Portal Finanse Firma Klastry Instytucje Promocja Polityka
Artykuły analityczne
2011/10/31 10:56:45
Innowacyjne rozwiązanie transportowe nowoczesnym źródłem szukania oszczędności

Dziś żyjemy w czasach w których to wyznacza standardy obsługi. W dobie społeczeństwa informacyjnego rośnie świadomość oraz wymagania dotyczące dostępności produktów. Istotną rolę w jego zapewnianiu odgrywa transport. Jak działać efektywnie w tym zakresie spełniając jednocześnie wysokie wymogi w dobie ciągłego poszukiwania sposobów na racjonalizację bieżących kosztów? Odpowiedzią są tutaj innowacyjne rozwiązania.

Dla firm produkcyjnych czy dystrybucyjnych szczególnie istotna jest redukcja kosztów logistycznych, a w szczególności kosztów transportu. W tym celu konieczna jest analiza i zmiana sposobu realizacji procesów transportowych oraz otwartość na nowe koncepcje zarządzania logistyką w firmie, przyczyniające się do efektywności tych procesów. Oczywiście, podczas wprowadzania zmian należy także uwzględnić fakt, iż transport i przewozów nie są źródłem zysku dla firm produkcyjnych. 1 przedstawia główne problemy oraz pytania jakie stawia sobie dzisiaj każdy producent, czy dystrybutor funkcjonujący w różnych systemach logistycznych.

. 1. Wyzwania na tle podstawowych procesów transportowych

Źródło: opracowanie na podstawie materiałów Instytut Logistyki i Magazynowania (ILiM).

Polscy specjaliści, którzy prowadzą badania oraz analizy dotyczące procesów transportowych w Polsce, Europie oraz świecie zauważają, że przedsiębiorcy reagując na zawirowania związane z recesją na światowych rynkach szukają innowacyjnych rozwiązań mających wpływ na zmniejszenie kosztów prowadzenia działalności logistycznej, a w szczególności procesów transportowych. Znaczenie sprawnej organizacji procesów logistycznych w firmie potwierdzają prowadzone przez Instytut Logistyki i Magazynowania prace badawcze dotyczące analizy kosztów logistycznych w różnych modelach sieci dystrybucji. Wskazały one, że niezwykle istotne są organizacji procesów transportowych, stanowiące niejednokrotnie ponad 50% całkowitych kosztów logistycznych, dlatego też w pierwszym kroku firmy optymalizują transportu. Zdaniem Marcina Hajdula [1] duże firmy od dawna wiedziały jak ważny jest dobrze zorganizowany transport, który jest skuteczny, a zarazem tani. Natomiast obecna sytuacja ekonomiczna, zawirowania na rynku spowodowała zmianę myślenia także mniejszych przedsiębiorców. Firmy, niezależnie od wielkości, musiały zmienić podejście do prowadzenia biznesu. Teraz, nie wystarczy mieć świetny produkt, który sam się sprzeda. Klienci oczekują znacznie więcej. Niezwykle istotne stały się kwestie związane z dostępnością produktu oraz jakością realizowanych dostaw, punktualnością oraz elastycznością współpracy. To właśnie jest pole do popisu dla transportu, który jest ostatnim ogniwem łączącym producenta czy dystrybutora z klientem.

Aby jednak mówić o efektywnym transporcie wymagane jest:

 •         budowanie efektywnych procesów transportowych,
 •         wykorzystanie odpowiednich narzędzi informatycznych wspierających procesy transportowe,
 •         zapewnienie odpowiednich ów wymiany danych w całym łańcuchu dostaw produktów.

 

W dalszej części artykułu zostaną przedstawione innowacyjne rozwiązania, które wdrożono w praktyce i mają praktycznie przełożenie na usprawnienia w procesach transportowych i racjonalizację kosztów w tym zakresie w polskich przedsiębiorstwach

Zanim jednak zostaną omówione praktyczne rozwiązania, przedstawione zostaną aktualne wyzwania i problemy w transporcie, które to są impulsem dla firm i przyczyniają się do wprowadzania innowacji w procesach transportowych

Bezpieczeństwo i wysoka dostępność produktów wymaga wspólnego działania, także długoterminowego, które opiera się na porozumieniu partnerów biznesowych w zakresie stałej wymiany informacji oraz współpracy. Większość firm bagatelizuje aspekty związane z optymalizacją i planowaniem długoterminowym, koncentrując się wyłącznie na swojej bieżącej działalności. Przedsiębiorcy starają się realizować zamówienia swoich ów często i szybko, głównie przy wykorzystaniu transportu drogowego, przy jednoczesnej próbie zachowania kosztów transportu na racjonalnym poziomie. Podejście to może powodować, iż firmy produkcyjne i dystrybucyjne de facto osiągając poprawę realizowanych procesów i zwiększając tym samym poziom zadowolenia klienta w krótkiej perspektywie czasu, mogą doprowadzić do pogorszenia poziomu obsługi klienta i dostępności produktów w dłuższym horyzoncie czasowym. Przykładowo, częste i szybkie dostawy wymagają zaangażowania większej ilości środków transportu, co powoduje zwiększenie kongestii ruchu oraz pogorszenie bezpieczeństwa na drogach. W wyniku rosnącej kongestii spada średnia prędkość techniczna z jaką poruszają się pojazdy, co docelowo powoduje wydłużenie czasu dostawy. Może ono wpłynąć na niezadowolenie ów oraz w najgorszym przypadku utratę części zamówień. Należy także pamiętać, że częsta wysyłka zleceń drobnicowych jest dużo droższa niż przewóz większych partii ładunku. Dodatkowo, zwiększony popyt na usługi transportowe skutkuje tym, iż przewoźnicy podnoszą stawki przewozowe. Zatem w długiej perspektywie czasu działania firm nieświadomie prowadzą do pogorszenia własnych wyników finansowych. Stąd też wynika potrzeba myślenie długofalowego, gdzie kluczową rolę odrywać będzie współpraca firm, która przyczynić się może do racjonalnych procesów transportowych.

Bardzo istotnym problemem przedsiębiorstw jest także nieoptymalne wykorzystanie zasobów transportowych, czyli występujące „puste przebiegi”, niski wskaźnik wykorzystania przestani ładunkowej, przestoje. Problemy te szczególnie nasilają się gdy posiada własny tabor, gdyż w przypadku outsourcingu usług transportowych producent, niejako „wypycha” te problemy na dostawców usług transportowych. Nie mniej jednak należy podkreślić, że problemy z wykorzystaniem dostępnej ładowności widoczne są w wielu krajach Unii Europejskiej i nie dotyczy to tylko polskich przedsiębiorstw. Badania prowadzone przez Europejską Agencję Środowiska (European Environment Agency) przedstawione na Rysunku 2 wskazują, że w większości krajów Unii Europejskiej wykorzystanie dostępnej ładowności stosowanych środków transportu jest na niskim poziomie. Dla najczęściej wykorzystywanej gałęzi transportu, czyli przewozów drogowych, średnie wykorzystanie dostępnej ładowności pojazdów podczas zaopatrzenia lub dystrybucji jest na poziomie 54%.

. 2. Wykorzystanie dostępnej ładowności w wybranych krajach UE.

Źródło: opracowanie na podstawie www.eea.europa.eu

 

Jednym z istotnych elementów mających także znaczący wpływ na poszukiwanie przez firmy innowacyjnych rozwiązań usprawniających procesy transportowe jest przyjęcie przez Komisję Europejską dokumentu Białej Księgi – Transport do 2050 roku. Do głównych priorytetów tej strategii zaliczyć należy przeniesienie transportu z samochodowego do przyjaznych środowisku gałęzi transportu, w tym transportu kolejowego, oraz zmniejszenie emisji szkodliwych substancji do środowiska. W szczególności ograniczenie emisji gazów cieplarnianych ma znaczące przełożenie na działania przedsiębiorstw, gdzie zakłada się, że do 2050 r. ich zmniejszy się o co najmniej 60 % w porównaniu z poziomem z roku 1990. Powyższy priorytet przekłada się na dotowanie ze środków unijnych takich rozwiązań, które mają znaczący wpływ na zmniejszanie emisji szkodliwych substancji do środowiska.

W ostatnich latach zauważalna jest globalna recesja gospodarcza. Przedsiębiorstwa, w dobie potocznie nazywanego „kryzysu”, mając znaczne problemy z zwiększaniem przychodów, koncentrują się na szukaniu możliwości zmniejszania kosztów, co przyczynia się znacząco do poszukiwania nowych modeli organizacji procesów transportowych.

  3 prezentuje klasyczny sposób organizacji przewozów w działalności gospodarczej. Producenci czy też dystrybutorzy koncentrują się na obsłudze codziennych zleceń od swoich ów oraz na pozyskiwaniu towarów od dostawców. Dostawa oraz dystrybucja wyrobów gotowych może być prowadzona przy wykorzystaniu własnych środków transportu lub też przy pomocy wyspecjalizowanej firmy transportowej lub spedycyjnej [2]. W przypadku posiadania własnej floty pojazdów, przedsiębiorstwa same planują i optymalizują trasy dostaw. Natomiast, jeśli dane nie posiada własnej floty w celu realizacji dostaw i dystrybucji zmuszone jest korzystać z usług wyspecjalizowanych firm transportowych lub spedycyjnych. przesyła jedynie zlecenia transportowe, a to właśnie przewoźnik lub spedytor odpowiada za optymalne zorganizowanie przewozu.

 

. 3. Klasyczny sposób organizacji procesów transportowych w działalności gospodarczej.

Źródło: opracowanie własne na podstawie materiałów ILiM.

 

Zaprezentowane klasyczne rozwiązanie posiada jednak wady. Stawka przewozowa czy też koszt transportu własnego zależy bezpośrednio od wielkości ładunku i naszych oczekiwań odnośnie czasu dostawy. Ogólna reguła jest taka, że firmy transportowe pobierają niższe stawki za dostawy w większych ilościach. Zarówno dla transportu własnego jak i zleconego, koszt przewozu na jednostkę wagi transportowanego ładunku obniża się w miarę wzrostu ciężaru dostawy [3]. Obecnie zauważa się trend panujący wśród przedsiębiorstw, czyli częste i niewielkie dostawy, które wynikają też nierzadko z procesów optymalizacji zapasów, gdzie zamawianie częściej i w mniejszych ilości pozwala na zmniejszenie wielkości utrzymywanych zapasów. To powoduje, iż transportu są wysokie i mają tendencję wzrostową. Dodatkowo wadą opisanego powyżej rozwiązania jest rosnąca liczba pojazdów realizujących dostawy, co przekłada się na wzrost kongestii ruchu, a docelowo także na wydłużenie czasów dostaw.

Firmy chcąc rozwijać się i działać efektywnie w dłuższym okresie czasowym, a nie tylko osiągać zysk w stosunkowo krótkim okresie czasu, powinny poszukiwać alternatywnych rozwiązań organizacji procesów transportowych. Przykładem takiej strategii organizowania transportu może być koncepcja bazująca na strategii zrównoważonego rozwoju. Umożliwia ona firmom działanie w oparciu o klasyczne podejście, ale także proponuje współpracę firm z danego regionu w zakresie organizacji wybranych procesów logistycznych przy wsparciu nowoczesnych rozwiązań informatycznych. Do takich innowacyjnych rozwiązań należy zaliczyć platformę T-Scale, której celem jest dokonywanie wspólnych zakupów usług transportowych przez jej użytkowników.

Jest to innowacyjny projekt, który realizowany jest przy wsparciu unijnych funduszy, umożliwiający osiągnięcie efektu skali, poprzez stworzenie kompleksowego rozwiązania wspierającego konsolidację procesów transportowych grupy niezależnych przedsiębiorstw. Celem współpracy jest optymalizacja kosztów transportu wynikająca z osiągniętego efektu skali przy zrównoważonym wykorzystaniu zasobów grupy. Korzyścią ze współpracy jest także ograniczenie kosztów personalnych związanych z organizacją transportu poprzez przeniesienie wybranych odpowiedzialności na koordynatora transportu. Integralnym elementem rozwiązania jest platforma komunikacyjna T-Scaleumożliwiająca wymianę informacji w czasie rzeczywistym pomiędzy podmiotami zaangażowanymi w realizację przewozów (użytkownik transportu, dostawca usług transportowych, koordynator). Idee rozwiązania przedstawia 4

 

. 4. Współpraca firm w organizacji procesów transportowych.

Źródło: opracowanie własne na podstawie materiałów ILiM.

 

W odróżnieniu od istniejących giełd transportowych rozwiązanie to daje możliwość koordynacji i konsolidacji zleceń, a tym samym optymalizacji kosztów transportu wynikających z  osiągniętego efektu skali. Celem działalności koordynatora jest wypracowanie oszczędności związanych z realizacją procesów transportowych. Uzyskane oszczędności są dzielone pomiędzy użytkowników transportu, przewoźników oraz koordynatora. Obecnie rozwiązanie to jest także testowane przez grupy niezależnych firm należących do GS1 Polska oraz ECR Polska.

Koncepcja współpracy, zakłada, iż firmy działające w danym regionie wymieniają się informacjami na temat planowanych miejsc, skąd będą realizowane dostawy oraz lokalizacji dokąd będą prowadzone wysyłki wyrobów gotowych (produktów). Obieg informacji następuje przy wykorzystaniu elektronicznej platformy wymiany informacji (T-Scale). Firmy, które są zainteresowane działaniem w oparciu o zaproponowaną strategię wspólnie wybierają Koordynatora transportu, który w ich imieniu zajmuje się koordynacją procesów transportowych. Jednym z podstawowych zadań koordynatora jest łączenie tras w taki sposób, aby maksymalizować wielkość ładunku wysyłanego w danym kierunku lub sprowadzanego z danego regionu w taki sposób, aby maksymalizować korzyści dla wszystkich użytkowników platformy. Pozwala to na uzyskanie lepszych stawek u przewoźników zewnętrznych. Oczywiście, koordynatorem procesów logistycznych może być także niezależna . Celem jest chęć obniżenia łącznych kosztów transportu poprzez lepsze wykorzystanie dostępnej powierzchni ładunkowej taboru.

Należy podkreślić, że rozwiązanie to bazuje na koncepcji projektu Kassetts (Knowledge-enabled Access of Central Europe SMEs to Efficient Transnational Transport Solutions), zainicjowanym we Włoszech w Instytucie Transportu i Logistyki w Regionie Emilia-Romagna, który jest parterem Instytutu Logistyki i Magazynowania w wielu europejskich projektach.  Region Emilia-Romania charakteryzuje  się tym, że generuje dużo innowacji w logistyce. Projekt Kassetts finansowany jest przez Komisję Europejską (program Central Europe)i ma za zadanie wspierać racjonalizację wybranych procesów transportowych i działań logistycznych, prowadzących  do wzrostu konkurencyjności MŚP i ochrony środowiska, dzięki stworzeniu europejskiej sieci koordynatorów logistycznych wykorzystujących narzędzia informatyczne. Dodatkowo, w celu wsparcia procesu wymiany informacji pomiędzy współpracującymi podmiotami rozwijana jest elektroniczna platforma wymiany informacji. Sama idea współpracy wielu przedsiębiorstw nie jest tworem nowym i na świecie rozwijana jest od wielu lat, szczególnie w aspekcie wspólnego planowania. Jest to koncepcja CPFR (Collaborative Planning, Forecasting and Replenishment), czyli wspólne prognozowanie, planowanie i uzupełnianie zapasów, które opiera się na porozumieniu partnerów biznesowych w zakresie stałej wymiany informacji.

5 przedstawia operacyjne działania realizowane na platformie T-Scale.

 

 

 

 

 

. 5. Działania operacyjne firm w organizacji procesów transportowych.

Źródło: opracowanie własne na podstawie materiałów ILiM.

Użytkownicy w pierwszym kroku wprowadzają zapytania przewozowe. One trafiają do koordynatora transportu, który jest odpowiedzialny za proces planowania i konsolidacji zleceń. Rola koordynatora procesów transportowych jest niezwykle istotna ponieważ z punktu widzenia procesów transportowych, koszt przewozu obniża się w miarę wzrostu wolumenu dostawy. Zatem, idealnym rozwiązaniem byłoby maksymalne wykorzystywanie dostępnej przestrzeni ładunkowej środków transportu eksploatowanych przy przepływie towarów. W tym celu niezbędne jest odpowiednie planowanie przewozów, realizowanych czy to własnym taborem czy to przy pomocy zewnętrznych przewoźników (dostawców usług przewozowych). Dlatego też, niezmiernie istotne jest wsparcie planistów narzędziami informatycznymi umożliwiającymi automatyzację procesów planistycznych. Platforma T-Scale zawiera rozbudowane algorytmy automatyczne planowania tras z wykorzystaniem map cyfrowych. Po zakończonym procesie planowania przez Koordynatora użytkownicy platformy mają prawo odrzucić zaplanowane zlecenia jeżeli uznają, że transportu dla takiego zlecenia nie są dla nich optymalne. Po akceptacji zaplanowanych zleceń transportowych następuje proces realizacji transportu oraz rozliczenia z przewoźnikami. Należy podkreślić, że wszelkie działania procesowe, planistyczne podlegają opiece merytorycznej oraz technicznej i za te działania odpowiedzialny jest Koordynator techniczny.

Analizy prowadzone w Polsce oraz wdrożenie analogicznej koncepcji we Włoszech (region Emilia Romagna) pozwoliły na:

 •         redukcję w kosztach transportu (ok. 20%),
 •         zmniejszenie pokonanych kilometrach (prawie 30%),
 •         zmniejszeniu liczby indywidualnych przewozów o 37%,
 •        skrócenie czasu wykonywania zadań.

 Powyższe korzyści pokazują znaczący potencjał do oszczędności. Należy podkreślić, że badania były przeprowadzone dla kilku przedsiębiorstw współpracujących ze sobą na platformie. Wraz ze wzrostem kolejnych użytkowników i uczestników platformy T-Scale, potencjał do oszczędności znacząco wzrasta.

Należy mieć też świadomość, że zarządzanie procesami transportowymi odbywa się równolegle z procesami zarządzania zapasami, zamówienia, magazynem i należy patrzeć na procesy w łańcuchu dostaw kompleksowo z uwzględnianiem relacji trade-offs. Dlatego też, coraz częściej na rynku pojawiać się będą rozwiązania, które będą integrować procesy zarządzania zapasami z zarządzaniem procesami transportowymi w przedsiębiorstwach w oparciu o koordynację tych procesów. Zwłaszcza, że optymalizacja zapasów znacząco przekłada się na zmniejszenie zapotrzebowania na powierzchnię magazynową, a także kapitału zamrożonego w zapasach. Racjonalizacja zapasów ma także znaczący wpływ na poprawę wskaźników płynności finansowej co w dobie recesji jest istotnym czynnikiem mającym wpływ na zyskowność przedsiębiorstw oraz pozycję na rynku. 6 przedstawia miejsce integracji procesów transportu i planowania zapasów.

 

. 6. Integracja procesów transportowych oraz zarządzania zapasami.

Źródło: opracowanie własne na podstawie materiałów ILiM.

 

Koncepcja kompleksowego podejścia polega na integracji tych procesów poprzez zastosowania systemu do generowanie propozycji zleceń transportowych. Takim przykładem może być system informatyczny MonZa do generowania propozycji zakupów na podstawie generowanych prognoz sprzedaży. Instytut Logistyki i Magazynowania wdrażał takie innowacyjne rozwiązanie w oparciu o dofinansowanie w ramach regionalnych programów operacyjnych, dla III osi priorytetowej, tj. Gospodarka, innowacyjność, przedsiębiorczość.

Innowacyjne wdrożenie systemu informatycznego MonZa dotyczyło usprawnienia systemu logistycznego w obszarze zarządzania zapasami oraz transportu w przedsiębiorstwie o bardzo rozbudowanym systemie dystrybucji, na który składało się wiele ogniw w tej sieci. Struktura wielo magazynowa i wielo oddziałowa przyczyniała się do znacznej ilości przewozów wewnętrznych, w dodatku wykorzystywano własny tabor transportowy. Projekt zakładał pozytywny wpływa na politykę zrównoważonego rozwoju i ochronę środowiska, ponieważ jego realizacja nie umniejszy szans na realizację potrzeb przyszłego pokolenia przy równoczesnym ich zaspokojeniu przez obecne. Jednocześnie projekt przyczynił się do zapobiegania powstawaniu zanieczyszczeń środowiska. W wyniku wdrożenia narzędzia informatycznego wspierającego optymalne uzupełnianie zapasów w każdym ogniwie sieci dystrybucji nastąpiło zmniejszenie liczby przesunięć towarów między poszczególnymi ogniwami w sieci, co przyczyniło się do zmniejszenia liczby przewozów samochodowych, a co za tym idzie zmniejszenia wielkości emisji spalin do atmosfery. Projekt wpływał także pozytywnie na politykę społeczeństwa informacyjnego, ponieważ zakładał rozszerzenie oferty handlowej firmy o platformę systemową umożliwiającą komunikowanie się klientom z firmą poprzez w celu dostępu do aktualnej  oferty asortymentowej z możliwością analizowania sytuacji w zakresie rozliczeń finansowych. W ramach projektu zakładano także pozytywny wpływ na politykę zatrudnienia firmy, z uwagi na fakt, iż utworzono komórkę badawczo-rozwojową, a co za tym idzie zatrudniono specjalistę do działu B+R, co miało znaczący wpływ na dalszy rozwój przedsiębiorstwa. Nie mniej jednak główną korzyścią związaną z procesami transportowymi było zmniejszenie liczby przewozów wewnętrznych przez co ograniczono poziom emisji spalin do atmosfery. Pełne zintegrowanie działań związanych z optymalnym procesem uzupełniania zapasów oraz planowania tras należy obecnie nadal do innowacyjnych rozwiązań i jest to rozwiązanie, które przyczyniać się będzie do optymalizacji kosztów logistycznych przedsiębiorstw.

Istotnym elementem współpracy partnerów biznesowych jest zapewnienie odpowiednich ów wymiany danych, co ma także wpływa na bezpieczeństwo współpracy w całym łańcuchu dostaw. Prawidłowy przepływ informacji pomiędzy dostawcami surowców, producentami oraz pomiędzy dystrybutorami i nabywcami jest niezbędny, aby łańcuch dostaw zapewniał szybką i niezakłóconą obsługę ów, zgodnie z ich oczekiwaniami. Dystrybutorzy dążą do utrzymania całkowitej kontroli nad przebiegiem swojej działalności, jednak planowanie i koordynowanie przepływem produktów gotowych realizowane jest w skali całego łańcucha. Uczestnik łańcucha dostaw powinien znać dobrze standardy jakie w nim obowiązują, dlatego też wykorzystywać należy standardy identyfikacji i komunikacji. Przykładem takich ów jest system GS1, który opierają się na:

 •         Kodach kreskowych – wykorzystywanych w procesie automatycznej identyfikacji i gromadzenia danych. Standardowe i powszechnie stosowane symboliki kodów kreskowych to  EAN-13, ITF-14, GS1-128, GS1-Data Bar, GS1 Data Matrx. Szczególnie cenne przy budowaniu bezpiecznego łańcucha dostaw, może okazać się stosowanie kodu GS1 Data Matrix. Może on zawierać do 2000 znaków, co umożliwia zapisanie w nim wielu dodatkowych informacji,
 •         Elektronicznej komunikacji -  tj. dokumentach transakcyjnych do wymiany drogą elektroniczną (w szczególności rozwiązania oparte na standardzie EDI).
 •         Synchronizacji danych podstawowych – może być ona stosowana w procesie wymiany danych o produktach i usługach. Jest oparta na standardzie GDSN,
 •         Elektronicznym Kodzie Produktu (EPC) - standardy identyfikacyjne wykorzystujące technologię RFID i .

 

Stosowanie ów wymiany informacji wpływa nie tylko na efektywność procesów logistycznych, ale także na śledzenie produktów w łańcuchu dostaw. Jest to szczególnie istotne w procesach traceability (śledzenie ruchu i pochodzenia) co daje możliwość lokalizowania i śledzenia produktów na każdym etapie ich produkcji, przetwarzania oraz dystrybucji. Przedsiębiorstwa muszą być gotowe na szybkie i bezpiecznie wycofanie produktów w przypadku sygnałów rynkowych dotyczących wad produktów mających wpływ na zdrowie, czy bezpieczeństwo nabywców. Stąd też buduje się rozwiązania umożliwiające zarządzanie procesami przeprowadzenia szybkiego i bezpiecznego zwrotu produktów do producenta (Recall service). Przykładem tego jest inicjatywa organizacji światowej GS1, która opracowała platformę elektroniczną, wspierającą przedsiębiorstwa w procesach śledzenia i wycofania produktu z rynku, co przedstawia 7.

 


. 7. Idea funkcjonowania platformy Recall opartej na standardach GS1

Źródło: opracowanie własne na podstawie materiałów ILiMll

 

W dobie społeczeństwa informacyjnego to wymusza stosowanie rozwiązań zapewniających wysoką dostępność produktów, wysoki poziom obsługi klienta przy zapewnieniu bezpieczeństwa. Stosowanie innowacyjnych rozwiązań zarówno koncepcyjnych, jak i informatycznych nie tylko podnosi dostarczania produktów, ale także przyczynia się do efektywnego funkcjonowania  procesów logistycznych. Aby jednak osiągnąć wysoką efektywność procesów transportowych, niezbędne jest działanie kompleksowe, poprzez zastosowanie ów wymiany danych, wypracowanie efektywnych procesów transportowych w całym łańcuchu dostaw oraz stosowanie wydajnych narzędzi informatycznych wspierających realizację procesów logistycznych.

Podsumowując należy podkreślić, że w Polsce firmy również coraz częściej stają się otwarte na nowatorskie rozwiązania w szczególności w procesach transportowych, z których korzyści czerpie wiele podmiotów bezpośrednio i pośrednio zaangażowanych w łańcuch dostaw. Bardzo pomocna jest Komisja Europejska, która wspiera małe i średnie przedsiębiorstwa. Realizowanych jest szereg projektów, z których firmy te mogą wyciągnąć wiele konkretnych korzyści. Niestety polskie, jak i unijne realia wskazują, że firmy wciąż nie dostrzegają ogromnego potencjału środków unijnych. Na szczęście świadomość polskich przedsiębiorców w tym zakresie rośnie, co potwierdza liczba przedsiębiorstw z którymi choćby współpracuje Instytut Logistyki i Magazynowania w ramach obecnie realizowanych projektach unijnych.

 


[1]  PULS BIZNESU, Era Grupowych Zakupów Usług Transportowych, wrzesień 2011

[2]  Hajdul M, transportu w przedsiębiorstwie, w. Podstawy logistyki. Podręcznik do kształcenia w zawodzie technik logistyk, red. Fertsch M, Instytut Logistyki i Magazynowania, Poznań 2006

[3] Coyle J., Bardi E., Langley Jr. C.: Zarządzanie logistyczne. Warszawa: Polskie Wydawnictwa Ekonomiczne, 2002

Autor:Dawid Doliński 


powrót | do góry | strona główna | kalendarium | regulamin serwisu | pliki cookies | kontakt
Portal jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

© 2005-2019 Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości