Portal Finanse Firma Klastry Instytucje Promocja Polityka
Artykuły analityczne
2011/07/21 09:20:50
CSR – utopia czy trwała zmiana w biznesie?

Celem każdej działalności biznesowej jest zysk, jednak drogi prowadzące do tego celu bywają różne. Jedną z nich wyznacza CSR (ang. Corporate Social Responsibility), czyli zarządzanie organizacją zgodnie z zasadami społecznej odpowiedzialności. To droga najbardziej wymagająca, ale zarazem mogąca przynieść trwałe korzyści. CSR zmienia biznesowe paradygmaty, na nowo odkrywając i podkreślając znaczenie związków organizacji z jej otoczeniem. Jest nowoczesnym modelem zarządzania organizacją, który ułatwia funkcjonowanie na konkurencyjnym rynku i jednocześnie podnosi innowacyjność firmy.

 

W CSR obowiązują proste zasady: uczciwość, rzetelność, wrażliwość, lojalność, praworządność. To wartości, których nie da się kupić, na które pracuje się latami i które we współczesnej gospodarce stają się coraz cenniejszym kapitałem. Obserwując działania poszczególnych firm, zachowania konsumentów, trendy rynkowe, pojawienia się pierwszego w regionie giełdowego indeksu firm odpowiedzialnych (Respect Index), można stwierdzić, że aktywność organizacji na polu szeroko rozumianych działań społecznych stała się modna. Specyfiką mody jest jednak jej efemeryczność, CSR natomiast ma szansę stać się trwałym elementem strategii biznesowych. Sukces tej koncepcji niesie jednocześnie dla niej największe zagrożenia w postaci wynaturzenia CSR i uczynienia ze społecznej odpowiedzialności biznesu kolejnego instrumentu Public Relations. Utożsamianie działań realizowanych w ramach CSR z budową pozytywnego wizerunku jest podstawowym błędem popełnianym przez przedsiębiorstwa, które nie rozumieją istoty społecznej odpowiedzialności biznesu. Ta ignorancja jest o tyle niebezpieczna, że w dłuższej perspektywie może zniechęcić do CSR przede wszystkim konsumentów, którzy zaczną kojarzyć go z działaniami fasadowymi, realizowanymi „pod publiczkę”, obliczonymi na zyskanie medialnego rozgłosu i poklasku. Dlatego tak ważne jest edukowanie zarówno biznesu, jak i społeczeństwa w zakresie Corporate Social Responsibility. Kwestią priorytetową jest tutaj właściwa odpowiedź na pytanie, czym jest CSR?

Co to jest społeczna odpowiedzialność biznesu?

CSR jest zagadnieniem na tyle złożonym, iż trudno wskazać jego jedną, powszechnie obowiązującą definicję. Niewątpliwie łatwiej byłoby powiedzieć, czym CSR nie jest. Nie jest więc PR-em, nie służy wyłącznie budowaniu wizerunku, rozumienie i traktowanie CSR jako kolejnego instrumentu marketingu stoi w jawnej kontrze do jego prawdziwego znaczenia, zaprzecza istocie i założeniom społecznej odpowiedzialności biznesu; CSR nie jest także sponsoringiem, nie polega więc na prostym finansowaniu przedsięwzięć i inicjatyw społecznych. Odwołując się do dokumentów Komisji Europejskiej (link), Corporate Social Responsibility można zdefiniować jako „koncepcję dobrowolnego uwzględniania przez firmę aspektów społecznych i ekologicznych podczas prowadzenia działań komercyjnych oraz w kontaktach z otoczeniem (Green Paper. Promoting The European framework for the Corporate Social Responsibility, European Commision). Z kolei Światowa Rada Biznesu na Rzecz Zrównoważonego Rozwoju przez CSR rozumie „zobowiązanie biznesu mające na celu zrównoważony rozwój ekonomiczny, zmierzający do poprawy warunków i jakości życia, dzięki współpracy zatrudnionych i ich rodzin, lokalnych społeczności oraz całego społeczeństwa” (World Business Council for Sustainable Development). Na polskim gruncie można odwołać się do definicji zaproponowanej przez Forum Odpowiedzialnego Biznesu, który proponuje następującą definicję: „Odpowiedzialny biznes to dobrowolna strategia uwzględniająca społeczne, etyczne i ekologiczne aspekty w działalności gospodarczej oraz w kontaktach z interesariuszami (m.in. z pracownikami, z klientami, akcjonariuszami, dostawcami, społecznością lokalną). To wkład biznesu w realizację polityki zrównoważonego rozwoju gospodarczego oraz taki sposób prowadzenia firmy, w którym celem priorytetowym jest osiągnięcie równowagi między jej efektywnością i dochodowością a interesem społecznym”. Mniej lub bardziej trafionych definicji CSR można znaleźć jeszcze co najmniej kilkanaście – w dokumentach różnych organizacji międzynarodowych, stowarzyszeń czy w literaturze przedmiotu. Wszystkie definicje, pomimo nieco innego rozłożenia pewnych akcentów, łączy zbiór stałych elementów, które można uznać za konstytutywne dla koncepcji Corporate Social Responsibility. Po pierwsze – CSR opiera się na zasadzie pełnej dobrowolności; po drugie – jest to kompleksowy zarządzania całą organizacją, a nie poszczególnymi jej obszarami, który powinien obejmować wszystkie wymiary prowadzonego biznesu (działania rynkowe, firmy jako miejsca pracy, stosowaną technologię, zobowiązania wobec społeczeństwa, itd.); po trzecie – CSR nie wyklucza zysku, przeciwnie, konsekwentne stosowanie jego zasad pozwala organizacjom osiągać coraz lepsze wyniki ekonomiczne, ponieważ budowana przez nie opiera się nie na strategii walki cenowej, a wzbogaceniu swojej oferty o dodatkowe wartości w wymiarze społecznym; po czwarte – CSR  oznacza mądre kształtowanie relacji z interesariuszami oraz prowadzenie przejrzystych praktyk biznesowych opartych na poszanowaniu ów, społeczności, środowiska, a także poczuciu odpowiedzialności za konsumentów, inwestorów, społeczeństwo. Mówiąc wprost, Corporate Social Responsibility w wolnym tłumaczeniu możemy rozumieć jako etyczną postawę w biznesie, która uwzględnia liczne interesy: samej organizacji, jej ów,  bliższego i dalszego otoczenia, ale także przyszłych pokoleń (stąd wynika na przykład tak mocno akcentowana w działaniach CSR dbałość o środowisko naturalne, efektywne, racjonalne wykorzystywanie dostępnych zasobów, poszanowanie energii, itp.).

Obszary CSR

Definiując CSR jako kompleksowy zarządzania nowoczesną organizacją, należy odnieść go do kilku podstawowych obszarów funkcjonowania każdej firmy: rynku, ów, społeczeństwa, środowiska naturalnego. Odpowiedzialne działania organizacji w obszarze rynku powinny obejmować cały proces wytwarzania produktu lub usługi począwszy od zaopatrzenia, poprzez technologię produkcji, a na technikach sprzedaży i marketingu kończąc. Umiejętne stosowanie CSR pozwala zintegrować z podstawową działalnością biznesową problemy z innych obszarów, w których funkcjonuje : społeczne (np. relacje z pracownikami), ekologiczne (kwestie wpływu rozwiązań technologicznych stosowanych przez firmę na środowisko naturalne), etyczne (np. hierarchia wyznawanych przez organizację wartości). Implementacja zasad CSR w obszar relacji firmy z rynkiem powinna w ostateczności prowadzić do oferowania takiej usługi lub produktu, który spełnia wymagane wobec niego normy bezpieczeństwa i standardy jakości. Ważnym aspektem tych działań jest również podawanie przez firmę wiarygodnych i rzetelnych informacji o produkcie/usłudze, uczciwość wobec biznesowych kontrahentów (dostawców, podwykonawców, partnerów handlowych) oznaczająca chociażby terminowe realizowanie zobowiązań płatniczych, wspieranie lokalnej gospodarki poprzez nawiązywanie biznesowej współpracy z lokalnymi przedsiębiorcami, ze szczególnym uwzględnieniem podmiotów ekonomii społecznej.

Inną podstawową grupą interesariuszy działań CSR są pracownicy. Powinni oni z jednej strony być podmiotem tych działań, brać w nich czynny udział, realizować, ale także inspirować; z drugiej zaś strony – pracownicy muszą być beneficjentami CSR. Odpowiedzialna społecznie to , która zapewnia swoim pracownikom zrównoważony rozwój rozumiany jako równowaga między życiem zawodowym a prywatnym, buduje przyjazne środowisko społeczne wewnątrz firmy, dba o relacje interpersonalne, nie wspominając już o tak elementarnych kwestiach, jak bezpieczeństwo stanowisk pracowniczych i przestrzeganie praw pracowniczych. W tym zakresie organizacje powinny podejmować działania polegające na opracowaniu i wdrażaniu przejrzystych procedur wewnątrz firmy, obejmujące precyzyjnie ustalone i jasno komunikowane ścieżki rozwoju zawodowego oraz awansu, programy adaptacyjne, rozwiązania przyjazne wobec nowych ów i tych, którzy mają specyficzne potrzeby (np. świeżo upieczonych rodziców), stwarzanie pracownikom możliwości realizacji na wielu polach, nie tylko zawodowych, na przykład poprzez ułatwianie angażowania się w inicjatywy społeczne.

W tym punkcie dochodzimy do kolejnego istotnego obszaru działań CSR – kreowania i utrwalania dobrych relacji między organizacją a jej otoczeniem społecznym. Corporate Social Responsibility przypomina nam wszystkim, że organizacje – podmioty gospodarcze, zakłady pracy, korporacje, instytucje, urzędy – nie są bytami osadzonymi i działającymi w próżni, lecz stanowią integralną część całej struktury społecznej. Aktywność w tym obszarze oznacza podejmowanie inicjatyw społecznych nie tylko tych najprostszych i wymagających stosunkowo niedużego wysiłku organizacyjnego, ale także intelektualnego (np. różnego rodzaju festyny, eventy); społeczna odpowiedzialność biznesu to przede wszystkim zaangażowanie się w ważne społeczne problemy, podejmowanie na drodze dialogu z innymi instytucjami wchodzącymi w skład otoczenia społecznego rozwiązań trudnych kwestii; to wreszcie wkład biznesu w rozwój społeczny, integrację społeczną, walkę ze szkodliwymi stereotypami. Najwyższym poziomem, który można osiągnąć w tym obszarze, jest zdobycie przez organizację tzw. „licencji na działanie”, czyli społecznego poparcia dla jej istnienia. Każda , która chce działać zgodnie z zasadami CSR musi sobie odpowiedzieć na pytanie: co z naszej obecności, działalności i rozwoju wynika dla innych? Innymi słowy, aktywność w tym obszarze Corporate Social Responsibility oznacza taki rozwój przedsiębiorstwa, któremu towarzyszą pozytywne zmiany społeczne.            

Ostatnim, ale nie mniej ważnym obszarem działań CSR jest ekologia. Oczywiście nie należy utożsamiać całej koncepcji Corporate Social Responsibility z ruchami proekologicznymi, niemniej jednak nie da się zignorować faktu, że świadomość ekologiczna i troska społeczna dotycząca wpływu działalności człowieka na stan środowiska naturalnego są jednym z fundamentów omawianego modelu zarządzania organizacją. Mówiąc wprost, ekologia jest modna i dobrze postrzegana. Koniunkturę na bycie „eko” nakręcają media, ale w dużej mierze wynika ona przecież z obiektywnych przesłanek, choćby postępującej edukacji ekologicznej społeczeństwa i wiążącej się z tym rosnącej świadomości dotyczącej ochrony przyrody. Firmy chętnie promują się i przedstawiają jako ekologiczne, ponieważ buduje to ich dobry wizerunek, pokazuje troskę o los planety. Odpowiedzialność za środowisko naturalne rozpatrywana w kontekście Corporate Social Responsibility nie powinna jednak sprowadzać się do jednorazowych akcji, lecz musi być elementem strategii firmy i jej stałych, codziennych działań. Można wyrazić to w prostej zasadzie: , które chce zrobić coś dobrego dla środowiska przyrodniczego powinna zrobić to w tym obszarze, w którym w największym stopniu na to środowisko oddziałuje. W praktyce więc firmy transportowe, różnego rodzaju przewoźnicy powinni inwestować w nowoczesny, ograniczający emisję spalin tabor samochodowy; w przypadku przedsiębiorstw zajmujących się gospodarką odpadami wskazane są inwestycje w recykling i segregację śmieci; elektrociepłownie mogą skoncentrować się na poszukiwaniu alternatywnych źródeł energii, itd.

 

Na Corporate Social Responsibility składa się więc wiele działań w wielu obszarach: komunikacji, ładu korporacyjnego, relacji z interesariuszami, odpowiedzialności za środowisko naturalne, odpowiedzialności ekonomicznej, społeczeństwa, zasobów ludzkich. CSR, by był autentyczny, wiarygodny i skuteczny, powinien obejmować wszystkie wymienione obszary. Wynika to wprost ze złożoności otoczenia – we współczesnej rzeczywistości każda codziennie wchodzi w dziesiątki interakcji, w swoich działaniach musi uwzględniać potrzeby i oczekiwania klientów, ale także brać pod uwagę inne czynniki determinujące jej działanie: kwestie społeczne, regulacje prawne, decyzje polityczne, problemy środowiskowe, itd. (zob. 1).

1. Otoczenie organizacji 

Otoczenie współczesnych organizacji składa się z coraz większej liczby elementów, CSR pozwala je dostrzec i uwzględnić w działaniach firmy.

CSR – jak i po co to się robi?

Wiemy już czym jest CSR i w jakich obszarach najlepiej realizować działania w oparciu o zasadę społecznego zaangażowania biznesu. Pojawia się jednak pytanie: jak prowadzić biznes zgodnie z zasadami CSR, aby był ona z jednej strony etyczny, z drugiej – zyskowny? Najprostsza odpowiedź jest następująca: polityka społecznej odpowiedzialności powinna mieć charakter strategiczny (być elementem strategii firmy) i długofalowy. Tylko tak nasze działania w zakresie CSR będą efektywne i wiarygodne, a tym samym w konsekwencji przyniosą wymierne korzyści, także ekonomiczne. Rzecz jasna, nie ma jednej, uniwersalnej strategii wdrażania zasad CSR do . Każda jest inna, każda ma swoje określone potrzeby i ograniczenia. Wiele zależy od wielkości organizacji, branży, w której działa, pozycji konkurencyjnej, złożoności otoczenia, itp. Przy opracowywaniu i wdrażaniu rozwiązań zgodnych z Corporate Social Responsibility z całą pewnością jednak należy kierować się możliwościami przedsiębiorstwa oraz oczekiwaniami społecznymi wobec firmy. Oznacza to, że konieczne jest zidentyfikowanie priorytetów firmy i kluczowych dla niej zagadnień oraz wyzwań, których może się ona skutecznie podjąć.

W praktyce gospodarczej widoczne są trzy podstawowe podejścia do CSR i sposoby realizacji jego zasad w rzeczywistej, codziennej działalności firmy. Pierwsze polega na sprowadzeniu CSR do działalności charytatywnej – albo samodzielnie podejmuje różnego rodzaju inicjatywy służące jakiemuś wspólnemu, społecznemu dobru, albo angażuje się i wspiera działania innych organizacji. zakłada zwykle przy tym, iż nagrodą za taką postawę będzie poprawa wizerunku organizacji, ukazanie jej jako wrażliwej społecznie. Drugi działania można określić mianem podejścia zaangażowanego. identyfikuje ważne dla niej wartości i podejmuje działania, których celem jest ich ochrona. W tym kontekście używa się pojęcia „korporacyjny obywatel” – łączy prowadzenie biznesu ze społeczną odpowiedzialnością. W trzecim modelu CSR jest postrzegany jako mechanizm tworzący wartości. To podejście strategiczne, którego wyróżnikiem jest trwałe wpisanie zasad Corporate Social Responsibility w strategię firmy. W tym przypadku organizacje – podobnie jak w podejściu zaangażowanym – chronią pewne istotne dla siebie i otoczenia, w którym funkcjonują, wartości, jednocześnie jednak tworzą innowacje wartościowe nie tylko z punktu widzenia samej firmy, ale także społeczeństwa, np. lepsze, ekologiczne, mniej awaryjne rozwiązania technologiczne; taką innowacją tworzącą dodatkową wartość może być również wprowadzenie nowego modelu współpracy z interesariuszami zarówno wewnętrznymi (choćby bardziej sprawiedliwy podział zysków, dystrybucji władzy, itp.), jak i zewnętrznymi (np. wprowadzenie lepszych warunków współpracy z partnerami biznesowymi, zwłaszcza tymi, których pozycja rynkowa jest dużo słabsza od naszej). Podejście strategiczne jest jedynym, które pozwala w pełni realizować zasady CSR. Jeżeli poważnie podchodzi do swojej społecznej odpowiedzialności, powinna uwzględnić to w strategii rozwoju.

W procesie wdrażania zasad Corporate Social Responsibility ważne jest, by pamiętać, iż biznes odpowiedzialny społecznie tworzą ludzie. Dlatego kluczowe dla powodzenia strategicznej reorientacji firmy i oparciu jej działania o zasady CSR jest wzajemne poczucie odpowiedzialności wszystkich członków organizacji i ustalenie jasnych, możliwie jak najbardziej przejrzystych zasad obowiązujących każdego pracownika, niezależnie od zajmowanego przez niego stanowiska, zakresu obowiązków służbowych, stażu, itp. Harmonia pomiędzy pracownikami, zgranie zespołu i przekonanie go do przyjęcia zasad CSR jest kluczowe dla efektywnego funkcjonowania firmy w oparciu o koncepcję biznesu odpowiedzialnego społecznie. Bez akceptacji ów dla tych działań i ich dogłębnego zrozumienia przestawienie się na Corporate Social Responsibility będzie nieskuteczne. Dobrze zbudowany i zmotywowany zespół, funkcjonujący w oparciu o jasne zasady, mający wyznaczone cele i znający priorytety organizacji stanowi najlepszą gwarancję sukcesu firmy. Dobre relacje wewnątrzfirmowe oraz budowanie zespołu na zdrowych podstawach to inwestycja długoterminowa, która zawsze przekłada się na zadowolenie klientów oraz długofalowy sukces firmy. To także fundament Corporate Social Responsibility.

W firmach funkcjonujących w oparciu o CSR spośród czterech podstawowych typów zarządzania – kontrolera, przewodnika, konsultanta i facilitatora– najlepiej sprawdza się ten ostatni. Zarządzanie na zasadzie kontrolera sprowadza się w praktyce do wydawania podwładnym poleceń, nie ma tutaj miejsca na twórcze myślenie, kreatywne rozwijanie wspólnych pomysłów. Przewodnik to zarządzanie, w którym również dominuje myślenie odtwórcze – tutaj szef jest tym, który daje wskazówki, naprowadza na właściwe rozwiązanie, ograniczając pomysłowość ów. W modelu konsultanta współpraca na linii przełożony–podwładny jest bardziej przyjazna, cel i jego realizacja jest ustalany poprzez sugestie, może samodzielnie zgłębiać dany problem i dochodzić do określonych wniosków. Jednak najlepiej i najpełniej angażuje ów w działania organizacji w oparciu o facilitator – tutaj przełożony wyznacza cel, służy wsparciem, ale nie naprowadza. Interesuje się realizacją zadania, ale ogranicza się do pytań „czy wszystko idzie dobrze?” Jeśli odpowiedź jest twierdząca, nie wtrąca się w realizację. W firmach myślących o wdrożeniu zasad CSR taki zarządzania jest najbardziej wskazany i zgodny z założeniami odpowiedzialnego biznesu. Pozwala on bowiem pracownikom na samodzielności i rozwój, przy jednoczesnym poczuciu życzliwego wsparcia szefostwa. Często więc wdrażanie strategii CSR wymaga od organizacji zmian w zakresie sposobu zarządzania. Innymi słowy, CSR wymusza w tym zakresie na firmie wprowadzanie innowacyjnych rozwiązań, dla których wspólnym mianownikiem jest tworzenie przyjaznego środowiska pracy, zachęcającego do kreatywnego myślenia i silnego angażowania się ów we wszystkie działania organizacji. Jak podkreśla G. Hammel, „ (…) Innowacje tego rodzaju wymagają odejścia od tradycyjnych sposobów postrzegania organizacji miejsca pracy i źródeł efektywności, których poszukuje się w „sztywnym” przywiązaniu pracownika do miejsca wykonywania zadań i w ściśle określonym czasie. Koncepcja CSR, która kieruje uwagę na pozazawodowe potrzeby interesariuszy, jakimi są pracownicy, może być źródłem innowacyjnych rozwiązań, które nie tylko w nowatorski sposób wzmacniają wydajność, ale też wpływają na jakoś relacji z pracodawcą – co w dłuższej perspektywie może przełożyć się na zwiększoną stabilność dostępu do siły roboczej i stabilność finansową przedsiębiorstwa”. Tym samym więc, CSR służy innowacyjności, a z pewnością buduje w firmach odpowiedni klimat dla kreatywnego myślenia. 

Wzrost potencjału innowacyjnego organizacji to niejedyne korzyści, wynikające z wprowadzenie w firmie zasad CSR. Lista korzyści jest zdecydowanie dłuższa. Po co organizacje mają podejmować niemały wysiłek związany z wdrożeniem zasad CSR w codziennej działalności firmy? Dlaczego mają same stawiać sobie ambitne cele, na przykład w zakresie ochrony środowiska, tworzenia lepszych miejsc pracy, budowania relacji z lokalną społecznością? Odpowiedź jest oczywista – to się opłaca. We współczesnej gospodarce, cechującej się coraz bardziej bezwzględną walką konkurencyjną, firmy muszą wykorzystywać różne metody i formy oddziaływania na otoczenie, aby zdobyć zaufanie i lojalność klientów/konsumentów,  inwestorów, ów oraz innych grup społecznych,  co jest niezbędnym warunkiem rozwoju i osiągania zysków. Dobrze realizowany CSR może stać się źródłem naszej przewagi konkurencyjnej. Oczywiście, nie stanie się to z dnia na dzień. CSR wymaga czasu i cierpliwości, ale warto poczekać, ponieważ  podejmowanie działań społecznych wiąże się z  wieloma korzyściami tak wewnętrznymi (dla organizacji), jak i zewnętrznymi (dla jej otoczenia). Do najważniejszych korzyści wewnątrzorganizacyjnych trzeba zaliczyć: kształtowanie i umacnianie wizerunku dobrego pracodawcy, podnoszenie poziomu kultury organizacyjnej, wzrost satysfakcji i zadowolenia ów, a  poprzez to zwiększenie ich wydajności i produktywności. Korzyści zewnętrzne to m.in.: poprawa wizerunku organizacji, wzmacnianie jej reputacji i prestiżu,  łatwiejsze funkcjonowanie w społeczności lokalnej,  zdobywania i utrzymywanie lojalność klientów, skuteczniejsze pozyskiwanie nowych klientów, wzrost konkurencyjności na rynkach międzynarodowych (europejskich i globalnym), efektywniejsze prowadzenie działań antykryzysowych, wzrost zainteresowania potencjalnych inwestorów .

Przyszłość CSR

Czy CSR ma szansę stać się trwałym elementem biznesu, który w widoczny sposób zmieni zasady nim rządzące, czy będzie chwilową modą, kolejnym PR-owym chwytem służącym bieżącym interesom firm i instytucji? Wydaje się, iż istnieje wystarczająco dużo przesłanek, by móc założyć, że Corporate Social Responsibility będzie modelem, który zdominuje nasze życie gospodarcze. Wniosek taki znajduje uzasadnienie choćby w rynkowych trendach dotyczących motywacji decyzji konsumenckich. W krajach wysoko rozwiniętych reputacja firmy, etyka jej działania i inne cechy produktu/usługi związane z CSR (np. przestrzeganie praw pracowniczych, przeznaczanie części zysku na cele społeczne, stosowanie ekologicznych rozwiązań, itp.) stanowią już ważny motywator decyzji konsumentów. W Polsce ciągle jeszcze najważniejszym kryterium wyboru jest cena i jakość (zob. raport „Młodzi konsumenci o CSR” przygotowany przez Forum Odpowiedzialnego Biznesu). Cechy oferty związane z CSR znajdują się na dalszych miejscach, ale już sam fakt ich obecności w świadomości konsumentów napawa optymizmem; co więcej – badanie dotyczyło młodych konsumentów, co zwiastuje pokoleniową zmianę mentalności, można bowiem założyć, że z biegiem czasu świadomość wagi społecznego zaangażowania się biznesu będzie rosła (zob. 2).

2. Kryteria wyboru produktów deklarowanych przez konsumentów w wieku 18-25 lat (odsetek wskazań)  

 

 

Źródło: GemiusAdHoc, listopad 2009.

Jak wynika z badań „Percepcja społecznej odpowiedzialności biznesu przez osoby wkraczające na rynek pracy”, coraz więcej konsumentów słucha medialnych doniesień o nieprawidłowościach w firmach (np. złym traktowaniu ów), co przekłada się na negatywny stosunek do produktów i usług przez nie oferowanych – zwraca na to uwagę co czwarty konsument; blisko 25% klientów zwraca uwagę, czy przedsiębiorstwo, którego produkt chce kupić, współpracuje z organizacjami społecznymi (wspiera akcje charytatywne, pomaga w rozwiązywaniu problemów społecznych, itp.). Dane statystyczne i badania zachowań klientów wyraźnie pokazują, że cechy związane z Corporate Social Responsibility nabierają na znaczeniu. Wniosek jest oczywisty – firmy, chcąc sprostać oczekiwaniom rynku, będą musiały uwzględniać w swoich strategiach zagadnienia społecznej odpowiedzialności biznesu. CSR staje się już nie tyle kwestią wyboru, co raczej koniecznością. Odpowiedzialny biznes wszedł do języka mediów, stał się przedmiotem zainteresowania opinii publicznej, a nade wszystko przeistoczył się w kompleksową koncepcję zarządzania organizacjami – z tych względów nie można go ignorować.  

Fot. Smartlink

Autor:Waldemar Wierżyński 


powrót | do góry | strona główna | kalendarium | regulamin serwisu | pliki cookies | kontakt
Portal jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

© 2005-2019 Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości