Portal Finanse Firma Klastry Instytucje Promocja Polityka
Artykuły analityczne
2011/09/27 10:42:07
Śląskie: bogactwo innowacji

Województwo śląskie systematycznie buduje swój innowacyjny potencjał. Ogromny w tym udział mają małe i średnie przedsiębiorstwa działającego na jego obszarze. Śląsk jest najsilniejszym pod względem potencjału gospodarczego regionem przemysłowym Polski. Z liczbą ponad 4 milionów mieszkańców i 37 wyższymi uczelniami jest obszarem bardzo atrakcyjnym pod względem inwestycyjnym, naukowym, kulturalnym, jak i turystycznym. Dzięki temu, że jest częścią europejskiego korytarza transportowego, jest też jednym z najważniejszych regionów inwestycyjnych w Europie Centralnej.

Zapoczątkowana w latach 90 przemiana struktury przemysłowej województwa i regionu przyczyniła się do rozwoju na Śląsku wielu nowych dziedzin gospodarki, takich jak przemysł lotniczy, produkcja szkła i ceramiki, innowacyjne technologie energooszczędne. Rozwinęła się tutaj sieć centrów badawczych i rozwojowych. Dotychczas nieobecne usługi, w tym w rodzaju BPO (Business Process Outsourcing), prawie zdominowały lokalne rynki. Obecnie w województwie śląskim usługi, a nie przemysł wnoszą największą wartość dodaną brutto do ogólnego wyniku ekonomicznego.

Z każdym rokiem zwiększa się liczba oraz rola gospodarcza w regionie małych i średnich przedsiębiorstw (MŚP). Cechuje je duże zróżnicowanie branżowe oraz wysoka skłonność do innowacji. Wśród zarejestrowanych na Śląsku podmiotów gospodarczych największą grupę stanowią osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą oraz spółki prawa handlowego, w tym spółki z udziałem kapitału zagranicznego. Najmniejszą grupą są przedsiębiorstwa państwowe. Wszystkie firmy, niezależnie od formy własności i pochodzenia kapitału cechuje duża konkurencyjność i zdolność dostosowawcza do zmian na rynku. Wysoko wykwalifikowana kadra placówek naukowych i badawczo-rozwojowych zapewnia dynamiczny rozwój zaawansowanych technologii oraz innowacyjne rozwiązania w takich dziedzinach jak: informatyka, przemysł motoryzacyjny, przetwórstwo spożywcze oraz w segmencie usług oraz również sprzyja powstawaniu nowych gałęzi gospodarki.

Dwa warianty

W środowisku śląskich przedsiębiorców i menedżerów można usłyszeć dowcip: na Śląsku nie brakuje dwóch rzeczy: węgla i instytucji wsparcia biznesu. Jak to bywa w każdym żarcie,  ziarno prawdy jest też i w tym przypadku. Wśród tego typu instytucji znajdziemyparki naukowo-technologiczne oraz parki przemysłowe.W pierwszym przypadku trudno wskazać, który park naukowo-technologiczny na Śląsku jest najważniejszy. Kryterium wielkości powierzchniowej lub kapitałowej nie oddaje pełnego obrazu. To, czym one są, jakie dają możliwości biznesowe małym lub średnim przedsiębiorstwom pokazuje poniższa charakterystyka.

Śląski Park Przemysłowo-Technologiczny (SPPT) w Rudzie Śląskiej jest zaliczany do grona tych parków technologiczno-nauko­wych, które prowadzą działalność (specjalizują się) w dziedzinie wdrażania technolo­gii. Brak w mieście znaczących uczelni technicznych nie jest wcale przeszkodą w prowadzeniu działalności proinnowacyjnej, bowiem bliskie położenie Katowic i Gliwic - jak podkreślają władze Parku - sprzyja potrzebie sięgania po najnowszą informację i wiedzę.

Śląskiego Parku Przemysłowo-Technologicznegoskierowana jest głównie do młodych ludzi kończą­cych studia techniczne, naukowców oraz firm małych i średnich, które chcą rozwijać nowoczesną i inno­wacyjną działalność. Oprócz obecnych już w SPPT branż, takich jak architektura, geodezja, budow­nictwo, władze Parku podjęły działania w celu utworzenia klastrów z branży IT i firm specjalizujących się w projektowa­niu graficznym. Nowością w skali regionu ma być promowanie, rozwijanie oraz skupianie w Śląskim Parku Przemysłowo-Technologicznym aktywności biznesowej (firm) na stykuprze­mysłu i kultury. Władze SPPT za­mierzają także ułatwiać współpra­cę małych i średnich przedsiębiorstw z jednostkami badawczymi w zakresie szeroko pojętej ochrony środowiska. Dla osiągnięcia tego celu podjęta zostanie współpra­ca z naukowcami na śląskich uczelniach: Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie, Politechniki Śląskiej w Gliwicach i Głównego Instytutu Górnictwa.

Na tle polskich, a nawet europejskich parków technologicznych Bielski Lotnictwa, Przedsiębiorczości i Innowacji (BPTLPiI) w Kaniowie (między Katowicami a Bielską Białą) jest wyjątkowy, ponieważ poza typową zabudową architektoniczną przeznaczoną na prowadzenie działalności gospodarczej posiada pełną, otwartą i funkcjonującą infrastrukturę lotniczą. Składa się na nią ponad 10 tys. m2 nowoczesnych hal produkcyjnych i hangarów, pas startowy o nawierzchni asfaltowej i długości 700 m, drogi kołowania, parkingi miejsca postojowe dla samolotów, stacja paliw oferująca paliwo JET A1 i AVGAS oraz budynek kontroli lotów wraz z zapleczem biurowym oraz profesjonalnie wyposażoną salą konferencyjną.  Choć od samego początku przeznaczenie bielskiego Parku wiązano z rozwojem firm z branży lotniczej, to władze BPTLPiI podkreślają, że na terenach przyległych do Parku powstać może kolejne 30 tys. m2 hal produkcyjnych i magazynowych, co znaczy w praktyce nieograniczone możliwości inwestowania we wszystkich branżach.

Swoistym konglomeratem działalności biznesowej, wykorzystującym elementy synergii jest Euro-Centrum w Katowicach, które swoje zadania realizuje trzema kanałami, poprzez Park Naukowo-Technologiczny, Technologii Energooszczędnych oraz Park Przemysłowy dla trzech typów podmiotów: biznesu, nauki i samorządu. W tym miejscu zaprezentowany zostanie jedynie Euro-Centrum Park Naukowo-Technologiczny (EC PNT), a pozostałe jednostki organizacyjne w dalszej części niniejszego tekstu. Euro-Centrum Park Naukowo-Technologiczny (EC PNT)przeznaczony jest do badania i rozwoju technologii energooszczędnych oraz energii ze źródeł odnawialnych. Szczególnie koncentruje się na takich zagadnieniach jak:pompy ciepła, kotły grzewcze, systemy solarne i fotowoltaika oraz IT i projektowanie systemów sterowania budynkami. Ściśle współpracuje ze śląskimi uczelniami jak i innymi ośrodkami naukowymi w Polsce, specjalizującymi się w powyższych obszarach. To, że nie są to puste idee i, że problematyka traktowana jest poważnie założyciele EC PNT dali temu praktyczny wyraz. Mianowicie zdecydowali się na budowę biurowca przeznaczony na realizację zadań statutowych Euro-Centrum Parku Naukowo-Technologicznego, w którym dwie trzecie potrzebnej energii pozyskuje się ze źródeł odnawialnych, a tylko jedną trzecią uzyskuje w sposób tradycyjny. W planach jest wybudowanie w pełni pasywnego biurowca, którego zasoby energetyczne będą pochodzić jedynie z odnawialnych źródeł energii (słonecznej oraz geotermalnej).

W odległości zaledwie 3 km od terenu Parku Przemysłowo Technologicznego EkoPark (EkoPark) budowana jest przyszła autostrada A1, która będzie kontynuacją międzynarodowej drogi E75 zaczynającej się w północnej Norwegii i prowadzącej przez Finlandię, Polskę, Czechy, Słowację, Węgry, Serbię, Macedonię do Grecji.

Ale to tylko jeden z wielu atutów EkoParku. Swoją ofertę Park adresuje w pierwszej kolejności do firm, których przedmiotem działalności jest wdrażanie technologii środowiskowych o profilu recyklingu segregacji, przetwórstwa i składowania odpadów. Należy jednak pamiętać, że Park Przemysłowo Technologiczny EkoPark jest jeszcze na etapie budowy własnej infrastruktury i wszelkie działania biznesowe winny być widziane w przyszłej perspektywie, a nie obecnych możliwości ekonomicznych.

Kolejnym w województwie śląskim prężnym miejscem innowacyjnej działalności gospodarczej jest Park Naukowo-Technologiczny Technopark Gliwice, którego celem jest szeroko rozumiany oraz rozwój przedsiębiorstw technologicznych. Jego głównym partnerem oraz zapleczem naukowo-badawczym jest jedna z najlepszych w Polsce wyższych uczelni technicznych - Politechnika Śląska w Gliwicach. gliwickiego Technoparku dla małych i średnich firm jest pełna. Obok standardowej infrastruktury Park Naukowo-Technologiczny Technopark Gliwice, posiada bardzo bogatą bazę danych firm z regionu śląskiego. Ponadto małe i średnie przedsiębiorstwa mogą przeglądać bazę technologii i usług technologicznych. Aktualnie zarejestrowanych jest w niej 486 technologii w 15 preferowanych branżach. Co ważne oba wymienione powyżej zbiory dostępne są dla wszystkich zainteresowanych poprzez Internet. Nowością jest możliwość przeprowadzenia przez specjalistów Parkubezpłatnie „audytu innowacji”, co pozwoli na ocenę potencjału innowacyjności konkretnego przedsiębiorstwa, a także w sytuacji, gdy dana zamierza wprowadzić lub już wprowadziła innowacje ustalenie, czy te działania są skuteczne i na tyle efektywne, że mogą stanowić źródło przewagi konkurencyjnej.

Wiosną 2012 roku oddany od użytku zostanie Sosnowiecki Park Naukowo - Technologiczny (SPNT). Choć władze SPNT adresują jego ofertę do firm innowacyjnych zainteresowanych lokalizacją działalności w dynamicznie rozwijającym się otoczeniu, tona obecnym etapie jego tworzenia, zauważalne jest duże zainteresowanie wśród przedsiębiorstw z branży farmaceutycznej oraz z sektora IT.

Wyjątkowy charakter ma Śląskie Centrum Naukowo-Technologiczne Przemysłu Lotniczego (SCNTPL). Łączy on w sobie elementy parku naukowo-technologicznego z ośrodkiem badawczo-naukowym. Inwestycja została zlokalizowana w Czechowicach-Dziedzicach w okolicach Bielskiego Parku Technologicznego, Lotnictwa, Przedsiębiorczości i Innowacji. Lokalizacja nie jest przypadkowa, bowiem łącznie Centrum i Park Lotniczy są względem siebie komplementarne. Władze wojewódzkie, samorządowe oraz władze Centrum nie ukrywają, że ich celem jest zbudowanie na Śląsku silnego centrum przemysłu lotniczego z laboratoriami, centrami badawczo-rozwojowymi ośrodkami wdrożeniowymi. Dla osiągnięcia tego celu Śląskie Centrum Naukowo-Technologicznego Przemysłu Lotniczego przystąpiło do Stowarzyszenia Grupy Przedsiębiorców Przemysłu Lotniczego Dolina Lotnicza - najbardziej dynamicznego klastra w Polsce. Należy podkreślić, że głównym celem stowarzyszenia Doliny Lotniczej jest przekształcenie Polski Południowo-Wschodniej w jeden z wiodących w Europie regionów lotniczych, który będzie dostarczał różnorodne produkty i usługi z zakresu przemysłu lotniczego dla najbardziej wymagających klientów. Władze województwa śląskiego chcą mieć w tym swój wyraźny udział.

Drugą kategorią centrów biznesu w województwie śląskim są parki przemysłowe. Obecnie jest ich 7, w tej grupie można też zawrzeć Rudzki Inkubator Przedsiębiorczości. Ich charakterystyka przedstawiona jest w poniższej tabeli (w kolejności alfabetycznej):

 

Nazwa

Status

Przedmiot (branże)

Podmiot

Bytomski Park Przemysłowy

 

Funkcjonuje od 2008 r.

Metalowa, produkcja sygnalizacji ostrzegawczej pojazdów, recykling tworzyw sztucznych

MŚP z sektora usług jak i firmy produkcyjne

Hale produkcyjne, biura, magazyny, place składowe,

część socjalna

Częstochowski Park Przemysłowy

 

Funkcjonuje od 2007 r.

Każda – brak specjalizacji

MŚP, pragnące prowadzić i rozwijać swoją działalność gospodarczą w regionie częstochowskim

Hale produkcyjne, biura, magazyny, place składowe,

część socjalna

Euro-Centrum Park Przemysłowy

Funkcjonuje od

2007 r.

Technologie energooszczędne, w tym także branża informatyczna

MŚP

Nowoczesne budynki o charakterze biurowym, usługowym i konferencyjno-wystawienniczym

Górnośląski Park Przemysłowy

 

Funkcjonuje od

2008 r. Część Parku posiada status specjalnej strefy ekonomicznej

Każda – brak specjalizacji

MŚP

Hale produkcyjne, biura, magazyny, place składowe,

część socjalna

Rudzki Inkubator Przedsiębiorczości

 

Funkcjonuje od 2007 r.

Każda – brak specjalizacji

MŚP

Hale produkcyjne, biura, magazyny, place składowe,

część socjalna. Wirtualne biuro

Park

 

Nowoczesny park przemysłowy - w trakcie realizacji 10 inwestycji.

To jedno z miejsc w Polsce z najlepszymi połączeniami drogowymi

Każda – brak specjalizacji

Dla firm poszukujących terenów dla swoich inwestycji. Przedsiębiorcy mogą nabyć grunty o powierzchni od 3000 m2 do 30 ha wg swoich potrzeb.

Zabudowa według własnych potrzeb

Żorski Park Przemysłowy

 

 

Brak specjalizacji, ale preferowane są  przedsiębiorstwa działające w sektorze nowoczesnych technologii.

Mikro, MŚP – już prowadzący

działalność gospodarczą, jak również ją dopiero rozpoczynający

Hale produkcyjne, biura, magazyny, place składowe,

część socjalna, tereny inwestycyjne

 

Mocną stroną województwa śląskiego jest działanie na jego obszarze wielu wyspecjalizowanych instytucji okołobiznesowych. Należą do nich zarówno agencje rozwoju regionalnego i lokalnego, izby gospodarcze, izby przemysłowe, izby handlowe, cechy rzemieślnicze oraz ośrodki wspierania przedsiębiorczości, ośrodki doradcze i informacji gospodarczej, stowarzyszenia gospodarcze.

Pisząc o innowacyjności regionu, nie sposób nie wspomnieć o klastrach. Podstawowym celem działalności wszystkich jest podnoszenie konkurencyjności poszczególnych branż i rozwój małych i średnich przedsiębiorstw zrzeszonych w ramach klastra. klastrów dla firm członkowskich to najczęściej usługi doradcze i konsultingowe, szeroki zakres usług szkoleniowych, podstawowe i specjalistyczne usługi informacyjne czy usługi finansowe oraz szeroki pakiet narzędzi służący do wspierania własnych członków. Na obszarze województwa śląskiego można wymienić następujące klastry:

W ramach parków naukowo-technologicznych oraz parków przemysłowych działają kolejne. I tak posiadają je:

W tym roku zainicjowanych została pięć nowych klastrów:

  • Maszyn Górniczych
  • "Plastosfera” - Przetwórstwa Polimerów (Częstochowa)
  • Budosfera - Budownictwa i Infrastruktury(Częstochowa)
  • Logistyczny w Gliwicach
  • Architektura-Budownictwo-Geodezja (Ruda Śląska)

To nie są wszystkie inicjatywy. Sukces zrzeszeń przedsiębiorców jednej branży powoduje, że ich śladem chcą podążać przedsiębiorcy oraz małe i średnie firmy z innych miejscowości w województwie śląskim. Najprawdopodobniej już niebawem władze miasta Rybnika utworzą lotniczy. Z kolei Katowicka Specjalna Strefa Ekonomiczna zainicjowała przedsięwzięcie pod roboczą nazwą Silesia Automotive. Celem jego będzie stworzenie platformy współpracy, w ramach której firmy motoryzacyjne z regionu będą mogły m.in. wspólnie korzystać z usług doradczych, szkoleniowych czy edukacyjnych, a docelowo na przykład wymieniać się pracownikami, razem zamawiać prąd czy zlecać badania naukowe.

Od pomysłu do pieniędzy

Na pytanie kto w województwie śląskim nadaje ton w zakresie transferu technologii jest kilka dobrych odpowiedzi. Niewątpliwie największy udział w tym procesie ma środowisko naukowo-akademickie oraz śląskie instytucje około biznesowe, które ściśle współpracują z lokalnym (regionalnym) biznesem. W województwie śląskim są trzy najważniejsze centra transferu technologii: Regionalne Centrum Innowacji i Transferu Technologii, Centrum Innowacji i Transferu Technologii Politechniki Śląskiej, Ośrodek Innowacji NOT.

Pierwsze z nich, Regionalne Centrum Innowacji i Transferu Technologii (RCITT), jest częścią Górnośląskiej Agencji Promocji Przedsiębiorczości (GAPP). Centrum nie jest jedyną jednostką biznesowo-technologiczną w strukturach GAPP. Obok niego są Rybnicki , Bytomski Park Przemysłowy, Żorski Park Przemysłowy oraz SCNTPL. Czym jest RCITT? Tworzy je kilkudziesięciu specjalistów z zakresu innowacji i transferu technologii, doradztwa strategicznego oraz szerokiej problematyki zarządzania i przekształceń w przedsiębiorstwie. Centrum między innymi pomaga w wymianie technologicznej pomiędzy firmami, a firmami i instytucjami naukowo-badawczymi na poziomie krajowym jak i międzynarodowym.

Podobny charakter działalności ma Centrum Innowacji i Transferu Technologii Politechniki Śląskiej (CITTPŚ). Jego atutem jest przede wszystkim wymiar naukowo-badawczy i akademicki. Zrealizowało ono już kilka projektów i obecnie realizuje kolejne projekty, których celem jest maksymalne przygotowanie środowiska akademicko-naukowego do współpracy z przedsiębiorstwami w zakresie wymiany i wdrażania myśli technicznej o znaczeniu ekonomicznym dla gospodarki opartej na wiedzy. Dlatego też CITTPŚ intensywnie propaguje wśród studentów Politechniki Śląskiej działania innowacyjne i proinnowacyjne. Centrum poza tym posiada bogatą ofertę usług dla małych i średnich przedsiębiorstw (MŚP) w zakresie szeroko pojętego transferu technologii (TT), począwszy od badań, poprzez opinie, kursy aż po audyty technologiczne i doradztwo finansowe w zakresie innowacji  i TT.

Trudno rekomendować, czy nawet opisywać firmom instytucję z tak dużymi tradycjami dla polskiej myśli technicznej jak NOT. Należy jedynie podkreślić, że siła i znaczenie Ośrodka Innowacji NOT (OINOT) bierze się z faktu działania w Sieci Ośrodków Innowacyjnych NOT. W ten sposób zdolności i możliwości w zakresie transferu technologii są bez porównania większe, co rzecz jasna z punktu widzenia MŚP nie jest bez znaczenia.

Należy jeszcze pamiętać, że poza wyżej wymienionymi instytucjami są prywatne firmy świadczące usługi w zakresie doradztwa. Co ważne i należy to podkreślić, że niekiedy ich kwalifikacje są w większym stopniu specjalistyczne niż tych, które opisano powyżej. Obecnie na Śląsku działa kilkanaście takich firm (polskich i zagranicznych), w różnych branżach (głównie przemysł maszynowy i narzędziowy).

Finansowanie innowacji

W zakresie poszukiwania pieniędzy na rozwój własnego przedsięwzięcia należy pamiętać o jednej zasadzie: pomijając RPO, nie obowiązuje regionalizacja. Powyższa reguła dotyczy także sytuacji, gdy planowana aktywność gospodarcza będzie skoncentrowana i zaadresowana na lokalny rynek. Takie sytuacje należą jednak do wyjątków. Pomimo swobody w staraniu się o dofinansowanie jego otrzymanie jest zazwyczaj dla małych i średnich przedsiębiorstw problemem. Najwięcej trudności mają początkujące firmy. W takiej sytuacji eksperci od doradztwa finansowego dla start-up doradzają przed pierwszą wizytą uprzednie solidne przygotowanie się, w postaci dokładnego i szczegółowego przemyślenia wszystkich elementów swojego przedsięwzięcia. Mówią wręcz wprost, że trzeba tak długo nad tym wszystkim myśleć, aż odpowiedzi będą automatyczne, a przekonanie o sukcesie tak oczywiste, że nie będzie budzić żadnej wątpliwości.  Choć jest to niemały wysiłek, to niewątpliwe częste i systematyczne analizowanie pomysłu ma na celu wyeliminowanie jego słabych stron, co przy obecnej konkurencji na rynku nie jest wcale bez znaczenia. Jak i gdzie szukać odpowiedniego do potrzeb firmy finansowania? To najczęściej zadawane pytania przez przedsiębiorców, menadżerów oraz MŚP. W praktyce są dwie drogi: zwrócenie się bezpośrednio do instytucji kapitałowej lub wykorzystanie instytucji świadczących usługi doradcze w zakresie pozyskiwania kapitału. Teoretycznie z obu metod można korzystać w tym samym czasie, ale eksperci odradzają, przekonując, że lepsze rezultaty osiągniemy, koncentrując się na jednym, bardzo konkretnym celu.

Kto w województwie śląskim udziela bezpośrednio dofinansowania? Pierwsza instytucją, którą należałoby wziąć pod rozwagę jest Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. w Bielsku-Białej,a zwłaszcza jej najnowszy projekt typu fundusz zalążkowy „TechnoBIT Venture – i kapitał dla innowacji”.Na dofinansowanie i rozwój na zasadzie inkubacji mogą liczyć noweprzedsiębiorstwa, które dysponują innowacyjnym pomysłem (rozwiązanie) w jednej branż: informatycznej, medycznej, przemysłu metalowego, ochrony środowiska, turystycznej, meblarskiej, poligraficznej, tworzyw sztucznych, elektroniki i automatyki.

Firmy z branży lotniczej mogą uzyskać wsparcie finansowe w Bielskim Parku Technologicznym Lotnictwa, Przedsiębiorczości i Innowacji. W ramach projektu „Inicjowanie innowacyjnych przedsięwzięć gospodarczych wykorzystujących potencjał lotnictwa lekkiego” do dnia 31 grudnia 2011 roku można ubiegać się o środki pieniężne na cele badawczo-rozwojowe określone w treści projektu prowadzonego przez bielski park.

Własny program wspierania innowacyjnych pomysłów biznesowych posiada także Euro-Centrum Park Naukowo-Technologiczny. W ramach projektu (także fundusz zalążkowy, dofinansowany z PO IG 3.1) „Kapitał dla innowacji w obszarze poszanowania energii”, osoby które planują komercjalizację wyników swoich badań i wynalazków w zakresie pozyskiwania energii ze źródeł odnawialnych oraz rozwiązań energooszczędnych mogą liczyć na dofinansowanie w kwocie nawet do 200 tys. euro.

Do instytucji niepublicznych należy katowicka spółka giełdowaGoAdvisers, która łączy w sobie doradztwo w zakresie pozyskiwania kapitału oraz inwestowaniem typu dla małych średnich przedsiębiorstw. W obu obszarach posiada ogromne doświadczenie i wiele sukcesów. Należy podkreślić, że GoAdvisers nie jest partnerem dla tych przedsiębiorców lub MŚP, które dopiero stawiają swoje pierwsze kroki na rynku, ale dla młodych firm już o dużym potencjale wzrostu. Kolejną niepubliczną instytucją będącą pośrednią drogą w pozyskania kapitału z rozmaitych źródeł jest ATF Consulting. Oferuje ona początkującym małym i średnim przedsiębiorstwom lub przedsięwzięciom biznesowym będącym w fazie start-up albo też znajdującym się na innym etapie rozwoju pomoc w zebraniu niezbędnego kapitału. Co ważne ta udziela bezpłatnych konsultacji, co w przypadku startującej firmy ma wymierną korzyść ekonomiczną.  Powyżej wymienione instytucje są tylko przykładami i nie wyczerpują wszystkich możliwości. Te zaś są ograniczone wyłącznie przedsiębiorczością oraz wytrwałością osób ubiegających się o zewnętrzne wsparcie finansowe.

Dla każdego coś dobrego

W województwie śląskim początkujący lub początkująca z sektora małych i średnich przedsiębiorstw może rozpocząć swoją działalność w jednym z trzech typów ośrodków wspierania przedsiębiorczości: Inkubatory Przedsiębiorczości (IP), (IT), Akademickie Inkubatory Przedsiębiorczości (AIP). We wszystkich przypadkach pożądanym czy też mile widzianym kryterium otwarcia (prowadzenia) działalności gospodarczej jest innowacyjność lub rozwój technologii. W województwie śląskim łącznie wszystkich typów jest 15. Wybór któregokolwiek inkubatora winien zależeć w pierwszej kolejności od fazy funkcjonowania  przedsięwzięcia jak i od indywidualnych celów biznesowych.

Pierwsza forma - Inkubator Przedsiębiorczości - w swojej treści jest najbardziej ogólna i jest zaadresowana do - można by rzec - szerokiego kręgu początkujących przedsiębiorców, MŚP, uczniów oraz studentów. W tym przypadku nacisk kładziony na innowacyjność jest najmniejszy.

 

 

Nazwa Inkubatora

Doradztwo, Szkolenia

Fundusz pożyczkowy lub poręczeniowy

Bezpłatne konsultacje

Inne

Bielskie Centrum

Przedsiębiorczości

TAK

TAK

TAK

---

Rudzki Inkubator Przedsiębiorczości

TAK

NIE

TAK

Wirtualne biuro

Inkubator Przedsiębiorczości(Knurów)

TAK

NIE

TAK

Bezpłatne warsztaty szkoleniowe

Inkubator Przedsiębiorczości

(Chorzów)

TAK

TAK

TAK

---

Centrum Edukacji i Biznesu „Nowe Gliwice”

TAK

NIE

NIE

Duże doświadczenie w realizacji

projektów unijnych z

zakresu TT

Inkubator Przedsiębiorczości Ośrodka Wspierania Przedsiębiorczości

TAK

NIE

TAK

Park Przemysłowy Ziemia Pszczyńska

Częstochowski Inkubator Przedsiębiorczości

TAK

Dotacje dla

bezrobotnych

TAK

---

 

Z kolei to jednostka, która zapewnia początkującym przedsiębiorcom z sektora MŚP pomoc w uruchomieniu i prowadzeniu firmy oferującej produkt lub usługę powstałą w wyniku wdrożenia nowej technologii. Duży nacisk kładzie się na innowacyjność proponowanych rozwiązań oraz współpracę ze światem nauki.

 

 

Nazwa Inkubatora

Doradztwo, Szkolenia

Fundusz pożyczkowy

Bezpłatne konsultacje

Inne

Rybnicki

 

TAK

 

TAK

 

TAK

Pomoc ze

strony GAPP

 

Akademickie Inkubatory Przedsiębiorczości działają pod skrzydłami wyższych uczelni i są narzędziem rynkowego wsparcia dla studentów i pracowników naukowych uczelni, ale coraz częściej także dla osób spoza świata nauki. W województwie śląskim praktycznie wszystkie wyższe szkoły publiczne jak i niepubliczne posiadają własne AIP. Duża część z nich ze sobą ściśle współpracuje i należy do ogólnopolskiej sieci Akademickich  Inkubatorów Przedsiębiorczości.

tekstu: Jacek Strzelecki

fot. Smartlink

:Jacek Strzelecki 

Dziennikarz, prawnik, sinolog. Od 1997 zajmuje się gospodarką, finansami i prawem Chin. Obecnie dziennikarz miesięcznika „Gazeta Bankowa”. kilkuset tekstów na temat chińskiej gospodarki i finansów oraz rozmówek polsko-chińskich: „Jak to powiedzieć po chińsku” dla wydawnictwa Powszechna oraz poradnika „Jak robić interesy w Chinach” Almanach Eksportera 2009 dla Domu Wydawniczego KIG. W 2010 roku wyróżniony w VIII edycji konkursu NBP dla dziennikarzy o nagrodę im. Władysława Grabskiego. Napisz do autora

 


powrót | do góry | strona główna | kalendarium | regulamin serwisu | pliki cookies | kontakt
Portal jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

© 2005-2019 Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości