Samorząd Województwa Podkarpackiego. Instytucją koordynującą działania został Uniwersytet Rzeszowski. Siedziba klastra będzie się mieściła przy powstającym Uniwersyteckim Centrum Innowacji i Transferu Wiedzy Techniczno-Przyrodniczej Uniwersytetu Rzeszowskiego.

„Do tej pory udało się nam określić potrzeby przedsiębiorców poprzez ankiety, w których pytaliśmy, jakich elementów czy instytucji wsparcia oczekiwaliby w ramach klastra. Pytania w ankiecie dotyczyły profilu obecnej działalności, planowanych kierunków rozwoju, stopnia zawansowania innowacyjności prowadzonej działalności. Przedsiębiorcy wyrażali opinię, czy ich zdaniem tworzenie platformy współpracy w postaci Podkarpackiego Klastra Energii Odnawialnej ma sens. Takie działanie umożliwiło rozpoznanie potencjału, jakim dysponuje Podkarpacie w branży energii odnawialnej” – mówi koordynator klastra, dr Grzegorz Wisz.

Wyniki ankiet wykazały, że głównymi oczekiwaniami przedstawicieli przedsiębiorstw działających w branży energetyki odnawialnej są: poprawa przepływu informacji pomiędzy poszczególnymi przedsiębiorstwami oraz możliwość skorzystania z zaplecza badawczego. Przedsiębiorcy zainteresowani są nowymi technologiami i możliwościami ich wdrażania. Zainteresowanie przedsiębiorców skupia się także na źródłach finansowania i potrzebie niezbędnych analiz i badań, w tym badań z obszaru wysokich technologii, które mogłyby pomóc przy realizacji inwestycji.

Współpraca klastra z samorządem ma przede wszystkim rozwiązać problem, jakim jest wskazywany w ankietach brak planów zagospodarowania, które uwzględniałyby tereny pod inwestycje z zakresu energetyki wiatrowej. Przedsiębiorcy wskazywali także na niejasne procedury i często niekorzystne interpretacje przepisów związanych z oddziaływaniem inwestycji na środowisko. Podniesienie stopnia zaawansowania technologicznego regionu da firmom możliwość przezwyciężenia bieżących problemów związanych z przesyłem energii za pomocą istniejących, lecz wymagających modernizacji sieci.

Kierunki rozwoju

Podczas spotkania członkowie klastra zaplanowali najbliższe działania. Należą do nich m.in. biura klastra i kroki zmierzające do formalizacji prac. Jak mówi dr G. Wisz - „Planujemy w szczególności położyć nacisk na pozyskanie środków finansowych, aby dzięki nim zwiększyć efektywność podejmowanych działań i przyspieszyć proces ich wdrażania. Za podstawowe kierunki rozwoju przyjęto opracowanie zintegrowanych zasad współpracy i komunikacji wewnątrz klastra, co pozwoli stymulować jego rozwój. Chcemy organizować spotkania tematyczne, seminaria i konferencje, które będą źródłem informacji o możliwościach i potencjale podmiotów klastra, a także katalizatorem nowych inicjatyw klastrowych. Będziemy dążyć do wytworzenia ścisłych powiązań pomiędzy laboratoriami badawczymi a podmiotami gospodarczymi, które mamy nadzieję zaowocują opracowaniem nowych technologii i ich wdrożeniem w postaci innowacyjnych rozwiązań. Dzięki zagranicznym kontaktom mamy nadzieję na nawiązanie szerszej współpracy, zarówno na gruncie naukowym, jak i gospodarczym. Myślimy także o szeroko rozumianej promocji mającej na celu stworzenie właściwego klimatu społecznego przejawiającego się w pozytywnym nastawieniu mieszkańców regionu do rozwoju energetyki odnawialnej na obszarze Polski Wschodniej. Niestety, wszystko zależy od środków, które pozwoliłyby na realizację naszych zamierzeń. Dlatego między innymi liczymy na ścisłą współpracę z władzami samorządowymi w zakresie polityki rozwoju uwzględniającej instytucjonalne wsparcie naszej inicjatywy”.

Podmioty zaangażowane w tworzenie klastra chcą wspólnie promować innowacyjne rozwiązania z zakresu odnawialnych źródeł energii poprzez organizację seminariów i spotkań branżowych. „Dzięki takim działaniom wpłyniemy na poziom wiedzy społeczeństwa na temat energii odnawialnej. Promowanie technologii czy produktów będzie równoczesną promocją konkretnych firm, która przełoży się na możliwość wypracowania większych zysków” – mówi dr G. Wisz.

Informacja pozyskana w ramach działania: „Polskie klastry i polityka klastrowa”, realizowanego w ramach projektu systemowego PARP: „Rozwój zasobów ludzkich poprzez promowanie wiedzy, transfer i upowszechnianie innowacji”, współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

Autor:Sandra  Wajchman 


powrót | do góry | strona główna | kalendarium | regulamin serwisu | pliki cookies | kontakt
Portal jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

© 2005-2019 Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości