Portal Finanse Firma Klastry Instytucje Promocja Polityka
Artykuły analityczne
2011/07/26 09:30:19
Jakie będą innowacje za 10 lat?

Koncentracja firm na nowych obszarach biznesowych będzie się szybko zwiększać. Tak wynika z badań, które przeprowadziła jedna z większych firm konsultingowych na świecie: Arthur D. Little. Badanie zrealizowano wśród kadry zarządzającej wysokiego szczebla, pracującej na stanowiskach związanych z nowymi technologiami i innowacjami. Badanie dotyczyło nowych tendencji w zakresie zarządzania innowacjami w ciągu najbliższych dziesięciu lat. Autorami raportu "The Future of Innovation Management: The Next 10 Years" są: Rick Eagar, Frederik van Oene, Charles Boulton, Daniel Roos i Cindy Dekeyser.

Według raportu, firmy będą musiały coraz bardziej koncentrować się na radykalnych innowacjach, aby utrzymać się w czołówce. Przewidywany jest dwukrotny wzrost sprzedaży innowacyjnych produktów w nowych obszarach działalności. Taki wzrost będzie mieć fundamentalne konsekwencje dla charakteru zarządzania innowacjami. Nastąpi również przyspieszenie tempa transferu innowacji do gospodarek rozwijających się, co będzie stanowić poważne źródło wyzwań dla zarządzania.

Najważniejsze wnioski z badania to:

  • Udział produktów i usług w nowych obszarach biznesowych podwoi się z 20 proc. w 2010 r. do 40 proc. w 2020 r.
  • Udział przychodów z nowych produktów i usług wzrośnie z 30 proc. w 2010 r. do 40 proc. w 2020 r.
  • Obniżenie kosztów jednostkowych dzięki innowacjom wzrośnie o 50 proc. w ciągu najbliższych dziesięciu lat.
  • Najważniejszym obszarem dla inwestycji innowacyjnych w dalszym ciągu będzie coraz głębsze zrozumienie potrzeb klienta.
  • Rozwój innowacji oraz nowatorskich rozwiązań, przede wszystkim na rynkach wschodzących, przyczyni się do znacznego wzrostu inwestycji w ciągu najbliższych dziesięciu lat.
  • Europejskie firmy coraz bardziej będą przenosić swoje proinnowacyjne operacje z Europy i USA do Azji i Ameryki Południowej. Ich udział w całości operacji zwiększy się z 12 proc. w 2010 do 25 proc. w 2020 r.

Badanie przedstawia pięć nowych modeli zarządzania innowacją.

Innowacje bazujące na kliencie

Innowacje oparte na zarządzaniu nowymi i głębszymi relacjami oraz kontaktami z klientami. Ten typ zarządzania oceniono jako najważniejszy pod względem priorytetowych inwestycji na najbliższe lata. Ów "innowacyjny klient" napędzany jest poprzez silną konwergencję trzech głównych trendów:

a. Obsługę klienta - kierującą się pragnieniem budowy silnych więzów z klientem, co dotychczas było idealnym modelem kooperacji biznesowych dla kontaktów typu business to business. Niemniej ten charakter kontaktów będzie również się rozwijał w innych sferach prowadzonej działalności gospodarczej. Na przykład japońscy i niemieccy producenci aut - Lexus, Infiniti czy BMW - w takim samym stopniu przykładają uwagę do projektowania interakcji z klientem, usług i dedykowanego wsparcia, co do projektowania nowych pojazdów. Tego typu umiejętności i jest tym bardziej pożądana w kontekście produkcji samochodów hybrydowych i elektrycznych, gdzie konieczne jest właściwe zarządzanie akceptacją klienta ze względu na konieczność ładowania baterii auta, co może aktualnie trwać nawet wiele godzin, ponadto relacje z klientem ściśle wiążą się również ze stworzeniem odpowiedniej infrastruktury. Tworzenie określonych usług wokół nowego produktu obejmuje zarówno nowe modele relacji z klientami, jak i nowe modele biznesowe. Firmy będą musiały po prostu być bardziej elastyczne i kreatywne w określeniu sposobu interakcji z klientami.

b. Projektowanie emocji: Dotyczy przede wszystkim uświadomienia jakie nowa wzbudza emocje wśród klientów. Nie chodzi tutaj o wzajemną konkurencję opartą na dużej ilości funkcji, a przede wszystkim o projektowanie emocjonalnego wizerunku i związków analogicznych do tych z produktami luksusowymi czy modowymi. Tego typu strategie coraz bardziej będą przenikać w tradycyjne sektory. Niezwykłe znaczenie będzie tu mieć nie unikalny produkt a unikalny, emocjonalny związek klienta z produktem. W tym kierunku zmierza projektowanie oprogramowania, urządzeń, produktów zarówno w instytucjach badawczych, jak i w przemyśle. Budowanie społeczności, lojalności i poparcia będą przesądzać o sukcesie innowacyjnych produktów i usług.

c. Social networking: Jest to trzeci trend konwergencji, który jest ściśle powiązany z wykorzystaniem sieci społecznych w celu wsparcia przedsiębiorstw i ich relacji z klientami zarówno w modelu business to business, jak i business to customers. Narzędzia społecznościowe coraz częściej  będą wykorzystywane jako podstawowe w realizacji konkurencyjnej polityki cenowej firmy celem dostosowania jej oferty, usług do potrzeb grupy docelowej. Firmy będą musiały wykazać bardziej zaawansowane podejście do otwartych innowacji. Zajdzie swoiste przesunięcie akcentu z innowacji pochodzącej z dowolnego źródła do wybranych otwartych innowacji, zgodnie ze strategią napędzaną przez społeczność i chęcią do budowania relacji i lojalności. Rodzaje połączeń między klientem a dostawcą będą stopniowo się rozmazywać, ukazując coraz bardziej skomplikowane sojusze. To jest już widoczne w branży lotnictwa komercyjnego, gdzie sieć producentów, dostawców usług w łańcuchu dostaw konkuruje ze sobą w jednym miejscu, a w innym podejmuje partnerską współpracę. Ponadto, w świecie zdominowanym przez wzajemne utrzymywanie relacji, przedsiębiorstwa będą bardziej skupiać się na zaangażowaniu pracowników w innowacyjne działania. Projektowanie wszelkich punktów stycznych w relacjach z klientem, kontrahentem i pracownikiem stanie się kluczem do realizacji innowacyjnych przedsięwzięć. Na rynku pozostaną zwycięskie firmy, które są w stanie połączyć własną strategię, innowację, produkty, klientów, doświadczenie oraz zaangażowanie pracowników. Suma tych wszystkich składników będzie stanowiła nowy krajobraz konkurencyjności.

Proaktywny biznesowy innowacji

Ten biznesowy określa sposób tworzenia i uchwycenia innowacyjnych przedsięwzięć w łańcuch wartości operacyjnych i strategicznych. Innowacyjny biznesowy jako pojęcie nie  jest niczym nowym, ale wciąż jest wiele do zrobienia, aby go odpowiednio rozwinąć w przekonujące podejście do zarządzania innowacjami, w wystarczająco systematyczne i powtarzalne tworzenie nowych, innowacyjnych modeli biznesowych. W tym zakresie spodziewane  są trzy główne trendy, które będą stanowić o sukcesie innowacyjnego modelu biznesowego w ciągu najbliższych dziesięciu lat.

a. Dostarczenie tzw. "grubych wartości": Przede wszystkim, konsumenci i inne zainteresowane strony będą wymagały od firm owych "grubych wartości". Czym są te wartości? Dzisiejsza działalność nadal często skupia się na tworzeniu "cienkich wartości", czyli takich, które są nastawione na osiągnięcie czystego zysku z kooperacji na linii i jej interesariusze, w przeciwieństwie do "grubych wartości", które dotyczą bardziej trwałych wartości dla zainteresowanych stron, na przykład mogą to być działania związane ze społeczną odpowiedzialnością biznesu w zakresie zmian klimatycznych, demograficznych, czy też bezpieczeństwa energetycznego. W ramach procesu  stosowania innowacyjnego modelu biznesowego organizacje będą musiały zidentyfikować nowe typy wartości, w kontekście osiągnięcia celów realizowanych w transakcjach z zainteresowanymi stronami, aby efektywnie sprostać niewyartykułowanym potrzebom. Dobrym przykładem jest zastosowanie strategii "zamkniętej pętli" (ang. closed loop), na przykład przez firmę Akzo Nobel z branży chemii budowlanej, która prowadzi zbiórkę zużytych chlorków w celu ich późniejszego recyklingu. W Polsce podobne działania przeprowadza np. Xella Sp. z o.o. realizując zbiórkę zużytej folii budowlanej pod hasłem "Folia znika z budowy". Włączenie recyklingu produktów przysparza  wartości ofercie dla klientów business to business i business to customer. Często takie działania prowadzą również do nowych koncepcji biznesowych, na przykład - leasing zamiast kupna.

b. Modułowe podejście: Firmy, aby działać globalnie są zmuszone do zwiększenia złożoności podejmowanych działań na płaszczyźnie lokalnej. Przewiduje się, że firmy będą musiały coraz częściej stosować podejście modułowe do innowacyjnych modeli biznesowych, czyli innowacyjne o tyle, że różne moduły mogą być wykorzystane jako budulec służący do stworzenia ogólnej strategii przedsiębiorstwa.

c. Dostosowania modeli biznesowych do nowych rynków: Sprostanie wymaganiom globalnej gospodarki związane jest z podjęciem dużo większego wysiłku niż tylko "kopiuj i wklej" określonych rozwiązań w istniejący już biznesowy. "Eksport" istniejącego modelu biznesowego na nowy rynek może się nie powieść. Szacuje się, że do roku 2013 ponad połowa wszystkich przedsiębiorstw w krajach rozwiniętych będzie zobligowana do stawienia czoła zagranicznej konkurencji i będzie to dla nich najważniejsze wyzwanie. Reasumując, pierwszą potrzebą firm w nadchodzących latach będzie przede wszystkim generowanie innowacyjnych modeli biznesowych adekwatnych do bieżących potrzeb lokalnych rynków. Tylko wtedy będzie to skuteczny sposób konkurowania z takimi krajami, jak Chiny i Indie.

Oszczędne innowacje

Oszczędne innowacje są czasami określane jako "odwrotna innowacyjność" polegająca na tym, że badania nad innowacjami są realizowane w krajach biednych, rozwijających się, co kosztuje nieporównywalnie mniej niż w przypadku laboratoriów w krajach rozwiniętych. Następnie zachodzi przeniesienie produktu i jego adaptacja, później zastosowanie i rozpowszechnienie na rynkach wysoko rozwiniętych. Jest to przeciwieństwo tradycyjnego podejścia do innowacji, które jest stosowane w gospodarkach opartych na wiedzy, w krajach rozwiniętych, jak np. USA. Rynki wschodzące będą po prostu w większym stopniu wykorzystywane jako tanie zasoby produkcyjne i to w dużo większej skali niż obecnie – także w zakresie badań i rozwoju. Oszczędne innowacje zaczęły przyciągać większą uwagę po publikacji w 2009 r. artykułu profesora Vijaya  Govindarajana z Tuck School of Business przy Dartmouth College oraz Michelle Trimble z General Electric. Początkowo firmy takie jak Unilever, Nestle czy też Procter & Gamble zaczęły dostosowywać swoje produkty do nowych konsumentów na rynku, później przeniosły swoje laboratoria badawczo -rozwojowe do krajów rozwijających się. Obecnie ponad 20 proc. spółek z listy Fortune 500 posiada ośrodki badawczo-rozwojowe w Chinach, a ponad 10 proc. – w Indiach.

Dobrym przykładem oszczędnych innowacyjności jest kieszonkowy elektrokardiograf do przeprowadzania badań serca, który został wynaleziony w  Bangalore w Indiach, w laboratorium firmy General Electric. To przenośne, lekkie urządzenie wyposażone w baterię, która po naładowaniu jest w stanie przetworzyć ok. 100 badań EKG, co doprowadziło do zmniejszenia kosztów badań EKG do 1 dol. na osobę. Produkt obecnie jest wytwarzany w dwóch miejscach: w Indiach i Chinach, oraz został dopuszczony do sprzedaży w 113 krajach na całym świecie.

Oszczędne innowacje nakazują przemyśleć naturę innowacji. Zamiast "więcej", celem powinno być coraz częściej pojawiające się dążenie do "mniej". Oszczędne innowacje powodują, że nie tylko produkt jest innowacyjny, ale też zmieniający się cały łańcuch dostaw. Dobrym przykładem na to jest budowa w Indiach tzw. medicities, "miasteczek medycznych", w których funkcjonują mega-szpitale, nazywane tak ze względu na ich rozmiar, pięcio-, a nawet dziesięciokrotnie większy od tych spotykanych w krajach zachodnich. Popularne na Zachodzie postrzeganie szpitali niemalże jako komfortowych hoteli tu nie ma absolutnie zastosowania. Efekt skali pozwala zaoferować najnowocześniejszą opiekę zdrowotną po przystępnych cenach. W ubiegłym roku około 6 milionów Amerykanów wyjechało za granicę w poszukiwaniu niedrogiej opieki zdrowotnej! Oszczędne innowacje tym samym stwarzają poważne konsekwencje dla wielu firm. Jeśli chce temu przeciwdziałać, powinno szybko wdrożony globalny system innowacji i być tam, gdzie zachodzą zmiany. Poza tym "oszczędność" musi stać się stałym elementem myślenia każdej firmy o innowacjach. Oprócz tego  elastyczne i otwarte innowacje stają się coraz bardziej potrzebne ze względu na swoją przystępność – zarówno dla firm, jak i dla ich klientów.

Szybko przy niskim ryzyku innowacji

W ciągu najbliższych dziesięciu lat coraz ważniejsze stanie się nie tylko szybkie wprowadzenie produktu na rynek, ale także zwiększenie precyzji oraz ograniczenie błędów, które towarzyszą temu procesowi. Stworzenie i rozwój narzędzi do szybkiego wprowadzenia innowacyjnych produktów nabierze większego znaczenia ze względu na wzrost globalnych marek oraz wszechobecny, masowy przekaz informacji. Jest to możliwe do osiągnięcia między innymi poprzez: stopniowe wprowadzanie produktów na rynek produktów, dostępność produktów i usług przez 24 godziny 7 dni w tygodniu oraz rozwój produktów poprzez realizację testów i eksperymentów badawczych. W niektórych przypadkach tego typu zmiany mogą być stosowane celowo, aby wydłużyć cykl życia produktu,  ponieważ coraz większa liczba konsumentów wyraża sprzeciw wobec krótkiego cyklu życia produktu z punktu widzenia zasad zrównoważonego rozwoju.

Integracja innowacji

Integracja innowacji ma polegać przede wszystkim na zarządzaniu pomysłami i przejściu do kolejnych etapów optymalizacji portfela, co powinno stanowić spoiwo każdego elementu strategii biznesowej, pozwalające odnotować wzrost sprzedaży na rynku oraz podnieść konkurencyjność. Jest to spodziewany główny cel do osiągnięcia w zarządzaniu innowacjami w ciągu następnej dekady. Istnieje wiele czynników prowadzących do tego rodzaju integracji. Po pierwsze, firmy częściej wdrażają łączenie zasobów z tradycyjnych działów przedsiębiorstwa w jeden zespół, jak na przykład: marketing, prace badawczo-rozwojowe i produkcja. To umożliwia im lepsze reagowanie na rozmycie produktów i usług oraz być bliżej potrzeb klientów. Po drugie, oczekuje się, że firmy będą musiały zwrócić się ku bardziej radykalnym innowacjom, aby utrzymać się w czołówce danej branży.

Liderzy biznesu coraz lepiej rozumieją narzędzia i techniki innowacji. Innowacje, podobnie jak inne strategie zarządzania przechodzą w fazę dojrzałości. Nowe wyzwania to również sposób, w jaki należy stosować te określone metody dla skuteczniejszego funkcjonowania przedsiębiorstw. Można tym samym wyróżnić cztery aspekty zintegrowanych innowacji, które będą zyskiwać na znaczeniu w ciągu najbliższych dziesięciu lat:
a. Systematyczny rozwój nowych, innowacyjnych produktów: Oznacza to spójne stosowanie formalnych narzędzi innowacji w takich dziedzinach jak procesy zarządzania, działalność wytwórcza, modele biznesowe, łańcuchy dostaw i zrównoważony rozwój. Dotyczy to także zarządzania innowacjami w kontekście obniżenia kosztów i poprawy konkurencyjności.

b. Radykalne innowacje: Chodzi tutaj przede wszystkim o zwiększenie sprawności i skuteczności radykalnych innowacji oraz rozwój w nowych obszarach działalności. Wiąże się to z integracją innowacji i powiązaniem jej ze strategią biznesową.

c. Własność procesu budowania innowacji: Wiąże się z włączeniem technologii i prac badawczo-rozwojowych nie tylko w proces innowacji, ale też w realizację celów biznesowych.

d. Innowacje integralnym elementem strategii biznesowej.

Trendy – podsumowanie

Jednym ze znaczących trendów najbliższego dziesięciolecia będzie pojawienie się większej liczby nowych innowacji w prowadzonej działalności gospodarczej, przede wszystkim w skali globalnej, które charakteryzować się będą zdecentralizowaniem. Firmy, generując nowe technologie i zdobywając nowe rynki, będą zmuszone do stworzenia nowych metod zarządzania innowacjami. Pomocy w zarządzaniu wiedzą firmy będą poszukiwać głównie na zewnątrz. Nastąpi stopniowy wzrost inwestycji w prace badawczo-rozwojowe w krajach rozwijających się. W Azji odnotowano największy napływ inwestycji na badania i rozwój z 13 proc. w 2002 r. do 19 proc. w 2007 roku, wg danych UNESCO. będzie postępować. Na przykład firmy z siedzibą w Europie, które zwiększyły swój udział w innowacyjnych przedsięwzięciach poza Europą o 11 proc. w ciągu ostatnich 10 lat, oczekują dalszego wzrostu o 14 proc.  w okresie najbliższego dziesięciolecia. Osiągną w ten sposób 42 proc. udział zasobów innowacji znajdujących się poza Europą.

Ta swoista prac badawczo-rozwojowych jest głównie napędzana przez obniżanie kosztów przy jednoczesnym uzyskaniu dostępu do konkretnych technologii, wiedzy o lokalnym rynku, inżynierów i naukowców, a także dzięki wykorzystaniu potencjału nowych źródeł innowacji w rozwoju rynków zbytu. Obecność na rynkach  różnych pod względem geograficznym umożliwi większe wyczucie rynku pod kątem reakcji na zmieniające się potrzeby klientów czy też  identyfikacji segmentów rynku. Taka strategia działania oferuje ponadto szansę na właściwe  zarządzanie zagrożeniami. Firmy również zintensyfikują swoje działania w sieciach współpracy o  dużych zasobach wiedzy, i kompetencji, jak to aktualnie ma miejsce w przypadku Doliny Krzemowej (Stany Zjednoczne) i Bangalore (Indie). Dyfuzja wiedzy w przedsiębiorstwie sieciowym jest jednym z głównych czynników wpływających na poziom zdolności innowacyjnych firm. Dostępność wykwalifikowanych inżynierów i naukowców w Azji również przyciąga zagranicznych inwestorów. Absolwenci studiów inżynierskich z Indii stanowią obecnie 30 procent absolwentów na świecie (rocznie). Ponadto, pracy wpływają na badań, a przeniesienie ich do krajów rozwijających się zmniejsza wydatki na prace badawczo-rozwojowe. Zarządzanie kompetencjami będzie stanowiło rdzeń efektywnego wykorzystana potencjału pracowników celem utrzymywana strategicznych pozycji na rynku międzynarodowym. Warto jednak pamiętać, że pozbawia firmę - obecnie i w przyszłości - podstawowych kompetencji, narażając ją na ryzyko utraty przewagi konkurencyjnej. Ochrona praw własności intelektualnej pod kątem gospodarki globalnej będzie równie istotna, co zapewnienie lokalnej równowagi gospodarczej w celu poprawy wyników sprzedaży przy jednoczesnym utrzymaniu kosztów na minimalnym poziomie.

Zarządzanie innowacjami jest kluczem do długofalowego sukcesu firmy. W celu zapewnienia ciągłości działań w ramach innowacyjnych projektów musi systematycznie zarządzać nimi. Umożliwi to odpowiednia strategia. Dotychczas pojawiło się kilka nowych strategii innowacji, jedną z nich jest strategia „błękitnego oceanu” charakteryzująca się omijaniem konfliktów i poruszaniem się po rynkach dotychczas niewyeksploatowanych. Oprócz tego należy wymienić strategię otwartej innowacji, co oznacza wykorzystanie rozwiązań proponowanych przez klientów oraz inżynierów nie związanych zawodowo z firmą. Ważna również może się okazać strategia sieci innowacji, która skupia się na organizacji wirtualnych sieci współpracy przy zastosowaniu technologii informacyjnych umożliwiających realizację wspólnych celów. Strategia niszy innowacji jest dedykowana firmom wykorzystującym unikalną technologię, chronioną patentami.

Pod względem typologicznym może wybrać strategię naśladownictwa, co jest wyborem sprawdzonej przez konkurentów krajowych lub zagranicznych drogi rozwoju. Jednak lepsze rozwiązanie stanowić będzie strategia wyprzedzania. Wymaga ona dużej kreatywności i ponoszenia wysokich kosztów wynikających z przywództwa w sektorze ( badań, nakłady inwestycyjne, promocja). Tego typu strategię stosuje głównie duże , ich grupa albo klaster.

Kryteria typologii innowacyjnych strategii rozwoju dotyczą efektów rzeczowych pod kątem doskonalenia i wprowadzenia nowego produktu i wyboru technologii podstawowej, pionierskiej czy wschodzącej. Istotny jest też system organizacji związany z wyborem techniki zarządzania, np. lean management,  total quality management, controlling, just-in-time, reenginering. Efekty rynkowe to kolejne kryterium typologii innowacyjnych strategii, przy których należy wykorzystać odpowiednie metody badania otoczenia rynkowego, na przykład metodę 5 sił konkurencji czy macierz BCG oraz dokonać wyboru rynku dóbr konsumpcyjnych czy też dóbr przemysłowych. Kryterium ekologiczne i wartości aprobowanych przez konsumentów (społeczna odpowiedzialność biznesu - CSR) w najbliższych 10 latach także będzie miał ogromne znacznie. Wartości ekologiczne mogą obejmować ochronę zasobów przyrody oraz stosowanie czystych technologii.

Warto też przypomnieć „innowacyjny biznesowy”, który pojawił się w 1997 roku w wyniku  potrzeby odmłodzenia systematycznego sposobu działania firmy. Innowacyjny biznesowy nie dotyczy już nowego produktu lub procesu, ale metody, poprzez którą prowadzi działalność gospodarczą i zarabia pieniądze. Istnieją cztery odrębne części definiujące biznesowy: dla klientów, wzór uzyskania zysku, kluczowe zasoby i procesy. Innowacyjny biznesowy zakłada modyfikację i dostosowanie tych składników w celu znalezienia nowych segmentów rynku i optymalizacji przychodów. Ekspert i doradca Alexander Osterwalder na przykład proponuje narzędzia innowacji na rzecz tworzenia modelu biznesowego. Projektowanie modelu biznesu opartego na systematycznej i powtarzalnej innowacji nie jest jeszcze mocno zakorzenione. Apple, IKEA, Amazon, Ryanair to firmy, które są legendarnymi wzorcami w stosowaniu innowacyjnych modeli biznesowych.

W 2003 roku pojawiła się koncepcja otwartych innowacji (ang. open innovation), którą przedstawił Henry Chesbrough w swojej książce "Open Innovation: The New Imperative For Creating And Profiting From Technology". Poprzez obserwację wielu firm udokumentował praktyki związane ze zmianą paradygmatu innowacji z zamkniętego do otwartego. Na tej podstawie zdefiniował otwartej innowacji jako celowego stosowania, dostarczania i udostępniania wiedzy, aby przyspieszyć wewnętrzne innowacje i rozwijać je na rynkach zewnętrznych. W 1988 roku książki "Źródła innowacji", Eric von Hippel, profesor ze szkoły zarządzania MIT, specjalizujący się w innowacjach technologicznych, opracował pojęcie innowacji użytkownika, tym samym skupiając się na wartości tworzenia. Wg Hippela to użytkownicy końcowi, a nie producenci, są odpowiedzialni za tworzenie największej ilości znaczących, nowych innowacji. W celu opisania tego zjawiska wprowadził „użytkownik prowadzący”. Otwarte innowacje idą o krok dalej, koncentrując się na określeniu wartości i znalezieniu najbardziej odpowiedniego modelu biznesowego dla skomercjalizowania nowej oferty. Jest to niejako wykorzystanie efektów ubocznych w firmie, pochodzących z własnej pracy badawczej. Obecnie istnieje wiele przykładów, będących pochodnymi otwartych innowacji. Przykładem może tu być amerykańska InnoCentive zajmująca się rozwiązywaniem i komercjalizowaniem problemów badawczych z różnych dziedzin, takich jak inżynieria, informatyka, matematyka, chemia, nauki przyrodnicze, fizyka. prezentuje na swojej stronie internetowej zadania, zagadki, które są niemal naukowymi wyzwaniami, a ten który rozwiąże dany problem otrzymuje nagrodę pieniężną. Każda "zagadka" jest wyceniona. Osoby rozwiązujące owe zagadki to osoby pochodzące ze Stanów Zjednoczonych, Europy, Rosji, Chin, Indii i Argentyny. InnoCentive zapewnia doradztwo i usługi pozwalające klientom w pełni wykorzystać swoją sieć wynalazców.  

Fot. Smartlink

:Krzysztof Ptak 


powrót | do góry | strona główna | kalendarium | regulamin serwisu | pliki cookies | kontakt
Portal jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

© 2005-2019 Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości