Portal Finanse Firma Klastry Instytucje Promocja Polityka
Artykuły analityczne
2010/07/22 08:53:28
Nie tylko Innowacyjna Gospodarka

Współpraca naukowców i firm

Przedsiębiorcy, zainspirowani wdrażaniem innowacji w swoich firmach, wpatrują się przede wszystkim w Program Innowacyjna Gospodarka. Często też innowacyjność utożsamiają wyłącznie z twardymi inwestycjami. Tymczasem warto zainwestować w kadry, bo to ludzie tworzą innowacje.

Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka (PO IG) nie jest jedynym źródłem finansowania innowacyjnych przedsięwzięć. Inwestycje w nowe produkty, usługi czy w unowocześnienie procesu produkcyjnego wspierane są również w regionalnych programach operacyjnych (RPO). W wyścigu po te pieniądze startuje zwykle kilkaset firm w pojedynczym konkursie, a budżety w wielu działaniach są już wyczerpane. Warto sobie jednak uświadomić, że swoją innowacyjność i konkurencyjność na rynku firmy mogą podnosić nie tylko poprzez twarde inwestycje.

EFS dla firm i nauki

Eksperci od zarządzania już dawno stwierdzili, że istnieje silna zależność pomiędzy jakością zasobów ludzkich firmy a jej konkurencyjnością na rynku. Zarządzający firmami potrzebują odpowiednich narzędzi do podnoszenia kwalifikacji ów i wiedzy, jak je wykorzystywać. Takie narzędzi pozwala dostarczyć Program Operacyjny Kapitał Ludzki (PO KL). Europejski Fundusz Społeczny, z którego pochodzą pieniądze na PO KL, wspiera inwestycje w zatrudnienie lub rozwój kadry pracowniczej czy na przykład współpracę w zakresie wymiany informacji między sferą nauki a gospodarką. Szczególnie interesujące w tym kontekście jest poddziałanie 8.2.1 „Wsparcie dla współpracy sfery nauki i przedsiębiorstw” dostępne w ramach priorytetu VIII PO KL. Jego celem jest zwiększenie transferu wiedzy i wzmocnienie powiązań pomiędzy sferą badań naukowych i wiedzy a przedsiębiorstwami, co ma służyć rozwojowi gospodarczemu regionów[1]. W ramach podziałania 8.2.1 PO KL można realizować następujące projekty:

 1. staże i szkolenia praktyczne dla:
  - ów przedsiębiorstw w jednostkach naukowych,
  - ów naukowych jednostek naukowych oraz ów naukowych i naukowo-dydaktycznych uczelni – w przedsiębiorstwach,
 2. tymczasowe zatrudnienie w MŚP wysoko wykwalifikowanego personelu,
 3. projekty dotyczące promocji idei przedsiębiorczości akademickiej, w celu komercjalizacji wiedzy,
 4. szkolenia i doradztwo m.in. dla ów naukowych jednostek naukowych oraz ów naukowych i naukowo-dydaktycznych uczelni, doktorantów,
 5. wsparcie tworzenia i rozwoju sieci współpracy i wymiany informacji między naukowcami a przedsiębiorcami w zakresie innowacji i transferu technologii na poziomie regionalnym i lokalnym,
 6. stypendia naukowe dla doktorantów kształcących się na kierunkach uznanych za szczególnie istotne z punktu widzenia województwa.

Na realizację tych projektów (z wyjątkiem przedsięwzięć zawierających elementy pomocy publicznej) beneficjenci mogą uzyskać dotacje do 100% kosztów kwalifikowanych, czyli takich, które można współfinansować z Europejskiego Funduszu Społecznego. Minimalna wartość projektów wynosi 50 tys. zł, maksymalna wartość nie została określona w dokumentach strategicznych i może być jedynie ograniczana zapisami Planu Działania dla poszczególnych województw. Poziom wkładu własnego oraz szczegółowe kryteria określane są bezpośrednio przez instytucje ogłaszające konkurs. Maksymalny czas trwania projektów to 24 miesiące.

O wsparcie w ramach podziałania 8.2.1 PO KL mogą się ubiegać w zasadzie wszystkie podmioty, z wyłączeniem osób fizycznych (nie dotyczy osób prowadzących działalność gospodarczą lub oświatową na podstawie przepisów prawa), a w szczególności uczelnie, placówki badawcze, organizacje promujące przedsiębiorczość i oczywiście przedsiębiorcy. Dotacje przyznawane są w trybie konkursowym poprzez tzw. instytucje pośredniczące (IP), których funkcję pełnią jednostki wyznaczone przez zarządy województw. Najczęściej są to Urzędy Marszałkowskie lub Wojewódzkie Urzędy Pracy.

Projekty z powyższego poddziałania mają charakter regionalny, dlatego muszą być realizowane na terenie województwa, w którym został ogłoszony konkurs na projekty. Grupę docelową przedsięwzięć muszą stanowić osoby zamieszkujące lub pracujące na terenie województwa, co jest zgodne z zasadą zapewnienia szerokiego dostępu do wsparcie udzielonego w ramach PO KL. Dotyczy to wyłącznie projektów, w których wsparcie jest skierowane do osób fizycznych.

Staże

Z punktu widzenia przedsiębiorców chcących rozwijać swoją innowacyjność najbardziej interesujące są dwa pierwsze typy projektów. staży jest kluczowym działaniem, które może wspomóc współpracę nauki z biznesem. Naukowcy w trakcie staży mogą poznać mechanizmy funkcjonowania biznesu na konkurencyjnym rynku, co pozwoli im w lepszym stopniu ukierunkować swoje badania. Efekty tych badań mogą zostać upowszechnione, a tym samym może z nich skorzystać również przedsiębiorca. Przedsiębiorcy odbywający staż w instytucjach naukowych będą mogli poznać od strony praktycznej, jak prowadzi się badania naukowe, co w efekcie pozwoli im wprowadzić podobne mechanizmy pracy w planowanych działach B+R w firmie. Warto także zwrócić uwagę, iż w ramach tego typu projektu obowiązkowa jest realizacja szkoleń dla jego uczestników.

Instytucja zainteresowana realizacją projektu stażowego może ze środków działania 8.2.1 sfinansować wynagrodzenia brutto dla uczestników staży oraz obowiązkowych składek na ubezpieczenie społeczne, dojazdy oraz przeloty, a także pobytu, takie jak zakwaterowanie w miejscu odbywania stażu.

Zatrudnienie tymczasowe

Innym korzystnym rozwiązaniem dla firmy, możliwym do realizacji w ramach poddziałania 8.2.1, jest projekt związany z tymczasowym zatrudnieniem w małych i średnich przedsiębiorstwach wysoko wykwalifikowanego personelu. Ten typ projektu pojawił się w dokumentach programowych stosunkowo niedawno, jako dodatkowe rozwiązanie zachęcające przedsiębiorców do inwestowania w tzw. miękkie aspekty rozwoju firmy. Specjalistyczna ekspertów pomoże zwiększyć innowacyjność przedsiębiorstwa, rozwiązać jego problemy i zdynamizować rozwój. Wysoko wyspecjalizowany personel może być oddelegowany z jednostki naukowej lub dużego przedsiębiorstwa do małego lub średniego przedsiębiorstwa. U beneficjenta pomocy prowadzi on działalność związaną z badaniami naukowymi, pracami rozwojowymi.

W projektach z zakresu tymczasowego zatrudnienia wysoko wyspecjalizowanej kadry do kosztów kwalifikowanych można zaliczyć m.in. wynagrodzenia brutto oraz obowiązkowych składek na ubezpieczenie społeczne, podróży z miejsca zamieszkania do miejsca zatrudnienia i z powrotem, korzystania z usług agencji pośrednictwa pracy, dodatek z tytułu zmiany miejsca pracy. Intensywność pomocy wynosi 50% wydatków kwalifikowanych na osobę.

Przez wysoko wykwalifikowany personel należy rozumieć w szczególności badaczy, inżynierów, projektantów i osoby zatrudnione w działach marketingu, posiadające wyższe wykształcenie oraz co najmniej pięcioletnie doświadczenie zawodowe w danej branży. Przy czym do doświadczenia zawodowego mogą zostać wliczone również studia doktoranckie. Wysoko wykwalifikowany personel powinien być zatrudniony w jednostce naukowej lub dużym przedsiębiorstwie przez co najmniej 2 lata poprzedzające oddelegowanie do beneficjenta pomocy oraz prowadzić (w ramach nowo utworzonego miejsca pracy) działalność w obszarze badańnaukowych, prac rozwojowych i innowacji u beneficjenta pomocy. Zatrudnienie odbywa się na podstawie umowy o pracę na czas określony w niepełnym wymiarze godzin albo umowy cywilno-prawnej (w tym przypadku powinien uzyskać urlop bezpłatny u dotychczasowego pracodawcy) lub też na podstawie umowy o pracę na czas określony w niepełnym wymiarze godzin albo umowy cywilno-prawnej (wówczas naukowy może wykonywać prace w niepełnym wymiarze pracy u dotychczasowego pracodawcy).

Pomoc na zatrudnienie wysoko wykwalifikowanego personelu może być udzielana przez okres nie dłuższy niż 3 lata. Powyższy rodzaj pomocy ma zatem charakter długofalowy powinien służyć budowaniu trwałych powiązań na styku nauki i przedsiębiorczości[2].

Niemniej należy pamiętać, że w podddziałaniu 8.2.1 PO KL obowiązuje kryterium dostępu, które ogranicza okres realizacji projektu do 24 miesięcy.

Zasady realizacji tego typu wsparcia określa m.in. rozporządzenie Ministra Rozwoju Regionalnego z dnia 6 maja 2008 r. w sprawie udzielania pomocy publicznej w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki (Dz. U. Nr 90, poz. 557, z późn. zm.) oraz  Zasady udzielania pomocy publicznej w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki z dnia 08 lipca 2009 r.

A co z pomocą publiczną?

Analizując możliwości wsparcia przedsiębiorców w ramach działania 8.2.1, nie można oczywiście pominąć tematu pomocy publicznej. jest pewną ingerencją w rynek poprzez transfer środków publicznych z korzyścią ekonomiczną dla selektywnie wybranego podmiotu. Ponieważ środki przekazywane przez Unię Europejską na realizację projektu mają charakter bezzwrotny, występuje w tym przypadku korzyść ekonomiczna. narusza warunki konkurencji, dlatego zgodnie z przepisami krajowymi i wspólnotowymi pomocy publicznej nie udziela się przedsiębiorcom lub udzielenie jej wymaga zatwierdzenia przez Komisję Europejską. Takie ograniczenia wprowadził już Traktat ustanawiającym Wspólnotę Europejską, na mocy art. 87: „wszelka pomoc przekazywana przez państwo członkowskie lub przy użyciu zasobów państwowych w jakiejkolwiek formie, która grozi zakłóceniem konkurencji poprzez sprzyjanie niektórym przedsiębiorstwom lub produkcji niektórych towarów, jest niezgodna ze wspólnym rynkiem w zakresie, w jakim wpływa na wymianę handlową między państwami członkowskimi”. Istnieją pewne sytuacje, w których jest dopuszczalna. Te przypadki wymienione są w Rozporządzeniu Komisji (WE) Nr 800/2008 z 6 sierpnia 2008 roku uznające niektóre rodzaje pomocy za zgodne ze wspólnym rynkiem w zastosowaniu art. 87 i 88 Traktatu. Zgodna ze wspólnym rynkiem jest udzielana na:

 • sprzyjanie rozwojowi gospodarczemu regionów, w których poziom życia jest nienormalnie niski, lub regionów, w których istnieje poważny stan niedostatecznego zatrudnienia,
 • realizację projektów o ogólnoeuropejskim znaczeniu lub na zapobieżenie poważnym zakłóceniom w gospodarkach krajów członkowskich,
 • ułatwienie rozwoju niektórych działań gospodarczych lub niektórych regionów gospodarczych, o ile nie zmienia warunków wymiany handlowej i konkurencji we Wspólnocie w zakresie sprzecznym ze wspólnym interesem,
 • wspieranie kultury i zachowanie dziedzictwa kulturowego, o ile nie zmienia warunków wymiany handlowej i konkurencji we Wspólnocie,
 • inne kategorie pomocy, jakie Rada może określić decyzją, stanowiącą większość kwalifikowaną, na wniosek Komisji.[3]

Istnieje także możliwość udzielenia pomocy przedsiębiorcom w ramach tzw. pomocy de minimis. w rozumieniu art. 87 ust. TWE nie występuje w przypadku, gdy pomoc nie przekracza 200 tys. euro w okresie kolejnych trzech lat kalendarzowych i nie wpływa na między państwami członkowskimi, nie zakłóca bądź nie grozi zakłóceniem konkurencji. Do wydatków kwalifikowanych w ramach pomocy de minimis w Programie Operacyjnym Kapitał Ludzki należą:

 • zakup pojazdów i mebli lub rat spłaty wartości początkowej z tytułu leasingu finansowego lub zwrotnego do wysokości ich wartości początkowej, z dnia zawarcia umowy, poniesionymi do dnia zakończenia umowy,
 • zakup środków trwałych z wyłączeniem pojazdów i mebli, których wartość początkowa jest wyższa od 10% kwoty określonej w przepisach podatkowych, uprawniającej do dokonania jednorazowego odpisu amortyzacyjnego,
 • raty spłaty wartości początkowej środków trwałych (j.w.) należnymi finansującemu z tytułu umowy leasingu finansowego lub zwrotnego do wysokości ich wartości z dnia zawarcia umowy, poniesionymi do dnia zakończenia realizacji projektu,
 • adaptacja budynków pomieszczeń i miejsc, w których odbywa się szkolenie na rzecz osób niepełnosprawnych.[4]

Pozostałe kategorie wydatków w ramach de minimis zawiera otwarty § 31 Rozporządzenia Ministra Rozwoju Regionalnego z 6 maja 2008 r. w sprawie udzielenia pomocy publicznej w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.

Wielu przedsiębiorców przed przyjęciem naukowców na staż zniechęca fakt objęcia go zasadami pomocy publicznej. Dlatego warto zaznaczyć, że w tym przypadku wcale nie musi występować. Zgodnie z „Zasadami udzielania pomocy publicznej w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki”, w przypadku staży i szkoleń praktycznych ów naukowych w przedsiębiorstwach nie wystąpi pod warunkiem, że skierowany do odbycia stażu naukowy nie będzie wykonywał pracy bezpośrednio związanej z działalnością przedsiębiorstwa, a jedynie będzie gromadził materiały niezbędne do przygotowania pracy naukowej.

fot. sxc.hu

Zasady ubiegania się o wsparcie z EFS

W momencie, gdy instytucja pośrednicząca ogłasza konkurs dla poddziałania 8.2.1 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, na jej stronie internetowej pojawia się pełna konkursowa. Zanim rozpocznie się pisanie wniosku o dofinansowanie, warto przyjrzeć się jej bliżej, szczególną uwagę zwracając na kryteria wyboru projektów. Stanowią one podstawę wyboru projektów dla Komisji Oceny Projektów (KOP). Na ich podstawie KOP przyznaje punkty za poszczególne elementy projektu. Kryteria dzielą się na kryteria formalne oraz kryteria merytoryczne.

I. Kryteria formalne:

 • Wniosek złożono w terminie wskazanym przez instytucję prowadzącą nabór projektów;
 • wniosek złożono we właściwej instytucji;
 • wniosek wypełniono w języku polskim;
 • wniosek jest kompletny i został sporządzony i złożony zgodnie z obowiązującą instrukcją wypełniania wniosku o dofinansowanie i właściwą dokumentacją konkursową;
 • wraz z wnioskiem złożono wymagany kompletny załącznik lub załączniki (zgodnie z Systemem Realizacji POKL);
 • działania przewidziane w projekcie nie są współfinansowane z innych wspólnotowych instrumentów finansowych;
 • wnioskodawca nie podlega wykluczeniu z ubiegania się o dofinansowanie (na podstawie art. 207 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych);
 • wniosek stanowi odpowiedź na konkurs (wpłynął w odpowiedzi na ogłoszenie o konkursie);
 • okres realizacji projektu jest zgodny z Systemem Realizacji POKL.
   

Niespełnienie któregokolwiek z kryteriów formalnych skutkuje odrzuceniem wniosku. Jeśli wniosek jest zgodny ze wszystkimi wytycznymi zawartymi w kryteriach formalnych, rozpoczyna się drugi etap – oceny merytorycznej. Kryteria merytoryczne podlegają ocenie zero-jedynkowej, tzn. projekt spełnia lub nie dane kryterium.

 
II. Kryteria merytoryczne dotyczą:

 1. Jakości projektu:
 2. uzasadnienie potrzeby realizacji projektu w kontekście celów szczegółowych określonych dla danego Priorytetu POKL;
 3. sposób wyboru i zapewnienia udziału w projekcie określonych grup docelowych;
 4. wartość dodana projektu;
 5. adekwatność doboru instrumentów służących realizacji projektu do sytuacji i potrzeb grupy docelowej;
 6. rezultaty projektu;
 7. racjonalność harmonogramu działań;

 

 1. Beneficjenta:
 2. wiarygodność - doświadczenie w zarządzaniu projektami, potencjał instytucjonalny (w tym potencjał kadrowy i finansowy);
 3. sposób zarządzania projektem (czytelność zasad realizacji);
 4. Finansowania projektu:
 5. niezbędność wydatku do realizacji projektu i osiągania jego celów;
 6. efektywność wydatków projektu (relacja nakład/rezultat);
 7. kwalifikowalność wydatków.

W dokumentacji konkursowej w zależności od założeń przyjętych przez instytucję organizującą konkurs znaleźć można również specyficzne kryteria strategiczne. Warto poświecić czas na analizę możliwości spełnienia tych kryteriów dających dodatkowe punkty. Podczas tworzenia listy rankingowej projektów często to właśnie te kryteria decydują o miejscu w rankingu i możliwości uzyskania dofinansowania.

Wniosek o dofinansowanie projektu PO KL jest identyczny zarówno dla wszystkich działań, jak i województw. We wniosku o dofinansowanie należy streścić cel projektu, tzn. uzasadnić potrzebę jego realizacji poprzez wskazanie problemu, który chce się rozwiązać, wskazać cel ogólny oraz cele szczegółowe, a także uzasadnić zgodność tychże celów z PO KL, Planem Działań (i innymi dokumentami strategicznymi). Należy przeprowadzić charakterystykę grupy docelowej (do kogo projekt będzie kierowany), opisać działania podejmowane w projekcie zgodnie z chronologią działań wskazaną w budżecie i harmonogramie, wypisać ich rezultaty (rezultaty twarde i miękkie oraz sposób ich monitorowania), a na końcu opisać potencjał projektodawcy i zarządzanie projektem. W tym ostatnim punkcie należy zwrócić szczególną uwagę na swoje doświadczenie w realizacji podobnych projektów, opisać, w jaki sposób projekt będzie monitowany, jakie zaplecze techniczne i kadrowe posiada wnioskodawca, przychody wnioskodawcy za ostatni rok, a w końcu rolę ewentualnych partnerów w projekcie. W trakcie sporządzania wniosku warto skorzystać z instrukcji do wniosku o dofinansowanie projektów PO KL.

Z punktu widzenia oceny projektów najważniejszą zasadą, którą należy się kierować w trakcie przygotowania projektu, jest zachowanie odpowiedniej logiki i przejrzystości opisu. Zdefiniowane cele powinny wynikać z diagnozy potrzeb. Zaplanowane działania powinny odzwierciedlać założenia przyjęte w celach szczegółowych oraz być zgodne z harmonogramem realizacji i budżetem projektu.

Innym kluczowym elementem opisu są planowane rezultaty realizacji projektu. Warto pamiętać, iż zgodnie z obecnie obowiązującymi wytycznymi rezultaty prezentuje się w podziale na podstawowe produkty, rezultaty twarde i miękkie. Jednocześnie – podobnie jak we wszystkich konkursach organizowanych od początku tego okresu programowania - należy zaproponować adekwatne do celów projektu wartości wszystkich rezultatów oraz wskazać wiarygodne źródła weryfikacji informacji o stopniu ich osiągnięcia.

Budżet projektu powinien zawierać wszystkie niezbędne do prawidłowej realizacji projektu. te powinny jednak być zaplanowane na rozsądnym poziomie. Warto skorzystać z możliwości uzasadnienia poszczególnych pozycji kosztorysu mogących budzić zastrzeżenia oceniających projekt w odpowiednim miejscu poniżej szczegółowego budżetu we wniosku. Opis w tym zakresie nie jest objęty ograniczeniem liczby znaków, a więc daje możliwość szczegółowego uzasadnienia potrzeby ponoszenia kosztów specyficznych i ważnych dla projektu. Liczba pozycji w szczegółowym budżecie projektu również nie jest ograniczona. Tak więc jeżeli istnieje możliwość oszacowania poszczególnych kosztów jednostkowych przewidzianych w projekcie (np. kosztów wykładowców, cateringu oraz wynajmu sali na planowane szkolenie), warto podawać je osobno, a nie łącznie np. jako koszt ogólny organizacji szkolenia. W ten sposób unika się wątpliwości oceniających w tym zakresie.

I wreszcie jeszcze jedna nowość obowiązująca w projektach POKL od połowy zeszłego roku – minimum w zakresie równości szans kobiet i mężczyzn. Opis każdego projektu powinien się odnosić do sytuacji kobiet i mężczyzn w zakresie równego dostępu do rynku pracy w obszarze objętym projektem oraz zapewniać mechanizmy zmniejszające dysproporcje w sytuacji ich występowania. Ocena tego elementu projektu odbywa się na podstawie tzw. standardu minimum, składającego się 5 pytań zawartych w karcie oceny merytorycznej wniosku o dofinansowanie. Jeśli oceniany projekt nie uzyska minimum dwóch pozytywnych odpowiedzi w ramach oceny standardu nie może uzyskać dofinansowania, nawet w przypadku uzyskania maksymalnej liczby dostępnych punktów.

Rozstrzygnięcie konkursu następuje po zakończeniu oceny merytorycznej wniosków złożonych w ramach konkursu. Wyniki oceny merytorycznej podawane są do publicznej wiadomości w formie listy rankingowej zatwierdzonej przez Zarząd Województwa. Pozycja na liście rankingowej odpowiada liczbie zdobytych w ocenie merytorycznej punktów. W przypadku uzyskania negatywnej oceny Wnioskodawcy przysługuje prawo wniesienia środka odwoławczego w postaci protestu i odwołania oraz skargi do sądu administracyjnego.

Wszystkie ważne dokumenty dotyczące Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki można znajdą na stronie PO KLoraz na stronach instytucji odpowiedzialnych za realizację naborów wniosków w poszczególnych województwach.

Do najważniejszych należą m.in.:

 • Szczegółowy opis priorytetów Programu Kapitał Ludzki 
 • Program Kapitał Ludzki 2007-2013
 • Instrukcja do wniosku o dofinansowanie w ramach PO KL
 • Wytyczne w zakresie kwalifikowalności kosztów w ramach PO KL
 • Zasady dokonywania wyboru projektów w ramach PO KL.

Obecne konkursy

W większości województw w ogłaszanych w tym roku konkursach w ramach poddziałania 8.2.1 PO KL występowały staże i szkolenia oraz tymczasowe zatrudnienie w MŚP wysoko wykwalifikowanego personelu. Jedynym województwem, które zrezygnowało ze staży jako typu projektu przewidzianego do realizacji, było województwo łódzkie (można było składać projekty dotyczące tymczasowego zatrudnienia w MŚP wysoko wykwalifikowanego personelu). Z drugiej strony zdarzały się także konkursy, w których można było składać wnioski wyłącznie w ramach tych dwóch rodzajów projektów. Tak było w województwach: warmińsko-mazurskim, dolnośląskim, wielkopolskim, zachodniopomorskim. Natomiast w województwie lubelskim jedynym typem projektu były staże i szkolenia, bez projektów związanych z tymczasowym zatrudnieniem w MŚP.

Obecnie (stan na dzień 12.07.2010) konkursy trwają wciąż w województwie wielkopolskim, zachodniopomorskim, kujawsko-pomorskim, lubelskim. Większość instytucji odpowiedzialnych za realizację poddziałania 8.2.1 PO KL w tych regionach sygnalizuje dość umiarkowane zainteresowanie tymi typami projektów. Najbardziej ekstremalnym przykładem jest województwo zachodniopomorskie, w którym konkurs rozpisany jest wyłączenie na te dwa typy projektów, gdzie od lutego 2010 roku dofinansowania nie otrzymał jeszcze żaden wniosek. W tym roku konkursy zakończyły się już w województwie dolnośląskim, łódzkim, małopolskim (możliwość składania wniosków w ramach wszystkich dostępnych typów projektów), opolskim, podkarpackim, świętokrzyskim oraz warmińsko-mazurskim. Konkursów nie ogłaszały jeszcze w tym roku województwa: podlaskie (zaplanowany w III kwartale 2010), śląskie (zaplanowany w III kwartale 2010), mazowieckie (zaplanowany w III kwartale 2010) oraz lubuskim (zaplanowany w III kwartale 2010).

Instytucje Pośredniczące w poszczególnych województwach

 

Województwo Dolnośląskie

Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego

 

Województwo Lubelskie

Urząd Marszałkowski Województwa Lubelskiego

 

Województwo Lubuskie

Urząd Marszałkowski Województwa Lubuskiego

 

Województwo  kujawsko-pomorskie

Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego

 

Województwo Łódzkie

Urząd Marszałkowski Województwa Łódzkiego

 

Województwo Małopolskie

Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego

 

Województwo Mazowieckie

Mazowiecka Jednostka Wdrażania Programów Unijnych

 

Województwo Opolskie

Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego

 

Województwo Podkarpackie

Wojewódzki Urząd Pracy w Rzeszowie

 

Województwo Podlaskie

Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego

 

Województwo Pomorskie

Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego

 

Województwo Śląskie

Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego

 

Województwo Świętokrzyskie

Świętokrzyskie Biuro Rozwoju Regionalnego w Kielcach

 

Województwo Warmińsko-mazurskie

Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko-Mazurskiego

 

Województwo Wielkopolskie

Wojewódzki Urząd Pracy w Poznaniu

 

Województwo Zachodniopomorskie

Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie

 

 

Konkursy w ramach działania 8.2.1 w poszczególnych województwach

 

Województwo

Ostatni Konkurs

Typy projektów

Dolnośląskie

29.04 - 31.12 zawieszony 31.05(wyczerpanie alokacji)

Staże i szkolenia, tymczasowe zatrudnienie

Lubelskie

14.04.10 - 31.12.10

Staże i szkolenia

Lubuskie

jeszcze nie ogłoszono w tym roku (III kwartał)

Staże i szkolenia, tymczasowe zatrudnienie, szkolenia i doradztwo

kujawsko-pomorskie

21.06 - 19.07

Wszystkie działania

łódzkie

01.06.-02.07

NIE MA STAŻY, pozatym wszystkie działania

małopolskie

otwarty w styczniu, został już zamknięty

Wszystkie działania

mazowieckie

jeszcze nie ogłoszono w tym roku (III kwartał)

Wszystkie działania

opolskie

Były dwa konkursy 07.04 - 11.05(zwykły, 4 typy w tym staże) i 26.03-07.05(ponadnarodowy, 4 typy)

4 typy bez stypendiów

podkarpackie

Był w I kw. 2010 roku

 

podlaskie

III kwartał 2010 roku

 

pomorskie

30.04 - 01.06

4 typy bez stypendiów

ślaskie

III kwartał 2010 roku

 

świętokrzyskie

29.03 - 27.04

Wszystkie działania

warmońsko-mazurskie

27.04-31.05

Staże i szkolenia, tymczasowe zatrudnienie

wielkopolskie

od 12.05 konkurs otwarty

Staże i szkolenia, tymczasowe zatrudnienie

zachodniopomorskie

od 17.02 trwa konkurs otwarty

Staże i szkolenia, tymczasowe zatrudnienie

 

Jakub Anders i Marek Kotecki, Fundacja ProRegio[1]Priorytety od VI do IX Programu Kapitał Ludzki mieszczą się w tak zwanym komponencie regionalnym i taki zasięg mają realizowane projekty.

[2]Wojewódzki Urząd Pracy w Poznaniu, konkursowa na konkurs otwarty nr PO KL/8.2.1/1/10, (data dostępu 12.07.2010)

[3]Zobacz:  slideshare.net  (data dostępu 12.07.210)

[4]Tamże

Autor:Jakub Anders 


powrót | do góry | strona główna | kalendarium | regulamin serwisu | pliki cookies | kontakt
Portal jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

© 2005-2019 Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości