Portal Finanse Firma Klastry Instytucje Promocja Polityka
Artykuły analityczne
2011/12/09 13:09:22
Wielkopolska: bogata wsparcia innowacji

Małe i średnie przedsiębiorstwa w województwie wielkopolskim mają do swojej dyspozycji całą paletę instytucji i usług w zakresie innowacji. Działa tu najstarszy w Polsce park naukowo-technologiczny, pierwszy park prywatny oraz liczne klastry. Czy firmy z Wielkopolski w pełni korzystają z dostępnej oferty?

Wielkopolska, po Dolnym Śląsku i Małopolsce, jest jednym z najbardziej prężnych pod względem gospodarczym regionów w Polsce. Źródło sukcesu leży przede wszystkim w wieloletniej tradycji przedsiębiorczości Wielkopolan. Ale z drugiej strony ma miejsce pewien paradoks, który ukazuje inną biznesową twarz. Otóż, na obszarze województwa wielkopolskiego funkcjonuje duża liczba instytucji działających na rzecz innowacyjności oraz wspierających działania proinnowacyjne. W praktyce winno to cieszyć, ale mnogość ich nie zawsze przekłada się na wymierne, pozytywne efekty w tym obszarze. W 2010 roku eksperci dokonali oceny założeń Regionalnej Strategii Innowacji (RSI) w powiązaniu z praktyką i dostrzegli, że działania innowacyjne nie zawsze dają gwarancję sukcesów na linii przedsiębiorstwa - naukowcy z uwagi na mało skuteczny proces transferu technologii z nauki do biznesu.

Najbardziej ekspertom w oczy rzucił się brak koordynacji działań instytucji otoczenia innowacyjnego biznesu. Innym problem jest niewykorzystywanie drzemiących w nich możliwości. Zdaniem ekspertów główną bolączką i słabością instytucji z otoczenia innowacyjnego biznesu w województwie wielkopolskim jest ich , która tak naprawdę jest nie tylko niedostateczna, ale przede wszystkim całkowicie niedopasowana do potrzeb małych i średnich przedsiębiorstw (MŚP), jak i – szerzej - gospodarki opartej na wiedzy. Z kolei brak koordynacji przejawia się śladową współpracą na linii nauka (naukowcy), gdzie także widoczna jest słaba sieć powiązań instytucji otoczenia innowacyjnego biznesu ze sobą, co znacznie wpływa na ich bardzo niską efektywność.

Jak podkreśla Katarzyna Gaweł-Brudkiewicz, która do stycznia tego roku była kierownikiem ds. promocji i rozwoju w Nickel Poznań, instytucje z otoczenia innowacyjnego biznesu w regionie nie wypracowały spójnych narzędzi wspierających przedsiębiorczość, a do tego nie współpracują ze sobą i zazwyczaj są oderwane od rzeczywistości gospodarczej oraz potrzeb firm.  Nie kontaktują się na przykład w wystarczającym stopniu z instytucjami rynku pracy, uczelniami wyższymi czy też lokalną społecznością. W rezultacie tego - w ocenie Gaweł-Brudkiewicz - każda z nich działa dla siebie i na własny rachunek, a cały swój wysiłek koncentrują jedynie na pozyskaniu dofinansowania z Unii Europejskiej nawet wtedy, gdy nie łączy się to bezpośrednio z ich przedmiotem działalności. Takim przykładem nieprzemyślanej polityki jest między innymi to, iż każda szkoła wyższa w województwie wielkopolskim dąży do posiadania własnego inkubatora i centrum transferu technologii, a samorządy otwierają kolejne parki technologiczne, mimo iż te działające posiadają wystarczający potencjał, który w pełni może zaspokoić potrzeby rynku i przedsiębiorstw.

Eksperci są przekonani, że ten stan nieładu można szybko zamienić na pozytywne działania. Przede wszystkim instytucje innowacyjne winny dążyć do specjalizacji branżowej, co nie tylko pozwoli w pełni wykorzystać potencjał bazy naukowo-badawczej oraz samych firm, ale jednocześnie ukierunkowana działalność pozwoli na kooperację w ramach synergicznych powiązań z innymi instytucjami przy rozmaitych projektach. W ten sposób uniknie się dublowania i niezdrowej konkurencji, a cały system będzie pracował na rzecz gospodarki opartej na wiedzy.  Trzeba podkreślić, iż poruszone problemy są typowe nie tylko dla Wielkopolski. Są one wspólne dla wielu ośrodków innowacyjności w Polsce. Jednocześnie Wielkopolska na tle innych regionów w Polsce wyróżnia się potencjałem. Gdy w pełni zostanie wykorzystany cały potencjał ludzki (naukowy), instytucjonalny oraz narzędziowy, to innowacyjność i działania na rzecz gospodarki opartej na wiedzy uczynią województwo wielkopolskie nie tylko liderem w Polsce, ale również pozwolą zająć regionowi istotne miejsce na mapie innowacyjności w UE.

Wsparcie dla innowacji

Mimo takiego stanu rzeczy warto wskazać i opisać pokrótce te instytucje, które w obszarze działań proinnowacyjnych oraz je wspierających w województwie wielkopolskim są najbardziej dynamiczne i posiadają największy pozytywny potencjał sprawczy dla małych i średnich przedsiębiorstw.

Niewątpliwie takim ośrodkiem jest najstarszy w Polsce park naukowo-technologiczny - Poznański Park Naukowo-Technologiczny Fundacji Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza(PPNT). O tym parku, od strony organizacyjnej jak i ofertowej, nie da się inaczej napisać jak kompleksowy. W ramach PPNT funkcjonują centra badawcze, świadczące swoje usługi dla małych i średnich przedsiębiorstw w takich obszarach nauki jak chemia, fizyka, archeologia, geografia, ochrona środowiska (zwłaszcza gospodarka odpadami), czy też ekonomia, nauki społeczne i humanistyczne. Pisząc o kompleksowej ofercie PPNT trzeba też wspomnieć, że na terenie parku zlokalizowany jest , który wspiera funkcjonowanie nowych i młodych innowacyjnych firm o wysokim potencjale rozwoju, laboratoria, dział transferu technologii oraz przedszkole dla dzieci pracowników parku jak i pracowników firm w nim działających. Ten ostatni element jest tak samo ważny jak inne jednostki parku, bowiem już dawno przeprowadzone badania wydajności i jakości pracy wykazały, że pracownik, który ma zaspokojoną potrzebę opieki nad dzieckiem jest efektywniejszy i skuteczniejszy (por. wydana przez PARP Strategiczne obszary rozwoju parków technologicznych”, s. 60).

Poznański Park Naukowo-Technologiczny wyróżnia się od innych dziedzinami, w zakresie których świadczy swoje usługi. Przechodząc od ogółu do szczegółu to w centrach i laboratoriach parkowych prowadzone są między innymi prace badawcze w dziedzinie chemii, archeologii, datowania metodą 14C, nowoczesnej analityki i diagnostyki medycznej serca, słuchu czy wzroku. I w tych właśnie obszarach małe i średnie przedsiębiorstwa (MŚP) mogą uzyskać pomoc zarówno w obszarze oceny zdolności rynkowej planowanego przedsięwzięcia lub dalszego jego rozwoju albo też czysto instytucjonalną i narzędziową pomoc w inkubatorze lub centrum transferu technologii.

Drugim ważnym ośrodkiem wdrażania i wspierania innowacji w regionie jest pierwszy prywatny w Polsce park naukowo-technologiczny - Nickel Poznań(Nickel Park) w Złotnikach na północ od Poznania. Podobnie jak Poznańskiego Parku Naukowo-Technologicznego również jego propozycje usług są kompleksowe i kieruje je do:  przedsiębiorców i naukowców, poszukujących wsparcia dla innowacyjnych projektów; firm, które chcą ulokować swoje przedsięwzięcie na terenie parku; inwestorów kapitałowych zainteresowanych inwestycjami typu seed capital, , private placement.

 

Choć Nickel Park stawia przede wszystkim na w różnych odcieniach, to swoją działalność prowadzą w nim między innymi firmy zajmujące sie wdrożeniami systemów SAP, SPRINT, outsourcingiem usług IT, archiwizacją dokumentów w systemach analogowych i cyfrowych, logistyką, międzynarodową sprzedażą samochodów, organizacją szkoleń, obsługą produkcji profili aluminiowych, produkcją i dystrybucją artykułów dekoracyjnych oraz doradztwem w pozyskiwaniu funduszy unijnych. Z tej wyliczanki branżowej jasno widać, iż park nie jest wyłącznie zorientowany na biotechnologię, a swoje miejsce znajdzie tam każda niezależnie od gałęzi produkcji lub usług. Podobnie jak najstarszy polski park, PPNT Nickel Park dysponuje przedszkolem.

Poznański Park Technologiczno-Przemysłowy (PPTP) to świeża inicjatywa w obszarze innowacyjnej działalności w województwie wielkopolskim. W chwili obecnej trwają prace nad budową nowego wielofunkcyjnego obiektu biurowo-usługowego, który wraz z wyposażeniem multimedialnym i biurowym, a także odpowiednią aranżacją pomieszczeń stworzy przedsiębiorstwom - w ocenie inwestora - korzystne warunki do rozpoczęcia i prowadzenia działalności gospodarczej. Ideą działania PPTP jest, by usługi dla najemców miały charakter kompleksowy oraz elastyczny, dostosowany do optymalnego zaspokajania potrzeb przedsiębiorców. Przez kompleksowość władze parku rozumieją przestrzeń biurową, technologiczną i inkubacyjną. Dążeniem właściciela parku jest bydobór firm zlokalizowanych w PPTP, a ściślej, aby zakres świadczonych przez nich usług obejmował w szczególności usługi: doradcze, finansowe, proinnowacyjne, informacyjne, szkoleniowe, środowiskowe. Z drugiej strony władze podkreślają, że ostateczna forma funkcjonowania Poznańskiego Parku Technologiczno-Przemysłowego określona zostanie zapewne po kilku latach jego działania i ukształtowana będzie przez warunki panujące na rynku. Z tego też względu chcą zaoferować jak najlepsze warunki funkcjonowania szczególnie dla firm (MŚP) nowopowstających w inkubatorze.Priorytetem działalności parku będzie zaoferowanie im bezpłatnych usług, przede wszystkim w zakresie ogólnego doradztwa podatkowego i prawnego.

Innowacje bez i z nauką

W Luboniu, w centralnej części województwa wielkopolskiego, działa Park Przemysłowy Luvena (PPL) (dawniej Luboń). Miasto i okolica słyną z przemysłu chemicznego oraz budowlanego. I właśnie ta tradycja zdecydowała, że takie instytucje jak Uniwersytet Im. Adama Mickiewicza, Politechnika Poznańska, Instytut Logistyki i Magazynowania, miasto Luboń oraz spółka Luvena wspólnie zainicjowały . Został on zlokalizowany na zdegradowanych gruntach wykorzystywanych wcześniej pod produkcję artykułów chemicznych. Przeszłość przemysłowa jest bazą na jakiej oparto zakres działalności parku. Obecnie jednak nie chodzi o samą produkcję, ale o kompleksową obsługę logistyczną sektora chemicznego. Jak podkreślają władze parku jego skierowana jest przede wszystkim do małych i średnich przedsiębiorstw handlowych oraz produkcyjnych z terenu województwa wielkopolskiego oraz leżących w jego najbliższym otoczeniu, które chcą wdrażać innowacje w procesach logistycznych w branży chemicznej. Dlatego też przestrzeń na usługi przechowywania, konfekcjonowania, rozładunku, ważenia, transportu kolejowego stanowi aż ponad 34 000 mkw. powierzchni magazynowych i produkcyjnych.

Podobnie na przestrzeni lat ewoluowała koncepcja działania parku w mieście Śrem. Ostatecznie na gruntach należących do gminy Śrem przeznaczonych pod działalność gospodarczą utworzono Śremski Park Inwestycyjny - Obszary Wschodni i Zachodni (Śrem Park). Obszar Wschodni to teren o powierzchni 12 ha i jest objęty Wałbrzyską Specjalną Strefą Ekonomiczną. Z kolei Obszar Zachodni to teren o powierzchni blisko 19 ha, z czego 10 ha stanowi II Podstrefę Wałbrzyskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej.

W Śremskim Parku Inwestycyjnym wprowadzono 5-letnie całkowite zwolnienie z podatku od nieruchomości. Możliwe jest także uzyskanie dofinansowania w wysokości 1000 zł do każdego nowo tworzonego miejsca pracy. 

Małe i średnie przedsiębiorstwa rozważające Śrem Park jako miejsce do rozpoczęcia własnej działalności gospodarczej winny wziąć pod uwagę jeszcze jeden fakt. Otóż w tym mieście działa Pracownia Fizykochemii Materiałów i Nanotechnologii (PFMN), która jest zamiejscową jednostką naukowo-badawczą Wydziału Chemii Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. W 2010 roku naukowcy PFMN stworzyli nową polimerową diodę elektroluminescencyjną (LED), która jako pierwsza na świecie generuje światło w oparciu o nieliniowe efekty optyczne (wymuszony efekt Ramana, SRS). Nowa dioda świeci głównie światłem białym z domieszką barwnych promieni wynikających z efektu SRS, które układają się na powierzchni stożka tworząc charakterystyczne kolorowe okręgi. Zjawisko jest unikatowe, bo dotyczy nanostrukturalnego przewodzącego polimeru wzbudzanego elektrycznie. Tego typu diody LED nie są znane na świecie i to zarówno wśród urządzeń emitujących światło opartych na klasycznych półprzewodnikach, jak i polimerach.

W trzech siła

W województwie wielkopolskim są trzy wyróżniające się instytucje wspierające przedsiębiorczość na etapie początkowym. Są to: Poznański Akademicki Inkubator Przedsiębiorczości, Kaliski Inkubator Przedsiębiorczości oraz Inqbator.

Władze Poznańskiego Akademickiego Inkubatora Przedsiębiorczości (PAIP) mówią, że  jest to miejsce, w którym projektuje się przedsiębiorczą rzeczywistość i dąży się do jej wspierania. Jak to jest robione w praktyce? Przede wszystkim poprzez szkolenia, doradztwo, preinkubację i finansowanie. W tym ostatnim przypadku PAIP pomaga ocenić, czy dane źródło finansowania jest dostępne na tyle, by z niego skorzystać. Poza tym pozwala oszacować ryzyko niepowodzenia przedsięwzięcia, a ponadto doradza, czy warto inwestować własne środki, czy też lepiej skorzystać z finansowania zewnętrznego. Eksperci Poznańskiego Akademickiego Inkubatora Przedsiębiorczości zwracają uwagę młodym przedsiębiorcom poszukującym pieniędzy na inwestycję, że wybierając źródło kapitału zasilającego firmę należy pamiętać, że nie każda forma finansowania - nawet jeśli jest w ich zasięgu - może być przez nich wykorzystana w planowaniu rozwoju własnego biznesu i to z wielu powodów. Ta uwaga jest ważna, bowiem jak tłumaczą, mają wiele dowodów nie zrozumienia swojej sytuacji, nawet jeśli sam pomysł jest innowacyjny i mający w sobie potencjał wysokiego zwrotu z zainwestowanego kapitału.

Drugi na naszej liście - Kaliski Inkubator Przedsiębiorczości (KIP) - ma znacznie szerszą formułę działania aniżeli tylko inkubowanie młodej przedsiębiorczości. Jest tak z uwagi na to, iż swoją siedzibę ma w Kaliszu i z tego powodu pełni więc rolę regionalnego ośrodka przedsiębiorczości i innowacji. Wspieranie małych i średnich przedsiębiorstw przez Kaliski Inkubator Przedsiębiorczości ma wiele barw i odcieni. Podobnie jak wcześniej opisywane instytucje także i w tym przypadku wszelka pomoc jest kompleksowa. W praktyce są to: business matching (na miejscu, jak i podczas imprez targowych i wystaw), bezpłatne szkolenia, bezpłatne doradztwo oraz udzielanie lub pomoc przy ubieganiu się pożyczki. Ważnym elementem aktywności Kaliskiego Inkubatora Przedsiębiorczości jest właśnie , którego zasady działania są podobne do tych, jakie obowiązują w innych ośrodkach.

Z kolei Inqbator jest częścią Poznańskiego Parku Naukowo-Technologicznego Fundacji Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza. Paleta jego usług dla innowacyjnych małych i średnich przedsiębiorstw jest bardzo szeroka. Najkrócej można ją ująć jako doradztwo prawne, patentowe, finansowe, technologiczne księgowe, marketingowe. Pod tymi pojęciami kryją się między innymi: wirtualne biuro, audyt technologiczny, preinkubacja, różnego rodzaju szkolenia. Przedsiębiorcy niezależnie od stadium rozwoju, w myśl zasady, że wiedzy nigdy dość, winni zwrócić uwagę w Inqbatorze na dwie usługi: Technoinqbację oraz Śniadania Networkingowe. W pierwszym przypadku to nic innego jak zajęcia z przedsiębiorczości opartej na wiedzy, które są prowadzone wspólnie z ekspertami Parku Naukowo-Technologicznego "Technopark Gliwice". Ich celem jest przygotowanie uczestników do zaprezentowania swojego pomysłu na biznes na forum inwestycyjnym.Z kolei Śniadania Networkingowe to odmiana business matching, którym patronuje Inqbator. Są to więc comiesięczne spotkania dla przedsiębiorców, dzięki którym uczestnicy mogą nawiązać nowe kontakty biznesowe i dotrzeć ze swoją ofertą firmy lub do potencjalnych odbiorców.

Tak naprawdę wybór przez MŚP lub potencjalnego przyszłego przedsiębiorcę któregoś z inkubatorów w sumie zależny od jego indywidualnych celów biznesowych. Jak mówią eksperci nie ma ani lepszej ani gorszej instytucji. To co dla jednych jest dobre dla innych nie mieści się w ich ramach. Nie ulega też wątpliwości, że oferty inkubatorów konkurują ze sobą, a nie stwarzają dla konkretnej firmy w przyszłości konkurencyjnej przestrzeni. Poza tą słabością wszystko inne wygląda interesująco.

Do wyboru, do koloru

Pod względem zorganizowania sieci powiązań branżowych małych i średnich przedsiębiorstw województwo wielkopolskie jest w czołówce polskich regionów. Łącznie  klastrów i inicjatyw klastrowych jest 12. Zasadniczo najwięcej jest ich w Poznaniu lub jego okolicy. Poza oczywistym celem ich działalności, czyli podnoszeniem poziomu konkurencyjności mają one w swojej ofercie wiele bezpłatnych lub częściowo odpłatnych usług doradczych i konsultingowych, szkoleń, które pomagają rozwijać się swoim członkom od strony biznesowej. Sposób zorganizowania ich jest różny. Niektóre są częścią parków naukowo-technologicznych, niektóre działają przy regionalnych izbach przemysłowych, a inne są samodzielnymi podmiotami.I tak na obszarze województwa wielkopolskiego warto wymienić:

 1. Regionalny Innowator Branży Spożywczej
 2. Wielkopolski Zaawansowanych Technik Automatyzacji - ELPROTECH
 3. Wielkopolski Motoryzacyjny
 4. Wielkopolski Teleinformatyczny
 5. Wielkopolski Energii Odnawialnej
 6. Poligraficzno-Reklamowy w Lesznie
 7. Pleszewski Kotlarski.

Inicjatyw klastrowych jest 5. I są to:

 1. Meblarski
 2. SynergIT Informatyczny(dawniej ITelligence Technology)
 3. BIOREGION Wielkopolska
 4. Wielkopolski Chemiczny
 5. Wielkopolski   Mebel Design

Według jeszcze nieoficjalnych informacji, ale już w niedalekiej przyszłości pojawią się kolejne inicjatywy klastrowe w takich branżach jak turystyka i rolnictwo. Dlaczego tak się dzieje? Można przypuszczać, że sukces zrzeszeń przedsiębiorców jednej branży powoduje, że ich śladem chcą podążać inni przedsiębiorcy oraz małe i średnie firmy w województwie wielkopolskim.

Dofinansowanie innowacji

Podobno pieniądze nie stanowią problemu, a tylko ich pozyskanie. Wie o tym dobrze każdy oraz każda . W województwie wielkopolskim jest o tyle łatwiej, ponieważ posiada ono dobrą bazę instytucji, które takiego wsparcia mogą udzielić. Co ważne i ciekawe w sumie można pozyskać kapitał na przedsięwzięcie znajdujące się w każdym stadium rozwoju.

Jeszcze do 31 grudnia 2013 roku można uzyskać dofinansowanie z funduszu kapitału zalążkowego Pomeranus Seed. Jego skierowana jest do osób (przedsiębiorców) lub przedsiębiorstw (MŚP), które zamierzają stworzyć nową spółkę opartą na nowatorskim pomyśle, wiedzy, technologii lub modelu biznesowym. Wsparcie finansowe dotyczy jedynie bardzo wczesnej fazy, tzw. zalążkowej, która charakteryzuje się bardzo wysokim ryzykiem, lecz jednocześnie posiada w sobie potencjał uzyskania wysokich stóp zwrotu. O to dokapitalizowanie mogą ubiegać się projekty, które związane są jedną z następujących branż: technologie informacyjno-komunikacyjne (ICT) oraz bio- i nanotechnologie materiałów i wyrobów. Operatorem funduszu Pomeranus Seed jest Polska Fundacja Przedsiębiorczości. W swojej ofercie posiada ona jeszcze inne narzędzia dokapitalizowania małych i średnich przedsiębiorstw (kredyty, poręczenia), głównie dla rozpoczynających swoją drogę biznesową.

Pożyczki i kredyty dla początkujących oferuje także Wielkopolska Agencja Rozwoju Regionalnego (WARR). Z tego samego źródła mogą ubiegać się o środki finansowe na rozwój także firmy dojrzałe.  Poręczeń kredytów i pożyczek akceptowanych w wielu bankach udziela z kolei Wielkopolski  (WFPK). Wysokość rękojmi może wynieść nawet 70 procent całego kredytu.

Inny sposób pozyskania kapitału oferuje Nickel Technology Park Poznań. Mianowicie  raz na jakiś czas organizuje spotkania w ramach cyklu Capital Link, gdzie firmy poszukujące kapitału na dalszy rozwój mogą zasięgnąć informacji jak to zrobić oraz gdzie tego wsparcia szukać.

Transfer wiedzy

W województwie wielkopolskim uczelnie wyższe oraz parki naukowo-technologiczne posiadają wiedzę, ekspertów i narzędzia do skutecznego transferu technologii. Swoje centra i laboratoria badawcze mają także zagraniczni inwestorzy. Teoretycznie i praktycznie w Wielkopolsce jest wszystko co trzeba by móc ten proces przeprowadzić. O tym dlaczego nie zawsze się to udaje była mowa na wstępie. Eksperci podkreślają, że dla transferu najważniejszy - mimo wszystko - jest rynek. Okazuje się bowiem, że nawet najciekawsze innowacyjne rozwiązanie wypracowane na uczelni ma często problemy ze znalezieniem na nim swojego miejsca, ponieważ ma ono jak mówią „twarz konserwatywną”. Właśnie z tego powodu niejeden innowacyjny pomysł poległ tylko dlatego, że rynek nie był gotowy na nowatorskie rozwiązanie. Dlatego eksperci radzą by lepiej dopracować rozwiązanie (wynalazek) i skupić się na przemyślanej akcji promocyjnej. Tak należy działać zwłaszcza, gdy niesie ze sobą przełom w dotychczasowej rzeczywistości technicznej.

W województwie wielkopolskim są cztery najważniejsze centra transferu technologii. Są to:

 • Dział Transferu Technologii Poznańskiego Parku Naukowo-Technologicznego,
 • Centrum Innowacji, Rozwoju i Transferu Technologii Politechniki Poznańskiej,
 • Uczelniane Centrum Innowacji i Transferu Technologii,
 • Nickel Park.

Pierwszy z nich, Dział Transferu Technologii Poznańskiego Parku Naukowo-Technologicznego oferuje MŚP zintegrowane usługi wspierające działalność gospodarczą i innowacje. Pod tym ogólnym sformułowaniem kryją się indywidualne konsultacje, kojarzenie partnerów (business matching), audyt technologiczny, ocena technologii wykorzystywanych lub planowanych do wykorzystania w przedsiębiorstwie, analizy strategiczne przedsiębiorstw (analizy dotyczące nowych produktów i branż, ocena innowacyjnego pomysłu, ocena pozycji konkurencyjnej przedsiębiorstwa, segmentacja rynku). Warto śledzić ofertę szkoleń dla małych i średnich przedsiębiorstw organizowanych przez Dział Transferu Technologii, gdyż poza tym, że duża ich część jest bezpłatna, to przede wszystkim poruszane są na nich najnowsze i najbardziej aktualne problemy innowacyjności.

Patenty oraz i wszystko, co się tym wiąże jest domeną Centrum Innowacji, Rozwoju i Transferu Technologii Politechniki Poznańskiej (Centrum Innowacji). Działa tutaj jeden z najlepszych w regionie i jeden z najbardziej liczących się w Polsce ośrodków informacji patentowej. Centrum Innowacji pomaga uzyskać MŚP wsparcie finansowe z unijnych funduszy strukturalnych na ich innowacyjne rozwiązania jak na wdrożenie wyników badań.

Przedsiębiorczość uniwersytecka znajdzie też szeroką pomoc w Uczelnianym Centrum Innowacji i Transferu Technologii, działającym przy Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Także jego domeną jest organizowanie wsparcia finansowego z europejskich funduszy strukturalnych.

Czwarta instytucją świadczącą usługi w zakresie transferu technologii jest Nickel Park. Jego spośród wszystkich jest najbardziej wąska, ale należy to rozumieć w pozytywnym znaczeniu. Nickel Park jest ograniczony branżowo, co daje mu przewagę nad innymi, bowiem dysponuje dobrą znajomością wybranych segmentów rynku. Jako przykład można podać, iż park dysponuje bazą ponad 100 specjalistów z branży biomed, dysponujących przynajmniej kilkuletnim doświadczeniem zawodowym oraz posiada kontakty z kilkudziesięcioma laboratoriami i jednostkami naukowo-badawczymi w Polsce oraz za granicą.

Tab. Inne ośrodki transferu technologii dla MŚP w województwie wielkopolskim.

 

Nazwa

- wybór

 

Fundacja Przedsiębiorczości Akademickiej

 

Szkolenia, stypendia, fundusze europejskie, pomoc i doradztwo prawno-finansowe.

Wielkopolski Instytut Jakości

Szkolenia, doradztwo, usługi proinnowacyjne, kredyt technologiczny, specjalistyczne systemy zarządzania, znaki CE i B.

Ośrodek Innowacji NOT w Kaliszu

Doradztwo i konsulting (marketing, finanse, prawo, eksport, jakość), business matching, pomoc przy wnioskowaniu o wsparcie finansowe, szkolenia ogólne i branżowe.

 Fot. Smartlink

:Jacek Strzelecki 

Dziennikarz, prawnik, sinolog. Od 1997 zajmuje się gospodarką, finansami i prawem Chin. Obecnie dziennikarz miesięcznika „Gazeta Bankowa”. kilkuset tekstów na temat chińskiej gospodarki i finansów oraz rozmówek polsko-chińskich: „Jak to powiedzieć po chińsku” dla wydawnictwa Powszechna oraz poradnika „Jak robić interesy w Chinach” Almanach Eksportera 2009 dla Domu Wydawniczego KIG. W 2010 roku wyróżniony w VIII edycji konkursu NBP dla dziennikarzy o nagrodę im. Władysława Grabskiego. Napisz do autora

 


powrót | do góry | strona główna | kalendarium | regulamin serwisu | pliki cookies | kontakt
Portal jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

© 2005-2019 Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości