Portal Finanse Firma Klastry Instytucje Promocja Polityka
Artykuły analityczne
2011/10/11 13:37:36
Podlaskie: Na drodze do innowacji

Przyszły rok dla Podlasia będzie znamienny. Nabierają tempa kluczowe inwestycje w dwa parki naukowo-technologiczne – w Białymstoku i Suwałkach, które znacząco poprawią pozycję województwa na mapie polskich innowacji. Region obecnie stawia na zielone technologie, a także na rozwój nietypowych klastrów, takich jak Podlaski Bielizny.

Poziom technologiczny dużej części przemysłu w województwie podlaskim jest na razie stosunkowo niewielki. Niski jest również stopień wykorzystania znacznej części majątku produkcyjnego. W strukturze gospodarki  największy udział bo aż 40,9% mają usługi rynkowe, 22,4% przemysł, 18% usługi nierynkowe, a 13,7% rolnictwo, leśnictwo i rybołówstwo mierzone wytworzoną wartością dodaną brutto. Głównym i dominującym działem gospodarki województwa podlaskiego jest rolnictwo, którego atutem jest to, iż jest równomiernie rozmieszczone w stosunku do bazy surowcowej. Na przestrzeni ostatnich lat wiele zainwestowano środków finansowych w infrastrukturę techniczną na wsi, co znacznie przyczyniło się do zwiększenia możliwości rozwojowych.

W województwie podlaskim działa kilkadziesiąt zakładów zajmujących się przetwórstwem mleka, mięsa, drobiu, zbóż, oraz produkcji piwa. Podlaskie mleczarnie należą do największych i najnowocześniejszych w Polsce. Drugą ważną gałęzią gospodarki jest przemysł drzewny. Z tego regionu pochodzi znaczna część krajowej produkcji parkietów, mebli, stolarki, elementów konstrukcyjnych domów. Podlasie objęte jest programem ekologicznym Natura 2000. Dlatego też wszelka działalność gospodarcza musi być realizowana i zgodna z wymaganiami ochrony środowiska. Jednocześnie inwestycje w alternatywne i często proinnowacyjne kierunki rozwoju gospodarczego, jak np.: zrównoważoną turystykę, proekologiczne leśnictwo, rolnictwo ekstensywne są szczególnie dobrze widziane.

W województwie podlaskim zarejestrowanych jest blisko 100 tys. podmiotów gospodarki narodowej, z czego prawie 97% to firmy prywatne. W ogólnej liczbie przedsiębiorstw sektor MŚP jest najważniejszy i stanowi on aż 99,8% wszystkich firm. Najwięcej małych i średnich przedsiębiorstw jest w miastach. Mimo, iż wykazują one dużą skłonność rozwojową mają problemy z uzyskaniem dofinansowania z zewnętrznych źródeł, co znacznie wpływa na ich konkurencyjność i działania modernizacyjne. W województwie podlaskim działa kilkadziesiąt instytucji okołobiznesowych, które swoje siedziby mają głównie w miastach. Systematycznie i intensywnie rozwija się oraz podnosi się poziom kształcenia w szkołach średnich i wyższych. W efekcie tego Podlasie obecnie posiada potencjał naukowo-badawczy korzystny dla rozwoju przemysłu wysokich technologii.

 

 

Atuty

Szanse

 • przygraniczne położenie
 • placówki naukowo-badawcze, fundacje i stowarzyszenia  pracujące  na rzecz rozwoju regionu
 • rosnąca liczba podmiotów gospodarczych oraz aktywny i dynamiczny rozwój sektora prywatnego
 • baza rodzimych surowców niezbędnych do rozwoju przemysłu rolno-spożywczego, drzewnego, budowlanego
 • dobra sieć połączeń komunikacyjnych
 • dynamiczny rozwój telefonizacji
 • wysokospecjalistyczna produkcja mleczarska
 • rozwój działalności pozarolniczej na wsi
 • czyste i mało zmienione działalnością człowieka środowisko naturalne
 • wybitne walory przyrodniczo-krajobrazowe
 • bogactwo kultury materialnej i narodowościowej
 • rozwinięty system kształcenia ponadpodstawowego i wyższego
 • otwarcie gospodarki na współpracę międzynarodową w tym rozwój współpracy przygranicznej
 • rozbudowa infrastruktury granicznej
 • silne wsparcie sektora małych i średnich przedsiębiorstw ze strony krajowych i międzynarodowych programów pomocowych
 • przebieg sieci transportowej w oparciu o korytarz transeuropejski VIA BALTICA
 • realizacja rządowego programu budowy i modernizacji dróg, w tym szybkiego ruchu
 • wielofunkcyjny rozwój obszarów wiejskich w oparciu o programy pomocowe
 • rozwój produkcji rolniczej metodami ekologicznymi i integrowanymi
 • rozwój produkcji materiałów budowlanych w oparciu o lokalne surowce
 • rozwój współpracy z aglomeracją warszawską

Budowanie fundamentów

Białostocki Park Naukowo-Technologiczny (BPNT)jest dopiero na etapie budowy. Planowany oddania jego do użytku przewidziany jest na 31 grudnia 2012 roku. Dla jednych to dość odległy , a dla przedsiębiorców oraz małych i średnich firm, myślących o uzyskaniu przewagi konkurencyjnej zostało niewiele czasu. W kontekście innowacyjności oraz konkurencyjności ma on ogromne znaczenie dla całego Podlasia oraz Polski Północno-Wschodniej. Wypełnia on bowiem przestrzeń biznesową na styku trzech krajów: Polski, Białorusi, Litwy, a jego wpływy i oddziaływanie sięgają także aż do Okręgu Kaliningradzkiego na terenie Rosji. Park jest inwestycją realizowaną przez miasto Białystok, a współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej na lata 2007-2013 (PO RPW) i posiada status projektu kluczowego w ramach PO RPW. Całkowita wartość projektu wynosi ponad 168 mln zł.

Park położony jest w południowej części Białegostoku, w bezpośrednim sąsiedztwie zagospodarowanych i zabudowanych nieruchomości o funkcji usługowej oraz terenu podstrefy Suwalskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej (SSSE). Ta lokalizacja nie jest przypadkowa, bowiem ideą jest by bezpośrednie sąsiedztwo terenów  SSSE  i Białostockiego Parku Naukowo-Technologicznego w przyszłości stworzyły w południowo-wschodniej części miasta wydzielony obszar o charakterze ośrodka (dzielnicy) naukowo-przemysłowego, którego trzonem będą  wysoko wyspecjalizowana sfera badawcza oraz firmy produkcyjne i usługowe z zakresu innowacji i zaawansowanych technologii. Poza tym założyciele parku chcą, by stał się on jednym z ważniejszych w regionie miejsc wspierania i rozwoju przedsiębiorczości oraz swoją ofertą przyciągał najwięcej nowoczesnych technologii z kraju i ze świata. Na obszarze 23 ha znajdą się tereny pod zabudowę przemysłową, produkcyjną i usługową. Wybudowane zostaną dwa obiekty dla działalności biznesowo-naukowej, których łączna powierzchnia wyniesie 13 tys. m2. I będą to:

Jak zapewnia dyrektor Białostockiego Parku Naukowo-Technologicznego dr Jolanta Koszelewpomieszczenia zostaną wyposażone w specjalistyczny sprzęt i urządzenia, które dadzą możliwość przeprowadzenia badań na potrzeby poszczególnych firm. BPNT skierowana jest do nowo powstających firm, które według zapewnień władz mogą liczyć w nim na pomoc. Z kolei dla już działających na rynku przedsiębiorstw, założyciele parku chcą by był on dla nich odpowiednim miejscem w zakresie wdrażania lub rozwijania innowacyjnych projektów biznesowo-naukowych. pomocy MŚP będzie częściowo lub całkowicie odpłatna, a zależne to będzie od jej zakresu oraz podmiotu, który będzie się o nią ubiegał. Białostocki Park Naukowo-Technologiczny preferuje następujące branże: i farmakologia; technologie materiałowe; nanotechnologie ; elektronika i elektrotechnika; informatyka. Nie oznacza to, że firmy z innych gałęzi gospodarki nie mają tutaj czego szukać. Oczywiście jak zawsze w takich przypadkach, znajdzie się dla nich miejsce, jeśli ich przedmiot działalności jest lub będzie innowacyjny.  W praktyce Budynek Inkubatora Technologicznego i Administracjibędzie pełnił funkcje logistyczne związane z administrowaniem i rozwojem BPNT oraz wspieraniem powstawania i rozwoju firm wysokich technologii poprzez oferowanie im urządzonej powierzchni biurowo-usługowej. Będzie też pełnił funkcje reprezentacyjne, konferencyjne i wystawiennicze.Z kolei Budynek Centrum Technologicznego jest przeznaczony do realizacji zadań związanych z prowadzeniem przez rezydentów parku działalności usługowej i produkcyjnej w zakresie wysokich technologii oraz udziału lub realizacji zadań wynikających z programów badawczo-naukowych. Na przestrzeń laboratoryjną Centrum składają się laboratorium biologiczno-chemiczne oraz laboratorium badania właściwości fizycznych, mechanicznych i elektrycznych materiałów. Przedmiotowe laboratoria będą miały łączną powierzchnię 160 m2. Władze parku podkreślają, ze w razie potrzeby przestrzeń ich może zostać powiększona lub mogą się zostać otwarte inne, gdyby zaszłą taka stała potrzeba.

Nie cały teren Białostockiego Parku Naukowo-Technologicznego zostanie zagospodarowany. Pewna jego część, która obecnie ma status Terenów Inwestycyjnych, będzie oddana zostanie tym przyszłym inwestorom, którzy są zainteresowani realizacją indywidualnego projektu i jednocześnie posiadają na to środki finansowe. Zaletą całej powierzchni parku jest to, że będzie ona wyposażona (uzbrojona) w infrastrukturę techniczną (wodociągi, gazociąg, siec elektryczna itp.) oraz drogową.

Już niebawem na terenie Parku Naukowo-Technologicznego Polska-Wschód (PNTPW)w Suwałkach otworzy swój zakład pierwszy inwestor - spółka Achtel. Będzie to oficjalna inauguracja działalności operacyjnej parku. Należy podkreślić, że w zakresie misji i celów PNTPW nie różni się od innych instytucji tego typu w Polsce poza jednym elementem. Mianowicie misją Parku Naukowo-Technologicznego Polska-Wschód w Suwałkach jest wspieranie przedsiębiorczości opartej na wiedzy, zorientowanej na zaawansowane technologie oraz wykorzystanie możliwości współpracy międzynarodowej z partnerami ze Wschodu. Innymi słowy, PNTPW jest zaadresowane w pierwszej kolejności do tych firm, które swoją przyszłość biznesową, albo już mają związaną, albo dopiero zamierzają związać z przedsiębiorstwami za wschodnią granicą Polski. Powyższą uwagę należy rozumieć jako główny, nurt ale nie jedyny. Widać to zwłaszcza po zakresie współpracy międzynarodowej – obok partnerów z Białorusi czy Litwy znajdują się instytucje z Niemiec.

Szczególnie wartym polecenia przyszłym inwestorom z sektora małych i średnich firm jest kompleks czterech obiektów: , Międzynarodowe Wschodnie Centrum Innowacji, cztery laboratoria badawczo-rozwojowe, hala procesów technologicznych. To one właśnie będą stanowić sedno Parku Naukowo-Technologicznego Polska-Wschód w Suwałkach. Oddanie całości do użytku zaplanowane jest na drugą połowę 2012 roku. Obok gotowej zabudowy PNTPW oferuje także MŚP atrakcyjne działki inwestycyjne na terenach posiadających pełne uzbrojenie. jest skierowana szczególnie do firm innowacyjnych, działających w obszarze zaawansowanych technologii, a przede wszystkim inwestorów z takich branż jak:

 • technologie systemów informatycznych i sieci telekomunikacyjnych,
 • elektronika,
 • technologie inżynierii materiałowej,
 • technologie ochrony zdrowia i inżynierii medycznej,
 • technologie związane z ochroną środowiska i wykorzystaniem odnawialnych i niekonwencjonalnych źródeł energii,
 • automatyka, aparatura pomiarową i laboratoryjna,
 • mechanika precyzyjna.

 

Przedsiębiorcy oraz małe i średnie przedsiębiorstwa, które są zainteresowane prowadzeniem działalności gospodarczej w województwie podlaskim i jednocześnie na terenie Parku Naukowo-Technologicznym Polska-Wschódjuż teraz mogą się zgłaszać do jego władz. W tym celu należy złożyć w siedzibie PNTPW w Suwałkach list intencyjny, w którym zostanie określony rodzaj działalności, charakter i opis innowacji planowanej do wdrożenia, przewidywany czas wynajmowania pomieszczeń w parku, oczekiwania, wielkość oraz charakter prowadzonej dotychczas działalności gospodarczej.

Cztery na osiem

W województwie podlaskim jest w sumie 8 klastrów. Są to:

 1. Podlaski Bielizny, opisywany także na Portalu Innowacji
 2. Spożywczy „Naturalnie z Podlasia”
 3. Centrum Zielonych Technologii
 4. Obróbki Metali
 5. Północno-Wschodni Innowacyjny Turystyczny ''Kryształ Europy''
 6. Północno-Wschodni Innowacyjny Drzewny
 7. Podlaski Spożywczy
 8. Podlaski Piekarniczy – Stowarzyszenie.

Tylko pierwsze cztery działają operacyjnie, a pozostałe cztery są na etapie inicjatywy klastrowej. Pierwszy z nich, Podlaski Bieliznyzałożony został przez osiem firm z województwa podlaskiego, które postawiły sobie za cel zwiększać innowacyjność w branży. Drogą do tego celu jest stawianie na własne oryginalne struktury i metody działania na rynku. Ponadto, nie ograniczają się w swoich planach jedynie do rynku krajowego i dlatego wspólnie chcą występować na rynkach międzynarodowych jako silna grupa producentów z Podlasia. Dowodem ich prężności i metodycznej działalności są dane z krajowego rynku, na którym wszystkie znaczące w Polsce hurtownie posiadają w swojej ofercie wyroby firm z Podlaskiego Klastra Bielizny. W efekcie łączna ilość produkowanych sztuk bielizny rocznie to około 3 miliony, a  sprzedaż eksportowa  stanowi około 40%  całej produkcji. 

Firmy stowarzyszone w Podlaskim Klastrze Bielizny mają bardzo ambitne i realne plany na najbliższe lata. Wspólnie zamierzają wdrożyć i przeprowadzić kilkanaście projektów, między innymi w takich obszarach jak: tworzenie nowej wspólnej marki, efektywnego badania rynku bielizny poprzez współpracę z podlaskimi uczelniami i rozwoju nowych przedsięwzięć produkcyjnych. Dobra żywność to główny cel Klastra Spożywczego „Naturalnie z Podlasia”. Cel tenfirmy tworzące chcą osiągnąć na dwa sposoby, które względem siebie są komplementarne. Są to:

W pierwszym przypadku ma docelowo funkcjonować jako znak jakości dla produktów z Podlasia. Znakiem tym będą wyróżniane tylko produkty najlepsze, spełniające najwyższe wymagania jakościowe oraz smakowe. Posiadanie tego tytułu będzie zapewnieniem dla konsumenta, że kupuje produkty wysokiej jakości. Z kolei „Małe ojczyzny-Podlasie” jest inicjatywą, która ma na celu pokazanie wyjątkowości produktów pochodzących z Podlasia oraz ich promowanie nie tylko w całej Polsce, ale także za granicą. W praktyce wygląda to następująco: przykładowo na Podlasiu każdy wie, że najlepsze truskawki są z Krycina, a brokuły z Sokółki. Chodzi o wskazanie innym konsumentom takich małych ojczyzn najlepszych produktów na Podlasiu.

Małe i średnie znajdzie w Centrum Zielonych Technologiipomoc, doradztwo, szkolenia i praktyki w 6 obszarach tematycznych: przydomowe oczyszczalnie ścieków; gospodarowanie odpadami opakowaniowymi; tradycyjne budownictwo i pokrycia dachowe; ekoturystyka oraz markowe usługi i produkty ekoturystyczne; produkty regionalne; odnawialne źródła energii. W każdym z powyższych obszarów Centrum organizuje warsztaty, których celem jest przygotowanie małych i średnich przedsiębiorstw do tego typu działalności gospodarczej. Ponadto już działające firmy mogą poszerzyć swoją wiedzę, co rzecz jasna automatycznie przekłada się na konkurencyjność. Co ważne zdobyta tam i umiejętności mogą być wykorzystane w innym regionie Polski, jeśli MŚP z Podlasia zechce poszerzyć swoje możliwości biznesowe.

Prężnie działa Obróbki Metali i to zarówno na polu programów i pozyskania funduszy z Unii Europejskiej, jak i w zakresie przedmiotu działalności klastra. Czym ta siła przejawia się w praktyce? Między innymi organizuje dla swoich członków szkolenia, wyjazdy na targi i wystawy branżowe w Polsce i za granicą, na które też stara się pozyskać dofinansowanie ze środków publicznych lub unijnych. Jak podkreślają władze klastra, bycie obecnym na ważnych imprezach branżowych sprzyja podnoszeniu transgranicznej współpracy między małymi i średnimi przedsiębiorstwami po obu stronach granicy, bowiem często na nich poznaje się przyszłych partnerów w biznesie. W efekcie o wiele łatwiej wdrażać różne przedsięwzięcia gospodarcze bądź pracować nad innowacyjnymi projektami. Poza tym, Obróbki Metali oferuje swoim członkom wiele praktycznych operacyjnych narzędzi biznesowych, jak choćby katalogi firm i produktów, dzięki którym można zapoznać się z najnowszymi ofertami i trendami w branży.

Zamiana pary na energię

Faktem jest, że województwo podlaskie cechuje się niskimi nakładami na badania i rozwój. Ale nie tylko nakłady finansowe liczą się w procesie innowacji, lecz także to, na jaki kierunek jest on zorientowany. Przygraniczna lokalizacja Podlasia z dwoma państwami (Litwą, Białorusią) tak naprawdę determinuje wszelką w tym zakresie aktywność. Myli się ten, kto przypuszcza, że li tylko w tym i z tamtego kierunku będzie miał miejsce przepływ technologii i innowacji między małymi i średnimi przedsiębiorstwami, a ośrodkami naukowymi, uczelniami oraz  naukowcami i badaczami.  Należy pamiętać, że Podlasie z całym swoim zapleczem ekonomicznym  jest jednym z kluczowych elementów szerokiego oddziaływania programu Rozwój Polski Wschodniej. I jeśli nawet podejmowane tam działania na pierwszy rzut oka służą jedynie regionowi, to w końcowym efekcie przyczyniają się do podniesienia innowacyjności całej polskiej gospodarki. Podlaskie małe i średnie firmy mogą korzystać nie tylko z potencjału naukowego swojego regionu, ale także i z doświadczenia placówek w innych województwach.

Pod względem instytucjonalnym w województwie podlaskim jest pięć aktywnie działających centrów transferu technologii (TT) oraz dwa są na etapie budowy. Funkcjonujące to:

 1. Międzynarodowe Wschodnie Centrum Innowacji
 2. Ośrodek Innowacji NOT w Suwałkach
 3. Ośrodek Innowacji NOT w Białymstoku
 4. Wschodni Ośrodek Transferu Technologii WOTT przy Uniwersytecie w Białymstoku
 5. Centrum Innowacji i  Transferu Technologii (CITT) przy Politechnice Białostockiej.

W 2012 roku pełną zdolność do działania będą miały dwa obecnie będące w budowie:

 1. Park Naukowo-Technologiczny Polska Wschód w Suwałkach
 2. Centrum Technologiczne Białostockiego Parku Naukowo-Technologicznego.

Wybór którekolwiek zależy od istoty samego projektu, a zwłaszcza od jego etapu realizacji. Właśnie taki jego stan oraz cel biznesowy małego lub średniego przedsiębiorstwa determinuje to, czy bardziej zależy nam na czysto akademickim podejściu, czy też bardziej na opcji naukowo-biznesowej. Ten podział nie jest bez znaczenia, bowiem niektóre pomysły innowacyjne potrzebują właśnie oceny dokonanej wyłącznie przez akademików, a inne także przez ekspertów praktyków. Niezależnie od tego, kto będzie dokonywał ekspertyzy nowatorskiego projektu, każde jego badanie poza oczywistymi korzyściami ekonomicznymi dla strony zainteresowanej, ma na celu:

 • lepsze poznania zasad funkcjonowania projektu,
 • zidentyfikowanie najlepszych koncepcji przedsięwzięć biznesowych w zakresie finansowania , seed capital oraz stworzenia warunków ich wdrożenia,
 • optymalizację rynku pracy w ujęciu lokalnym jak i regionalnym, bowiem z tym wiążą się  kwestie dofinansowania przedmiotowego projektu.

Poza tym trzeba o jeszcze jednej sprawie pamiętać. Centra TT poza swoją stroną ekspercką pełnią jeszcze rolę ośrodka edukacyjnego, a wiele kursów doszkalających z różnych dziedzin w zakresie szeroko pojętego transferu technologii ma charakter nieodpłatny.

Poręczenie pomostowe

Z dofinansowaniem jest jak z wyborem klastra, czy też – wszystko zależy od tego, co jest przedmiotem innowacji lub działania. Obecnie na Podlasiu nie ma obecnych bezpośrednio prywatnych instytucji finansujących z obszaru , seed fund, czy start , a główne źródła dokapitalizowania pochodzą od instytucji publicznych. Co ważne wszystkie te instytucje mają bogatą ofertę wsparcia pieniężnego zarówno już dla istniejących MŚP, ale poszukujących nowych możliwości rozwoju, jak i dopiero zaczynających swoją drogę biznesową. Zaletą dofinansowania z funduszy publicznych w porównaniu z czysto prywatnymi funduszami ukierunkowanych na szybki wzrost jest to, że one nie kierują się jako jedynym kryterium zdolnością wzrostową inwestycji i stopą zwrotu. Zależy im także na innowacyjności przedsięwzięcia, które wygeneruje pewną stałą lub wzrostową liczbę nowych miejsc pracy. Dofinansowanie w województwie podlaskim może pochodzić z:  lokalnych lub regionalnych funduszy pożyczkowych oraz – pośrednio – z funduszy poręczeniowych.

W pierwszym przypadku na Podlasiu bogatą ofertę dla MŚP posiada Podlaski Fundusz Przedsiębiorczości (PFP). Ten kanał finansowania powstał z myślą o mikro, małych i średnich przedsiębiorstwach, dla których banków jest niedostępna z powodu wysokiego ryzyka kredytowego albo też jest zbyt dla nich kosztowna. Choć warunki pożyczkowe są konkurencyjne, to są jednak obwarowane wieloma wymogami, choć nie tak rygorystycznymi jak w bankach. Władze funduszu zapewniają, że w 13-letniej praktyce finansowania MŚP, firmy które skorzystały z jego oferty po spłacie pożyczki są mile widzianym klientem w banku. Dzieje się tak, ponieważ pozytywna współpraca z funduszem tworzy pożądaną przez instytucje bankowe historię kredytową przedsiębiorców.

Drugą instytucją pożyczkową na Podlasiu jest Łomżyński Fundusz Pożyczkowy (ŁFP), którego operatorem jest Agencja Rozwoju Regionalnego w Łomży. Wymagania aplikacyjne są podobne do tych, które stawia Podlaski Fundusz Przedsiębiorczości. Różnica sprowadza się do tego, że ŁFP zaadresowany jest do małych i średnich firm z obszaru Subregionu Łomżyńskiego.

Z kolei źródłem poręczeń kredytowych jest Podlaski Fundusz Poręczeniowy (Fundusz Poręczeniowy). Współpracuje on z ośmioma bankami w Polsce. Udziela poręczeń  na wszystkie bankowe transakcje kredytowe: kredyty (inwestycyjne, obrotowe, w rachunku bieżącym i inne), faktoring, akredytywy, gwarancje. W lipcu bieżącego roku w ofercie Funduszu Poręczeniowego znalazł się nowy produkt - poręczenie pomostowe, które jest zabezpieczeniem transakcji kredytowej do momentu ustanowienia głównego zabezpieczenia np. hipoteki, zastawu. Jego zaletą jest to, żejest udzielane w procedurze uproszczonej, na czas 3 miesięcy z możliwością przedłużenia na kolejny okres przy stosunkowo niedużych jego kosztach. Należy podkreślić, że o poręczenie do wysokości 70 procent może ubiegać się także lub firma, która działa na rynku niedługo, na przykład 2 miesiące.

Poręczenia jedynie dla MŚP z obszaru powiatu łomżyńskiego oferuje Łomżyński  na warunkach zbliżonych do tych jakie zostały opisane wyżej.

Tam, gdzie kiełkuje biznes

Już w drugiej połowie 2012 roku do użytku oddane zostaną dwie największe w województwie podlaskim instytucje wspierające początkujących innowacyjnych przedsiębiorców oraz innowacyjne małe i średnie firmy. Pierwszy jest zlokalizowany na terenie Parku Naukowo-Technologicznego Polska-Wschód w Suwałkach i stanowi on jednocześnie jego stały element. Jego architektura oraz sposób zorganizowania nie różni się zbytnio od innych tego typu obiektów w Polsce. W jego ofercie można znaleźć obok wsparcia naukowo-technologicznego, także dostęp do szerokiego wachlarza usług IT, kancelaryjno-biurowych, prawnych, interpretacji podatkowej lub pomoc w pozyskaniu dofinansowania ze środków Unii Europejskiej.

Drugi powstaje w Białostockim Parku Naukowo-Technologicznym. Będzie on kluczowym obiektem całego kompleksu. Władze parku podkreślają, iż pierwszeństwo będą mieć inicjatywy z obszaru wysokich technologii. Tak naprawdę w obu przypadkach założenia są podobne, więc  dlatego początkujące MŚP przy wyborze któregoś z nich winno się raczej kierować przyszłą koncentracją własnej działalności na danym terenie lub potrzebą ścisłej współpracy z naukowcami z Uniwersytetu Białostockiego lub Politechniki Białostockiej albo innej wyższej uczelni na obszarze województwa podlaskiego.

 

fot. Smartlink

:Jacek Strzelecki 

Dziennikarz, prawnik, sinolog. Od 1997 zajmuje się gospodarką, finansami i prawem Chin. Obecnie dziennikarz miesięcznika „Gazeta Bankowa”. kilkuset tekstów na temat chińskiej gospodarki i finansów oraz rozmówek polsko-chińskich: „Jak to powiedzieć po chińsku” dla wydawnictwa Powszechna oraz poradnika „Jak robić interesy w Chinach” Almanach Eksportera 2009 dla Domu Wydawniczego KIG. W 2010 roku wyróżniony w VIII edycji konkursu NBP dla dziennikarzy o nagrodę im. Władysława Grabskiego. Napisz do autora

 


powrót | do góry | strona główna | kalendarium | regulamin serwisu | pliki cookies | kontakt
Portal jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

© 2005-2019 Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości