Portal Finanse Firma Klastry Instytucje Promocja Polityka
Artykuły analityczne
2010/09/24 09:42:50
Hongkong – raj dla innowacyjnych MŚP

Do Hongkongu jedzie się z dwóch powodów: żeby zweryfikować własne pomysły biznesowe oraz zobaczyć, jakie osiągnięcia w danym obszarze mają inne firmy. Co ważne, w Hongkongu funkcjonują liczne instytucje, które wspierają innowacyjne małe i średnie przedsiębiorstwa. z Polski może też uzyskać atrakcyjne dofinansowanie na wyjazd na targi w tym mieście.

Hongkong to jedno ze światowych centrów gospodarczo-finansowych. Dlatego jest mylnie kojarzony jako miejsce drogie i dostępne jedynie dla wielkiego biznesu, gdy tymczasem jest to także globalny punkt ścisłej współpracy małych i średnich przedsiębiorstw (MŚP) z całego świata. Była brytyjska kolonia przyciąga firmy liberalną gospodarką oraz rozbudowaną i wysokospecjalistyczną siecią instytucji otoczenia biznesu. Ponadto za Hongkongiem przemawia jeszcze sprawny system ochrony prawnej. Nie dziwi więc, że w obszarze konkurencyjności hongkońska ekonomia jest liderem, a przyjęte tam rozwiązania w zakresie promocji, rozwoju działalności gospodarczej oraz współpracy małych i średnich przedsiębiorstw z ośrodkami naukowymi i badawczymi kopiowane są przez inne kraje.

Biznes po hongkońsku

Zasadniczo w Hongkongu (HK) obowiązują dwie reguły prowadzenia interesów: „kto pierwszy, ten lepszy” i „do odważnych świat należy”. Rząd tego regionu nie ingeruje w zakres, przedmiot i sposób zorganizowania działalności firmy, a  produkowanie towarów oraz świadczenie usług jest dozwolone bez ograniczeń. Nie oznacza to jednak, że władze nie interesują się rozwojem przedsiębiorczości.  Zastrzegają sobie prawo regulacji obrotu gospodarczego w zakresie tworzenia korzystnych warunków do rozwoju przedsiębiorczości, której istotnym elementem – obok transparentnego systemu prawnego – jest innowacyjność.  Rząd Hongkongu zabiega, by każda , niezależnie od wielkości, mogła działać na tych samych prawach i korzystać z tych samych narzędzi.

Jaki jest miejscowe podejście do innowacji? W praktyce nie ma jednej, oficjalnie ustalonej definicji. Łatwiej ustalić znaczenie i zakres tego pojęcia po działaniach firm, niż po zapisach w dokumentach. W Hongkongu przyjmuje się, że to zdolność szybkiego przechodzenia od analizy pomysłu do jego wdrożenia na rynek (pamiętamy wszak, że kluczową zasadą jest „kto pierwszy, ten lepszy”).

Ambicją Hongkongu jest tworzenie światowej klasy gospodarki opartej na wiedzy. Dlatego region intensywnie promuje i wspiera badania w zakresie technologii oraz jej transfer.Władzom zależy na rozwoju w społeczeństwie innowacyjnej i technologicznej kultury oraz nowoczesnej przedsiębiorczości. Tamtejsi decydenci zdają sobie sprawę, że osiągniecie tych celów nie będzie możliwe bez łatwego dostępu do infrastruktury otoczenia biznesu oraz bez wsparcia zasobów ludzkich. Pamiętają też, że wsparcie innowacji wymaga międzynarodowej współpracy na różnych poziomach – począwszy od międzyrządowej, poprzez kontakty uczelni wyższych, aż po organizowanie bezpośrednich spotkań przedstawicieli świata biznesu. W tym ostatnim przypadku, metodą dającą najlepsze rezultaty w zakresie kooperacji przedsiębiorstw okazują się targi. Właśnie wystawy o charakterze handlowym są zasadniczym sposobem transferu myśli technologicznej w Hongkongu. Imprezy, których przedmiotem jest elektronika, informatyka, ochrona środowiska, artykuły dla domu, sprzęt medyczny, oświetlenie, materiały budowlane, zegarki, zabawki dla dzieci czy moda przyciągają nie tylko setki wystawców, ale także licznych ekspertów w zakresie wzornictwa, wdrażania innowacji oraz badań i rozwoju.

Normą jest, że podczas targów organizowane są seminaria i warsztaty, które nie mają charakteru handlowego, ale przyjmują postać naukowej dyskusji o najnowszych osiągnięciach badawczych w danej branży i sposobach ich wdrażania do praktyki. Co najważniejsze, można też swobodnie porozmawiać z tymi, którzy danego odkrycia dokonali. Często można spotkać się z opinią, że do Hongkongu z całego świata ściągają liderzy danej branży, by właśnie tu przetestować swoje innowacyjne pomysły.

Nie bez powodu symbolem innowacyjności na wyspie jest grecka litera π w kolorze fioletowym. Dzieje się tak ze względu na skrót IT (od angielskiego innovation technology) przypomina znak greckiego alfabetu. Także kolor nie jest przypadkowy – w chińskiej świadomości symbolizuje przywództwo oraz wysoką pozycję.

Jakie branże?

Choć przy okazji opisu imprez targowych wymienione zostały branże, które cieszą się największym zainteresowaniem rynku, to miejscowy rząd stworzył listę sektorów, które uznaje za najbardziej perspektywiczne. Są to:

 • ,
 • nanotechnologia,
 • telekomunikacja,
 • zaawansowane materiały i technologie produkcyjne,
 • technologie wspomagające produkcję,
 • wzornictwo w zakresie układów scalonych,
 • elektronika użytkowa,
 • optoelektronika,
 • technologie w zakresie ochrony środowiska,
 • chińska medycyna,
 • przemysł samochodowy, a ściślej części samochodowe i wyposażenie aut,
 • logistyka oraz zaopatrzenie i zarządzanie łańcuchem dostaw,
 • tekstylia i odzież.

Gdzie po informacje i pomoc?

Najważniejszą instytucją w Hongkongu, która wyznacza cele i kierunki w obszarze innowacyjnej przedsiębiorczości jest rządowa agencja Innovation and Technology Commission (ITC). Jej głównym zadaniem jest wspieranie na różnych płaszczyznach innowacyjności oraz przygotowywanie projektów i programów rozwojowych. To ta instytucja wyznacza wspomniane wcześniej priorytetowe branże. Organizuje dla nich centra badawczo-rozwojowe, laboratoria oraz ośrodki standaryzacji i certyfikacji. Ponadto prowadzi na szeroką skalę działalność wydawniczą i edukacyjną. Dla MŚP szczególne znaczenie ma możliwość uzyskania rekompensaty do wysokości 10 procent kosztów na realizowany przez firmę priorytetowy projekt badawczo-rozwojowy ITC.

Ważnym zadaniem Innovation and Technology Commission jest budowanie i rozwijanie odpowiedniej infrastruktury technologicznej. W osiągnięciu tego celu ITC ściśle współpracuje z Hong Kong Science and Technology Parks Corporation (HKSTP), Hong Kong Council (HKPC), Hong Kong Applied Science and Technology Research Institute Limited (ASTRI) oraz z Hong Kong Jockey Club Institute of Chinese Medicine Limited (HKJCCM).

Komisja zarządza także jednym z najnowocześniejszych w całej Azji centrów badawczo-rozwojowych – Hong Kong R&D Center. W jego ramach realizowane są kierunkowe programy dla wyżej wskazanych branż. Każdy z nich dysponuje narzędziami wykonawczymi, ekspertami oraz pakietem usług. Z punktu widzenia firmy, która dopiero wchodzi na ten rynek, współpraca w ramach jednego z programów daje dostęp do rozległej sieci kontaktów biznesowych oraz ekspertów.

W Hongkongu jest wiele miejsc, gdzie można zdobyć specjalistyczną wiedzę, ale tylko jedno, gdzie poza informacją istnieje także fizyczna możliwość jej zmaterializowania. Jest to Hong Kong Science and (HKSTP). Oferuje on szeroki zakres usług dla  przemysłu, począwszy od szeregu programów zarządzania i wsparcia technicznego, aż po pomoc firmom, zwłaszcza małym i średnim przedsiębiorstwom, w nawiązywaniu współpracy z wyższymi uczelniami. Każda z sektora MŚP może realizować w HKSTP cele w jednej z trzech obszarów: Hong Kong Science Park, Innocentre oraz Industrial Estate.

Pierwszy oddaje do dyspozycji przedsiębiorstw 22 hektary biur oraz laboratoriów wraz z pełnym pakietem usług inżynieryjnych. Ciekawą propozycją, zwłaszcza dla początkującej firmy, jest to, że nie musi ona zawierać długoterminowej umowy z Parkiem, jeśli chce skorzystać z jego potencjału. Potrzebną bazę naukowo-badawczą lub poszczególne jej narzędzia można wynająć na godzinę, pół dnia albo na czas trwania projektu.

Zarządcy strefy podkreślają, że od momentu  powstania Hong Kong Science Park w 2001 roku swoją siedzibę znalazło tam ponad 300 firm, głównie w takich dziedzinach, jak  technologie układów scalonych, elektronika, mechanika precyzyjna, , technologie ochrony środowiska oraz technologie teleinformatyczne. Co ważne, prawie wszystkie zaczynały jako MŚP, a dziś wiele z nich działa z sukcesami jako duże przedsiębiorstwa na zagranicznych rynkach.

Z kolei Innocentre pełni rolę klastra przemysłowego, wspierającego rozwój wzornictwa i tworzonej w ten sposób wartości dodanej. Jego celem jest skupienie w jednym miejscu przedsiębiorstw, które konkurując, mogą jednocześnie współpracować, osiągając w ten sposób efekt synergii. Hongkończycy  uważają bowiem, że rywalizacja nie musi prowadzić do wyniszczenia konkurenta i przejęcia jego rynku. Właściwie ukierunkowana, może być kołem zamachowym dla wszystkich firm z branży.

Trzeci z obszarów, Industrial Estate, to baza przemysłowa zlokalizowana wzdłuż głównych szlaków komunikacyjnych. W tej strefie koncentrują się firmy z takich branż jak telekomunikacja, biomedycyna, spożywcza czy multimedialna. Industrial Estate ze względu na atrakcyjne położenie przyciąga dużą liczbę firm już działających lub zamierzających świadczyć usługi logistyczne.

W ramach Hong Kong Science and realizowane są dwa programy inkubatorów biznesu. Pierwszy, Incu-Tech zaadresowany jest do początkujących firm w takich branżach jak: technologie informacyjne, elektronika, , inżynieria precyzyjna oraz ochrona środowiska. Drugi inkubator to Incu-Bio, skierowany jest do MŚP operujących w biotechnologii. Zaletą obu programów jest to, że firmy mogą uzyskać wsparcie w postaci bezpłatnej przez dwanaście miesięcy powierzchni biurowej. Po upływie tego czasu stawka najmu za jeden metr kwadratowy na kolejne dwa lub trzy lata jest ustalana na preferencyjnym poziomie. Ponadto każdy przedstawiciel sektora MŚP może korzystać z wielu bezpłatnych usług w Small Enterprise Center (SEC), w tym z profesjonalnej obsługi recepcyjnej, sal konferencyjnych, magazynów oraz w pełnym zakresie z urządzeń biurowych i telekomunikacyjnych (telefon, Internet, faks).

W krajobrazie hongkońskich innowacji ważne miejsce zajmuje Hong Kong Univeristy of Science and Technology. Słynie z tego iż, technologie postrzega w kategorii „myśleć globalnie, ale działać lokalnie”. W swoich programach nauczania kładzie nacisk nie tylko na samo studiowanie poszczególnych rozwiązań technicznych, ale także na zarządzanie nimi z punktu widzenia biznesu. Ważne miejsce na mapie innowacji w regionie zajmuje też uniwersytetu – Transfer Technology Center (TTC). Poza doradztwem, szczególnie cenna w ofercie TTC jest obszerna w zakresie własności intelektualnej. Obok wykazu aktów prawa patentowego, można się zapoznać w TTC z zasadami rejestracji i ochrony wynalazków w Chinach, USA, Japonii, Kanadzie, UE oraz w innych krajach. Dla TTC priorytetowe są następujące branże: nanotechnologia, i nauki biologiczne, elektronika, technologie telekomunikacyjne, ochrona środowiska i energie odnawialne, edukacja oraz badania. Właśnie dla tych sektorów w 2005 roku został wdrożony specjalny program badawczo-rozwojowy pod nazwą Strategic Plan, którego realizację zaplanowano do 2020 roku.

Wartym polecenia małym i średnim przedsiębiorstwom jest najnowszy pomysł hongkońskiego rządu - Create Hong Kong (Create HK). Celem tej instytucji jest promocja i wspieranie twórczych rozwiązań rynkowych. Biuro ma za zadanie:

 • ułatwiać rozpoczynanie działalności przedsiębiorstw,
 • generować popyt na innowacje i kreatywność na lokalnym rynku,
 • wspierać kreatywną działalności firm z Hongkongu w Chinach i za granicą,
 • tworzyć i rozwijać klastry w celu osiągnięcia efektu synergii. 

Ciekawym narzędziem, dostępnym na stronie internetowej Create HK jest wyszukiwarka i słownik terminów z różnych dziedzin, stosowanych w miejscowych urzędach. 

Mała lub średnia z Polski, która chce zapoznać się z najnowszymi trendami w zakresie IT,  powinna skorzystać z oferty Hong Kong Technology Federation (HKITF). To stowarzyszenie już od 30 lat jest dynamicznym i profesjonalnym forum wymiany myśli i informacji w sektorze technik informacyjnych. W HKITF istnieje możliwość bezpośredniego zetknięcia się z inżynierami i przedsiębiorcami, którzy już działają na rynku oraz takimi, którzy dopiero na niego wchodzą. Swój punkt widzenia prezentują w czasie otwartych dla publiczności seminariów, warsztatów, wykładów. Podczas takich spotkań omawiane są najnowsze rozwiązania techniczne oraz potencjalne trendy. Dla firmy poszukującej swojej niższy rynkowej lub przestrzeni konkurencyjnej, zapoznanie się z tendencjami w danej branży ma niebagatelne znaczenie. Przeszkodą dla firm spoza Hongkongu i Chin może być bariera językowa, ponieważ wykład (spotkanie) odbywa się jedynie w języku chińskim.

Transgraniczny juan

Przy wchodzeniu na rynek hongkoński przyda się o nowoczesnych metodach rozliczeń finansowych. I nie chodzi tu o powszechnie znane rozliczenia, ale o te specyficznie chińskie, których nie spotka się nigdzie indziej. Mowa o transgranicznych rozliczeniach transakcji handlowych w juanie. Jest to innowacyjny pomysł rządu w Pekinie. Głównym jego celem jest urynkowienie oraz zregionalizowanie chińskiej waluty, w taki sposób, by stała się ona naturalnym środkiem płatniczym między Chinami a strefą ASEAN (Association of South East Asian Nations).

Jak w praktyce wygląda mechanizm rozliczeń? Potrzebne są dwie firmy, z których jedna ma siedzibę w Chinach, a druga w Hongkongu lub innym kraju strefy ASEAN. Zawierają one między sobą umowę kupna sprzedaży towarów lub usług. Transfer pieniędzy odbywa się pomiędzy ich bankami bezgotówkowo. Cały proces jest podobny do powszechnie znanych i stosowanych w światowej bankowości transakcyjnej. W tym przypadku warunkiem koniecznym jest jednak to, aby jedną ze stron była chińska . Rozliczenia tą metodą można dokonać jedynie wtedy, gdy w obu miejscach umowy (u kupującego i u sprzedającego) działa chiński bank, który posiada licencję na dokonywanie transgranicznych obrachunków. Takie uprawnienie posiada jeden z największych chińskich banków - Bank of China.

Operacje transgraniczne mają tę zaletę, że automatycznie wyłączają wszystkie skomplikowane i drogie procedury na walutach. Jak narodził się pomysł rozliczeń w juanie? Pierwsze propozycje, by chińska waluta stała się na równi z innymi równorzędnym środkiem płatniczym w międzynarodowych transakcjach handlowych pojawiły się jeszcze przed kryzysem. Ostatni kryzys finansowy ostatecznie rozwiał wątpliwości chińskich polityków, co do wiązania się tylko z jedną walutą (dolarem). Zrozumieli, że bez posiadania własnego mocnego pieniądza, bądź innego alternatywnego środka płatniczego kryzys może doprowadzić ich gospodarkę do bankructwa. Uznali, że wielkość krajowej gospodarki oraz stałe wysokie tempo jej rozwoju predestynują juana do wyprowadzenia go poza granice. Dlatego w grudniu 2008 roku prace nabrały przyspieszenia, a w kwietniu 2009 roku wdrożony został pilotażowy rządowy program rozliczeń w chińskiej walucie. Od samego początku za centrum wyjścia i wejścia transakcji przyjęto Hongkong. Choć dziś zakres stosowania programu obejmuje już prawie całe terytorium Chin, to nadal była brytyjska kolonia jest głównym ośrodkiem tego typu rozliczeń.

Jakie są skutki tego programu dla potencjalnych polskich inwestorów? Tak naprawdę wszystko zależy od charakteru obecności polskiej firmy w Hongkongu. Jeśli jest wyłącznie wizytacyjny, to rozliczenia w juanie nie będą jej dotyczyć. Ale jeśli mówimy o stałej działalności i współpracy z partnerami z Chin czy Hongkongu, to warto przyjrzeć się mechanizmowi transgranicznych rozliczeń.Chińczycy bardzo przychylnie patrzą na rozliczenia w juanie. Chińska podkreśla ich innowacyjny charakter i międzynarodowy wymiar. Za juanem przemawiają bardzo dobre wskaźniki gospodarcze. Ma on też jednak swoich krytyków, którzy przypominają, że niewielkie fluktuacje kursu chińskiej waluty nie są skutkiem intensywnego rozwoju gospodarczego kraju, ale kursu kontrolowanego i ustalanego przez rząd centralny w Pekinie.

Co zrobić, gdy polska mała lub średnia staje w obliczu rozliczenia transakcji handlowej w juanie? Warto pamiętać, że w programie transgranicznych rozliczeń uczestniczą także zagraniczne banki. Obecnie takie uprawnienie posiada kilka z nich, ale z punktu widzenia polskich firm najważniejszy jest bank HSBC. Przemawiają za nim dwa argumenty: ponad stuletnia obecność w Chinach oraz największa sieć placówek i przedstawicielstw zarówno w Chinach i Azji, jak i w Polsce.

Bezzwrotne dofinansowanie

Wielu przedsiębiorców zainteresuje możliwość otrzymania bezzwrotnego dofinansowania. Oferuje je Rada Rozwoju Handlu Hongkongu (Hongkong Development Council – HKTDC). Głównym jej celem jest pośredniczenie i doradzanie producentom, handlowcom oraz usługodawcom z Hongkongu.W szczególności jej działania są ukierunkowane na firmy z sektora małych i średnich przedsiębiorstw. Ponadto jej zadaniem jest także promocja w świecie regionalnego handlu i usług. Posiada 40 zagranicznych przedstawicielstw i biur, w tym także jedno w Polsce z siedzibą w Warszawie.

Rada jest także największym organizatorem targów w Hongkongu. Imprezy HKTDC mają charakter ściśle branżowy. Co roku organizowanych jest 30 wystaw, z których kilka zajmuje czołowe miejsca w Azji. Najmocniej reprezentowane branże to elektronika, oświetlenie, artykuły gospodarstwa domowego, zabawki, upominki, gadżety, moda, biżuteria, zegarki, optyka oraz żywność. Szybko rozwijają się też ekspozycje materiałów budowlanych i drukarskich. Od kilku lat stale rosnącym zainteresowaniem cieszą się targi innowacji technologicznych (World SME Exp ooraz powiązana z tym impreza Inno Design Tech Expo), licencji i patentów (Hong Kong Licensing Show) oraz ochrony środowiska (Eco Expo Asia – Fair on Environmental Protection). Większość z odbywających się tu imprez gromadzi po kilka tysięcy wystawców z całego świata.

Rada HKTDC oferujepolskim firmom z sektora MŚP, które zechcą wziąć udział w dowolnej imprezie targowej w Hongkongu, pomoc w postaci bezzwrotnego pokrycia kosztów trzech dób w czterogwiazdkowym hotelu w Hongkongu (wykaz hoteli na stronie internetowej HKTDC) oraz bezzwrotne dofinansowanie w wysokości 3900 dolarów hongkońskich (około 500 dolarów USA) do biletu lotniczego na trasie Warszawa-Hongkong-Warszawa. Ponadto każda otrzyma bezpłatne transfery między hotelem, a centrum wystawowym oraz karty VIP. ważna jest do końca marca 2011 roku. Poniżej pokazany jest przelicznik dofinansowania:

 • 1 dzień na targach – 1 nocleg gratis
 • 2 dni na targach – 2 noclegi gratis (łącznie)
 • 3 dni na targach – 3 noclegi gratis (łącznie). 

Procedura otrzymania dofinansowania jest następująca:

 • Krok 1. Należy wypełnić formularz zgłoszeniowy. Poza podaniem imienia nazwiska, nazwy firmy, danych teleadresowych, także numer karty kredytowej (dlaczego, to o tym niżej). Na tym etapie należy także wybrać jeden ze wskazanych we wniosku hoteli. Tak wypełniony przesyłamy na wskazany numer faksu w określonym terminie. Przy każdej z imprez są dokładnie wymienione graniczne daty rejestracji.
 • Krok 2. Zgłaszająca się otrzyma od HKTDC Acknowledgement Letter, czyli potwierdzenie rezerwacji wraz ze szczegółowymi informacjami dotyczącymi dofinansowania. Wybrany przez nas hotel skontaktuje się z nami bezpośrednio na kilka dni przed datą przyjazdu do Hongkongu.
 • Krok 3. Na miejscu będą czekały na nas dwa vouchery: Hotel Sponsorship Voucher oraz Travel . Należy je odebrać osobiście w miejscu targów (Hong Kong and Exhibition Centre). Odbierając vouchery należy mieć przy sobie “Acknowledgement Letter” oraz wizytówkę firmową.
 • Krok 4. Przy wykwaterowaniu z hotelu należy w recepcji zostawić Hotel Sponsorship Voucher.
 • Krok 5. Odbiór dofinansowania do podróży. Odbywa się to na targach. Otrzyma się je jedynie po okazaniu i na podstawie Travel Voucher. Należy pamiętać, że pieniądze odbieramy wyłącznie osobiście.

Gdyby chciał zostać dłużej niż trzy dni, to dalszy pobyt należy pokryć już we własnym zakresie. Zasady i warunki dofinansowania są bardzo proste, należy ich jednak bezwzględnie przestrzegać:

 • () musi być nowym odwiedzającym (nie może być uczestnikiem zeszłorocznej edycji targów) i musi fizycznie pojawić się na wybranych targach aby skorzystać z oferty dofinansowania hotelu.
 • By móc skorzystać z oferty dofinansowania, nie może być wystawcą na danych targach.
 • Każdej firmie przysługuje tylko jeden pokój w jednym hotelu w okresie targów. Warto pamiętać, że ilość miejsc jest ograniczona i decyduje kolejność zgłoszeń.
 • W przypadku braku wolnych pokoi w wybranym hotelu, zostanie zaproponowany nam inny hotel.
 • Choć wyjazd jest sponsorowany, to organizator zastrzega sobie prawo zwrotu kosztów hotelu. Dlatego HKTDC wymaga podania w formularzu zgłoszenia numeru naszej karty kredytowej. Obowiązek zapłaty za pokój ma miejsce w sytuacji, gdy nie pojawimy się w wyznaczonym terminie. Wówczas hotel obciąży naszą kartę kredytową  opłatą za jedną dobę.
 • By otrzymać talon hotelowy Hotel Sponsorship Voucher należy udać się do stoiska Buying Mission Service Counter zlokalizowanego na targach, a następnie wypełnić formularz.
 • Aby skorzystać z dofinansowania podróży należy odwiedzić targi, codziennie przez trzy pierwsze dni ich trwania i podbijać (zbierać pieczątki) na Travel .
 • Dofinansowanie podróży wypłacane jest gotówką, wyłącznie w dolarach hongkońskich i musi zostać odebrane osobiście.
 • Wstęp na targi mają wyłącznie osoby pełnoletnie (powyżej 18 roku życia).
 • Należy podkreślić, że każdy z voucherów (Hotel Sponsorship Voucher oraz Travel )  musi zostać podbity, co dokonuje się z chwilą wejścia na teren targów.

Targi World SME Expo oraz powiązana z tym impreza Inno Design Tech Expomają odrębne zasady dofinansowania.

Dlaczego warto jechać?

Seneka powiedział, że jeśli nie wiemy do jakiego portu chcemy się skierować, to nie będą nam wiały pomyślne wiatry. Można nic nie robić i czekać, albo podjąć ryzyko i działać. i zyski będą wtedy nagrodą za działanie. Ta myśl jest fundamentem hongkońskiej przedsiębiorczości. Do Hongkongu opłaca się pojechać nawet wtedy, gdy nie wiążemy nadziei na dłuższą współpracę z tym regionem. Warto się tam jednak pojawić chociażby po to, aby porównać własne osiągnięcia z innymi. Wielu przedsiębiorców przekonało się, że to miejsce, które inspiruje do zmian.

Linki:

Rząd Hongkongu - www.gov.hk

Innovation and Technology Commission - www.itc.gov.hk

Hong Kong Science and - www.hkstp.org

Innocentre - www.innocentre.org.hk    

Hong Kong Univeristy of Science and Technology - www.ust.hk

Transfer Technology Center - www.ttc.ust.hk

Create Hong Kong (Create HK) - www.createhk.gov.hk/en

Hong Kong Technology Federation (HKITF) - www.hkitf.org.hk

Biuro HKTDC w Polsce - www.chinapoland.com/hktdc

Targi Eco Expo Asia - Fair on Environmental Protection - www.ecoexpoasia.com

Targi Hong Kong International Licensing Show - www.hktdc.com/hklicensingshow

Targi Inno Design Tech Expo - www.innodesigntechexpo.hktdc.com

Targi World SME Expo - www.worldsmeexpo.hktdc.com

:Jacek Strzelecki 

Dziennikarz, prawnik, sinolog. Od 1997 zajmuje się gospodarką, finansami i prawem Chin. Obecnie dziennikarz miesięcznika „Gazeta Bankowa”. kilkuset tekstów na temat chińskiej gospodarki i finansów oraz rozmówek polsko-chińskich: „Jak to powiedzieć po chińsku” dla wydawnictwa Powszechna oraz poradnika „Jak robić interesy w Chinach” Almanach Eksportera 2009 dla Domu Wydawniczego KIG. W 2010 roku wyróżniony w VIII edycji konkursu NBP dla dziennikarzy o nagrodę im. Władysława Grabskiego. Napisz do autora

 


powrót | do góry | strona główna | kalendarium | regulamin serwisu | pliki cookies | kontakt
Portal jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

© 2005-2019 Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości