Portal Finanse Firma Klastry Instytucje Promocja Polityka
Artykuły analityczne
2011/03/02 08:48:19
British Design Innovation, czyli bank innowacji

Bank innowacji to wirtualny magazyn nowych rozwiązań i technologii, stanowiących impuls do wdrażania nowoczesnych rozwiązań w biznesie. Ciekawym przykładem banku innowacji jest British Design Innovation (BDI), komercjalizująca prace projektantów przemysłowych, sztuki użytkowej i wzornictwa.

Bank innowacji ma zapewnić przedstawicielom przemysłu możliwość identyfikacji rozwiązań innowacyjnych i poszukiwania konkretnych odpowiedzi na ich potrzeby innowacyjne w poszczególnych sektorach. Taki właśnie cel przyświeca działalności British Design Innovation, organizacji gospodarczej z siedzibą w Wielkiej Brytanii komercjalizującej innowacyjne dokonania, wiedzę i doświadczenia swoich członków z takich sektorów jak aeronautyka, biotechnologia, elektronika, przemysł spożywczy, medycyna, nanotechnologia, telekomunikacja i transport.

W ramach wymienionych sektorów BDI skupia się przede wszystkim na wzornictwie przemysłowym, czyli działalności twórczej mającej na celu uzyskanie określonych cech przedmiotów, procesów, usług oraz ich relacji w całościowych cyklach istnienia życia produktów lub usług. Wzornictwo z założenia ma łączyć kreatywność i innowacyjność, nadawać formę ideom tak, by stały się praktycznymi i atrakcyjnymi propozycjami dla użytkowników lub ów. Uznaje się zatem, że wzornictwo stanowi główny czynnik zarówno innowacyjnego humanizowania technologii, jak i wymiany kulturalnej i gospodarczej. Pojęcie „projektant wzornictwa” odnosi się do jednostki uprawiającej profesję intelektualną, a będącym jednocześnie rzemiosłem lub świadczeniem usług dla przedsiębiorstw.

Obok wzornictwa, BDI wymienia spośród dziedzin swojego zainteresowania również projektowaniem i tworzeniem usług (service design) odpowiadających na potrzeby i problemy współczesnego konsumenta. Inaczej mówiąc, jest to działalność planowania i organizowania ludzi, infrastruktury, komunikacji i składników materialnych usługi, w celu poprawy jej jakości, interakcji między usługodawcą a klientem, i doświadczenia klientów. Dziedzina ta powstała dopiero w latach 90-tych, ale istnieją już praktyczne narzędzia w projektowaniu usług (analiza luk, pomiar jakości usług, innowacji w sferze usług). Projektowanie usług jest dziś wyzwaniem, a zarazem intensywnie rozwijającą się dziedziną designu. Współczesny nie poszukuje już samego produktu, lecz całego zestawu związanych z nim usług, dzięki którym rośnie jego poziom satysfakcji z użytkowania przedmiotu. Dlatego firmy, których zasadniczym obszarem działalności biznesowej jest produkcja, rozwijają obszar powiązanych z nią usług.

Trzecią zasadniczą dziedziną istotną dla BDI jest projektowanie strategiczne czyli stosowanie zorientowanych na przyszłość zaprojektowanych zasad w celu zwiększenia właściwości innowacyjnych i konkurencyjnych organizacji. Jest to sposób na połączenie badań, innowacji, zarządzania i projektowania, i stanowi pomost pomiędzy twórcami komercyjnymi a przemysłem, i między technologią i konsumentami.

Według obliczeń BDI branża wzornictwa i projektowania to jeden z najbardziej dochodowych sektorów na świecie. Podczas gdy sektor wzornictwa przemysłowego stanowi tylko 20 procent brytyjskiego przemysłu projektowania komercyjnego wartego £15 mld, generuje on 80 procent jego wartości.

Podstawy działania BDI

BDIzostała założona w 1993 rokujako niezależnaorganizacja not-for-profit finansowana przezswoich członkówo silnym przedstawicielstwie regionalnym (30 oddziałów).Wszyscy członkowie zarządudziałają w BDI na zasadzie wolontariatu.Należy zaznaczyć, że nie otrzymuje żadnychfunduszy rządowych, jednakże otrzymuje zlecenia od niektórych organizacji finansowanych przez rząd, które zlecają BDI takie działania jak doradztwo w kwestiach wzornictwa i badań w ramach branży projektowej. Zadaniem BDI jest ułatwienie kontaktu zarówno pomiędzy członkami BDI, jak i między członkami a osobami trzecimi oraz przyjmowanie propozycji współpracy z innymi organizacjami chętnymi do współpracy z BDI i jej członkami.  BDI pozwala na udział poprzez szeroki zakres usług doradczych, otwartych innowacji, oceny propozycja twórców, platform komunikacji, mentoring, oceny nagród i organizacji wystąpień publicznych.

Ogólnieczłonkostwo w BDI dzieli się na cztery kategorie:

 • projektancistrategiczni (strategic desingners),
 • zespoły i osoby zajmujące się projektami wewnętrznymi po stronie klienta i innowacjami (client side in-house design and innovation teams & individuals);
 • spółki zarządzające własnością intelektualną i fundusze (fund & IP management companies)
 • organizacje pośredniczące, takie jak centra wzornictwa i innowacji (Design & Innovation Centres).

BDI zatrudnia strategicznych projektantów jako kluczowych doradców, którzy następnie dla największych właścicieli marek zajmują się realizacją szeregu usług w celu rozwoju ich produktów i działalności jako takiej. Projektanci mają również za zadanie zastosować nowoczesne rozwiązania w wspieraniu start-upów, firm na wczesnym etapie rozwoju, korporacji globalnych, parków naukowych, uczelni i inkubatorów technologii. Doradzają także spółkom o ugruntowanym portfolio w imieniu managerów funduszy i grup inwestycyjnych. Strategiczni projektanci odgrywają zasadniczą rolę w komercjalizacji własności intelektualnej, innowacji i strategii marki, identyfikacji nowych rynków, aplikacji produktów, rozwoju projektu, wdrażania i zarządzaniainteresariuszami projektu.

Istotną rolę w działalności BDI odgrywa zapewniający kontakt między zainteresowanymi stronami portal internetowy Banku Innowacji (www.britishdesigninnovation.org) stanowiący krajową bazę danych o brytyjskim sektorze projektów komercyjnych. Według danych BDI, odwiedza go 1,5 mln Internautów rocznie (około 100.000 odwiedzających na miesiąc z całego świata) i stanowi bezpieczne miejsce dla podlegających ocenie pomysłów, handlu własnością intelektualną i identyfikacji partnerów biznesowych. BDI udostępnia w ramach działalności strony usługę Newswire oferującą newsy z zakresu projektowania i innowacji (BDI podaje liczbę około 30.000 prenumeratorów miesięcznie).

Portalobsługiwany jest przez szablony i narzędzia typu Best Practice, aby zapewnić, że potrzeby i oczekiwania wszystkich stron są zrozumiałe od samego początku współpraca odbywa się w warunkach ścisłej poufności. Dodatkowo, BDI udostępnia szereg usług w ramach działalności portalu (omówionych w dalszej części tekstu), szczególnie dla tych, którzy wymagają dostosowanych narzędzidla rozwoju wspólnych inicjatyw w zakresie innowacji.

Zasady członkostwa w BDI

Aby zostać członkiem BDI należy złożyć podanie dostępne na stronie. Niektóre usługi są dostępne dla wszystkich członków, a inne są zarezerwowane dla osób z ponad 10-letnim doświadczeniem w projektowaniu i dziedzinie innowacji. Po złożeniu podania, członek zespołu BDI ma za zadanie sprawdzić firmę i przeprowadzić rozmowę telefoniczną z jej przedstawicielami, zanim zostanie zaakceptowana. BDI ma prawo odrzucić aplikację. BDI utrzymuje, że posiada odpowiednie metody kontroli jakości w procesie rekrutacji członków. W przeciwieństwie do modeli wymiarowych (stosowanych pryz budowie hurtowni danych), gdzie każda osoba z własnym pomysłem uznanym jako odkrywczy może za darmo lub za niewielką kwotę, wysłać swoją ideę do portalu internetowego z pytaniem o opinie od małej grupy specjalistów, Bank Innowacji kontroluje jakość dzięki działalności profesjonalnych członków.

Setkiprofesjonalistów będących jednocześnie członkami BDI otrzymują pomysły na innowacyjne rozwiązania od różnych osób, firm i start-up’ów.  BDI zapewnia swoim profesjonalnym  członkom szereg dokumentów, które mogą przekazać nieodpłatnie wnioskodawcy. Po wypełnieniu i ponownemu złożeniu tej dokumentacji (często z wytycznymi) członkowska BDI może następnie zatwierdzić członkostwo firmy kandydującej do wejścia w szeregi Banku Innowacji. Członkostwo obowiązuje przez okres 12 miesięcy.

udostępniana przez BDI

Wszystkim osobomi firmom dostarczana jest , oceny, opinie, porady i / lub akceptacja członkostwa. Umożliwia to profesjonalne działania członków w celu utrzymania jakość składanych wniosków do Banku Innowacji, a dzięki temu łączeniesię start-up’ów w spółki o wartości dodanej czy zamieszczenie w Banku innowacyjnych pomysłów będących przedmiotem handlu  z innymi grupami członkowskimi. Przez to BDI oferuje dodatkową korzyść dla obecnych w banku profesjonalistów, co pozwalawspółpracować skutecznie i sprawnie z nowoprzybyłymi przedsiębiorcami, małymi i średnimi przedsiębiorstwami i osobami z realnymi pomysłami. Dokumenty i szablony są dostępne na stronie do pobrania dla użytkowników w celu ich wypełnienia i przedłożenia BDI. BDI odpowiada w formie odpowiednich zaleceń (w niektórych przypadkach BDI stosuje opłat rezerwacyjne, ale są one jasno określone wcześniej).

Opłaty wymagane przez BDI

BDI wyznacza opłaty za niektóre usługi oferowane w ramach swojej działalności. Różnicują się one zwłaszcza, jeżeli nie jest się członkiem Banku Innowacji. Aby znaleźć się w Design Directory (wykazie firm), należy uiścić opłatę w wysokości £125 rocznie, o ile nie jest się członkiem BDI. W ramach tej opłaty, w Design Directory znajdzie się nazwę firmy, opis jej działalności w 50 słowach, link do adresu e-mailowego oraz profil jednego jej pracownika oraz jednego klienta.

Można również ubiegać się o tak zwane „Srebrne członkostwo w BDI”, za które należy uiścić opłatę wysokości £40 miesięcznie dla firm z liczbą ów mniejszą niż pięciu oraz opłatę w wysokości £50 miesięcznie dla firm mających więcej niż pięciu ów. Dzięki tej opłacie (której następstwem jest srebrne członkostwo) otrzymuje profil w Direct Directory, dodatkowe portoflio dla opisu działalności za granicą, profil sześciu ów firmy oraz 3 klientów, linka do strony oraz informację na temat usług dostępnych dla tej właśnie firmy z możliwością umieszczenia informacji o byciu członkiem BDI przez tę firmę w jej listach referencyjnych.

Za tak zwane „złote członkostwa w BDI” należy uiścić opłatę w wysokości £80 miesięcznie dla firm z liczbą ów mniejszą niż pięciu oraz opłatę w wysokości £100 miesięcznie dla firm mających więcej niż pięciu ów. W ramach tego członkostwa zawierają się usługi dostępne w przypadku srebrnego członkostwa, ale poszerzone o szereg dodatkowych korzyści: dodatkowe studia przypadków i analizy, 12 profili ów firmy, opis pięciu klientów oraz udostępnianie informacji prasowych na temat działalności firmy dla różnych mediów na całym świecie, jak również miesięczne artykuły na temat firmy dostępne dla do 70,000 czytelników.

Osoby indywidualne oraz freelancerzy otrzymują tak zwany „srebrny pakiet BDI” za opłatą w wysokości £300 rocznie, natomiast absolwenci w czasie pierwszego roku od skończeniu studiów muszą uiścić opłatę w wysokości £75 rocznie.

Przykładowe usługi oferowane przez BDI

Design Advisory Service

Usługa Design Advisory Service jest przeznaczona dla podmiotów, które poszukują kandydatów na stanowisko projektanta lub firmy projektowej na zasadach komercyjnych "opłaty za usługi" lub partnerstwa risk/reward. Dzięki BDI Design Directory (ułatwiającego przegląd możliwych partnerów z zakresu innowacji i wzornictwa i utworzeniu shortlisty)można sprawdzić portfolio takiej firmy i dokonać wyboru przed skontaktowaniem się z członkiem BDI. Można również skorzystać z serwisu „zalecenie poprzez pobranie” wymagające wypełnienia Design Brief  a następnie przesłania go do BDI, który biorąc pod uwagę potrzeby klienta, odeśle odpowiednie zalecenia. Można również pobrać przewodniki: Appoint a Design Agency i Appointment Scenario. Mają one na celu pomóc w podejmowaniu właściwych decyzji przy mianowaniu profesjonalnych projektantów i firm projektowych. Wszelkie informacje wysyłane do BDI traktowane są z zachowaniem ścisłej tajemnicy. BDI udziela odpowiedzi i zaleceń w ciągu 48 godzin.
Innovation Filter

Ta usługa jest najlepszadla poszczególnych wytwórców, którzy chcą przedstawić swoje pomysły, technologię i propozycje handlowe na rynku. Filtr innowacjipozwala na pobranie i wypełnienie szablonów 3 Minutes Pitch i Proposition Pitch i złożenia do BDI. Dyrektorzy innowacyjni i projektowi działający w ramach danego sektora ocenią projekt w warunkach ścisłej poufności i przedstawią odpowiednie informacje i wsparcie.

Challenge

OpenInnovation Challenge (OIC)  jest przeznaczony dla właścicieli marek poszukujących zewnętrznych innowacji. Pozwala on na uczestnictwo, ocenę, marketing firm członkowskich oraz szerszej społeczności innowacyjnej. umożliwia twórcom, często we współpracy z innymi specjalistami, rozwijanie pomysłów (lub wprowadzenie istniejących idei) w odpowiedzi na zapotrzebowanie. BDI działa zatem jako pośrednik-filtr w celu ochrony własności intelektualnej obu stron przy wykorzystaniu sprawdzonej metodologii. OIC jest na ogół dostosowany do interesów jednego z głównych sponsorów i jest często wspierane przez prywatny lub publiczny sektora funduszy. W skrócie, OIC odblokowuje możliwości innowacyjne pomiędzy zewnętrznymi inicjatorami i zespołami badawczo-rozwojowymi.

Rezultaty działań BDI

Aktywność BDI przekłada się na rezultaty na wielu płaszczyznach. Szczególnie widoczne jest to w działalności poszczególnych firm członkowskich, jak również samej instytucji BDI. O wszelkich dokonaniach ze szczegółami informuje BDI na swojej stronie internetowej. Jednym z przykładów osiągnięć dokonanych przez członków BDI jest ostatnie innowacyjne rozwiązanie firmy Radius Creative, z siedzibą wHebden Bridge, West Yorkshire, zajmującej się projektowaniem produktu. zaprojektowała radykalne rozwiązanie gospodarki wodnej, który ma zostać wdrożone w całej sieci dystrybucji wody w Kuwejcie i potencjalnie na całym Bliskim Wschodzie. Zaprojektowany przez Radius Creative dla Weststone, system dozowania Aquaflow o niskich kosztach utrzymania działa w ekstremalnych warunkach oraz zapobiega nadużyciom. Aquaflow zawiera czujnik przepływu, zawór i wymienne elektroniczne opakowanie zawierające czytnik kart, płytkę drukowaną, klawiaturę, wyświetlacz LCD, przełączniki stop / start, itd. Instalacja pierwszej jednostki Aquaflow już się zaczęła.

Innym przykładem innowacyjnego rozwiązania wprowadzonego przez członka BDI jest  stojak na tablet stworzonym przez Conka Design oraz firmę Breffo. Zaprojektowany i wyprodukowany w Wielkiej Brytanii, aby zaspokoić potrzeby rynku akcesoriów dla komputerów typu tablet, Spiderpodium Tablet jest kompatybilny ze wszystkimi produktami tego typu, w tym z iPadem firmy Apple. Elastyczny stojak posiada osiem elastycznych nóg zabezpieczających każde urządzenie, umożliwiając użytkownikom zabezpieczenie go w dowolnym miejscu w domu, w biurze lub na drodze. Lekkie przenośne urządzenie jest dostępne w kolorze grafitu i można go złożyć płasko i schować do torebki lub kieszeni. Spiderpodium Tablet Stand został zaprezentowany po raz pierwszy podczas CES Innovations Award w Las Vegas na początku stycznia 2011.

Nawiązanie współpracy dzięki BDI

W innych przypadkach znane firmy nawiązują współpracę dzięki BDI. Tak było w przypadku koncernu będącego właścicielem Mercedes-Benz, który zwrócił się doczłonka BDI, Engine, aby ten wspomógł firmę w znacznym zróżnicowania ich oferty serwisowania i stworzeniu przekonujących powodów, dla klientów do wyboru tego właśnie serwisu zapewniając jednocześnie, że zmiany będą pożądane i osiągalne dla sieci franczyzowej. Serwis posprzedażny jest kluczowym elementem rentowności wszystkich marek samochodów luksusowych, a Mercedes-Benz nie jest wyjątkiem. Jednakże szereg wyzwań, które pojawiły się w ostatnich latach, utrudniły znaczenie prowadzenie tego typu działalności dużym koncernom, przede wszystkim ze względu na fakt, że niezależne centra usług poprawiły swoją działalność jednocześnie obniżając swoje ceny, a zmiany w prawie europejskim umożliwiły warsztatom innym niż autoryzowane przez producentów serwisowanie pojazdów bez utraty ważności gwarancji.

Badania etnograficznewłaścicieli Mercedes-Benz, obserwacje i warsztaty twórcze z zainteresowanymi stronami i właścicielami samochodów premium dostarczyły niezbędnych informacji na temat priorytetów, ograniczeń i wyzwań dla osób świadczących usługi, które spełniałyby potrzeby i oczekiwania użytkowników usług.

Ztych spostrzeżeń stworzono ramy i modele koncepcyjne do sformułowania na wysokim poziomie strategicznej (serivce design) wizji dla serwisu posprzedażowego Mercedes-Benz, w postacipięciu zasad obsługi. Udało się także dokonać wizualizacji podstawowej ekologii usługi - ramy ludzi, systemów, środowiska i narzędzi, niezbędne do wspierania i rozwoju klienta i pogrupować je w cztery odrębne propozycje, z których każda stanowi uzupełnienie pozostałych. Nowy serwis został pilotażowo wdrożony na rok, dając duże efekty takie jak wzrost zadowolenia klientów, przekładające się na zmniejszenie kosztów działalności i wzrost liczby zaleceń. W całej sieci usługa będzie dostarczona w 2011 roku.

Własne inicjatywy BDI

BDI wspiera działania swoich członków, ale sam również jako Bank Innowacji realizuje swoje inicjatywy. Jedną z ostatnich inicjatyw BDI (wraz z University for the Creative Arts), rozpoczętą w 2010 roku, był projekt University Design Industry Scheme (UDIPS), pierwszy tego typu w Wielkiej Brytanii. Grupa innowacyjna, która przewodzi temu projektowi ma na celu skupienie się na komercjalizacji, R&D i związanymi z nimi działaniami w ramach UDIPS. Celem jest ułatwienie współpracy na rzecz innowacji między uniwersytetami prowadzącymi badania a firmami innowacyjnymi w zakresie projektowania produktu.

Czternaścieuczelni dołączyło do firm innowacyjnych w ramach tego międzynarodowego projektu wzornictwa przemysłowego w celu dążenia do rozwoju innowacji, produktów i procesów. Program ułatwia przepływ informacji między przedsiębiorstwami przemysłowymi sektora prywatnego a uniwersytetami, co może przynieść odkrycie wyników badań prowadzonych przez uniwersytet, działając niejako jako pomost między technologią a rynkiem aplikacji zorientowanym na ów, a także między inicjatorami a przemysłem.

Firmy nagradzane w rankingach innowacji

Wielu członków BDI staje się również laureatami prestiżowym nagród. Przykładowo, DCADesign International z siedzibą w Warwick zajął pierwsze miejsce w rankingu w Wielkiej Brytanii jako udzielająca usług w zakresie projektowania produktu przygotowanego przez magazyn Design Week. zajmuje pierwsze miejsce nieprzerwanie od sześciu lat. Ponadto, DCA zdobyło również Good Design Award przyznawaną przez Chicago Athenaeum: Museum of Architecture and Design. Nagroda została przyznana DCA za opracowanie laminatora GBC  wraz z firmą ACCO Brands. Znajdujące się w produkcji GBC H320 ACCO QuickStart i H420 to najszybsze laminatory etui na świecie, zdolne do laminowania do osiemnastu dokumentów w jednym momencie.

Działania międzynarodowe

BDI staje się również znane w innych krajach na całym świecie. W ramach rozwoju branży projektowania, przedstawiciele BDI zostali zaproszeni do wygłoszenia wykładu na temat swojej roli dla 17-osobowej delegacji przedstawicieli rządu prowincji Guangdong w Chinach, która jest rozpoznawana jako główna siedziba sektora projektowania przemysłowego w Azji. Dyrektor zarządu krajowego BDI Phil Gray z Quadro Design Associates przedstawił prezentację w siedzibie UK China Training Limited, wraz z sesją pytań i odpowiedzi, która obejmowała zagadnienia od poziomu i zakresu wsparcia brytyjskiego rządu dla sektora prywatnego i publicznego po realizację poszczególnych inicjatyw.

Działalność BDI wiąże się również z wyróżnieniami dla jej ów-wolontariuszy. Przykładem takiego osiągnięcia jest Imperium Brytyjskiego (The Most Excellent of the British Empire) dla Anne Craig, członkini zarządu BDI w North West za zasługidla sektora transferu wiedzy. Pani Craig jest członkiem-założycielem Instytutu Transferu Wiedzy (IKT) i byłą przewodniczącą the Association for University Research and Industry Links (AURIL).

BDI planuje zmiany na rok 2011

Na początku roku BDIogłosiła swój Change Plan (Plan Zmiany) na2011 roku, który przedstawia, jak zamierza rozszerzyćprofil,statusu iwpływjej członkówi promowaćlepsze możliwości handlu wiedzą na świecie.Change Plan był zainspirowany przezczłonkówBDI, z którymi przeprowadzono ogólnokrajowe konsultacjepod koniec2010 roku.Sektor doradztwa projektorów przemysłowych, główny odbiorcy BDI, otrzyma nowy i ulepszonypakietkorzyści, poprawę świadczonych usług izmienioną strukturęopłat- którezostaną zamrożonena dwa lata–aby zagwarantowaćwiększą elastyczność organizacji. Ponadto,zastaną utworzone dwie nowe kategorieczłonkostwa, które będą korzystać z wewnętrznych zespołów projektowania przemysłowegoi innychosób zainteresowanychprzemysłowym projektowaniem i projektowaniem usług oraz społeczeństwem innowacyjnym. BDI nie planuje zmian w sektorze uniwersyteckim dopóki nie zrealizuje rozmów ze wszystkimi uczestnikami w trakcie tego roku.

Banki innowacji popularną koncepcją

Koncepcja banków innowacji wydaje się zyskiwać popularność. Pojawiają się podobne pomysły, chociaż na mniejsza skalę. Takim rozwiązaniem może poszczycić się Leeds MetropolitanUniversity, również w Wielkiej Brytanii, który wprowadził koncepcję banku innowacji jako sieć społecznościową umożliwiającą studentom uniwersytetu tworzenie projektów końcowych przy jednoczesnym nawiązaniu kontaktów z profesjonalistami z branży.

W celu podglądu projektów umieszczonych w Banku innowacji, nie trzeba się rejestrować (podobnie jak w BDI) Można przeglądać profile użytkowników i ich projekty bez konta czy bycia zalogowanym. Jednakże, należy się zarejestrować, aby móc zapisać się do projektów jako zwolennik lub członek zespołu. Również wymaga się konta, aby móc kontaktować się z członkami Banku Innowacji poprzez osobiste formularze kontaktowe. jest bezpłatna. Bank innowacji na bieżąco informuje o działaniach związanych z projektem. Jednakże, po zalogowaniu się, można śledzić wszystkie późniejsze działania w jakichkolwiek projektach, wraz z niedawnymi działaniami osób, których poczynania się śledzi. Na przykład, będzie można zobaczyć, kto opublikował nowe treści, kto zaktualizował swój profil, który skomentował na blogu itp.

Zaproponowanie projektu nie jest jednak ograniczone tylko do studentów Uniwersytetu. Jeśli ma siępomysł, można utworzyć nowy projekt, w którym przedstawiony jest swój pomysł i jakie mogą być jego rezultaty. Gdy uniwersytetu zaaprobuje pomysł, zostanie opublikowana informacja w Banku Innowacji dla wszystkich studentów. Każdy projekt składa się z kilku modułów, w tym badań, realizacji i oceny. Studenci zaczynają swoje projekty na początku roku akademickiego (wrzesień) i kontynuują pracę na nim aż do Innovation North Showcase w maju. Wszystkie propozycje projektu powinny być dostosowane do pracy w tym terminie.

Projekty dotyczą następujących sektorów: 3D, animacja,informatyka śledcza (gałąź nauk sądowych, której celem jest dostarczanie cyfrowych środków dowodowych popełnionych przestępstw lub nadużyć), bazy danych, e-learning, filmy, gry, systemy informacji, media marketing, multimedia, muzyka, reklamy internetowe, rozwój oprogramowania.

Fot. iprole, bademeiste (sxc.hu)

 

BIBLIOGRAFIA

 1. British Design Innovation, http://www.ukspa.org.uk/science_parks/content/1041/british_design_innovation
 2. About British Design Innovation, http://www.britishdesigninnovation.org/?page=newlook/aboutbdi
 3. http://www.britishdesigninnovation.org/brochure/media_pack08.pdf
 4. http://www.britishdesigninnovation.net/new/bdi/brochure/Appointment_scenario.pdf
 5. http://www.britishdesigninnovation.org/index.php?page=newlook/casestudy
 6. http://www.britishdesigninnovation.org/index.php?page=newlook/ddlist&company_id=17087
 7. http://www.innovationnorth.co.uk/
 8. http://www.iwp.com.pl/abc_wzornictwa
 9. http://www.etnodizajn.pl/teoria/dzieje-sie/service-design--konferencja-i-warsztaty
Autor:Justyna Kukian 


powrót | do góry | strona główna | kalendarium | regulamin serwisu | pliki cookies | kontakt
Portal jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

© 2005-2019 Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości